2005

1. Otore
Otorrhea
2. Halitozis
Halitosis
3. Tonsillektomi Ve Adenoidektomi Endikasyonları
Indications Of Tonsillectomy And Adenoidectomy
4. Larengofarengeal Reflü Ve Kronik Larengofarenjitler
Laryngopharyngeal Reflux And Chronic Laryngopharyngitis
5. Lingual Tonsillit
Lingual Tonsillitis
6. Sistemik Hastalıklarda Orofarenks Tutulumu Ve Spesifik Enfeksiyonları
Oropharyngeal Involvement In Systemic Disease And Specific Oropharyngeal Infections
7. Tonsillofarenjitlerde Patojen Ajanlar Ve Medikal Tedavi
Pathogens And Medical Treatment In Tonsillopharyngitis
8. Orofarenks Ve Tonsil Cerrahi Anatomisi
Surgical Anotomy Of Oropharynx And The Tonsil
9. Tonsillektomi Ve Adenoidektomi: Geleneksel Ve Yeni Teknikler
Tonsillectomy And Adenoidectomy: Traditional And New Techniques
10. Otitis Media’ya Bağlı Fasiyal Paralizi
Facial Paralysis Due To Otitis Media
11. Labirentitler
Labyrinthitis
12. Mastoidit
Mastoiditis
13. Orta Kulak Efüzyonları
Middle Ear Effusions
14. Mirenjitler
Myringitis
15. Otitis Eksterna
Otitis Externa
16. Sütçocukluğu Döneminde Otitis Media
Otitis Media In Infancy
17. Petrozit
Petrositis
18. Otitis Media’da Tanıya Gidiş
Procedure In Diagnosis Of Otitis Media
19. Rekürren Otitis Media
Recurrent Otitis Media
20. Kronik Otitis Media’da Cerrahi Seçenekler
Surgical Alternatives For Chronic Otitis Media
21. Kronik Otit Cerrahisinde Implantlar
Surgical Of Implants In Chronic Otitis Media
22. Kronik Süpüratif Otitis Media’da Cerrahi Tedavi Yöntemleri
Surgical Treatment Modalities In Chronic Suppurative Otitis Media
23. Kronik Kolesteatomlu Otitis Media’da Cerrahi Tedavi
Surgical Treatment Of Chronic Otitis Media With Cholesteatoma
24. Timpanoskleroz
Tympanosclerosis
25. Akut Ve Kronik Tonsillofarenjit
Acute And Chronic Tonsillopharyngitis
26. Tonsillektomi Ve Adenoidektomi Komplikasyonları
Complications Of Tonsillectomy And Adenoidectomy
27. Tonsillit Komplikasyonları
Complications Of Tonsillitis
28. Rinosinüzitlerde Cerrahi Endikasyon Ve Girişimler
Surgical Indications And Procedures In Rhinosinusitis
29. Rinosinüzit Komplikasyonları
The Complications Of Rhinosinusitis
30. Rinosinüzitlerde Mikrobiyoloji
The Microbiology In Rhinosinusitis
31. Allerjinin Rinosinüzitlerdeki Rolü
The Role Of Allergy In Rhinosinusitis
32. Akut Süpüratif Otitis Media
Acute Suppurative Otitis Media
33. Pediatrik Rinosinüzitte Tanı Ve Tedavi
Pediatric Rhinosinusitis
34. Adhezif Otitis Media
Adhesive Otitis Media
35. Otitis Media’da Bakteriyoloji Ve Tedavi
Bacteriology And Treatment Of Otitis Media
36. Kolesteatom
Cholesteatoma
37. Kronik Süpüratif Otitis Media
Choronic Suppurative Otitis Media
38. Kronik Süpüratif Otitis Media Sekel Ve Komplikasyonları
Complications And Sequelae Of Chronic Suppurative Otitis Media
39. Kronik Süpüratif Otitis Media’ya Konservatif Yaklaşım Ve Cerrahiye Hazırlık
Conservative Therapy And Preoperative Evaluation Of The Patient In Chronic Suppurative Otitis Media
40. Otitis Media’da Tarifler, Terminoloji, Sınıflandırma
Definitions, Terminology And Classification Of Otitis Media
41. Rinosinüzitler: Tanım, Etken Faktörler Ve Sınıflandırma
Rhinosinusitis: Definition, Etiologic Factors And Classification
42. Rinosinüzitlerde Klinik: Semptomlar, Bulgular Ve Görüntüleme
Clinical Findings In Rhinosinusitis: Symptoms, Signs And Imaging
43. Eozinofilik Kronik Rinosinüzitler
Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis
44. Fungal Rinosinüzitler
Fungal Rhinosinusitis
45. Rinosinüzitte Medikal Tedavi
Medical Treatment Of Rhinosinusitis

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale