Kolesteatom

Uzun C.

Kolesteatom, yanlış yara iyileşme sürecine neden olan, yanlış bir yerde gelişen, yanlış deridir. Histopatolojik olarak kolesteatom, ektopik bazal germinatif tabakanın sürekli ürettiği deskuame epitel ve stratum korneumdan gelen keratinin temporal kemiğin havalı boşlukları ve kulak zarı içinde birikmesi şeklinde tanımlanır. Etiolojik sınıflandırmaya göre kolesteatomlar doğumsal ve edinsel kolesteatom olarak başlıca iki guruba ayrılır. Doğumsal, ya da mezotimpanik kolesteatom, daha önce herhangi bir kulak akıntısı, kulak zarı perforasyonu veya kulak cerrahisi hikayesi olmadan sağlam kulak zarı arkasındaki kolesteatomdur. Edinsel kolesteatom ise, daha çok enflamasyon sonrası gelişen süreç içinde olmakla beraber, travmatik, cerrahi sonrası rezidüel, rekürrent veya iatrojenik olarak oluşabilir. Cerrahi prosedür ve prognoz açısından önemli bir faktör olan, kolesteatomun kaynaklandığı yeri öngören otoskopik bakıya göre orta kulak kolesteatomları, attik, sinüs, tensa retraksiyon ve mezotimpanik kolesteatom olarak dörde ayrılır. Retraksiyon ve proliferasyon teorileri kolesteatomların büyük bir kısmının oluşumunu açıklayabilir. Sekretuar otitis media ve östaki borusu fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak kulak zarında atrofi, retraksiyon ve adeziv otit’e giden bir süreç oluşabilir. Kulak zarının pars tensa veya pars flaksida kısımlarındaki retraksiyonun ilerlemesi ve epitelyel migrasyonun bozulması ile, retraksiyonda debris birikimi, kabuklanma ve bunun arkasında enfeksiyon, kemik rezorbsiyonu ve "herodion" polip oluşumunu takiben, keratinli epitelin proliferasyonu sonucu kolesteatom meydana gelir ve büyüyerek, genişler. Doğumsal kolesteatom, genellikle dikkatli otomikroskopik incelemede tesadüfen saptanırken, edinsel kolesteatomlu hastalarda kötü kokulu kulak akıntısı, işitme kaybı gibi şikayetler olur. Bunların yanı sıra, intra- veya ekstra-kranyal komplikasyonlar açısından uyanık olunması gereken baş ve kulak ağrısı, ateş, baş dönmesi, mastoid bölgede şişlik, yüz felci gibi şikayetler de oluşabilir. Bu gibi durumlarda, acil olarak bilgisayarlı tomografi gibi ileri tetkikler gerekebilir. Kolesteatomun tedavisi cerrahidir. Tedavide öncelikli olarak hastalığın eradikasyonu hedeflenmekle beraber, rekürrenslerin önlenmesi, işitmenin ve hastanın yaşam kalitesinin de iyileştirilmesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Cholesteatoma

Uzun C.

Cholesteatoma is a wrong skin in a wrong place, which induces a wrong wound-healing process. Histopathologically, cholesteatoma is defined as collection of desquamate epithelium produced by ectopic basal germinative layer and keratin from stratum corneum in the air cells of the temporal bone and tympanic membrane. Cholesteatomas are divided into congenital and acquired cholesteatoma according to the ethiological classification. Congenital or mesotympanic cholesteatoma refers to cholesteatoma medial to an intact tympanic membrane without a history of otorrhea or perforation and prior otologic procedures. Acquired cholesteatoma can be developed mainly by the process after inflammation as well as after trauma or surgery as residual, recurrent or iatrogenic cholesteatoma. According to the otoscopic classification based on the site of origination of cholesteatoma, which is an important factor for the surgical procedure and prognosis, middle ear cholesteatomas are divided in to four types as attic, sinus, tensa retraction and mesotympanic cholesteatoma. Retraction and proliferation theories can explain the development of most of cholesteatomas. A process leading to atrophy and retraction of the tympanic membrane and adhesive otitis media can develop due to secretory otitis media and eustachian tube dysfunction. By the progression of retraction of pars tensa or pars flaccida of the tympanic membrane and disturbed epithelial migration, followed by accumulation of debris, crust formation, infection behind the crust, further bone resorption, "herodion" polyp formation and proliferation of the keratinized epithelium, growth and expansion of cholesteatoma occur. While congenital cholesteatoma is usually an incidental finding at careful otomicroscopic examination, patients with acquired cholesteatoma have symptoms like otorrhea, hearing loss. Besides, symptoms like headache, otalgia, fever, vertigo, swelling at mastoid region, facial paralysis may occur and should awake the physician about possible intra- and extra-cranial complications. In that case, emergent further evaluation like computed tomography can be required. Management of cholesteatoma requires surgery. In the treatment, first goal is eradication of the disease, however, prevention of the recurrences and improving the hearing and the quality of life of the patient should be considered.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2005, 1(7):128-134

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale