2002

1. Vokal Fold Hareket Bozukluğu Tanısındalarengeal Elektromyografi Kullanımı
2. Subglottik Yerleşimli Spındle Hücreli Karsinom: Nadir Laringeal Tümörün Seyrek Görülen Bir Lokalizasyonu
Subglottic Spindle Cell Carcinoma: an Uncommon Localization Of A Rare Laryngeal Tumour
3. Larengofarengeal Reflü Hastalığı Tanısında 24 Saatlik Ph Takip Testi Gerekli Midir?
Is 24 Hour Ph Monitoring Essential In The Diagnosis Of Laryngopharyngeal Reflux Disease ?
4. Total Larenjektomi Sonrası Farengokutanöz Fistül; Değişik Risk Faktörlerinin Analizi
Pharyngocutaneous Fistula After Total Laryngectomy; analysis Of Different Risk Factors
5. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tedavisinde, Nazal Septum Deviasyonu Cerrahisinin Etkileri
The Effects Of Nasal Septal Surgery On Obstructive Sleep Apnea Syndrome
6. Larengeal Çatı Cerrahisi(larengoplastik Ses Cerrahisi)
7. Larengofarengeal Reflü
8. Larenjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonu
9. Larenks Travmaları Ve Ses
10. Larenksin Fonksiyonel Anatomisi Ve Ses Fizyolojisi
11. Mikroskobik Larenks Cerrahisi
12. Non- Organik Ses Bozuklukları
13. Profesyonel Ses Kullanımı Ve Korunması
14. Ses Analiz Yöntemleri
15. Ses Üzerine Etkili Farmakolojik Ajanlar
16. Spazmodik Disfoni
17. T1 Glottik Kanserler Veprekanseröz Lezyonlara Yaklaşım
18. Videolarengostroboskopi
19. Vokal Disfonksiyonun Spektrumu Ve Hastaya Yaklaşım
20. Nazal Glioma Ve Ensefalosel: Ayırıcı Tanı Ve Yaklaşım
Nasal Glioma And Encephalocele: Differential Diagnosis And Management
21. Objektif Ses Analizi
Objective Voice Analysis
22. Vokal Fold Poliplerinde Endolarengeal Mikrocerrahinin Ses Üzerindeki Etkisi
The Effect Of Endolaryngeal Microsurgery on Voice In Polyps Of The Vocal Folds
23. Nokturnal Enürezisli Çocuklarda Üst Solunum Yolu Patolojilerinin Etyolojideki Rolü
The Role Of Upper Airway Pathologies As An Etiologic Factor In Children With Nocturnal Enuresis
24. Yaşlılarda Tiroglossal Duktus Kistleri (58 Yaşındaki Bir Olgu Nedeniyle)
Thyroglossal Duct Cysts In The Elderly (Due To A 58 Year Old Patient)
25. Larenks Kanserinde Tiroid Gland Tutulumu
Thyroid Gland Invasion In Laryngeal Cancer
26. Baş Ve Boyun Bölgesi "Lentigo Maligna"'Sı: Olgu Sunumları
"Lentigo Maligna" Of The Head And Neck Region: Case Reports
27. Talassemi Majorlu 52 Hastada İşitme Fonksiyonu Analizi
An Analysis Of Hearing Function In 52 Patients With Thalassemia Major
28. Ciddi Mevsimsel Alerjik Rinitte Budesonid Nazal Spreyin Tek Başına Veya Setirizin İle Kombine Kullanımı
Budesonide Nasal Spray Alone Or In Combination With Cetirizine In Severe Seasonal Allergic Rhinitis
29. Larenksin Epitelyal Hiperplastik Lezyonları
Epithelial Hyperplastic Lesions Of The Larynx
30. Koanal Atrezide Endoskopik Yaklaşım
Endoscopic Approach In Choanal Atresia
31. Laringo-Trakeo-Bronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu: 1802 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
Laryngo-Tracheo-Bronchial Foreign Bodies: A Review Of 1802 Cases
32. Mediastinal Trakeostomi: Olgu Sunumu
Mediastinal Tracheostomy: A Case Report
33. Nazal Kavitenin Botryoid Embriyonal Rabdomiyosarkomu (Olgu Sunumu)
Botryoid Embryonal Rhabdomyosarcoma Of The Nasal Cavity (A Case Report)
34. NitrofurazonEmdrlmşHidroksiPolivinilAsetal İleEkstraforTampnlarnSeptoplstde KullnmıSonrasıMikrobiyljkKarşlştırlmsı
AMicroblgcComparsnOfNitrofurazoneSoakedHydroxylatedPolyvinylAcetalAndGauze StripNasalPackingMaterlsFollwngSeptplsty

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale