2005

1. Rezistan Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Kullanımı
Intratympanic Treatment of Resistant Sudden Sensorineural Hearing Loss with Steroids
2. Presbiakuzide Çinko Kullanımı
The Role of Zinc in Treatment of Presbyacusis
3. Kolesteatomlu Kronik Otitis Medialı Hastalarda Karşı Kulağın Değerlendirilmesi
Evaluation of Contralateral Ear in the Patients with Cholesteatoma with Chronic Otitis Media
4. Multiple Sklerozlu Hastalarda Odyolojik Bulgular
Audiologic Findings in Multiple Sclerosis
5. Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonlarına Etkisi Var mı?
Do Nose and Paranasal Sinus Pathologies Have an Effect on Retraction of the Tympanic Membrane?
6. Kronik Otitis Media Patogenezinde Konka Bullozanın Rolü
The Role of Concha Bullosa in the Pathogenesis of Chronic Otitis Media
7. Tinnituslu Hastalarda BERA ve Beyin Spect Bulgularının Karşılaştırılması
The Comparison of BERA and Brain Spect in Patients with Tinnitus
8. Mastoidektomi Sonrası Kemik Yolunda Meydana Gelen Değişiklikler
Improvement of Bone Treshold in Patinet after Mastoidectomies
9. Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarı Perforasyonları ve İşitme Kayıpları ile İlişkisi
Relationship Between Bony Chain, Tympanic Membrane Perforation and Hearing Loss
10. Daha İyi İşitme için Sınıf Akustiği ve İyileştirme Yolları
Classroom Acoustics and Improvement Methods for Better Hearing
11. Nasal Osteom Eksizyonuna Bağlı Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo
Benign Paroxysmal Positional Vertigo Occurring after Nasal Osteoma Excision
12. Timpanoplastiler: 100 Olguda Cerrahi Başarıyı Etkileyen Faktörler
Tympanoplasties: Factors Influencing Surgical Outcomes of 100 Cases
13. Ventilasyon Tüplerinin Kulak Zarında Kalma Süresi, Seröz Otitis Media Süresi ile İlişkilidir
The Duration of Ventilation Tube Stay in Tympanic Membrane is Affected by the Duration of Serious Otitis Media
14. Yağ Miringoplasti; Kulak Cerrahisinde Alternatif Yöntem
Fat Graft Myringoplasty; An Alternative Approach in Otologic Surgery
15. Tinnitus Nedeni Olarak Transvers Sinüs Darlığı ve Dilate Sigmoid Sinüs
Transverse Sinus Stenosis and Sigmoid Sinus Dilatation is a Cause of Tinnitus
16. Multipl Komplikasyonlu Nadir Bir Kronik Otitis Media Olgusu
A Case of Chronic Otitis Media with Multiple Complications
17. Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroidlerin Kullanımı
The Use of İntratympanic Steroids in Sudden Sensorineural Hearing Loss

Ara Korunmadan Tedaviye Solunum Yolları Enfeksiyonları
İstanbul
14
2019
Nis TKBBV 5. İlkbahar Toplantısı
Antalya
16
2020
Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eki Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
1
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale