2001

1. Kolesteatomlu Kronik Otitis Media
2. Derin Boyun Enfeksiyonlu Hastalarda Retrospektif Bir Değerlendirme
A Retrospective Study In Patients With Deep Neck Infections
3. Allerjik Fungal Rinosinüzit
Allergic Fungal Rhinosinusitis
4. Kronik Otitis Media Cerrahisinde Fonksiyonel Sonuçlarımız
Functional Outcomes In Chronic Otitis Media Surgery
5. Major Tükrük Bezi Tümörleri: 93 Olgunun Analizi
Major Salivary Gland Tumors: Analysis Of 93 Cases
6. Spazmodik Disfoninin Tedavisinde Botulinum Toksini Uygulaması
Management Of Spasmodic Dysphonia With Botulinum Toxin Injection
7. Maksiller Mukozal Retansiyon Kistlerinde Cerrahi Yaklaşımlar Ve Ostiomeatal Kompleks Anatomik Varyasyonları
Surgical Approaches And Ostiomeatal Complex Anatomical Variations In Maxillary Mucosal Retention Cysts
8. Sıfırıncı Kafa Çifti Ve Vomeronazal Organ
The Cranial Nerve "Zero" And The Vomeronasal Organ
9. Thornwaldt Kisti (Bir Olgu Nedeniyle)
Thornwaldt's Cyst (Case Report)
10. Timpanoplasti Sonuçlarının Odyolojik Değerlendirmesinde Timpanometri'nin Yeri
Tympanometry In The Odiologic Evaluation Of Tympanoplastic Results
11. Larinksin Yassı Hücreli Karsinomlarında C-Met Görünümü Ve Lenf Nodu Metastazlarıyla İlişkisi
C-Met Over Expression In Laryngeal Squamous Cell Carcinoma And Its Relation To Lymph Node Metastases
12. Nd-Yag Lazer İle Tavşan Maksillo-Turbinat Mukoza Arasındaki Doz-Histolojik Yanıt İlişkisi
Dose-Histologic Response Relationship Between Nd-Yag Laser And Rabbit Maxillo-Turbinate Mucosa
13. Endoskopik Septoplasti
Endoscopic Septoplasty
14. Normal Ve Timpanoplastili Timpanik Membranlarda Epitelyal Migrasyon
Epithelial Migration In The Normal And Operated Tympanic Membranes
15. İnternal Karotid Arterde Bükülme
Kinking Of The Internal Carotid Artery
16. Nazofarenks Kanseri Nadir Yayılımlı İki Olgu Sunumu
Nasopharyngeal Carcinoma A Report Of Two Cases With Unusual Extension
17. Stapedotomi 65 Olguluk Bir Seri Analizi
Stapedotomy An Analysis Of 65 Cases
18. Kord Vokal Lezyonlarının Cerrahi Tedavisinde Submukozal Enjeksiyon Tekniği
Submucosal Injection Technique In Surgical Treatment Of The Vocal Cord Lesions
19. Kronik Otitis Media Cerrahi Tedavisi Ve İşitme Rekonstrüksiyonu
20. Nazal Poliplerde Allerjinin Rekürrense Etkisi
The Effect Of The Allergy On Recurrence In Nasal Polyps
21. Adeziv Otitis Media
22. Akut Otitis Media
23. Effüzyonlu Otitis Media
24. Kronik Otitis Media'da Cerrahi Prensipler
25. Otitis Media Etiopatogenezi
26. Otitis Media Komplikasyonları
27. Otitis Media Tarifi, Terminolojisi Ve Sınıflandırılması
28. Otitis Media'da Tanı
29. Timpanoskleroz

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale