2006

1. Osmanlı Döneminde Burun Poliplerine Yaklaşım
The Treatment Of Nasal Polyps During The Ottoman Period
2. Vertigoda Medikal Tedavi
Medical Treatment Of Vertigo
3. Meniere Hastalığı
Meniere’s Disease
4. Pozisyonel Vertigo
Positional Vertigo
5. Denge Sistemi Anatomi Ve Fizyolojisi, Kompanzasyon Mekanizmaları
The Anatomy And Physiology Of Balance System, Compansation Mechanisms
6. Vertigonun Cerrahi Tedavisi
Surgical Treatment Of Vertigo
7. Vestibüler Nörit
Vestibular Neuritis
8. Erken Implantasyonun Önemi: Kliniğimizdeki Koklear Implantasyon Sonuçları
The Importance Of Early Implantation: The Results Of Cochlear Implantation In Our Clinic
9. Nazal Poliplere Eşlik Eden Hastalıklar
Diseases With Nasal Polyps
10. Nazal Polipoziste Immünolojik Faktörler
Immunologic Factors In Nasal Polyposis
11. Nazal Poliplerde Medikal Tedavi
Medical Treatment In Nasal Polyposis
12. Nazal Polipozis: Tanım Ve Tarihçe, Prevalans, Etiyopatogenez, Klinik, Tanı Ve Fizik Muayene, Tedavi
NasalPolyposis:DecriptionAndHistory,Prevalence,Ethiopatho-Genesis,Clinical, DiagnosisAndPhysicalExam,Treatment
13. Nazal Polipler: Klinik Özellikler Ve Sınıflandırma
Nasal Polyps: Clinical Properties And Classification
14. Nazal Polipli Hastalarda Cerrahi Tedavi
Surgical Treatment Of Patients With Nazal Polyps
15. Primeri Bilinmeyen Metastatik Boyun Kitlelerine Yaklaşım
Approach To The Primary Unknown Metastatic Neck Masses
16. Doğumsal Ve Gelişimsel Boyun Kitleleri
Congenital And Developmental Neck Masses
17. Çocukluk Çağında Baş Ve Boyun Kitleleri
Head And Neck Masses In Childhood
18. Enfeksiyöz Ve Enflamatuar Boyun Kitleleri
Infectious And Inflammatory Masses Of The Neck
19. Boyun Kitlelerinde Mikrobiyolojik Inceleme: Hangi Mikrobiyolojik Inceleme (Kültür Ve/Veya Serolojik), Ne Zaman, Nasıl?
Microbiological Studies In Cervical Masses: Which Microbiological Study (culture And/or Serologic), When, How?
20. Boyun Diseksiyonları
Neck Dissections
21. BirMuayeneBulgusuOlarakBoyunKitlesi:BoyunKitlesiOlanBirHastanınFizik MuayenesindeDikkatEdilmesiGerekliNoktalar
Neck Mass As A Physical Examination Result: Considerations In The Physical Examination Of The Patient With A Neck Mass
22. RdyljkBirBulguOlarkBoyunKtlsi:BoyunKtlsiOlanBirHastnnRdyljkIncelmsndDikkat EdilckNoktlr:HangiGörntlm,NeZaman,Nasıl?
NeckMassAs ARadiologicEvidence:ConsiderationsInTheRadiolgclExaminatnOfThe PatientWithANeckMass:WhichImaging,When,How?
23. Bir Yakınma Olarak Boyun Kitlesi: Boyun Kitlesi Olan Bir Hastanın Öyküsünde Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar
Neck Mass As A Symptom: Considerations In The History Of The Patient With A Neck Mass
24. Neoplastik Boyun Kitleleri
Neoplastic Neck Masses
25. Boyun Kitlelerinde Patolojik/Sitolojik Tanı Yöntemleri: Hangi Inceleme, Ne Zaman, Nasıl?
Pathological/Cytological Diagnostic Methods Of Neck Masses: Which Examination, When, How?
26. Kulak Burun Boğaz Ve Baş-Boyun Bölgesi Dışından Kaynaklanan Ve Boyun Kitlesine Neden Olan Patolojiler
The Pathologies Causing Neck Mass And Originating Outside The Otolaryngology Head And Neck Area
27. Koklear Implantasyonda Odyolojik Kriterler
Audiological Criterias In Cochlear Implantation
28. Koklear Implant Cerrahisi
Cochlear Implant Surgery
29. Özellikli Vakalarda Koklear Implant Cerrahisi
Cochlear Implant Surgery In Special Patients
30. Koklear Implantlar Ve Gelecek
Cochlear Implants And Future
31. Koklear Implantlar Ve Konuşma Işlemci Stratejileri
Cochlear Implants And Speech Processor Strategies
32. Koklear Implant Komplikasyonları
Complications Following Cochlear Implantation
33. Koklear Implant Adaylarının Medikal Değerlendirilmesi Ve Hasta Seçimi
Medical Evaluation Of Cochlear Implant Candidates And Patient Selection
34. Koklear Implantasyonda Radyolojik Değerlendirme
Radiological Assessment In Cochlear Implantation
35. Koklear Implantın Tarihçesi Ve Ülkemizdeki Gelişimi
The History Of Cochlear Implant And Its Improvement In Turkey

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale