2007

1. Timpanoskleroz Ve Cerrahi Sonuçlarımız
2. Timpanoplastide Başarıyı Etkileyen Faktörler: Retrospektif Analiz
3. Gazi Üniversitesinde Koklear İmplant (Kı) Uygulanan Olgularının Eğitimsel Değerlendirme Sonuçları
4. Sıradışı Olgularda Kohlear İmplantasyon
5. Timpanoplasti Başarısında Epitimpanik Açıklığın Rolü
6. Koklear İmplant (Medel) Uygulanan Olguların Ears Değerlendirme Sonuçları
7. Ekim 2004 Ocak 2007 Arasında Uygulanan Timpanoplastilerin Değerlendirilmesi
8. Kabakulak Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Bilateral Total Sensörinöral İşitme Kayıplı Hastaya Koklear İmplant Uygulaması
9. Kıkırdak Palisad Timpanoplastinin Cerrahi İncelikleri
10. Geniş Vestibuler Akuaduktus Sendromlu Bir Çocukta Koklear İmplantasyon
11. Timpanomastoid Cerrahide Kıkırdak Destekli Titanyum Kemikçik Replasman Protezleri İle Rekonstrüksiyon
12. Koklear İmplant Ameliyatlarında Bir Geç Dönem Komplikasyonu: Seroma Gelişimi
13. Koklear İmplant Uygulanan Hastaların İşitsel Performans Analizleri
14. Parotitisli Hastalarda Parotis Masajının Serum Amilaz Değeri Üzerine Etkisi
15. Submandibuler Sialolithiasise Yaklaşımımız
16. Fasiyal Paralizili Olgularımızın Retrospektif Analizi
17. Parotis Kitleleri
18. Konjenital Fasiyal Paralizi Ve Mikst Tip İk’nın Eşlik Ettiği Fankoni Sendromu
19. Parotidektomi Yapılan Olgularımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
20. Kronik Otitis Mediaya Sekonder Gelişen Fasial Sinir Paralizisi
21. Bir Olgu Nedeni İle Radyoterapi Sonrası Gelişen Fasiyal Paralizi Ve Radyasyon Myeliti
22. Sol Parotis Bezi İçinde Gelişen Eksternal Karotis Psödoanevrizması
23. Parotisin Lenfoepiteliyoma Benzeri Karsinomu: Tanı Ve Tedavi Yaklaşımı
24. İntraparotid Fasiyel Sinir Schwannoması
25. Olgu Sunumu: Dermatofibrosarkoma Protuberans
26. Mobil Telefonun Fasiyal Sinir Ve Etrafındaki Yumuşak Dokular Üzerine Olan Termal Etkileri: Tavşan Deneyi Modeli
27. Pet Bulgularıyla Birlikte Larenkste Lokalize Amiloidoz: Olgu Sunumu
28. Larenkste Epidermoid Karsinom Dışı Malign Tümörler
29. Cerrahi Tedavi Uygulanmış 591 Larinks Karsinomlu Olgunun Retrospektif Analizi
30. Sarkomatoid Skuamöz Hücreli Karsinom : Olgu Sunumu
31. Ratlarda Ekstra-Temporal Sinir Anatomisi
32. Larinks Küçük Hücreli Karsinomu-Vaka Sunumu
33. İleri Evre Larenks Kanserlerinde Organ Koruma Protokolleri:Klinik Tecrübemiz
34. Larıngeal Travma Ile Gelen Hastalara Yaklaşımımız
35. Larengeal Yabancı Cisim : Total Damak Protezi
36. Larenkste Trichilemmal Kist
37. Larengeal Papillomatozis Tedavisinde İntralezyoner Cidofovir Enjeksiyonu
38. Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Atipik Penetran Larengeal Travma
39. Vokal Kord Paralizisi Tedavisinde Enjeksiyon Materyalleri
40. Çocuklrd AdenoidBüyüklğnnDeğerlndrlmsnde EndoskopikMuayenninLateral NazofarenksGrafisi VeKlinikDeğerln.İleKarşlştrlmsı
41. Pandas (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With Streptococcal İnfections): Olgu Sunumu
42. Tonsillektomi Spesmenlerinde Rutin Histopatolojik İncelemenin Yeri
43. Aynı Zamanda Tonsil Ve Servikal Lenf Nodunda Atipik Mikobakteri Enfeksiyonu Olan 12 Yaşında Erkek Çocuğu
44. Adenotonsillektomi Sonrası Mukosiliyer Klirens Ve Rinometrik Değişiklikler
45. Çocuklarda Parafarengeal Ve Retrofarengeal Apse
46. ComprsnOfPreincsinlHigh-DoseRopivacaineWithBupivacaine InPosttonsllctmy PainRelief:ADouble-Blind,Randomsd,ContrlldStudy
47. Eagle Sendromunda Tonsillektomi Yapmaksızın İntraoral Yaklaşım: Minimal İnvaziv Cerrahi
48. Aile Öyküsünün Çocuklardaki Tonsillektomi İnsidansına Etkisi
49. Parafarengeal Bölgede Hava Yolunu Daraltan Nöroglial Hipertrofi
50. Nazal Endoskopi Yardımlı Ve Konvansiyonel Adenoidektomi Sonuçları Ve Başarısızlık Nedenleri
51. Bölgemiz Hastansndn Elde Edilen Üsye Etkenleri Üzerinde "Pelargonium Sidoides" (Umckaloabo)’İn Antibakteriyal Spekturumu
52. Kronik Lingual Tonsillit Tedavisinde Radyofrekans Kullanımı: Olgu Sunumu
53. Normal Olgularda İşitme Seviyesinin Yaşam Kalitesine Ve Depresyon Eğilimine Etkisinin Araştırılması
54. Ani Sensörinöral İşitme Kaybında İmmünolojik Ve İnflamatuar Belirleyiciler
55. İnsülin Bağımsız Diyabetes Mellitus Ve Hiperlipideminin Birlikte Ve Ayrı Ayrı İşitme Üzerine Olan Etkileri
56. Ani İşitme Kaybı Olan Hastalarda İntratimpanik Deksametazon Enjeksiyonunun Etkinliği
57. Bppv Tedavisinde Nüksün Özellikleri
58. İşitme Kaybının Nadir Rastlanan Bir Sebebi: Tüberküloz Retrofaringeal Absesi
59. Ani İşitme Kayıplarında Tedavi Sonuçlarımız
60. BeyinspıOdyomtrs(Bso)'Nde NormlzsynÇalışm:NormalİşitmsOlanBirylrd KlikUyarnlrİleFarklPolaritlrnAmplitdDeğişklklrnEtks
61. GeriatrikYaşGrubundanÖnce Sensörinöral İşitmeKaybı İle BaşvuranHastalarda Homosistein, FolikAsid VeVitaminB12Düzeyleri
62. Akustik Travmaya Bağlı Gelişen Ani İşitme Kayıplarının Önlenmesinde Trimetazidinin Rolü(Deneysel Çalışma)
63. Tip 2 Diyabetli Hastalardaki İşitsel Fonksiyon Bozukluklarının Erken Dönemde Değerlendirilmesi
64. Kobay Kulaklarına Topikal Olarak Uygulanan Burow Solüsyonunun Ototoksik Etkisinin Abr İle İncelenmesi
65. Yaşlılarda İşitme Kaybı; Ön Çalışma
66. Ani İşitme Kaybı Olgularında İntratimpanik Deksametazon Tedavisi.
67. Tiroid Nodülünü Taklid Eden Paratiroid Karsinomu
68. Troidektomi Uygulanan Hastalarda Meydana Gelen Ses Değişiklikleri
69. Parkinson Hastalarındaki Ses Bozuklukları Ve Updrs’in Motor Komponenti İle Olan İlişkisi
70. İdeal K.B.B. Muayene Odası Ve Muayeneye Ek Araç Ve Gereçler
71. Tiroid Kitleleri: 115 Olgunun Analizi
72. Larengofarengeal Reflü Ve Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı
73. ReflüSemptmVeBulglrıGöstrn,KronikOtitisMediaVeLarenksPatoljlrOlanHstlrd 24SaatlkPhMonitorzsynu İleLaringofnglReflnnArş.
74. Paradoks Vokal Kord Hareketinde Tedavi
75. Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır
76. Tiroidin Primer Leiyomyosarkomu
77. Ses Bilgisi Ve Sesletim Bozuklukları
78. Olgu Sunumu: Sigara Öyküsü Olmayan 22 Yaşındaki Bayan Hastada Larenks Karsinomu
79. Total Larenjektomi Sonrası Nazal Mukosilier Klirens, Nazal Ve Oral Ph Değişimleri
80. Pediatrik Yaş Grubu Kronik Dakriosistitli Hastalarda Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi
81. Endonazal Endoskopik Bos Rinore Tedavisi
82. Son Altı Yılda Kliniğimizde Yapılan Fes Cerrahisi Sonuçları
83. Endoskopik Orbital Ve Optik Sinir Dekompresyonu
84. Epiforalı Olgularda Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız
85. Primer Spontan Beyin Omirilik Sıvısı Rinoresinin Endonazal Endoskopik Tedavisi
86. Kronik Dakriosistitli Hastalarda Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi
87. Cerrahi Tedaviyi Kabul Etmeyen Hastada Mukormukozisis Klinik Seyri: Olgu Sunumu
88. AkutSinüziteBağlı OrbitaSubperiostal ApsesiOlanOlgd EndskpkSinüs CerrahisiVe EksternalFronto-EtmoidektomiKombineYaklşm
89. İzole Frontal Sinüs Problemlerine Klinik Yaklaşımımız
90. Maksiller Nodüler Fasit.Olgu Sunumu
91. Koronal Paranazal Sinüs Tomografisi İle Sinus Mukozal Kalınlaşmalarının Tespitinde Uygun Kesit Kalınlığı
92. Akut İnvazif Fungal Rinosinüzitlere Klinik Yaklaşımımız
93. Osas' Lı Hastaların Üst Solunum Yollarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknikler
94. Osas Tedavisinde Palatal Cerrahinin Yeri
95. An Unusual Intranasal Mass:Pleomorphıc Adenoma
96. İntranazal Pleomorfik Adenom:Olgu Sunumu
97. Osas’lı Hastalarda Glidescope Video Larengoskop Eşliğinde Dil Köküne Radyofrekans Uygulanımının Değerlendirilmesi
98. Nitrik Oksit Sentetaz Geninin İntron 4Vntr Ve Exon7Glu298asp(G→T)Polimorfizmlrnn ObstruktifUyku ApnesiSendromundakiRolü
99. Lazer Yardımlı Uvulopalatoplasti (Laup) Sonrası Ağrı
100. Horlama Ve Tıkayıcı Uyku Apne Hastalığı; 2001-2007 K.B.B. Major Klinik Deneyimi
101. Horlama Ve Somnoplastinin Ses Üzerine Etkileri
102. Radyofrekans İle Uvulopalatoplasti Yapılan Hastalarında Bilgisayarlı Tomografik İnceleme Ve Yaşam Kalitesi Sonuçları
103. Uvulopalatofaringoplasti Ameliyatı Sonrası Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
104. Nokturnal İnlemede Cpap Tedavisi
105. Alt Konkaya Radyofrekans Uygulamasının Mukosiliyer Aktiviteye Etkisinin İncelenmesi
106. Crouzon Sendromunda Efüzyolu Otit Gelişimi Ve 10 Yıllık Seyri
107. Ulusal Yeni Doğan İşitme Taraması Ve İşitsel Nöropati/İşitsel Senkronizasyon Bozukluğunun Sıklığı
108. Otistik Çocuklarda Efüzyonlu Otitis Media (Eom) Prevalansı
109. Tinnitus Tedavisinde İntratimpanik Metilprednizolon Enjeksiyonu-Ön Çalışma Bulguları
110. Keutel Sendromlu Akraba Bir Ailede Matrix Gla Protein Geninde Yeni Bir Mutasyon
111. OdyljYkskLsns(Oyl)Eğ.SürsncOdyljkTestTeknğnnGüvenrllğnnArş:Konşmy AnlmEşiği(Kae)VeSafSesOrtlms(Sso)Arsndkİlşknnİncelms
112. Türkçe’de AnlamlıVeAnlamsız KelimeListeleri KullanılarakKonuşmayı AyırtEtmeSkoru (Kas)’Nu EtkileyenFaktörlerinİncelnmsi
113. İşitme Kaybının Özelliklerinin Konuşmayı Ayırt Etme Skoru (Kas)’Na Ve Konuşmayı Anlama Eşiği (Kae)’Ne Etkisi
114. Servikal Patolojilerde Tinnitus’un Araştırılması
115. Kronik Süpüratif Otitis Mediyada Preoperatif Temporal Kemik Tomografisinin Tanı Ve Tedavideki Yeri
116. İşitsel Nöropati’de Klinik Odyometrenin Önemi
117. Tek Taraflı Konjenital İnkus Aplazisi
118. Akustik Nörinom Cerrahisi Sonrası Hipoglossal-Fasiyal Sinir Anastomozu: Klinik Tecrübemiz
119. Manyetik Rezonans Görüntülemede Rastlantısal Paranazal Sinüs Patolojilerinin Sıklığı Ve Hasta Semptomları İle İlişkisi
120. Herediter Hemorajik Telenjiyektazi: Epistaksis Nedeniyle Bir Olgu Sunumu
121. Eğri Burunlarda Kapalı Teknik Septorinoplasti Sonuçlarımız
122. Fonksiyonel Ve Estetik Septorinoplasti Sonuçlarımız
123. Günlük Rutini Bozmadan Uzaktan Nazal Siklüs Değerlendirmesi
124. Anterior Nazal Tampona Bağlı Septal Perforasyon:Olgu Sunumu
125. DudakKanseri NedeniyleCerrahi RezeksiyonSonrası BüyükKommissür VeAltDudak DefektlerininLokalFlepleRekonstruksiyonu
126. MontelukastVeLevosetirizin’inTekTek VeKombineKullanımlrnnVazomotor Rinit SemptomlrVeHayatKalitesiÜzerineEtkilr
127. Fibröz Displazi Vakalarımız
128. Ankara Yöresinde Alerjik Rinitli Hastalarda Alerjen Dağılımı
129. Eksternal Rinoplasti Yaklaşımı İle Septal Perforasyon Onarımı
130. Kaudal Septal Deviasyonlara Yaklaşım
131. Uvula Yerleşimli Malign Tümör: Olgu Sunumu
132. Sert Damak Yerleşimli Osteom : Olgu Sunumu
133. Ağız Tabanında Büyük Epidermoid İnklüzyon Kisti
134. Paraneoplastik Pemfigus: Olgu Sunumu
135. Sert Damak Yerleşimli Dev Hücreli Reparatif Granülom
136. Olgu Sunumu: Angulus Mandibulada Eosinofilik Granüloma
137. Mandibulada Desmoid Tümör: 18 Aylık Bir Hasta Sebebi İle
138. Konjenital Epulis
139. Dilde Diş
140. Erken Evre Dil Karsinomlarında Transoral Tedavi Sonuçlarımız
141. Üst Dudak Kanserlerinde Bilateral İlerletme Tekniği (Burow) İle Rekonstrüksiyon
142. Skuamöz Hücreli Karsinom Vakasında Ayırıcı Tanıda Karşılaşılan Güçlükler: Bir Olgu Sunumu
143. Dilde İnflamatuvar Myofibroblastik Tümör
144. Testis Seminomu Boyun Metastazı
145. Olgu Sunumu:Familyal Paraganglioma
146. Juguler Divertikulum, Olgu Sunumu
147. Dev Servikotorasik Lipom
148. Tiroglossal Duktus Kistinde Papiller Karsinoma
149. Catleman Hastalığı : İki Olgu Sunumu
150. Baş-Boyun Yerleşimli Ekstramedüller Plazmasitomlar
151. Boyun Diseksiyonu Yapılan 95 Olgunun Morbidite Ve Mortalitesinin Araştırılması
152. Baş Boyun Paragangliomları
153. Tiroglossal Duktus Kisti Papiller Karsinomu Boyun Metastazı
154. Konjenital Boyun Kitleleri
155. Servikal Gangliyonöroma : 3 Yeni Olgu Sunumu
156. Olgu:Primer Boyun Adenokarsinomu
157. Orta Kulağın Tükrük Bezi Koristomu
158. Petröz Apex Kolesteatomlu Hastaların İncelenmesi
159. Temporal Kemik Osteosarkomu; Nadir Bir Vaka
160. Temporal Kemikte Langerhans Hücreli Histiyositoz: Olgu Sunumu
161. Dış Kulak Yolu Adenoid Kistik Karsinomu: Olgu Sunumu
162. Ventilayon Tüpü Tatbikinin Ender Komplikasyonu: Orta Kulağa Migrasyon
163. Edinilmiş Dış Kulak Yolu Fibröz Atrezisinin Endaural Cerrahi İle Tedavisi:Olgu Sunumu
164. Dış Kulak Yolu Kolesteatomu
165. Dış Kulak Yolu Kolesteatoması,Olgu Sunumu
166. Erişkinde Östaki Tüpünün Hairy Polibi: Nadir Bir Olgu Sunumu
167. Kronik Otitis Media Komplikasyonları:Klinik Tecrübemiz
168. Meniere Hastalığında İntratimpanik Ve Ventilasyon Tüpü Uygulamasını Takiben Orta Kulağa Gentamisin Uygulaması
169. Dev Kolesteatoma
170. 2 Olgu Nedeniyle Maksilla Çevresi Lokalizasyonlu Kistler
171. Orbital Uzanım Gösteren Maksiller Odontojenik Keratokist
172. Sfenoid Sinüs Kavernöz Hemanjiomu: Vaka Takdimi
173. İzole Fungal Sfenoid Sinüzit
174. Maksillofasyal Bölgenin Tükrük Bezi Duktus Karsinomu:
175. Trafik Kazası Sonrası Maksiller Sinüs Yabancı Cismi Ve Sinüzit
176. Olgu:Post Travmatik Giant Maksiller Sinüs Mukoseli
177. Burun Ve Kulak Yabancı Cisimleri
178. Etmoid Sinüste Gelişen Ossifiye Fibroma
179. Frontal Sinüs Osteomu’na Bağlı Oluşan İntrakraniyal Psödopolip: Olgu Sunumu
180. Fronto-Etmoid Osteomlarda Endonazal Endoskopik Cerrahi
181. Maksiller Sinüsün Dev Odontojenik Kisti Ve Endoskopi Yardımıyla Çıkarılması
182. Paranazal Sinüs Ve Nazal Kavite Kaynaklı Ekstramedüller Plazmositom
183. Epistaksisin Nadir Görülen Bulgusu: Bilateral Hemotimpanum Ve Timpan Membran Perforasyonu
184. İntihar Amaçlı Tam Kat Boyun Kesisi
185. Nazal Valv Bölgesinde Lobüler Kapiller Hemanjiom
186. Tek Taraflı Çift Orta Konka Ve Sinüzit
187. Relapsing Polikondrit: Olgu Sunumu
188. Rinolitiazisin Nadir Görülen Bir Nedeni: Ektopik Diş
189. İatrojenik Bilateral Rinolitiazis: Olgu Sunumu
190. Nazal Hemanjiyom İçin Yapılan Anjiyografi Ve Embolizasyona Bağlı Gelişen Monopleji
191. Baş Boyunda Nekrotizan Fasiit: İki Olgunun Sunumu
192. Suboksipital Bölgede Yerleşimli Dev Malign Mezenkimal Tümör
193. İletim Tipi İşitme Kaybına Neden Olan İatrojenik Karotid Arter Psödoanevrizması
194. Kseroderma Pigmentozumlu Hastada Multiple Baş Boyun Kanseri
195. Baş Boyun Bölgesi Glomus Tümörlerinde Tanı Ve Tedavi
196. Dış Kulak Yoluna Fistülize Olan Parafarengeal Abse: Olgu Sunumu
197. Malign Parotis Tümörlerine Yaklaşımımız
198. Platisma Myokutanöz Flepl İle Aurikuler Rezeksiyon Defektinin Kapatılması; Olgu Sunumu
199. Pediyatrik Submandibular Bez Yerleşimli Kist Hidatik: Olgu Sunumu
200. Olgu Sunumu: Parotis Bezinin Kistik Açık Hücreli Myoepitelyoması
201. Orofarengeal Şarbon
202. Malign Parotis Bezi Tümörlerine Yaklaşımımız
203. Parotis Bezinde Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma
204. Submandibuler Tükrük Bezinde Kuttner Tümör Olgusu
205. Tükrük Bezi Taşı Gibi Davranan Deri Tümörü-Pilomatrikoma (Olgu Sunumu)
206. Parotis Kitlelerine Yaklaşımımız
207. Parotis Bezinde Koristoma
208. Konjenital Bilateral Parotis Bezi Agenezisi
209. Rastlantısal Saptanmış Bir Minör Tükrük Bezi Adenoid Kistik Karsinom Olgusu
210. Parotiste Primer Skuamöz Hücreli Karsinoma
211. Yumuşak Damak Rekonstruksiyonunda Palatal Ada Flebi YUMUŞAK DAMAK REKONSTRUKSİYONUNDA PALATAL ADA FLEBİ
212. Parotis Lenfoepitelyal Karsinomu: Olgu Sunumu
213. Faringolarengoözofajektomi Uygulanan Olgularda Gastrik Pull-Up İle Rekonstrüksiyon
214. Parotid Glandda Fasiyal Sinir Schwannoması :Olgu Sunumu
215. Preaurikuler Bölgede Pilomatriksoma: Olgu Sunumu
216. İzole Larengeal Myoklonus Olgusu
217. Vokal Kord Kistlerine Yaklaşımımız
218. Konjenital Vokal Kord Paralizisi İki Olgu Sunumu
219. Ultrasonografi Eşliğinde Tiroit İnce İğne Aspirasyon Biyopsisine Bağlı Geçici Vokal Kord Paralizisi
220. How Does The Larynx Behave Dependıng On The Type Of The Vocal Fold Paralysis?
221. Tek Yumurta İkizlerinde Sulkus Vokalis
222. Vokal Fold Poliplerinin Makroskopik Özelliklerinin Ses Kalitesine Etkisi
223. Vokal Fold Paralizi Tipine Göre Larinks Nasıl Davranır?
224. Yaşlanan Ses: Videolarengoskopik, Akustik Ve Respiratuar Değişiklikler
225. Supraglottik Schwannoma
226. Radikal Mastoidektomi Yapılan Hastaların İşitme Seviyelerine Kohlear Rezervin Etkisi
227. Olgu Sunumu: Timpan Membran Hemanjiyomu
228. Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Nedeniyle Opere Edilen 91 Olgunun Retrospektif Analizi
229. Kronik Tüberküloz Otitis Medialı Vakada Postoperatif Spontan Zar İyileşmesi : Olgu Sunumu
230. Timpanoskleroz: Lezyonların Yaygınlığı Ve İşitmeye Etkisi. 65 Olgunun Gözden Geçirilmesi
231. Kraniyal Fossa Uzanımı Gösteren Orta Kulak Kolesteatomları
232. Perilenfatik Fistüllerde Klinik Yaklaşımımız
233. Konjenital Kolesteatomlar
234. Timpanoplasti Sonuçlarımız
235. Akut Otitis Mediaya Sekonder Lateral Sinüs Tromboflebiti
236. Perilenf Fistülü Olgu Sunumu
237. Travmatik Kulak Kemikçikleri Devamlılığı Bozulmasına Bağlı İşitme Kayıplarında "Ossiküloplasti"
238. Vaka Sunumu: Multiple Otojen Komplikasyon
239. Petroz Apex Kolesteatomu
240. Olgu Sunumu: İnvaziv Sino-Orbital Aspergillosise Bağlı Orbital Apeks Sendromu
241. Ön Kafa Tabanını Tutan Paranazal Sinüs Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
242. Sinonazal Bölgede Küçük Hücreli Nöroendokrin Tümör
243. Paratiroid Adenomuna Bağlı Nefrektomi, Femur Kırığı, Mandibula Ve Maxillada Brown Tümörü: Olgu Sunumu
244. Blow Out Fraktürünün Maksiller Sinüs Medial Duvarı İle Onarımı: Olgu Sunumu
245. Sfenoetmoidal Cementifying Fibroma : Olgu Sunumu
246. Radikal Cerrahi Gerektiren Maksilla Kaynaklı Gecikmiş Ameloblastom
247. Nadir Bir Frontal Mukosel Komplikasyonu; Unilateral İzole Abducens Paralizisi
248. Sinonazal Hemanjioperisitoma: Olgu Sunumu
249. Frontal Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu
250. Primer Hiperparatiroidizme Sekonder Maksiller Sinüs Brown Tümörü
251. Farklı Bir Fungal Sinüzit Olgusu
252. İnvaziv Fungal Sinüzit: Üç Olgu Sunumu
253. Frontal Sinüse Uzanan Frontal Kemik Osteomu
254. Inverted Papilloma’da Endoskopik Yaklaşım
255. Retrofarengeal Abse : Olgu Sunumu
256. Tapia Sendromu: Olgu Sunumu
257. Benign Dil Neoplazilerinde Nadir Bir Antite; Dilde Schwannoma Vaka Sunumu
258. Ektopik Diş
259. Olgu Sunumu: Pulmoner Metastazlı Dil Kanserini Taklit Eden Sekonder Lingual Tüberküloz
260. Moebius Sendromu: Olgu Sunumu
261. Killian Nazal Spekülum Yardımıyla Lokal Tonsillektomi
262. Mandibula Corpus'unda Büyük Keratinize Kalsifiye Odontojenik Kist (Olgu Sunumu)
263. Klıppel-Feıl Sendromunda Kulak Tutulumu
264. The Correlation Of Adenoıd Hypertrophy And Nocturnal Enuresıs In Prımary School Chıldren In Kartal, Istanbul
265. İnfraorbital Bölge Yerleşimli Tüberküloz Lenfadenit: Olgu Sunumu
266. İleri Yaştaki Hastada Ölümcül Seyreden Retrofarengeal Abse: Vaka Sunumu
267. Rekkürren Aftöz Stomatit: Muhtemel Etiyolojik Faktörlerin İncelenmesi
268. Hava Yolu Obstrüksyonuna Neden Olan Retrofarengeal Abse Olgusu.Doc
269. Lingual Amiloidozis( Bir Olgu Sunumu)
270. Thermal Weldıng Sistemi İle Tonsillektomi Sonrası Ağrı Değerlendirilmesi
271. İstanbul Kartal’da İlkokul Çağı Çocuklarında Adenoid Hipertrofi Ve Nocturnal Enüresisin Korelasyonu
272. Tonsillektomi Sonrası Morbidite: Bipolar Koter Tekniği İle Soğuk Disseksiyon Tekniğinin Karşılaştırılması
273. Nazo-Orofarinksi Tıkayan Vertebra Kaynaklı Tümör Bir Olgu Sunumu
274. Dispne Yaratan Dev Multinodüler Guatr Ve Eşlik Eden Larenks Karsinomu (İki Olgu Nedeniyle)
275. Larenkste Tümörü Maskeleyen Aspergilloma
276. Okült Subglottik Larenks Karsinomu Nedeniyle Vokal Kord Paralizisi Ve Rastlantısal Dev Multinodüler Guatr
277. Primer Lokalize Laringeal Amiloidozis; 2 Vaka Sunumu Ve Litaratürün Araştırılmsı
278. Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonunun Ses Kalitesi Ve Laringeal Bulgulara Etkisi
279. Ailesel Konjenital Bilateral Abduktor Paralizi: Üç Vakalık Olgu Sunumu
280. Laringofarengeal Reflü Hastalarında Tedavi Öncesi Ve Tedavinin 1. Ve 3. Ayında Akustik Analiz
281. Orta Kulakta Karsinoid Tümör: Olgu Sunumu
282. VentilasyontüpüTatbikedilenEffüzyonluotitisMedialıolgulardaPreoperatifvepostoperatif OtoakustikmsynÖlçümlrnnkarşıltrlms
283. Dinamit Patlaması Sonrası Kulak Zarı Perforasyonu Olan Dört Olgu Sunumu
284. Effüzyonlu Otitis Media’da Ventilasyon Tüpü Uygulamalarımız
285. Dış Kulak Yolu Duplikasyonu
286. Efüzyonlu Otitlerde Timpanogram Eğrisi Tipiyle Orta Kulaktaki Sıvının Korelasyonu
287. The Giant Aural Polyp And Foreıgn Body Mımıckıng Suppuratıve Otıtıs Media
288. Spontan Hemotimpanum: Olgu Sunumu
289. Dış Kulak Yolunun Verrüköz Karsinomu
290. Bilateral Ve İzole Auriküla Tutulumu Yapan Psöriyazis Olgusu
291. Dış Kulak Kanalında Pleomorfik Adenom:Olgu Sunumu
292. Dış Kulak Kanalında Kapiller Hemanjiom:Olgu Sunumu
293. Aurikula Yokluğunda Epitez Uygulamaları
294. Paranazal Sinus Tümörlerinde Deneyimimiz
295. İnverted Papillom’da Yeni Kemik Oluşumu: Üç Olgu Sunumu
296. Olgu Sunumu: İzole Alt Konka Pnömatizasyonu
297. Olgu Sunumu: Nazal Septumun Primer Yassı Hücreli Karsinomu
298. Orta Konka Bullosa İçerisinde Aspergilloma
299. Rinolitler: İki Olgu Sunumu
300. Septoplasti Sonrası Tampon Çekilmesi Esnasında Tampon İçine Lidokain İnfiltrasyonunun Oluşan Ağrı Üzerine Etkisi
301. Olgu Sunumu: Nazal Septum Orjinli Ekstranazofaringeal Anjiyofibroma
302. Bilateral Konjenital Koanal Atrezi: Olgu Sunumu
303. Alt Konka Yaklaşımlarımız
304. Sfenoid Sinüs Ve İlişkili Yapılarının Anotomik Varyasyonları
305. Bilateral Alt Konka Bülloza : Olgu Sunumu
306. Akut Sinüzitin Görülmemiş Bir Komplikasyonu: Subgaleal Apse
307. Maksilla Kanserlerinde Matriks Metalloproteinazların Rolü
308. Kronik Rinosinüzitli Çocuklarda Alerjik Duyarlılık Sıklığı
309. Frontal Sinüs İnfundibulumuna İmpakte Osteom: Olgu Sunum
310. Lateral Boyun Kitlesi Olarak Kendini Gösteren Bir Spazmodik Tortikolis Olgusu
311. Pılomatrıxoma In The Preaurıcular Regıon : Case Report
312. Olgu Sunumu: Servikal Sempatik Zincir Kaynaklı Şıvannoma
313. Boyunda Malign Deri Eki Tümörü
314. Tekrarlayan Derin Boyun Absesi, Gecikmiş Proksimal Özefagus Skuamöz Hücreli Karsinom
315. Supraklavikular Metastaz Yapan Over Seks Kord Stromal Tümörü
316. Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
317. 3 Yaşında Çocukta Tiroid Papiller Karsinoma Olgusu
318. Tiroidektomi Sonuçlarımız
319. Baş Ve Boyun Maligniteleri Sonuçlarımız
320. Orta Hat Ve Paramedian Küçük İnsizyon Tiroidektomilerin Karşılaştırılması
321. Dil Ve Ağız Tabanı Kanserlerinde Cerrahi Sonrası Fistül Gelişimini Etkileyen Prognostik Faktörler
322. Ağız Tabanı Yerleşimli Büyük Bir Teratoid Kist Vakası
323. Üst Dudakta Pleomorfik Adenoma Olgu Sunumu
324. Olgu Sunumu:Oral Kavitede Malign Melanom
325. Acil Tiroidektomi
326. Yumuşak Damakta Malign Melanom Olgusu
327. Mandibula Ramusu Epidermal İnklüzyon Kisti: Olgu Sunumu
328. Üst Dudağın Dev Pleomorfik Adenomu
329. Larenkste Plazmositom
330. Ses Kısıklığının Nadir Bir Nedeni:Lokalize Larengeal Amiloidozis
331. Bilateral Lateral Sakküler Kist Olgusu: Olgu Sunumu
332. Larinks Karsinomuna Eşlik Eden Nörofibrom
333. Larenks Kanseri Hastalarımıza Uyguladığımız Cerrahi Tedavilerinin Ve Sonuçlarının Analizi
334. Epiglot Yerleşimli Mukormukozis : Olgu Sunumu
335. Larenksten Kaynaklanan Ve Semptom Vermeyen Dev Nodül
336. Peristomal Nüks
337. Ani İşitme Kaybı Ön Tanılı Hastalarda Gliserol Testi İle Menier Hastalığı Ayrımı
338. Akut İşitme Kaybında Viral Enfeksiyonlar
339. Stapes Cerrahisi Sonuçlarımız: 146 Olgu
340. Serebellopontin Köşe Lipomları: 2 Olgu Sunumu
341. Stapes Cerrahisi: Klinik Sonuçlarımız
342. Vestibül İçinde Schwannom: Olgu Sunumu
343. Akustik Nörinom Cerrahisi 18 Yıllık Sonuçlarımız
344. Normal Ve Otosklerotik Orta Kulaklarda Multi-Frekans Timpanometri Sonuçları
345. Ani İşitme Kaybında Prednol Ve Rheomacrodex Tedavisi
346. Ani İşitme Kaybı Olgularının 2 Yıllık Analizi
347. Hiperprolaktinemi; Meniere Hastalığı'nda Etiyolojik Bir Faktör Olabilir Mi ?
348. İntratimpanik Gentamisin Uygulamasına Bağlı Kokleotoksik Etkiyi Önlemede Deksametazonun Rolü
349. Akut İşitme Kaybında Tedavi Yaklaşımlarımız Ve Sonuçlarımız
350. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Navigasyon
351. Konjenital Vomer Agenezisi: Olgu Sunumu
352. Frontoetmoid Osteom Ve Transnazal Endoskopik Yaklaşım
353. Nazal Polipozisli Olgularda Eozinofiller
354. Nazal Polipoziste Medikal Tedavi
355. Antrakoanal Polip: 45 Olgunun Analizi
356. Orta Konka Ön Ucu İle Septum Arası Sineşi Yapılan Bölgede ‘Olfactory Ensheathıng’ Hücrelerin Kültür İle Gösterilmesi
357. Spontan Bos Fistülü: Gözden Kaçırılmaması Gereken Bir Tanı
358. Septokoanal Polip: Olgu Sunumu
359. Rhinofima
360. Nazal Vestibülden Kaynaklanan Skuamöz Hücreli Karsinom
361. NazalCerrahiler SonrasıGelişen YapışıklklrnÖnlenmesindeMitomycin CVeSepragel Sinus’ün EtkinlğnnDeneyselOlarakArştrms
362. Yenidoğanlarda Nazal Septum Deviasyonu Görülme Sıklığı
363. Dakriosistitli Hastalarda Burun Ve Paranazal Sinüs Bulguları
364. Malign Ve Benign Laringeal Patolojilerde Doku Total Safra Asidi Düzeyi Ve Malign Etiyolojideki Rolü
365. Nazal Dermoid Sinüs Kisti (Olgu Sunumu)
366. Kısa Süreli Entübasyon Sonrası Gelişen Trakeal Stenozun Uç-Uca Anastomoz İle Tedavisi; Olgu Sunumu
367. Açık Teknik Trakeotomi Ve Perkütan Trakeotominin Retrospektif Karşılaştırılması
368. Tek Taraflı Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu Sonrası Gelişen Abdusens Paralizisi: Olgu Sunumu
369. Boyunda Timik Kist
370. Birinci Brankiyal Yarık Anomalisi Tip Iı: Olgu Sunumu
371. Kulak Burun Boğaz Ameliyatlarında Sağlık Personelinin Kesici Delici Aletlerle Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
372. Perkütan Trakeotomi Komplikasyonu: Trakea Stenozu
373. Baş-Boyun Bölgesi Yaralanmalarda Kurşun Lokalizasyonunu Görüntülemede Zamanlamanın Önemi
374. Ateşli Silah Yaralanması Sonrasında Karotis Arterde Gelişen Fatal Trombüs
375. Pilomatriksoma
376. Mediastinal Trakeostomi Gerektiren Bir Trakeal Stenoz Olgusu
377. AntioksidnMadde(EVitamini)KaplıTrakeotomiKanülüUygulmsnnTrakeada OluştrdğReaktifOksijenTürlrnnMiktarnnÖlçmsi
378. Nervus Vagus Tümörlerinde Klinik Deneyimlerimiz
379. Baş Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri Geriye Dönük Bir Klinik Çalışma
380. Boyun Metastazlı Maksilla Tümörünü Taklit Eden Amiloidoz Olgusu
381. Kikuchi - Fujimato Hastalığı-Olgu Sunumu
382. Erişkin Hastada Tiroglossal Kist
383. Laringotrakeal Rekonstrüksiyon Sonuçlarımız
384. Boyuna Gelen Kurşun Yaralanmasına Bağlı Retrofaringeal Abse
385. İdiyopatik Aritenoid Subluksasyonu
386. Sanal Bronkoskopi: Geniş Larengeal Web Olgularında Subglottik Uzanımı Değerlendirmesinde Efektif Bir Tanı Yöntemi
387. Larengeal Skuamöz Hücreli Karsinomun Nadir Görülen Değişik Bir Formu: Kondilomatöz Karsinom
388. Olgu Sunumu: Yenidoğanda Konjenital Larengeal Kist
389. Larengeal Kondrosarkomun Endolarengeal Eksizyonu
390. Derin Boyun Enfeksiyonu Nedeni Olarak Laringosel Absesi
391. Larenks Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
392. Ramsay Hunt Sendromunda Asiklovir Ve Steroid Tedavisi
393. Yeni Doğanda İşitme Taramasının Önemi: Ctf Kbb Abd Örneği
394. Travmatik Fasial Sinir Paralizilerinde İyileşme Üzerine Gbf Ve Sbf’nin Etkileri: Deneysel Hayvan Çalışması
395. Kortikosteroidlerin Ve N Astil Sisteinin Travmatik Fasial Sinir Paralizilerinin Tedavisindeki Yeri
396. Fasial Paralizinin Nadir Görülen Sebebi.Parotis Kisti
397. RatlardaFasiyalSinirnAkutKalıcıVeGeçiciLezyonlarnnElektrofizyljkVeHistoptljk DeğişmlrnnZamanParametrsYönündnİncelnms
398. Transmastoid-Translabirentin Dekompresyon Cerrahisi (1 Olgu)
399. Skuba Dalgıçlarında Erken Dönem İşitme Özellikleri
400. Vitiligolu Hastalarda Otoakustik Emisyon Bulguları
401. Vıbrant Soundbrıdge; Orta Kulak İmplantı: İlk Türk Vakaları
402. Kobaylarda İntratimpanik Alüminyumun Asetatın Olası Ototoksik Etkisinin Elektrofizyolojik Testler İle Araştırılması
403. Periferik Vertigolu Hastalarda Vestibuler Nörektomi
404. MultifrekansTimpanometrnnYaşGruplrnaGöreStandardizasynVe EfüzyonluOtitis Media’daMultifrekansTimpanometriBulglrı
405. Travmatik Veya Primer Nazal Deformitelerde Açık Teknik Rinoplasti Ve Greft Kullanımı
406. Açık Rinoplastide Otojen Kıkırdak Greftler: Klinik Deneyimimiz
407. Obstrüktif Sleep Apneli Hastalarda İlk Değerlendirme
408. Dev Bir Frontoetmoid Osteom Olgusuna Endoskopik Yaklaşım
409. Anterior Kranial Tabanda Erozyona Sebep Olan Frontoetmoid Osteomun Endoskopik Olarak Çıkartılması
410. Horlama Ve Uyku Apnesinde Sefalometrik Analiz
411. Radiks Yükseltilmesinde Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması
412. Apne Hastalarında Cpap Basıncı
413. Nonhipertansif Ve Nondiabetik Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Düşük Dereceli İdrar Albumin Atılımı
414. Periauriküler Bölge Cilt Tümörlerine Yaklaşımımız
415. Ouas’lı Hastalarda Dil Kökü Hipertrofisi Ahı Arasındaki Korelasyonun Araştırılması
416. Obstrüktif Sleep Apne Sendromlu Hastalarda Klinik Bulgularla Polisomnografik Bulguların Karşılaştırılması
417. Tek Taraflı Koanal Atrezide Transnazal Endoskopik Cerrahi Onarım
418. Burun Cildi Tümörlerinde Rekonstrüksiyon
419. Septorinoplasti Sonrası Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
420. Bonecement’in(Glass İonomer)Tavşanlrd Nervusischiadicus Üzerineklinik, Elektrofizyljk, Histopatljk Etklr. Hayvançalışms
421. OtosklerozCerrahsndKullanln TeflonPistonProtezlernnÇaplarnnİşitmeSonuçlrıÜzern Etkisi:OtoakustikEmisyonlarİleDeğerlndrme
422. Tinnitus Olgularında Otoakustik Emisyon Bulguları Ve Kontralateral Supresyon Varlığının İncelenmesi
423. Laringoaltimetre: Laringeal Yüksekliğin Kontrolü İçin Taşınabilir Uyarı Cihazı
424. SeptoplastiVeParsiyelKonkaBülloza Rezeksiyonnn AerodinamikEtkilernn Hesaplamlı AkışkanlarDinamiği İleİncelenmesi
425. TavşanlardaNazal SeptumunAnterior NazalSpinaya Tespitinde N-2-ButilSiyanoakrilat'ın Etkinliği:DeneyselHayvanÇalışması
426. Erişkin Adenoidleri: Klinik Ve Morfolojik Özellikleri
427. Rutin Tonsillektomi Ve Adenoidektomi Spesmenlerinin Patolojik İncelenmesi Gerekli Midir?
428. Adenoid Tanı Yöntemleri İle Doku Hacmi Arasındaki İlişki Klinik Çalışma
429. 4 Farklı Tonsillektomi Tekniğinin Karşılaştırılması
430. Tonsillektomi Tekniklerinin Per-Operatif Ve Post-Operatif Farklılıklarının Karşılaştırılması
431. Ani Sensorinöral İşitme Kayıplı Hastalarda Geç Dönem İntratimpanik Steroid Etkinliğinin Araştırılması
432. Ani İşitme Kayıplarında Modifiye İskemi Albumin Düzeyi Araştırılması
433. HiperbrkOksjnTedvsSırasndKanVeEritrosttkOksjnRadikllrDüzynnİçKulakÜzern OlanEtkilrnnOtoakstkEmisynİleFonksOlarkDeğer.
434. Çocuklarda Ani Sensörinöral İşitme Kaybı
435. DokzBasmklÖstakiTüpüFonksynTestn,HiperbrkOksjnTedvsnBarotrvmtk Kompliksy.ÖngörmKonsndOtoskpkMuaynBulglrı İleKarşılt.
436. İdiopatik Ani İşitme Kaybında Farklı Tedavi Protkollerinin İyileşme Üzerine Etkisi
437. MerogelYadaSurgcll’eSarılmşEzilmşVeDilmlnmşKıkrdkGreftlrnCanllğnnHistljk VeİmmunohistokimyslMetotlrlİnclnms:DenyslÇlşm
438. TotalNazal ObstrüksiyonaNedenOlan Ve HavayolluNazalTamponlarınKardiyak FonksiyonlaraVe ArteriyelKanGazlarınaEtkileri
439. Değişik Tip Nazal Tamponların Östaki Tüpü Fonksiyonu Üzerine Etkileri: 9 Basamaklı Test Sonuçları
440. Rinoplastide Kostal Kartilaj Kullanımı
441. Lokal Heparinoidlerin Rinoplasti Sonrası Ödem Ve Ekimozun Önlenmesinde Yeri
442. Larinks Kanserli Ve Benign Glottik Patolojili Olgularda Matriksmetalloproteinaz Ekspresyonu
443. Total Larenjektomide Özefagus Rekonstrüksiyonunda Stapler Uygulaması
444. Larenks Kanserlerinde Prognozu Etkileyen Faktörler
445. Larenks Kanserinde Tanı Süreleri Ve Hukusal Boyutları
446. Total Ve Parsiyel Larenjektomili Olgularımızın Retrospektif Analizi
447. Suprakrikoid Subtotal Larenjektomi: 34 Hastanın Analizi
448. Horlama Ve Hafif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Yumuşak Damak İmplantı (Pillar İmplant) Uygulamamız
449. Horlama Tedavisinde Palatal İmplantların Etkinliği
450. Tıkayıcı Uyku Apnesi Cerrahisi Sonrası
451. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Uvulopalatal Flep Operasyonu Uzun Dönem Sonuçları
452. Eş Zamanlı Yapılan Flekstüp Reflektometrinin Polisomnografik Parametrelere Etkisi
453. Öğretmenlerde Ses Hastalıkları Ve Risk Faktörleri
454. Helicobacter Pylori Eradikasyonunun Kronik Nonspesifik Farengeal Semptomlar Üzerine Etkileri
455. Sıçanlarda Gastroözofageal Reflünün Östaki Tüpü Disfonksiyonuna Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi
456. Yutma Güçlüğü Değerlendirmesinde Feesst: Olgu Sunumu
457. Laringotrakeal Stenozlarda Deneyimimiz
458. Pediatrik Trakeotomi: Son 7 Yıllık Sonuçlarımız
459. Nonrekurren Larengeal Sinir
460. Tiroidektomi Sonrasında Ses Değişikliklerinin Analizi
461. Tiroid Cerrahisine Güncel Yaklaşım
462. Tiroid Nodüllerine Algoritmik Yaklaşım Ve Tiroid Cerrahisi Tecrübelerimiz
463. Tiroidektomi Sonuçlarımız
464. Behçet Hastalığı’nda Vestibüler Evoked Myojenik Potansiyeller
465. Sağlıklı Bireylerde Nazal Hava Yolunun Değerlendirilmesinde Akustik Rinometri Ve Nazal Spirometrinin Karşılaştırılması
466. Ratlardaki Akut Kord Vokal Hasarında Yara İyileşmesi Ve Bu Sürece Pentoksifilinin Etkisi
467. Larenjektomize Hastalarda Kolon Transit Zamanının Değerlendirilmesi
468. Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index) Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği
469. ParalitikVenonparalitikfasiyalsinireksplorsynndaİntraoperatif Uyarlmaeşiklernn Karşılştrlmsıvepostoperatifprognozaetkisi
470. Derin Boyun Enfeksiyonlu Hastalarda Retrospektif Bir Değerlendirme
471. Eagle Sendromu
472. Servikal Nekrotizan Fasiit: 3 Olgu Sunumu
473. Adenotonsillektomi Sonrası Gelişen Pnömomediastinum Ve Subkutanöz Amfizem
474. Mediastinal Kitlesi Olan Olguda Akut Tonsillitin Nadir Bir Komplikasyonu: Desendan Nekrotizan Mediastinit.
475. MevsimselAllerjikRinitte TopikalAzelastin Hcl İleTriamsinoloneAsetonideKullanımının Semptonlar ÜzerineEtkisnn Arştrlmsı
476. Gaziantep Yöresindekanda Ve Nazal Sekresyonlardaeozinofil Sayımı Ve Cilt Testi Sonuçları
477. Allerjik Rinitte İmmunoterapi Öncesi Ve Sonrası Prick Testi Sonuçlarımız
478. Mukozal Flepli Endoskopik Dakriosistorinostomi İle Klasik Endoskopik Dakriosistorinostomi Sonuçlarının Karşılaştırılması
479. Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız
480. EksternalEksternalDakriyosistorinostomiSonrasıGelişenRekürrenEpiforadaRevizyon EndoskopikDakriyosistorinostomiSonuçlrmz
481. Kafa Tabanı Lezyonlarının Cerrahisinde Dura Rekonstrüksiyonları
482. Kalorik Yanıt Elde Edilemeyen Vertigo Olgularında Tek Doz İntratimpanik Gentamisin’in Yeri
483. Migrenle Birlikte Vertigosu Olan Hastalarda Vestibüler Evoked Muskuler Potansiyel Bulguları
484. Meniere Sendromunda Atak Takibinde Statik İmpedansın Güvenilirliği
485. Meniere Hastalığı Tanısında Baziler Membran Dalga Hızı Ölçümünün Yeri
486. Horlama Ve Obstruktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Palatal İmplant Deneyimi
487. Basit Horlama Ve Hafif Obstrüktif Sleep Apne Sendromunda Yumuşak Damağa Uygulanan Radyofrekans Tedavisi Ve Sonuçları
488. Yumuşak Damak Radyofrekans Uygulamalarının Ses Üzerine Etkileri
489. Hafif-0rta Uyku Apnesi Olan Hastalarda Modifiye Uvulapalatoplasti Tekniği Ve Sonuçları
490. Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuarında Takip Edilen Hastaların Uyku Profilleri
491. Osas Tanısı Alan Hastalarda Ahi İle Odi Ve Oksijen Desaturasyon Sürelerinin Karşılaştırılması
492. Burun Kanaması İle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi Ve Endonazal Endoskopik Bipolar Koterizasyonun Tedavideki Yeri
493. Bos Fistüllerinde Endoskopik Onarım
494. Perikraniyal-Subgaleal Flep İle Frontal Sinüs Obliterasyonu
495. Rinoserebral Mukormukoza Bağlı Orbital Apex Sendromu: Üç Olgu Sunumu
496. Mikrodebriderin Nazal Polipozisin Cerrahi Tedavisinde Objektif Bulgular Ve Yaşam Kalitesi Yönünden Etkisi:
497. Disfonili Hastaların Akustik Ve Algısal Paremetrelerle Değerlendirilmesi
498. Suspansiyon Laringoskopi Komplikasyonları İle Anatomik Özellikler Ve Hasta Pozisyonu Arasındaki İlişki
499. Astım Atağı İle Gelen Hastalarda Vokal Kord Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
500. Süspansiyon Larengoskopinin Perioperatif Komplikasyonları
501. Krikohyoidopeksi’de Erken Ve Geç Dönemde Oluşan Problemler
502. Paradoksal Vokal Kord Hareketi Hastalarında Glottik Fonksiyonların Değerlendirilmesi
503. Kokleer İmplantasyonda Gusher
504. Koklear İmplantasyon Sonuçlarımız
505. Multihandikaplı Çocuklarda Kokleer İmplantasyon
506. Vestibüler İnsertionda Nrt Kaydı: Olgu Sunumu
507. Pediatrik Kokleer Reimplantasyon
508. UyarlmşVestibülerMiyojnk PotansiyllrMeniereHastlğnd İntratimpanikGentamsn TedvsnnEtkilernnTakibndeGüvenlrBirTestMidr?
509. TrakealStenozlrdYeniBirTdvMetdOlarkGranülstKolniStimülnFktr(G-Ksf)Uyglmsnn EtkinlğnnDeğerlndms:TavşnlrÜzrndDnyslBirÇalşm
510. TopikalOlarakUygulanan 5-Florourasil İleMitomisin-C’nin,RadyofrekansİleOluşturulan MiringotomininKapanmaSüresineEtkileri
511. Esbiothrin İçeren Sinek Kovucu Likitlerin Burun Mukozasına Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması
512. AdenoidVegetasyonluVeyaKronkTonsilHipertrofiliÇocuklrd OpersynÖncsi VeSonrsı DönemlrdeGhrelinHormnDüzeyndkDeğişiklklr
513. KobaylardaTranstimpanikUygulannDeksametazonnKarşıKulağaGeçişi:Deneysel Araştırmalrd GözÖnündeTutulmasıGerekenBirNokta
514. AltKnkHiprtrflrndIsıKntrllRadyfrknsDkuHacmRdksynVeMkrdbrdrİle SubmkzRezksynYntmlrnnKarş.:Prospktf,RandmzVeTekKörKlnkÇlşm
515. Konka Bulloza Olgularına Cerrahi Yaklaşımımız
516. Nazal Konka Varyasyonları
517. Septoplasti Sonrası Nazal Tampon Veya Sütür Tekniğinin Sistemik Oksijen Saturasyonu Ve Hasta Konforu Üzerine Etkisi
518. Septum Deviasyonlu Hastalarda Submüköz Rezeksiyon Operasyonunun Ses Kalitesi Üzerine Etkisi
519. Dudak Karserlerinde Cerrahi Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
520. Alt Dudak Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım
521. Yumuşak Damakta Maling Melanom Olgu Sunumu
522. Parotiste Asinik Hücreli Tümör
523. Tükürük Bezi Kitlelerinde Cerrahi Sonuçlarımız
524. Tükrük Bezi Tümörlerinde İias Ve Histopatolojik Doku Sonuçları Arasındaki Korrelasyon
525. Tinnitusta Düşük Yoğunluklu Lazer Tedavisi:Ön Çalışma Sonuçları
526. Vertigo Ve Tinnituslu Hastalarda Süperior Ssk Dehissansı
527. Meniere Hastalığında İmmünolojik Ve İnflamatuar Belirleyiciler
528. BenignParokssmlPozsynlVertigluHastlrnTedvsndUygulnnModifyeEplyManevrsSırasnd1,5 Ve 3DakikklkBeklmSürelrnnEtknlğnnKarşl.
529. Nörovasküler Kros-Kompresyon Sendromları Ve Mikrovasküler Dekompresyon Sonuçlarımız
530. Epiglottoplasti İleRekonstrüktifLarenjektomi(Tucker)UygulananLarinksKanserliHastalarda PostoperatifYaşamKalitesi
531. Larenks Kanserli Hastalarda Tümör Dokusunda Eser Elementlerin Araştırılması
532. Parsiyel Larinjektomi Sonuçlarımız
533. Olgu Sunumu:Tiroid Gland İnvazyonu Yapan Subglottik Larenks Karsinomu
534. Larenks Kanserli Olgularımız
535. İleri Evre Larengeal Kanserlerde Supracricoid Parsiyel Larenjektomi
536. Olgu Sunumu:Karotis Bifurkasyonu Yerleşimli Servikal Sempatik Zincir Schwannomu
537. Periferal Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu
538. Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni:Keutel Sendromu
539. Baş Boyun Bölgesinin Pilomatriksomaları
540. Konjenital Musküler Tortikollisin Okul Çağında Tedavisi
541. Otojenik İntrakranyal Komplikasyonlar
542. Rekürren Otitis Media
543. OsikülerFiksasyonuOlanTimpanosklerozisOlgularınınTedavisi:30YeniOlgununUzunSüreli SonuçlrnnGözdenGeçirlmesiVeSunumu
544. Kolesterol Granüloma Olgu Sunumu
545. Çocuklarda Akut Supüratif Olmayan Otit Mediada Dekonjestanların Tedavide Etkinliği
546. Kronik Otitli Olgularda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
547. İşitsel Nöropati (İn) Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi Ve İşitsel Rehabilitasyon Olanaklarının İncelenmesi
548. Stellat Ganglion Blokajının İşitme Parametrelerine Etkisinin Ratlarda Abr Ve Oae Ölçümleriyle Değerlendirilmesi
549. Kolesteatomlu Kronik Otit Cerrahisinde Mastoid Obliterasyon Ve Dış Kulak Yolu Rekonstrüksiyonu Klinik Sonuçlarımız
550. Yaygın Kolesteatoma Cerrahisinde Kombine Heermann Ve Tos (Chat) Tekniği
551. Timpanomastoid Cerrahide Dış Kulak Kanalına Yaklaşımın Gerekçe Ve Sonuçları
552. Dış Kulak Yolu Atrezi Ve Stenozunun İki Evreli Teknikle Tamiri
553. KonjenitalAuralAtrezininBilgisyrlTomografi İle PreoperatifDeğerlndrlmesi;OrtaKulak VeMastoidDeformiteDerecelernnAnalizi
554. Dış Kulak Yolu Atrezisi: Tedavi Sonuçlarımız Ve Karşılaşılan Güçlükler
555. OtosklrznCerrhiTedvsndeTeflnPistnProtz İleUygulnnStapedtmi, HemistapdktmVeTotalStapedktmGirişmlrnnKısaVeUzunDönemSonuçlr
556. Asistanlık Döneminde Stapedektomi Eğitiminde Alternatif Bir Model: Koyun Kadavra Kulağı
557. Otoskleroz Cerrahisinde İntakt Bridge Stapedioplasti
558. Yoğun Bakım Hastalarında Nazogastrik Sondanın Rinosinüzit Üzerine Etkisi
559. Maksiller Sinüs Anatomik Varyasyonları Ve Eşlik Eden Anomaliler
560. Maksiller Sinüs Mukozal İnflamatuar Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Waters’ Grafisinin Değeri
561. İntranazal Fungus Ve Kronik Rinosinüzit İlişkisi
562. Karotid Paragangliomalar
563. Baş Boyun Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Ve Rekonstrüksiyonu
564. Boyun Disseksiyonu Sonuçlarımız
565. Olgu Sunumu:Karotid Body Tümörü
566. Baş-Boyun Tümörlü Hastalara Mikrovasküler Serbest Flepler İle Rekonstrüktif Yaklaşımımız
567. Fallopian Bridge Tekniği İle Elde Edilen Ekspojurun Ve Anatomik Varyasyonların Analizi
568. Plazma Knife Cerrahi İle Dilde Hemanjiom Tedavisi : Bir Olgu Sunumu
569. Mandibula Fraktürü Olgularının Analizi
570. Penetran Yüz Ve Boyun Yaralanmaları
571. Yassı Hücreli Dudak Karsinomu Etiyopatogenezinde Herpes Simpleks Virüs'ün Rolü
572. Larinks Kanserinde Uyguladığımız Total Ve Parsiyel Cerrahi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması
573. Larenks Kanseri:125 Olgunun Retrospektif Analizi
574. Larenksin Non-Hodgkin Lenfoması: Olgu Sunumu
575. Larinks Karsinoid Tümör:Olgu Sunumu
576. Larenksin Nadir Görülen Malign Tümörlerinde Klinik Deneyimimiz
577. Larenksin Nöroendokrin Tümörleri
578. İnverted Papillom: Olgulara Yaklaşımımız
579. Nazofarenks'te Embriyonal Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu
580. İnverted Papillom Cerrahisi
581. Nazal Glial Heterotopi
582. Türkiye’de İşitme Kayıplarının Yarattığı Hastalık Yükü
583. Gazi Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Programı (Yitp)
584. Anomalili Kulaklarda Koklear İmplantasyon Deneyimimiz
585. Kokleer İmplantasyonda Yuvarlak Pencere Yaklaşımı
586. Beyin Sapı İmplantı Sonuçlarımız
587. Baha(Bone Anchored Hearıng Aıds):Post Operatif Sonuçlar
588. Lokal Growth Hormon Kullanımına Bağlı Dilde Görülen Likenoid Değişiklikler: Olgu Sunumu
589. Radyolojik Görüntülemede Mini-Pacs Kulanımındaki Kulak Burun Boğaz Bölümünün Klinik Deneyimleri
590. Nazal İnfrared Termometre Uygulaması
591. Otitis Media Komplikasyonları; 3 Yılda 30 Hastanın Analizi

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale