2004

1. Hipofarenks Ve Servikal Ösefagus Rekonstrüksiyonu
2. Kafa Tabanı Rekonstrüksiyonu
3. Disfajili Hastanın Beslenmesi Ve Hemşirelik Bakımı
4. N. Accessorius Ve N. Hipoglossusun Cerrahi Anatomisi
The Surgical Anatomy Of The Spinal Accessory Nerve And Hypoglossal Nerve
5. Çocukluk Çağında Emme Ve Yutma Bozuklukları
6. Disfajinin Klinik Değerlendirmesi
7. Mekanik Yutma Güçlüğüne Yol Açan Üst Solunum Ve Sindirim Sistemi Hastalıkları
8. Nörojenik Disfajiler
9. Özofageal Disfaji
10. Yutma Bozukluğunda Larenks Ve Farenksin Değerlendirilmesi Ve Endoskopi
11. Yutma Bozukluklarında Medikal Ve Cerrahi Tedavi
12. Yutma Bozukluklarının Rehabilitasyonu
13. Yutma Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme
14. Yutmanın Anatomofizyolojisi
15. İzole Hipogonadotropik Hipogonadizmli Erkek Hastalarda Ses Temel Frekans Değerlendirmesi
Evaluation Of Voice Fundamental Frequency In Male Patients With Isolated Hypogonadotropic Hypogonadism
16. Plastipore Torp Ve Porp İle Kemikcik Zincir Rekonstrüksiyonunun Fonksiyonel Sonuçları
Functional Results Of Ossicular Chain Reconstruction With Plastipore Torp And Porp
17. Ménière Hastalığında İntratimpanik Uygulamalar
Intratympanic Treatments For Ménière'smeniere's Disease
18. Altı Olgu Nedeniyle Parotis Lenfomaları
Parotid Lymphomas: Review Of Six Cases
19. Streptokok İnfeksiyonu Sonucu Gelişen Pediatrik Otoimmün Nöropsikiyatrik Hastalıklar (Pandas)
Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With Streptococcal Infections (Pandas)
20. Sinonazal Polipozisli Olgularda Preoperatif Sistemik Steroid Tedavisi Ve Sonuçlarımız
Preoperative Systemic Steroid Therapy And Results In The Sinonasal Polyposis
21. Mobil Dil Ve Ağız Tabanı Kanserinde Prognostik Faktörler
Prognostic Factors In Anterior Tongue And Floor Of Mouth Carcinoma
22. Revizyon Rinoplasti Olgularımızın Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis Of Revision Rhinoplasty Cases
23. Nazal Ekspirium Zorluğuna Yol Açan Sfenokoanal Polip
Sphenochoanal Polyp Causing Difficulty In Nasal Expiration
24. Ratlarda Trakeal Rezeksiyon Ve Uç Uca Anastomozun Değerlendirilmesi (Deneysel Çalışma)
The Evaluation Of Tracheal Resection And End To End Anastomosis In Rats (Experimental Study)
25. Baş-Boyun Bölgesinde Prostetik Tedavi
26. Baş-Boyun Cerrahisinde Kullanılan Fasyakutanöz Serbest Flepler
27. Alerjik Paranazal Sinüs Aspergillozisi
Allergic Aspergillosis Of The Paranasal Sinuses
28. Parotis Bezinin Benign Lenfoepitelyal Kisti
Benign Lymphoepithelial Cyst Of Parotid Gland
29. Maksiller Ve Orbital Rezeksiyon Defektlerinin Rekonstrüksiyonu
30. Oral Kavite Ve Orofarinks Rekonstrüksiyonu

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale