2003

1. PAROTİS LOJUNDA PİLOMATRİKSOMA
2. TRAKEAL PLAZMOSİTOM
3. HAVAYOLUNA BASI YAPAN İKİ DEV GUATR OLGUSU
4. MALİGN GLOMUS JUGULARE
5. BİLATERAL PAROTİS VE SUBMANDİBULER GLAND SİYALOLİTİYAZİSİ
6. ORTA FOSSA ARAKNOİD KİSTİ İLE BİRLİKTE BULUNAN FASİYAL HEMANJİOM OLGUSU
7. PARAFARENGEAL LİPOM: OLGU SUNUMU
8. ARTAN ORANDA SEGMENTAL TRAKEAL REZEKSİYON SONRASI ANASTOMOZ HATTINDA OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
9. REKÜRREN TONSİLİTLERDE TONSİL İÇİ VE YÜZEYİ ARAS. MİKROBİYOLOJİK FLORANIN KARŞILAŞ. VE TONSİL DOKU. İMMÜNOLOJİK DEĞİŞİK.
10. GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI PROGRAMI (YİTP)
11. NAZAL YOLLA UYGULANAN YABAN KAVUNUNA (ECBALİUM ELATERİUM) BAĞLI TEK TARAFLI SENSORİNÖRAL İŞİTME KAYBI
12. AKUT FARENJİTLİ HASTALARDA TÜKÜRÜK NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ
13. MAKSİLLER SİNUSUN FOLLEY KATETERİZASYONU
14. GECİKMİŞ KONUŞMA PROBLEMİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTSEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAĞALTIMI
15. KORD VOKALLERİNDE NODÜL TANISI İLE TEDAVİYE ALINAN HASTALARIN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÖN ÇALIŞMA
16. STRİDOR VE DİSFAJİNİN NADİR BİR NEDENİ: SERVİKAL NÖROFİBROM
17. ARTİKULASYON BOZUKLUĞUNDA TEDAVİ BAŞARISI
18. TOTAL SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBINDA AKUSTİK REFLEKS ÖLÇÜMÜ
19. İNFERİOR KONKA H.TRO. R.FREKANS CO2 LASER, PAR.KONKA REZEKSİYONU UYG.NAZ. MUKO. AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİ. KAR.
20. KRİBRİFORM PLATE’İN SABİT YAPILARLA KARŞILAŞTIRILARAK YAPILAN RADYOLOJİK ANATOMİK İNCELEMESİ
21. LARENKS KANSERLİ HASTALARDA P21 EKSPRESYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK ÖNEMİ
22. DİABETLİ BİR HASTADA MULTİPL KRANİYAL SİNİR TUTULUMU GÖSTEREN KAVERNÖZ SİNÜS TROMBOZU VE İNTERNAL KAROTİD ARTER TROMBOZU
23. KÖPEKLERDE TEK SEANSTA “BİRLEŞİK KOSTAL KARTİLAJ” TEKNİGİ İLE STENTSİZ LARİNGOTRAKEAL STENOZ ONARIMI
24. ERK.EVRE GLOT.KANSER CER. LAREN. ÇATIYI KOR. ALTER. BİR YAK.:LAREN. EVİSERASYON(SUBPERİKONDRİAL İNTERNAL EVİSERASYON)
25. KARTİLAJ OTOGREFTLERİN CANLILIĞINI VE EPİTELİZASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TAVŞAN MODELLERİNDE ARAŞTIRILMASI
26. HYAFF VE FASCİA LATANIN NEOKONDROGENEZİSE ETKİLERİ ÜZERİNE TAVŞAN MODELLERİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
27. ALLERJİK RİNİT VE NARES(EOZİNOFİLİK NONALLERJİK RİNİT SENDROMU) HASTALARINDA BT EVRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
28. LARENKS KANSERLERİNDE TÜMÖRÜN YERLEŞİM YERİNE GÖRE İNVAZYON DERİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
29. ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA DERİ (PRİCK) TESTİ SONUÇLARI İLE NAZAL EOZİNOFİLİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
30. NEAR TOTAL LARENJEKTOMİ SONUÇLARIMIZ
31. ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA DERİ (PRİCK) TESTİ İLE SERUM EOZİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN (ECP) SONUÇLARININ DEĞER.
32. MALİGN KAFA TABANı TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ: İNTRAOPERATİF RADYOTERAPİ KONSEPTİNİN KULLANıMI
33. SERVİKAL ÖZOFAGUS UZANIMLI HİPOFARENKS TÜMÖRLERİNDE GASTRİK PULL UP TECRÜBELERİMİZ
34. SERÜMEN HEPATİTİS B VİRUSUNUN BULAŞIMINDA RİSK FAKTÖRÜ OLABİLİR Mİ?
35. KOBAY TİMPANİK MEMBRANLARINDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULMUŞ PERFORASYONLARDA ARI SÜTÜNÜN ETKİNLİĞİ
36. BASİT HORLAMA(BH) VE OBSTRUKTİF UYKU APNESİ SEND. (OUAS)OLGU. APNE DER. İLE FLEKSİBLE ENDOSKOPİK MUAY. (FEM)SONUÇ. KARŞ.
37. BASİT HORLAMA (BH) OLGULARINDA RADYOFREKANS (RF) SOMNOPLASTİ SONUÇLARI
38. GİNKGO BİLOBA EKSTRESİNİN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
39. ENDOSKOPİK MİKROVASKULER DEKOMPRESYON
40. SUBTOTAL KULAK ZARI PERFORASYONLARIN KAPANMASINDA SEPRAFİLM MEMBRAN ETKİNLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
41. İNTRAMASETERİK HEMANJİOMA: OLGU SUNUMU
42. FONKSİYONEL SES HASTALIKLARINDA SES TERAPİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
43. RETROSİGMOİD VESTİBULER NÖREKTOMİ (RSVN) SIRASINDA KARŞILAŞILAN ANATOMİK VARYASYONLAR
44. DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI
45. BEYİN OMURİLİK SIVISI (BOS) RİNORESİ
46. LARENKS VE HİPOFARENKS KANSER. PREOPERATİF KORD VE ARİTENOİD MOBİLİTE. POSTOPERATİF HİSTOPATOLOJİK TETKİKLERLE DEĞER.
47. ERİŞKİNLERDE NAZAL PİRİFORM APERTÜR STENOZU
48. KOMPLİKE İZOLE SFENOİD SİNÜZİT
49. LARENKS EPİDERMOİD KARSİNOMLARINDA P53 VE Kİ-67’NİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL ANALİZİ
50. KRONİK OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARINA YAKLAŞIM
51. GLOMUS TÜMÖRLERİ: KLİNİK YAKLAŞIMIMIZ
52. GLOMUS JUGULARE TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
53. PARSİYEL LARENJEKTOMİLİ HASTALARDA SES HANDİKAP ENDEKSİ
54. EFÜZYONLU OTİTİS MEDİADA OKSİDATİF STRESİN ROLÜ
55. AKUT TONSİLLFARENJİT TANISINDA HIZLI STREP A TESTİNİN KULLANIMI
56. TONSİL VE ADENOİD HİPERTROFİSİ OLAN ÇOCUK. TONSİLLEKTOMİ VE ADENOİDEKTOMİNİN PULMONER ARTER BASINÇ. ÜZERİNE ETKİ.
57. KANAMA NEDENLİ VENTİLASYON TÜBÜ TIKANIKLIĞININ ENGELLENMESİNDE HEPARİN VE EDTANIN ETKİNLİĞİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI
58. BİLATERAL KOANAL ATREZİ VE TESSİER KRANİOFASİYAL CLEFT 2 BİRLİKTELİĞİ: YENİ KLASSİFİKASYONA EK BİR VAKA
59. ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI IŞIĞINDA KBB MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
60. BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGOLU HASTA. UYGULA. BARBEKÜ VE EPLEY KANALİT REPOZİSYON MANEVRALARI İLE TEDAVİ SONUÇ.
61. TOPOTECAN TEDAVİSİNİN GEÇİCİ UYARILMIŞ OTOAKUSTİK EMİSYONLARIN DENEYSEL MODELİ ÜZERİNE ETKİSİ
62. KRONİK FARENJİTLİ HASTALARDA TOPİKAL STEROİD KULLANIMI
63. NAZAL POLİP VE ANTROKOANAL POLİP DOKU. EPİTEL HÜCRE PROLİFERASYONU VE APOPTOZİS İNHİBİSYONU: İMMÜNHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA
64. LENFOMALARIN BAŞ-BOYUN BELİRTİLERİ
65. BİFİD FASİAL: NADİR GÖRÜLEN BİR FASİAL SİNİR ANOMALİSİ
66. KOLESTEATOMA CERRAHİSİ İLE BİRLİKTE YAPILAN KIKIRDAK PALİZAD VEYA FASYA TİMPANOPLASTİ. ÖSTAKİ BORUSU GEÇİRGEN. VE FONK.
67. KOLESTEATOMA DOKUSUNDA MİKRONÜKLEUS SIKLIĞI
68. LARİNKS KANSERİNDE FRAGİLE HİSTİDİNE TRİAD PROTEİN (FHIT) EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ
69. SİNONAZAL POLİPOZİSTE ORAL MAKROLİD VE TOPİKAL STEROİDLERİN ETKİ. KLİNİK VE RİNOSİNTİGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
70. TİMPANOPLASTİ SONRASI ÖSTAKİ TÜPÜ FONKSİYONLARININ SİNTİGRAFİK TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
71. RİNOLİTLER
72. KRONİK RİNOSİNÜZİTTE KEMİK TUTULUMUNUN KEMİK SİNTİGRAFİSİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
73. SİNONAZAL POLİPOZİS’DE SERBEST RADİKALLERİN VE ANTİOKSİDANLARIN ROLÜ
74. SİNONASAL CERRAHİ SONRASI NAZAL TAMPON UYGULANAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
75. RAT KOKLEA’SINDA RADYOTERAPİ SONRASI ULTRASTRÜKTÜREL VE ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
76. AFYON YÖRESİNDE ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA PRİCK TESTİ İLE SAPTANAN ALLERJEN DAĞILIMI
77. ORTA KULAKTA GLOMANJİOMA : OLGU SUNUMU
78. LATERAL OSTEOTOMİNİN NASOLAKRİMAL KANAL FONKSİYONLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: DAKRİYOSİNTİGRAFİK İNCELEME
79. TONSİLEKTOMİ OPERASYONU GEÇİREN ÇOCUKLARDA PEROPERATİF VE POSTOPERATİF HEMODİNAMİ VE ANALJEZİ
80. ERİŞKİNLERDE TEK TARAFLI EFÜZYONLU OTİT ETİYOLOJİSİ
81. NAZAL POLİPLİ HASTALARDA HELİCOBAKTER PYLORİ’NİN PREVALANSI: ÖN ÇALIŞMA
82. FASİYAL SİNİR SCHWANNOMASI : ÜÇ OLGU SUNUMU
83. İNTRATİMPANİK DEKSAMETAZON ENJEKSİYONUNUN TEOAE ÜZERİNE ETKİSİ
84. PRESBİAKUZİDE ÇİNKO KULLANIMI
85. KRONİK RİNOSİNÜZİTTE HELICOBACTER PYLORI NİN MUHTEMEL ROLÜ
86. İNTERNET VE KBB
87. ÇOCUK KOLESTEATOMLARINDA CERRAHİ TEDAVİ
88. ANİ İŞİTME KAYIPLARINDA STEROİD, DEXTRAN VE PIRACETAM İLE KOMBİNE TEDAVİ
89. CİNSİYET,STİMULUS ŞİDDETİ VE STİMULUS TEKRAR. ORAN. NORMAL İŞİTMEYE SAHİP OLGU. İŞİTSEL BEYİN SAPI CEVAPLARI ÜZER. ETKİ.
90. ÇOCUK SEPTOPLASTİLERİNİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİNDE AKUSTİK RİNOMETRİNİN YERİ
91. NAZAL POLİPLERİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE MİKRODEBRİDER İLE GELENEKSEL FORSEPS KULLANILAN VAKALARIN KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI
92. LARENGOFARENGEAL SEMPTOMLU HASTALARDA 24 SAATLİK PH MONİTÖRİZASYONU İLE REFLÜ ARAŞTIRILMASI VE MEDİKAL TEDAVİ SONUÇLARI
93. PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO NÜKSÜNDE VÜCUT AĞIRLIK ENDEKSİNİN ETKİSİ
94. SEKRETUAR OTİTİS MEDİALI VE ADENOİD HİPERPLAZİLİ ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ PREVELANSI
95. KALORİK TESTTE ISI İLETİM MEKANİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
96. ENDONAZAL ANATOMİK VARYASYONLARA BAĞLI OLARAK GELİŞEN VE MİGRENİ TAKLİT EDEN BAŞ AĞRILARINDA TANI VE TEDAVİ
97. TEK AŞAMALI PARAMEDİAN ALIN FLEBİ
98. OSAS(OBSTRÜKTİF SLEEP APNE SENDROMU)’LI HASTALARDA RHİNOSLEEP SONUÇ. POLİSOMNOGRAFİ, MÜLLER MANEVRASI VE MRG İLE KARŞ.
99. ALT KONKANIN MİKRODEBRİDER İLE REDÜKSİYONU
100. SEKRETUAR OTİTİS MEDİA VE HELİCOBACTER PYLORİ
101. EĞRİ/ÇARPIK BURUNLARA YAKLAŞIM VE SONUÇLARIMIZ
102. KRONİK RİNİTTE TİROİD FONFSİYON BOZUKLUKLARI
103. TİMPANOPLASTİ OLGULARINDA REPERFORASYON
104. LARİNKS EPİDERMOİD KARSİNOMALARDA SUPRARETROSPİNAL BÖLGEYE METASTAZ SIKLIĞININ PRELİMİNER SONUÇLARI
105. TİNNİTUSLU HASTALARDA GABAPENTİN TEDAVİSİ
106. YENİ BİR YÖNTEMLE ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ ESNASINDA PARANAZAL SİNÜS KÜLTÜR SONUÇLARIMIZ
107. MAGNEZYUMDAN ZENGİN DİYETİN CİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
108. LARENGOFARENGEAL REFLÜ OLGULARINDA ÜST ÖZEFAGEAL SFİNKTERİN ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULARI
109. TEKSTİL İŞÇİLERİNDE GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİSİ
110. NO SUPRAGLOTTİK LARİNKS KANSERLERİNDE ELEKTİF BOYUN DİSEKSİYONU VE BOYUN METASTAZI PATERNİ
111. GLOBUS FARİNGEUS ETİYOLOJİSİNDE ‘EPİGLOT ANTEVERSİYONU’ VE TERAPÖTİK YAKLAŞIM
112. TİMPAN MEMBRAN GREFTLEMESİNDE SİRKÜMFERENSİYEL SUB-ANNÜLER YÖNTEM: İLK SONUÇLAR
113. TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI FARENGOKUTANÖZ FİSTÜL; DEĞİŞİK RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ
114. ANTİFUNGAL İLAÇLARIN OTOTOKSİK YAN ETKİLERİNİN HİSTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
115. RADYOFREKANS UYGULAMALARININ ÜST SOLUNUM YOLLARI AÇIKLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
116. HORLAMA TEDAVİSİNDE ALTERNATİF BİR CERRAHİ YÖNTEM (UVULOPALATOPEKSİ)
117. GLOTTİK YETERSİZLİK NEDENİYLE OTOLOG YAĞ ENJEKSİYONU
118. ANİ İŞİTME KAYBINDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN SONUCA ETKİSİ
119. NAZOFARENGEAL ANJİOFİBROMANIN CERRAHİ TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
120. DİABETES MELLİTUSTA İŞİTSEL BEYİNSAPI CEVAPLARI VE PENTOKSİFİLİNİN ETKİSİ
121. KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN KOKLEAR İMPLANTASYON OLGULARININ SUNUMU
122. İNTRAVENÖZ LİDOKAİN ENJEKSİYONU İLE TİNNİTUS SUPRESYONUNUN OTOAKUSTİK EMİSYON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
123. TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI ERKEN ORAL BESLENMENİN FARENGOKUTANÖZ FİSTÜL GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
124. POSTERİOR KANAL BENİGN PAROXİS. POZİS. VERTİGO HASTA. DİX-HALLPİKE TEST.YANIT.ÖZELLİK.VE EPLEY MANEVRA.KISA DÖNEM ETKİN.
125. PETRÖZ APEKSE TRANSKANAL ANTERİOR YAKLAŞIM
126. KOLESTEATOMLU KRONİK OTİT NEDENİ İLE AMELİYAT EDİLEN OLGULARDA REKÜRENSİN DEĞERLENDİRİLMESİ
127. KOANAL ATREZİLERDE TRANSNAZAL ENDOSKOPİK YAKLAŞIM
128. DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNİN HASTALARIN İLETİŞİM VE YUTMA YETİLERİNE ETKİSİ
129. YUTMA BOZUKLUKLARI TANI YÖNTEMLERİ
130. ENDOSKOPİK DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ SONUÇLARIMIZ
131. PULMONER TÜBERKÜLOZ VAKALARINDA KULAK-BURUN-BOĞAZ BULGULARI
132. GÜRÜLTÜNÜN AKUSTİK REFLEKS ÜZERİNE ETKİSİ
133. RİNOPLASTİ VE SEPTORİNOPLASTİ SONUÇLARIMIZ
134. KLİNİK NO BOYUNDA FROZEN İLE METASTAZ TESPİTİ VE BOYUN DİSSEKSİYONUNUN TİPİNİ BELİRLEMEYE OLAN ETKİSİ
135. PALATAL MİYOKLONUSUN OLUŞTURDUĞU TİNNİTUSUN BOTULİNUM TOKSİNİ İLE İYİLEŞMESİ
136. OBSTRÜKTİF UYKU APNESİNDE DİL KÖKÜ VE HİPOFARENKSE YÖNELİK FARKLI CERRAHİ GİRİŞİMLERİN KARŞILAŞTIRMASI
137. PROVOX SES PROTEZİNİN KULLANIM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
138. DEVİE NASAL SEPTUMLU HASTALARDA ALT KONKA HİPERTROFİSİNİN COMPUTERİZE TOMOGRAFİ YOLUYLA İNCELENMESİ
139. LATERAL SEMİSİRKÜLER KANAL TUTULUMU OLAN BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONAL VERTİGO TEDAVİSİNDE BARBEKÜ MANEVRASININ ETKİN.
140. ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ
141. OTOSKLEROZ CERRAHİSİNDEKİ SONUÇLARIMIZ
142. ANİ İŞİTME KAYIPLARINDA YENİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ : İNTRATİMPANİK STEROİD KULLANIMI
143. BURUN TABANI ROTASYON FLEBİ İLE SEPTAL PERFORASYON TAMİRİ
144. OVER-UNDERLAY TİMPANOPLASTİDE UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ
145. YETİŞKİN DÖNEM BAŞLANGIÇLI EFÜZYONLU OTİTİS MEDİADA NAZOFARENKS EPİTELİNİN ÖNEMİ
146. NON-SELEKTİF B-BLOKER İÇEREN OFTALMİK SOLÜSYONLARIN NAZAL MUKOSİLİER KLİRENS ÜZERİNE ETKİSİ
147. SEPTORİNOPLASTİ SONRASI BURUN HAVA AKIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
148. MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARIN TEDAVİSİ
149. ÇOCUKLARDA BOŞ MİRİNGOTOMİDE NEDENLERİ
150. EFÜZYONLU OTİTİS MEDİASI OLAN ÇOCUKLARDA NAZAL EOZİNOFİLİNİN PATOGENEZDEKİ YERİ
151. MASTOİD CERRAHİSİ SONRASI KARŞI SAĞLAM KULAĞIN OTOAKUSTİK EMİSYONLAR İLE İNCELENMESİ
152. NAZAL SEPTAL KIKIRDAK KOMPOZİT GREFTİ İLE LARİNGOTRAKEAL REKONSTRÜKSİYON
153. ATTİK RETRAKSİYON CEPLERİNDE KARTİLAJ TİMPANOPLASTİ
154. GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBINDA MASTOİD PNÖMATİZASYONUN ETKİSİ
155. PARSİYEL LARENJEKTOMİ SONUÇLARIMIZ
156. PEDİATRİK KRONİK OTİTİS MEDİA’DA CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ
157. KRONİK OTİTİS MEDİA HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ BAŞARISININ ETKİLERİ
158. NORMAL VE İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA VOKALLERİN ALGILANMASI
159. ANİ İŞİTME KAYBINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER
160. BİLATERAL KORD VOKAL PARALİZİLERİNDE KORDOTOMİ
161. LARENKS KARSİNOMLARINDA TİROİD BEZ TUTULUMU
162. İNVERTED PAPİLLOMUN CERRAHİ TEDAVİSİ
163. BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO VE MENİERE HASTALIĞINDA UYARILMIŞ VESTİBÜLER MİYOJENİK POTANSİYELLER
164. LARİNGEAL SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMDA SİKLOOKSİJENAZ-2 AKTİVİTESİ VE KLİNİK ANLAMI
165. LARENKS KANSERLERİNİN KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
166. TEMPOROMANDİBÜLER EKLEM HASTALIĞI - TİNNİTUS İLİŞKİSİ: ELEKTROFİZYOLOJİK BOYUT
167. MENİERE HASTALARINDA İNTRATİMPANİK GENTAMİSİN UYGULAMASI: TEDAVİ SONUÇLARI
168. LARENKS KANSERLERİNDE PATOLOJİ SONUÇLARıNıN RETROSPEKTİF ANALİZİ
169. TİMPANOPLASTİDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE SİGARA
170. GUİNEA PİG DIŞ KULAK CERRAHİ ANATOMİSİ
171. LARENKS KANSERLERİNDE LARENKS VE BOYUN BÖLGESİNİN KLİNİK, RADYOLOJİK, CERRAHİ VE HİSTOPATOLOJİK EVRELEMELERİNİN KARŞI.
172. KRONİK RİNOSİNÜZİTLÜ HASTALARDA PARANASAL ANATOMİK VARYASYONLARIN ÖNEMİ
173. PREMENSTRUAL SENDROMUN İŞİTME ÜZERİNE ETKİSİNİN OTOAKUSTİK EMİSYON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
174. ENDOSKOPİK DSR SONUÇLARIMIZ
175. NAZAL ADEZYON OLUŞUMUNUN ÖNLENMESİNDE SEPRAFİLM MEMBRAN ETKİNLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
176. LE FORT I OSTEOTOMİ YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
177. SEPTORİNOPLASTİDE KIKIRDAK GREFT SEÇİMİ, GEREKLİLİĞİ, KONUMLANDIRMA YERİ VE SONUÇLAR: 9 YILIN DENEYİMİ.
178. ENDOSKOPİK ENDONAZAL TRANSSFENOİDAL HİPOFİZ CERRAHİSİ
179. NAZAL SEPTAL ROTASYON FLEPLERİNDE MUKOZADA OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER VE MUKOSİLİER FONKSİYONUN DEĞER.
180. FARELERDE PARENTERAL TRİMETAZİDİNE UYGULAMA.KOKLEAVESTİBÜLER SİSTEM ÜZERİNDEKİ SİTOPROTEKTİF ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
181. HASTA GÖRÜNTÜLERİNİN ALINMASINDA, ARŞİVLENMESİNDE, SUNU VE YAYIN İÇİN KULLANILMASINDA TEMEL PRENSİPLER
182. PARANASAL SİNÜSLERİN ANATOMİK VARYASYONLARI
183. T1 GLOTTİK TÜMÖRLERİNİN RADYOTERAPİ VE CERRAHİ SONRASI SES ANALİZİ
184. PAROTİS PLEOMORFİK ADENOMLARINDA EXTRAKAPSÜLER DİSEKSİYONUN SUPERFİSYAL PAROTİDEKTOMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
185. LARENKSİN PRİMER KARSİNOMLARINDA HUMAN PAPİLLOMAVİRUS (HPV) VARLIĞININ VE LARENKS KARSİNOMU İLE HPV İLİŞKİSİNİN ARAŞTIR.
186. DOKU MÜHENDİSLİğİ KULLANıLARAK DÜNYA ÇAPıNDA İLK DEFA DEV KAFATASı VE KAFATABANı KEMİK DEFEKTLERİNİN REKONSTRÜKSİYONU
187. NEAR-TOTAL LARENJEKTOMİDEN SONRA SES VE KONUŞMA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
188. ESKİŞEHİR VE ÇEVRESİNDE YAŞAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ALERJİK RİNİT İNSİDANSI
189. PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİNİN TOTAL LARENJEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA POSTOPERATİF FİSTÜL GELİŞİMİNE ETKİLERİ
190. GENİŞ VESTİBÜLER AKUADUKTUS SENDROMU (2 OLGU SUNUMU)
191. LARİNGO-FARİNGEAL TÜMÖRLERİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE FARİNGO-ÖZEFAGİAL REKONSTRÜKSİYON YÖNTEMLERİ
192. İLERİ EVRE LARENKS KANSERLERİNDE ORGAN KORUMA PROTOKOLLERİ
193. LATERAL OSTEOTOMİNİN LAKRİMAL DRENAJ SİSTEMİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN AKTİF TRANSPORT DAKRİYOSİSTOGRAFİ KULLAN. GÖSTER.
194. MAKSİLLANIN GİANT CELL GRANÜLOMUNUN TEDAVİSİNDE İNTRALEZYONER KORTİKOSTEROİD KULLANIMI
195. SEPTUM DEVİYASYONLARINDA BURUN MUKOZASININ SCANNİNG ELEKTRON MİKROSKOPİK OLARAK İNCELENMESİ
196. MİRİNGOPLASTİDE KULLANILAN TEMPORAL ADALE FASYA GREFTİNİN KURUTULMUŞ VEYA ISLAK (TAZE) KULLAN. AMELİYAT BAŞARI. ETKİSİ
197. MOBİL TELEFONLARIN ELEKTOMANYETİK ALANLARININ İNSAN İŞİTSEL BEYİN SAPI YANITLARINA ETKİSİ
198. TONSİLLEKTOMİ AMELİYATI OLACAK ÇOCUKLARIN BAKIMINDAN SORUMLU BİREYLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
199. KLİNİK NO BOYUNDA SELEKTİF BOYUN DİSEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİ
200. İNTRANASAL POLİPLERDE KOMBİNE STEROİD TEDAVİSİ SONRASI KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLER
201. ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSKOPİ SONUÇLARIMIZ
202. OROFARİNKS MALİGN TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
203. ÇOCUKLUK ÇAĞI NÖROSENSORYEL İŞİTME KAYBIYLA SEYREDEN SENDROMLAR
204. TİZ FREKANSLARDA KEMİK YOLU EŞİK DEĞERLERİNDE BELİRGİN DÜŞME GÖSTEREN OTOSKLEROZLU OLGULARDA CERRAHİ YORUM
205. PERİTONSİLLER ABSE TEDAVİSİNDE STEROİD KULLANIMI
206. TRAKEAL STENOZ REZEKSİYONU VEUÇ UCA ANASTOMOZ
207. NAZAL POLİPOZİSLİ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN KLİNİK VE LABORATUVAR VERİLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
208. İLERİ EVRE LARENKS KANSERLERİNİN TEDAVİSİNDE PARSİYEL CERRAHİ TEKNİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
209. TRAKEA STENOZLARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
210. EKSPLORATİF TİMPANOTOMİ
211. LARENKS KANSERİ: 206 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
212. SERVİKAL ÖZOFAGUS KARSİNOMLARINDA REKONSTRUKSİYON TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
213. MENİERE HASTALIĞINDA PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
214. LARENKS KANSERİNDE YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
215. KONJENİTAL AURAL ATREZİDE FONKSİYONEL VE KOZMETİK SONUÇLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
216. TİROİD CERRAHİSİNDE TEDAVİ PROTOKOLÜ
217. BENİGN TRAKEAL DARLIK'TA ENDOSKOPİK YERLEŞTİRİLEBİLEN METAL STENT UYGULAMASI
218. SEPTORİNOPLASTİDE GERİ KAZANILMIŞ KEMİK GREFTLERİN KULLANIMI
219. PARANAZAL SİNUS BT’DE ANATOMİK VARYASYONLAR
220. PARAFARENGEAL BOŞLUK TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ DENEYİMİMİZ
221. VOKAL KORD PARALİZİLERİNE YAKLAŞIMIMIZ
222. SİYALORELİ ÇOCUKLARDA BOTOX-A TEDAVİSİ
223. REVİZYON RİNOPLASTİLERDE KOSTAL KIKIRDAĞIN KULLANIMI
224. FRONTAL RECESS OSTEOMUNUN ENDOSKOPİK ÇIKARILMASI
225. HORİZONTAL KANAL KAYNAKLI PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO
226. BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIMIMIZ
227. İNVERTED PAPİLLOM ZEMİNİNDE GELİŞEN VE ORBİTAL İNVAZYON GÖSTEREN SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOM
228. KEMORADYOTERAPİ İLE TAM REGRESYON SAĞLANAN ESTEZİONEUROBLASTOMA OLGUSU
229. HİPOFARENGEAL SİNOVİYAL SARKOM
230. ALERJİK PARANAZAL SİNÜS ASPERGİLLOZİSİ
231. ENJEKSİYON LARENGOPLASTİDE SODYUM HYALURONAT VE GORE-TEX’İN DENEYSEL MODELDE KARŞILAŞTIRILMASI
232. SEPTUM DEVİYASYONLARINDA AKUSTİK RİNOMETRİ VE SAKKARİN TESTİ
233. BAŞ-BOYUN BÖLGESİNİN NÖROJENİK TÜMÖRLERİ
234. REVİZYON RİNOPLASTİ, NE ZAMAN VE NASIL MÜDAHALE ETMELİ?
235. SİNONASAL POLİPOZİSLİ OLGULARDA PREOPERATİF SİSTEMİK KORTİKOSTEROİD KULLANIMI VE SONUÇLARIMIZ
236. NÖROFİBROMATOZİS TİP-1 OLGUSUNDA DÜŞÜK DERECELİ MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ
237. OLGU SUNUMU: LACTOCOCCUS LACTİS SUBSP CREMORİS İLE OLUŞAN TEMPORAL BÖLGE ABSESİ
238. RATLARDA CISPLATIN’İN OTOTOKSİK ETKİSİNİN ERDOSTEİN İLE ÖNLENMESİ
239. PERİFERİK VERTİGOLU HASTALARDA VESTİBULER NÖREKTOMİ (12 YILLIK SONUÇLARIMIZ)
240. NAZAL SEPTAL SCHWANNOMA
241. CASTELMAN HASTALIĞI
242. BRAKİAL PLEKSUS YERLEŞİMLİ MALİGN SCHWANNOM
243. SİNONAZAL İNVERTED PAPİLLOMA
244. BENİGN PAROTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİ
245. LARENGEAL MUKOEPİDERMOİD KARSİNOMA
246. SFENOKOANAL POLİPİN ENDOSKOPİK CERRAHİSİ
247. SİNONAZAL TERATOKARSİNOSARKOM
248. ONBEŞİNCİ YÜZYILDA ANADOLU'DA KULAK BURUN BOĞAZ UYGULAMALARI
249. MESNA(SODYUM2-MERKAPTOETANSÜLFONAT)NIN OTOTOPİK.UYGU.KOKLEA. ÜZER.OLASI TOKSİK ETKİ.ARAŞ.VE KRONİK ADEZİV OTİT CER.ETKİ.
250. İNFRATEMPORAL FOSSANIN İLKEL NÖROEKTODERMAL TÜMÖRÜ
251. NAZOFARENKS MUKOEPİDERMOİD KARSİNOMU
252. BAŞ BOYUN KİTLELERİNDEKİ İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ SONUÇLARIMIZ
253. PERİFERİK DEV HÜCRELİ GRANÜLOM: OLGU SUNUMU
254. İKİ OLGU NEDENİ İLE MASTOİD YERLEŞİMLİ OSTEOM
255. BURUN VESTİBÜL ATREZİSİNDE BURUN MUKOZASININ ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ
256. SEPTOPLASTİ SIRASINDA KULLANILAN NAZAL TAMPONLARIN KAN BASINCI ÜZERİNE ETKİLERİ
257. ROMATOİD ARTRİTTE TEMPOROMANDİBULER EKLEM TUTULUMU: RADYOLOJİK VE KLİNİK ÇALIŞMA
258. PARAFARENGEAL BOŞLUKTAN KAYNAKLANAN MYOEPİTHELİOMA; MRG VE MR SPEKTROSKOPİ BULGULARI
259. MANDİBULADA YERLEŞMİŞ DEV AMELOBLASTİK FİBROMA(BİR OLGU NEDENİYLE)
260. KARTAGENER SENDROMU:BİR OLGU SUNUMU
261. DALICI MUAYENESİNDE MASTOİD PNÖMATİZASYON DERECESİNİN FAYDASI
262. POSTAURİKULER SUPERFİSİYAL LEIOMYOSARKOMA
263. LARİNKS KANSERİNDE ANJİYOGENEZİN (CD 34) PROGNOSTİK ÖNEMİ
264. CEP TELEFONU KULLANIMININ İŞİTME ÜZERİNE ETKİLERİNİN YÜKSEK FREKANS ODYOMETRİSİ İLE ARAŞTIRILMASI
265. İNVERTED PAPİLLLOMDA CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
266. BİR ETMOİD MUKOSEL OLGUSU
267. AURİKÜLADA ARTERYOVENÖZ FİSTÜL : OLGU SUNUMU VE TERAPÖTİK YAKLAŞIM
268. RADYOFREKANS POSTERİOR TRANSVERS KORDOTOMİ; TAVŞAN MODELİ ÇALIŞMASI
269. WHARTON KANALINDA SEMPTOM VERMEYEN DEV TÜKÜRÜK BEZİ TAŞI
270. BİRİNCİ VE İKİNCİ BRANKİYAL YARIK ANOMALİLERİNDE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
271. İNTERNAL AKUSTİK KANALDA EKZOSTOS
272. KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİNDE POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİ PLASEBO KONTROLLÜ ÇİFT KÖR KLİNİK ÇALIŞMA
273. FORESTİER HASTALIĞI VE DİSFAJİ
274. BİR OLGUDA KORTİKOSTEROİD KULLANIMINA BAĞLI YANILTICI SİNÜS BULGULARI
275. ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ İLE KOMBİNE EDİLEN İNFERİOR MEATAL ANTROSTOMİ
276. MİDFASİAL T HÜCRELİ LENFOMA
277. PRESBİAKUZİDE ORTA LATANS İŞİTSEL UYARILMIŞ POTANSİYELLER
278. BİR OLGU NEDENİYLE LARYNGEAL NÖROFİBROM
279. İNTRANAZAL STEROİD KULLANIMININ GÖZ İÇİ BASINCINA ETKİSİ
280. ADENOİD HİPERTROFİ BAKTERİYOLOJİSİ VE EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİA İLE OLAN İLİŞKİSİ
281. PAROTİS TÜBERKÜLOZU: VAKA TAKDİMİ
282. LARENGOMALAZİ TEDAVİSİNDE LAZER EPİGLOTTOPLASTİ
283. OLGU SUNUMU: LARİNKSTE SÜLÜK
284. OLGU SUNUMU: BİLATERAL BELL’S PARALİZİ
285. DUDAK KANSERLERİNDE KLİNİK TECRÜBEMİZ
286. PAROTİS TÜMÖRLERİNE YAKLAŞIMIMIZ: 52 OLGUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
287. PRİMER LARİNGEAL AMİLOİDOZ
288. KRONİK TONSİLLİTTE VE ADENOİD HİPERTROFİSİNDE OKSİDATİF STRESİN ROLÜ
289. MAKSİLLER OSTEOSARKOM: BİR OLGU SUNUMU
290. VAKA SUNUMU: LARENGEAL SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOMA BOYUN SPESİMENİNDE MALİGN LENFOMA
291. JUVENİL ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ORTA VE İÇ KULAK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
292. SİNONAZAL ADENOİD KİSTİK KARSİNOM TEDAVİ VE TAKİBİNDE NAZAL ENDOSKOPİNİN YERİ
293. RHİNOSPORİDİOSİS : BİR OLGU SUNUMU
294. KRONİK RİNOSİNÜZİT DEĞERLENDİRMESİNDE RHİNOSİNUSİTİS DİSABİLİTY INDEX(RSDI)İN YERİ
295. GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI BULUNAN HASTALARIN SERUM HOMOSİSTEİN, FOLİK ASİT VE VİTAMİN B12 SEVİYELERİNİN ANALİZİ
296. GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI BULUNAN HASTALARDA SERUM LİPİD PARAMETRELERİ VE PARAOXONASE SEVİYELERİ
297. SERVİKAL BRONKOJENİK KİST
298. BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGODA İKİ ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ: EMOSYONEL STRES VE BAŞIN YAN YATIŞ POZİSYONU
299. MAKSİLLOFASİYAL TRAVMALI HASTALARA YAKLAŞIM VE KARŞILAŞTIĞIMIZ PROBLEMLER
300. BOYUN KİTLESİ NEDENİYLE TAKİP EDİLEN HASTALARIN TANISAL DAĞILIMI
301. OLGU SUNUMU: VAN DER HOEVE SENDROMU
302. SUBMUKOZAL UVULOPALATOFARENGOPLASTİ
303. TİROİD TÜMÖRÜ İLE KARIŞABİLEN TRAKEAL ADENOİD KİSTİK KARSİNOM
304. SUBPERİOSTAL ORBİTAL ABSENİN TRANSNAZAL ENDOSKOPİK DRENAJI
305. EFÜZYONLU OTİTİS MEDİALI ÇOCUKLARDA TİROİD FONKSİYONLARI
306. JUGULER VENÖZ ANEVRİZMA
307. LARENKS KANSERLERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖR OLARAK TATE ‘ NİN DEĞERİ
308. LARENGOFARENGEAL REFLÜ HASTALARINDA SEMPTOMLARIN SIKLIĞI
309. LARİNKS KANSERİNDE MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-2 (MMP-2) VE MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-9 (MMP-9) ENZİM. PROGNOSTİK ÖNEMİ
310. İNTERNAL JUGULER FLEBEKTAZİ
311. TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA İŞİTME KAYBININ DEĞERLENDİRİLMESİ
312. HİPOFARENGEAL SCHWANNOM: OLGU SUNUMU
313. KÜÇÜK KULAK ZARI PERFORASYONLARININ KAPATILMASINDA YAĞ DOKUSU GREFTİ İLE MİRİNGOPLASTİ
314. İKİ DEV KONJENİTAL KOLESTEATOM OLGUSU
315. PAROTİS TÜKÜRÜK BEZİNİN DUKTAL KARSİNOMU
316. YAĞ GREFTLİ MİRİNGOPLASTİ
317. LIPOİD PROTEİNOZİS HASTALIĞINDA (URBACH-WEİTHE SENDROMU)
318. MUNCHAUSEN SENDROMU İLE İLİŞKİLİ SERVİKOFASİYAL SUBKÜTAN AMFİZEM: BİR OLGU SUNUMU
319. HAYATI TEHDİT EDEN NADİR BİR SEBEP OLARAK İNFANTİL SAKKÜLER KİST VE CERRAHİ TEDAVİSİ
320. ORTA KULAK OSTEOMU: 4 OLGU SUNUMU
321. OBSTRÜKTİF ALT KONKA HİPERTROFİSİNDE RADYOFREKANS İLE KONKA REDÜKSİYONU SONUÇLARIMIZ
322. ÜLKEMİZDEKİ DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI UZMANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
323. EPİGLOTTA MONOMORFİK ADENOM
324. BLOWOUT FRAKTÜRÜNDE NAZOSEPTAL KARTİLAJ İLE ONARIM VE GEÇ DÖNEM SONUCU
325. ANİ İŞİTME KAYIPLARI SONUÇLARIMIZ
326. WAARDENBURG SENDROMU: BİR OLGU NEDENİYLE
327. MANDİBULAR BROWN TÜMOR İLE PRESENTE OLAN NORMOKALSEMİK HİPERPARATİROİDİ
328. OTOSKLEROZ CERRAHİSİNDE DENEYİMLERİMİZ
329. BOYUNDA NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖR: HEMANGİOENDOTHELİOMA
330. GEMİ ADAMLARINDA GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARININ İNCELENMESİ
331. ANİ İŞİTME KAYIPLARINDA TEDAVİ VE ODİOLOJİK SONUÇLARI
332. 2 OLGU NEDENİYLE NAZAL POLİPOZİS VE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ
333. TEMPORAL KEMİK HEMANJİOMUNUN TANI VE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
334. MAKSİLLER SİNÜS MİKSOFİBROSARKOMU
335. LARENGO-TRAKEAL TÜMÖRLERDE REKONSTRÜKSİYON
336. KONJENİTAL OVAL PENCERE APLAZİSİ: OLGU SUNUMU
337. MANDİBULA ANGULUSUNDA EOZİNOFİLİK GRANÜLOM
338. NAZOFARENKS EWING SARKOMU
339. PRİMER OROFARİNGEAL MALİGN MELANOMALARDA SINIRLI DOKU ÇIKARILARAK SAĞLANAN LOKAL KONTROL
340. ERKEN EVRE GLOTTİK KARSİNOMLU HASTALARDA LASER KORDEKTOMİ
341. LARİNKSİN PSÖDOSARKOMASI: VAKA SUNUMU
342. ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ OPERASYONUNUN PREOPERATİF VE POSTOPERATİF SİNTİGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
343. ERKEN DÖNEM GLOMUS TİMPANİKUM
344. RİNOPLASTİ SONRASI SİNÜZİT
345. LARENGOFARENGEAL REFLÜ HASTALARINDA HELİCOBACTER PYLORİ İNSİDANSI
346. İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI TARAMA SONUÇLARININ SOSYOEKONOMİK SEVİYEYE GÖRE DEĞER.
347. BAŞ-BOYUN BÖLGESİ LENFOİD HİPERPLAZİSİ OLAN OLGULARDA TOKSOPLAZMOZİS
348. DİABETES MELLİTUS'A BAĞLI İNKUS VE STAPES ULTRASTRÜKTÜR NEKROZU
349. İNTRANASAL TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN, POLİPOİD DEJENERASYONLU ORTA KONKA MUKOSELİ
350. PAROTİS BENİGN LENFOEPİTELYAL KİSTİ
351. MASTOİD CERRAHİSİ SONRASI KARŞI SAĞLAM KULAKTA MEYDANA GELEN AKUSTİK REFLEKS DEĞİŞİKLİKLERİ
352. ENDOSKOPİK DAKRİOSİSTORİNOSTOMİDE YENİ BİR YÖNTEM: T VENTİLASYON TÜPÜ KULLANIMI
353. KRONİK EFÜZYONLU OTİTİS MEDİADA VENTİLASYON TÜPÜ TAKILMASI SIRASINDA ORTA KULAK SIVISININ ASPİRASYONUNUN GEREKLİLİĞİ
354. TİROİD CERRAHİSİ TECRÜBELERİMİZ
355. FONKSİYONEL BOYUN DİSSEKSİYONU SONRA. İNTERNAL JUGULER VEN AKIMI VE DEVAMLI. POWER DUPLEX DOPPLER ULTRASON. İLE DEĞER.
356. ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞINA EŞLİK EDEN SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBI: İKİ OLGU SUNUMU
357. İKİ OLGU NEDENİYLE PARAMENİNGEAL RABDOMİYOSARKOMLAR
358. B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN YÜKSEK FREKANS ODYOMETRİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
359. KRONİK OTİTİS MEDİADA DIŞ KULAK YOLU ARKA DUVARI, KEMİKCİK ZİNCİRİ VE MASTOİD ANTRUMDA OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİK.
360. LARENGOMALAZİ TEDAVİSİNDE LAZER EPİGLOTTOPLASTİ
361. BİR OLGU NEDENİYLE AURİKULA SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU
362. BOYUNDA DEV TİROİD PAPİLLER KARSİNOM METASTAZI
363. LARENKS KANSERLİ HASTALARDA SERUM İDRAR VE NEOPTERİN DÜZEYLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
364. ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONRASI ORBİTAL AMFİZEM
365. SEPTUM DEVİASYONLARINDA BURUN MUKOZASININ IŞIK MİKROSKOPİSİ İLE HİSTOPATOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
366. PAROTİS BAZAL HÜCRELİ ADENOMU: OLGU SUNUMU
367. HORLAMA VE UYKU APNESİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE GENİOGLOSSAL İLERLETME VE HYOİD SÜSPANSİYONU
368. ABERAN SEYİR GÖSTEREN KAROTİD ARTER: OLGU SUNUMU
369. METAKRON MULTİFOKAL EPİDERMOİD KARSİNOM:BİR OLGU SUNUMU
370. ÜÇÜNCÜ BRANKİAL YARIK FİSTÜLÜ OLGUSU
371. NAZOFARENKS KARSİNOMLARINDA HELİCOBACTER PYLORİ’NİN MUHTEMEL ROLÜ?
372. GUİNEA PİG ORTA KULAK CERRAHİ ANATOMİSİ
373. KAROTİD ARTER İNVAZYONUNDA "EKSTARTEREKTOMİ": DENEYSEL ÇALIŞMA
374. KOBAYLARDA MİRİNGOTOMİ SONRASI ORTA KULAĞA BİFONAZOL UYGULAMA. OLASI OTOTOKSİK ETKİSİNİN FONKSİYONEL OLARAK DEĞER.
375. RİNOPLASTİ SONUÇLARIMIZ
376. İDYOPATİK PERİFERİK FASİYAL SİNİR PARALİZİSİNDE VİRÜSLERİN ROLÜ VE HÜCRESEL İMMÜN CEVAP
377. ENTÜBASYONA BAĞLI SES DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANALİZİ
378. TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI NAZAL VE NAZOFARENGEAL FLORADAKİ DEĞİŞİKLİKLER
379. NASAL KAVİTEDEKİ DEV PYOJENİK GARNÜLOMA ENDOSKOPİK YAKLAŞIM
380. DENEYSEL ORTA KULAK EFFÜZYONUNDA L-KARNİTİNİN ETKİLERİ
381. PERİFERİK FASİAL PARALİZİ İLE PREZENTE OLAN VERTEBROBAZİLLER ARTER ANEVRİZMASI
382. SAĞIR VE DİLSİZLER OKULU TARİHÇESİ
383. OKULA BAŞLANGIÇ YILININ SEPTAL DEVİASYONA NE KADAR ETKİSİ OLABİLİR
384. OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARI; 51 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
385. DİSPNEYE YOL AÇAN YAYGIN LENFOVENÖZ MALFORMASYON
386. İLKÖĞRETİM BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA PREVALANSININ KARŞILAŞTIRILMASI
387. KRONİK ADENOTONSİLİTDE CERRAHİ VE MEDİKAL TEDAVİ MALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
388. PENDRED SENDROMLU DÖRT KARDEŞ VAKASI
389. NAZAL GLİOMA
390. DIŞ KULAK YOLU PLEOMORFİK ADENOMASI
391. KARTİLAJ GREFT KULLANARAK YAPILAN İNLAY TİMPANOPLASTİ TEKNİĞİ
392. NAZAL POLİPLİ HASTALARDAKİ NİTRİK OKSİT, SERBEST RADİKAL DÜZEYLERİ VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER
393. SEKRETUAR OTİTİS MEDİA TANILI HASTA. PREOPERATİF ODYO. BULGU. PEROPERATİF ORTA KULAK EFFÜZYON KARAKTERİ ARASIN. İLİŞKİ
394. TOPİKAL İNTRANASAL STEROİD İLE TEDAVİ EDİLMİŞ ALLERJİK RİNİTLİ HASTA. HÜCRESEL İMMUNİTE VE SERUM SİTOKİN DÜZEYİNDE DEĞİŞ
395. OLGU SUNUMU: SEKRETUAR OTİTİS MEDİA’NIN SEYRİ
396. SEPTUM CERRAHİSİ SİRASİNDA PLAZMA ADRENALİN DUZEYLERİ
397. PARAFARENGEAL UZANIMLI PAROTİS MİKROKİSTİK ADNEKSİYAL KARSİNOMU
398. YUMUŞAK DAMAK YERLEŞİMLİ SOLİTER EXTRAMEDÜLLER PLAZMASİTOM
399. İLGİNÇ BİR YABANCI CİSİM İLE YARALANMA VAKASI
400. OLGU SUNUMU: MAKSİLLER SİNÜSTE MANTAR TOPU
401. ENDER RASTLANILAN BİR KRONİK EPİFORA NEDENİ:ETMOİD MUKOSEL
402. DİL ORAL BÖLÜMÜNÜN KANSERLERİNDE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
403. YENİ BİR COCHLEA İMPLANT SABİTLEME METODU: RESORBE OLAN OSTEOSENTEZ PLAKALARı VE KEMİK TOZU (BONE PATE) KULLANIMI
404. ENDOLENFATİK VE PERİLENFATİK ALANLAR ARASINDA BASINÇ İLİŞKİSİ
405. İLERİ YAŞ DÖNEMLERİNDE BAŞ DÖNMESİ
406. SERVİKAL VERTİGO’DA YENİ ARAYIŞLAR:“SMOOTH PURSUİT NECK TORSİON TEST” ÖN ÇALIŞMA RAPORU
407. BİR ANİ İŞİTME KAYBI (AİK) OLGUSUNDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN PNÖMOTORAKS
408. SEREBELLOPONTİN KÖŞE TÜMÖRÜ CERRAHİSİ SONRASI SUBDURAL BEYİN-OMURİLİK-SIVISI HİGROMU: OLGU SUNUMU
409. ALAR KOLLAPS TEDAVİSİNDE ALAR BUTTON GREFT KULLANIMI
410. LARENKSİN LENFOEPİTELYAL KARSİNOMASI
411. STAPES CERRAHİSİNDE UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLARIMIZ
412. İNVERTED PAPİLLOM: 14 OLGUNUN ANALİZİ
413. HİPOFARENKTE YERLEŞEN KANSER İLE KARIŞAN DEV ÜLSERE LEZYON : İLGİNÇ BİR OLGU
414. UNDERLAY VE OVER-UNDER TEKNİK MİRİNGOPLASTİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
415. ORBİTAL YAYILIMLI DEV ETMOİD SİNÜS OSTEOMU OLGUSU
416. PEDİATRİK TONSİLLEK. VE ADENOTONSİLLEK. VAKA. İNTRAOPERATİF TEK DOZ UYGULANAN DEKSAMETAZONUN OPTİMUM DOZUNUN BELİR.
417. BAŞ-BOYUN REKONSTRÜKSİYON CERRAHİSİNDE TRAPEZİUS MYOKÜTAN FLEP UYGULAMALARIMIZ
418. ALLERJİK RİNİT HASTALARINDA ASTIM PREVELANSI
419. ALERJİK RİNİT TEDAVİSİNDE LORATADİN İLE FEKSOFENADİN KARŞILAŞTIRMASI
420. NAZAL KAVİTEDE KONDROSARKOM
421. BİR VAKA NEDENİYLE NAZAL GLİOMA
422. DİL KÖKÜNDE HAMARTOMA
423. AKUSTİK NÖRİNOMA BAĞLI ANİ İŞİTME KAYBI
424. SİNONAZAL MUKOZANIN MALİGN MELANOMU. ENDOSKOPİK KİTLE EKSİZYONU: VAKA TAKTİMİ
425. ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ UYGULANAN 1123 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ
426. PARANAZAL SİNÜS İNTESTİNAL TİP ADENOKARSİNOM
427. DEV FRONTAL SİNÜS: OLGU SUNUMU
428. OLGU SUNUMU: BİLATERAL İNFERİOR KONKA BULLOSA
429. TONSİLLEKTOMİ, ADENOİDEKTOMİ VE ADENOTONSİLLEKTOMİDE İNTRA-OPERATİF KANAMA MİKTARININ TAYİNİ
430. ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA İŞİTME VE DENGE FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
431. EMPOTANS, PRİMER İNFERTİL VE PREMATÜR EJEKÜLASYON TANILI HASTALARDA NAZAL PATOLOJİLERİN HASTALIĞA ETKİLERİ
432. PULSATİL TİNNİTUS NEDENİ OLARAK DURAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜL TEDAVİSİNDE EMBOLİZASYON
433. BOYUN KİTLELERİNİN AYIRICI TANISINDA YARARLANILAN METODLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
434. TİROİDEKTOMİ SONRASI SES DEĞİŞİKLİKLERİNİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
435. BEZOLD ABSESİ
436. AĞIZ TABANI KAYNAKLI İNVERTED DUKTAL PAPİLLOM: OLGU SUNUMU
437. MELKERSSON-ROSENTHAL SENDROMU:VAKA SUNUMU
438. MALİNG OTİTİS EKSTERNA:VAKA SUNUMU
439. BİR OLGU NEDENİYLE MEDİAL ORBİTAL DUVAR BLOWOUT KIRIĞINDA ENDOSKOPİK TRANSNAZAL TAMİR
440. HİSTOPATOLOJİK TANIDA GÜÇLÜK YAŞANAN LARENKSİN PAPİLLOMATÖZLEZYONLARI
441. KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDEKİ DENEYİMLERİMİZ : SON DÖRT YILDA YAPILAN AMELİYATLARIN ANALİZİ
442. ALERJİK RİNİT PREVELANSI
443. PAROTİS KİTLELERİNE YAKLAŞIMIMIZ VE UZUN DÖNEM TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
444. BOYUNDA DEV LİPOM OLGUSU
445. OROFARENKS VE LARENKS TUTULUMU GÖSTEREN BÜLLÖZ PEMFİGOİD OLGUSU
446. İNTRAKRANYAL UZANIMLI BİR JUVENİL NAZOFAREN. ANJİOFİBROM OLGU. MİDFASYAL DEGLOVİNG VE MAKSİL. DİSLOKASYON YÖNTEM. TEDAVİ
447. KRANİOFASYAL REZEKSİYON
448. CİLT MALİGNİTELERİNE YAKLAŞIMDA TUTUMUMUZ
449. FANALYSİS: RİNOPLASTİ İÇİN YÜZ ANALİZ PROGRAMI
450. İNSANDA VOMERONAZAL ORGANIN VARLIĞI
451. İŞİTME CİHAZI SEÇİMİ VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
452. JUVENİL NAZOFARİNGEAL ANJİOFİBROM: 41 VAKALIK CERRAHİ TECRÜBEMİZ
453. ORAL KANSERLERDE BAZI RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ
454. SJÖGREN HASTALIĞI VE KBB
455. BAŞ BOYUN BÖLGESİ DEFEKTLERİNDE PEKTORALİS MAJOR MYOKUTAN FLEP UYGULAMASI
456. OLGU SUNUMU:LARENKSİN GRANULAR HÜCRELİ TÜMÖRÜ
457. PROFESYONEL SES KULLANICILARININ SESLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUBJEKTİF TESTLERİN YERİ VE ÖNEMİ
458. MARFAN SENDROMUNDA MALLEUS VE İNKUS MORFOLOJİSİ
459. LARİNGEAL KONDROM: 2 OLGU SUNUMU
460. AURİKULA PSÖDOKİSTİ: OLGU SUNUMU
461. OTOPLASTİ TEKNİĞİMİZ
462. HORLAMA TEDAVİSİNDE LUBRİKAN ETKİLİ LİPOSOM FORMÜLÜN ETKİSİ
463. POLİKLİNİĞİMİZE ALERJİ ŞİKAYETLERİ İLE BAŞVURAN HASTALARIN PRİCK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
464. TONSİLLEKTOMİ İÇİN UYGULANAN LOKAL ANESTEZİNİN ENDER BİR KOMPLİKASYONU
465. KOKLEAR İMPLANT (KI) ADAYI HASTALARIN EĞİTİMSEL YÖNDEN SEÇİM KRİTERLERİ
466. LARENGEAL LENFANJİOM:OLGU SUNUMU
467. LARİNKSİN ADENOİD KİSTİK KARSİNOMU
468. TOTAL FARENGOLARENGOÖZEFAJEKTOMİDE GASTRİK PULL-UP İLE REKONSTRÜKSİYON
469. ALT KONKA HİPERTROFİSİ (AKH) NEDENİYLE OLUŞAN BURUN TIKANIKLIĞINDA RADYOFREKANS (RF) UYGULAMALARI
470. VESTİBÜLER NÖREKTOMİNİN VERTİGOLU HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
471. HİPOFARİNKSİN SARKOMATOİD KARSİNOMU
472. LARENKSİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRÜ (NON SMALL CELL)
473. OBSTRUKTİF TONSİL HİPERTROFİSİNDE VE REKURREN TONSİLLİTTE AKTİNOMİKOZ
474. REKURREN TONSİLLİT VE OBSTRUKTİF TONSİLLER HİPERTROFİDE LENFO-EPİTELYAL HİSTOPATOLOJİ
475. SEPTUM CERRAHİSİ SONRASINDA İNTERNAL NAZAL SPLİNT KULLANIMININ ÖSTAKİ FONKSİYONUNA ETKİSİ
476. LATERAL SERVİKAL YERLEŞİMLİ DERMOİD KİST
477. REZEKSİYON SUBMUKÖZ OPERASYONUNA BAĞLI : NAZAL SEPTAL KİST OLGUSU
478. AÇIK RİNOPLASTİ TEKNİĞİ İLE NAZAL SEPTAL PERFORASYON ONARIMI
479. AKUSTİK NÖRİNOM CERRAHİSİ:14 YILLIK SONUÇLARIMIZ
480. SFENOİD SİNÜSÜN İZOLE İNVERTED PAPİLLOMU
481. MULTİPLE SKLEROZ’ LU HASTALARDA ODYO-BERA SONUÇLARI
482. NAZAL FUNGİFORM SCHNEİDERİAN PAPİLLOMA
483. CASTLEMAN HASTALIĞI
484. LARENKS KANSERLERİ
485. PAROTİS TÜMÖRLERİ
486. TRAKEOTOMİ KOMPLİKASYONLARI
487. İZOLE SFENOİD SİNÜS ADENOKARSİNOMU
488. AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİ'DE (ALL) TOTAL SEPTAL NEKROZ
489. ÜLKEMİZ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNDE KBB EĞİTİM STANDARTLARI
490. VESTİBÜL CİLDİNİ TUTAN NAZAL SARKOİDOZ: OLGU SUNUMU
491. LARENGOTRAKEAL STENOZLARDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
492. RATLARDA AMİKASİN OTOTOKSİSİTESİ ÜZERİNE MELATONİNİN DOZA BAĞLİ ÇİFT YÖNLÜ ETKİSİ
493. KİSTİK SERVİKAL METASTAZLI LARİNKSİN SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
494. BİLATERAL VOKAL KORD PARALİZİSİNİN TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK ARİTENOİDEKTOMİ
495. GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLI HASTALARDA, VİTAMİN A, E, B 12 VE FOLİK ASİT DÜZEYLERİ
496. LARENKS KANSERLİ HASTALARDA SİGARANIN SEMPTOM SÜRESİNE ETKİSİ
497. PARAFARENGEAL BÖLGEDE MULTİPLE SCHWANNOMA
498. SEYREK BİR INTRANAZAL KİTLE OLGUSU: DEV ORTA KONKA PYOSELİ
499. ERİŞKİNLERDE ADENOİDAL HİPERTROFİ
500. ORTA KULAK KORİSTOMU: NADİR BİR OLGU
501. NAZAL VE NAZOFARENGEAL KİTLE OLARAK BULGU VEREN BİR DEV PİTÜİTER ADENOMA OLGUSU
502. KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ BİR VAKADA RAMSEY HUNT SENDROMU
503. DEV PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU OLGU SUNUMU
504. PEDİATRİK MANDİBÜLER ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ VE BİLATERAL İLİAC KEMİK GREFTİ İLE REKONSTRÜKSİYONU: OLGU SUNUMU
505. ATAKSİ TELENJİEKTAZİLİ HASTADA PRİMER SUBMANDİBULAR BEZ LENFOMASI OLGU SUNUMU
506. RATLARDA CİSPLATİN İLE OLUŞAN OTOTOKSİSİTENİN CAFFEİC ACİD PHENETHYL ESTER İLE ÖNLENMESİ
507. DEV HİPOFARİNGEAL LİPOM OLGUSU
508. PULSATİL TİNNİTUS ETYOLOJİSİNDE KONJENİTAL BİR ANOMALİ: DEHİSCENT JUGULER BULBUS
509. RİNOSİNÜZİT SONUCU GELİŞEN KAFAİÇİ KOMPLİKASYONLAR
510. RİNOSEREBRAL MUKORMİKOZ
511. ÇOCUKLARDA ADENOTONSİLLEKTOMİNİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ
512. AURİKULADA ANJİYOLENFOİD HİPERPLAZİ: OLGU SUNUMU
513. YARIK DAMAKLI ÇOCUKLARDA ORTA KULAK PATOLOJİLERİ
514. TURKİYE’DE AİLESEL GENETİK İŞİTME KAYBINA NEDEN OLAN GJB2 GEN MUTASYONLARI
515. KOLUMELLA REKONSTRÜKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR TEDAVİ: PREFABRİKE TERS AKIMLI SUBMENTAL FLEP
516. ALT KONKA HİPERTROFİSİNİN TEDAVİ. FLUTİCASONE PROPİONAT AKUÖZ NAZAL SPREYİN ETKİNLİĞİ. BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞER.
517. INTRATRAKEAL EKTOPİK TİROİD DOKUSU
518. SUPRAGLOTTİK MUKOEPİDERMOİD KARSİNOM
519. ESANSİYEL PALATAL MYOKLONUS OLAN İKİ HASTADA BOTULİNUM TOKSİN TİP A UYGULAMASI
520. ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNDE “OPERASYON GÜNÜ TOMOGRAFİSİ”NİN DEĞERİ
521. ENDOLENFATİK KESE TÜMÖRÜ: 2 OLGU SUNUMU
522. AKUT RİNOSİNÜZİTLİ ERİŞKİN HASTALARDA AMPİSİLİN-SULBAKTAM İLE LEVOFLOKSASİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
523. ALT KONKA HİPERTROFİSİNE YAKLAŞIMIMIZ
524. NASOFARENKSİN MUKOZAL MALİGN MELANOMASI : OLGU SUNUMU
525. HUMAN PAPİLOMAVİRUS ZEMİNİNDE GELİŞEN LARİNGOTRAKEAL KERATİNİZE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM
526. KLİVUS KORDOMAYA TRANSSFENOETMOİDAL YAKLAŞIM
527. BİR VAKA NEDENİYLE PARSİYEL LARENJEKTOMİLERDE ASPİRASYON PROBLEMİ
528. JUVENİL NASOFARENGEAL ANJİOFİBROMLARDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
529. KEMİK ÇİMENTO VE BİYOUYUM
530. DIABETES MELLITUS TİP 2’Lİ HASTALARDA ODYOGRAM VE OTOAKUSTİK EMİSYON BULGULARI
531. PAROTİS KİTLELERİNE YAKLAŞIMIMIZ
532. GİNGİVAL EPİTELİOİD HEMANJİOENDOTELYOMA
533. AURİKULADA LOBULER KAPİLLER HEMANJİOM
534. PEDİATRİK ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ OLGULARIMIZ
535. TİROİD KİTLELERİNE YAKLAŞIMIMIZ
536. OTOSKLEROZ CERRAHİSİ VE PİSTON ÇAPININ İŞİTME SONUÇLARINA ETKİSİ
537. REVİZYON STAPEDEKTOMİ NEDENLERİ:İNTRAOPERATİF BULGULARIMIZ
538. FUSAFUNGİNİN PEDİATRİK TONSİLLEKTOMİ SONRASI AĞRI VE YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
539. PAROTİSİN KİSTİK LENFANJİOMU VE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ
540. MERSİN YÖRESİNDE ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDAKİ ALERJEN DAĞILIMI
541. DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI : 37 VAKANIN SONUÇLARI
542. İLERİ YAŞLARDA GÖRÜLEN ADENOİD VEJETASYONLAR
543. ANTİBİYOTİK-STEROİD KOMBİNASYONUNUN DENEYSEL BAKTERİYEL SİNÜZİT TEDAVİSİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
544. PEDİATRİK HASTALARDA KONVANSİYONEL SOĞUK BIÇAK TONSİLLEKTOMİ İLE COBLATİON TONSİLLEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
545. DUMANSIZ TÜTÜNÜN ("MARAŞ OTU") NEDEN OLDUĞU ORAL KAVİTEDEKİ KLİNİK DEĞİŞİKLİKLER
546. ANTROKOANAL POLİP: ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMA
547. LARENKSİN ATİPİK KARSİNOİD TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
548. TRAKEAL REZEKSİYON VE KRİKOTRAKEAL ANASTOMOZ: OLGU SUNUMU
549. SEMENTİFYİNG FİBROMA: OLGU SUNUMU
550. İŞİTSEL SENKRONİZASYON BOZUKLUĞUNDA KOKLEAR İMPLANTASYON:OLGU SUNUMU
551. KILÇIK TAKILMASI SONUCU GELİŞEN LİNGUAL VE RETROFARENGEAL ABSE (2 OLGUNUN SUNUMU)
552. PRİMER SUBGLOTTİK VE SUBGLOTTİK UZANIM GÖSTEREN LARENKS KANSERLERİNDE ONKOLOJİK SONUÇLAR
553. NAZAL VALV YETERSIZLIGI: PRIMER VE SEKONDER SEPTORINOPLASTIDE TEDAVI YAKLAŞIMI.
554. MAXİLLER VE MANDİBULER TUTULUMLU BİR OLGU NEDENİ İLE SANTRAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM
555. OSAS’LI HASTALARIN UPPP(UVULOPALATOFARİNGOPLASTİ) İLE TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI RHİNOSLEEP DEĞERLERİ
556. PAROTİS TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ PRENSİPLERİ VE KLİNİK SONUÇLARIMIZ
557. ASIMETRIK DEVIYE BURUNA CERRAHI YAKLASIM
558. PREOPERATİF İNTRAVENÖZ DEKSAMETAZON UYGULANIMININ POSTTONSİLLEKTOMİ MORBİDİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
559. MELKERSSON ROSENTHAL SENDROMU:VAKA SUNUMU
560. İNTRANAZAL PLEOMORFİK ADENOM
561. DIŞ KULAK YOLUNDA KİTLE: BİRİNCİ BRANKİYAL YARIK ANOMALİSİ
562. PİRAMİD APEKSİN BÜYÜK KOLESTEROL GRANÜLOMLARıNıN ENDOSKOP DESTEKLİ TAM EKSTİRPASYONU
563. AZ RASTLANAN TEHLİKELİ BİR TANI: PSEUDOLENFOMA
564. OTOPLASTİ SONUÇLARIMIZ
565. KAFA TABANINA UZANAN LENFANJİOMA OLGUSU
566. PREAURİCULER BÖLGEDE YERLEŞİM GÖSTEREN SEBASÖZ KARSİNOM OLGUSU
567. KAROTİS CİSİM PARAGANGLİOMASI: KAROTİS ARTERİ REZEKSİYONU GEREKTİREN VAKALAR
568. İNFANTİL SUPRAGLOTTİK HEMANJİYOM: OLGU SUNUMU
569. TEK TARAFLI VI. KRANİYAL SİNİR FELCİNE YOL AÇAN İZOLE SFENOİDİT
570. İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA SEKRETUAR OTİTİS MEDİA PREVELANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ
571. HİPOFARENKS TÜMÖRÜNÜ ANDIRAN VE VOKAL KORD PARALİZİSİNE SEBEP OLAN DERİN BOYUN ENFEKSİYONLU BİR OLGU
572. MELKERSSON ROSENTHAL SENDROMLU BIR OLGU
573. FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ
574. SÜRELİ TIP YAYINCILIĞINDA GÜNCEL BİR MODEL: ELEKTRONİK DERGİ "KBB-FORUM"
575. OLGU SUNUMU: PAROTİS BEZİNİN MALİGN MYOEPİTELYOMASI
576. PAROTİS CERRAHİSİ KOMPLİKASYONU OLARAK FREY SENDROMU
577. NAZOFARENKS TÜBERKÜLOZU
578. VESTİBULOKOKLEAR SİNİRİN MİKROVASKÜLER KOMPRESYON SENDROMU
579. STAPEDİAL REVERSE REFLEKS VE EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA
580. KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN BELL PARALİZİLİ HASTADA VALASİKLOVİR TEDAVİSİNE BAĞLI NÖROTOKSİSİTE
581. İNTRANAZAL YOLDAN ÇEKİÇ VE ÇİZEL KULLANILARAK YAPILAN 25 DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ OLGUSUNUN 1 YILLIK TAKİP SONUÇLARI
582. FASİAL, VESTİBULER VE KOHLEAR SİNİRLERİN İNTERNAL AKUSTİK KANAL İÇİNDEKİ BAĞLANTILARI
583. ALLOGREFT DİŞİN KOBAY (GUİNEA PİG) ORTA KULAK MUKOZASINDA OLUŞTURDUĞU PATOLOJİK REAKSİYONLAR
584. ADENOTONSİLLEKTOMİ VE HELICOBACTER PYLORI
585. UZMANLIK SONRASI KBB EĞİTİMİNDE BİR MODEL:PERİYODİK ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ KURSLARI
586. KBB-BBC' DE İLETİŞİM VE İNTERNET
587. DENEYSEL ALERJİK RİNİT MODELİNDE LÖKOTRİEN RESEPTÖR ANTAGONİSTİNİN (ZAFİRLUKAST) NAZAL MUKOZA ÜZERİNE ETKİLERİ
588. ALERJİK RİNİT VE ASTIM İLİŞKİSİ: DENEYSEL ÇALIŞMA
589. DİL SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMUNDA METASTATİK LENF NODLARININ DAĞILIMI VE N0 BOYNA YAKLAŞIM
590. SEFALİK YERLEŞİMLİ LATERAL KRUSLU TİPTE SEPTORİNOPLASTİ: 24 DAKİKA, VİDEO CD
591. SEKONDER RİNOPLASTİ: 10 DAK, VİDEO CD
592. TRANSKARTİLAJİNÖZ YOLLA RİNOPLASTİ VE ENDOSKOPİK SEPTOPLASTİ: 60 DAKİKA, VİDEO CD

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale