2007

1. Epistaksiste Koterizasyon
Cauterization In Epistaxis
2. Tiroid Cerrahisinde Süperior Laringeal Sinir Eksternal Dalı
External Branch Of Superior Laryngeal Nerve During Thyroid Surgery
3. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Etyolojisi Ve Risk Faktörleri: Obezite Ve Diğer Risk Faktörleri
Obstructive Sleep Apnea Syndrome Etiology And Risk Factors: Obesity And Other Risk Factors
4. Obstrüktif UykuApnsSendrmPatofzyljs:ObstrktfUykuApnsiSndrmu Tanımı,ObstrktfUykuApnesiSendrmŞiddetDereclndrms
ObstrctvSleepApneaSyndrmPathphyslgy:DefinitionOf ObstrctvSleepApneaSyndrm, GradingOfObstrctvSleepApneaSyndrmSvrty
5. 323/124 Pediatrik Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu
Pediatric Obstructive Sleep Apnea Syndrome
6. Tiroid Kanserlerinde Ince Iğne Aspirasyon Sitolojisi Ve Frozen Section
Fine Needle Aspiration Cytology And Frozen Section Of Thyroid Cancers
7. Tiroidektomi Tipleri Ve Diferansiye Tiroid Karsinomlarında Tiroidektominin Kapsamı
Type Of Thyroidectomy And Extent Of Thyroidectomy In Differentiated Thyroid Carcinomas
8. Tiroidektomi Ameliyatlarında Rekürren Laringeal Sinirin Korunması
Recurrent Laryngeal Nerve Identification In Thyroidectomy
9. Tiroidektomi Komplikasyonları Ve Tedavisi
Thyroidectomy: Complications And Treatment
10. Meduller Tiroid Kanseri
Medullary Thyroid Carcinoma
11. Hipertiroidi Ve Multinodüler Guatrda Cerrahi
Surgery In Hyperthyroidism And Multinodular Goitre
12. Tiroid Kanserinde Postoperatif Takip Ve Radyoiyot (i-131) Tedavisi
Postoperative Follow-up And Radioiodine Therapy Of Thyroid Cancer
13. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda , Laboratuvar Değerlendirmesi: Video Uyku Nazendoskopi
Laboratory Evaluation Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Video Sleep Nasendoscopy
14. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Lab.değer.:Diğer Lab.Testleri (Solunum Fonk. ,Tiroid Fonk Testi, Vs)
Lab. EvaluationOf Obstructive SleepApnea Syndrome: Other Lab.Tests (respiratory FunctionTest,ThyroidFunctionTest,Etc)
15. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Tedavi: Cpap/bipap Tedavisi
Treatment Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Cpap/bipap Treatment
16. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Tedavi: Diğer Cerrahi Dışı Tedaviler (intranazal Spreyler, Nazal Dilatörler)
Treatment Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Other Non-surgical Treatments (intranasal Spreys, Nasal Dilators)
17. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Tedavi: Nazal Cerrahi
Treatment Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Nasal Surgery
18. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Tedavi: Dil Kökü Cerrahisi
Treatment Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Surgery Of Tongue Base
19. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Cerrahi Tedavisinin Sonuçları: Cerrahi Tedavi Sonuçları
The Results Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome Treatment: Results Of Surgical Treatment
20. 323/124 Pediatrik Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu
Pediatric Obstructive Sleep Apnea Syndrome
21. Tükürük Bezlerinin Anatomi Ve Fizyolojisi
Anatomy And Physiology Of The Salivary Glands
22. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Tedavi: Diğer Cerrahi Tedaviler (genioglossal Ilerletme Ve Hyoid Askısı)
Treatment Of Obstructive Sleep Apnea Synd: Other Surgical Treatments (genioglossal Advancement And Hyoid Suspension)
23. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Tedavisinin Sonuçları: Cpap Ve Diğer Medikal Tedavi Sonuçları
The Results Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome Treatment: Results Of Cpap And Other Medical Therapies
24. Tükürük Bezlerinin Primer Lenfomaları
Primary Lymphomas Of The Salivary Glands
25. Malign Tükürük Bezi Hastalıkları
Malignant Diseases Of The Salivary Glands
26. Tükürük Bezlerinin Selim Tümörleri
Benign Tumours Of The Salivary Glands
27. Çocukluk Çağında Tükürük Bezlerinin Akut Viral Ve Bakteriyel Enfeksiyonları
Acute Viral And Bacterial Infections Of Salivary Glands In Childhood
28. Sjögren Sendromu
Sjogren's Syndrome
29. Parotis Cerrahisinde Fasial Sinir Yönünden Karşılaşılan Güçlükler Ve Çözümleri
Problems And Solutions Involving The Facial Nerve In Parotid Gland Surgery
30. Tükürük Bezi Cerrahisi
Surgery Of The Salivary Gland
31. Tiroid Nodülüne Yaklaşım Ve Cerrahi Endikasyonlar
Management Of Thyroid Nodules And Surgical Indications
32. Herediter Hemorajik Telanjiektazi
Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia
33. Epistaksise Neden Olan Intrakraniyal Anevrizmalar
Epistaxis Due To Intracranial Aneurysms
34. Koagülasyon Bozuklukları
Coagulation Disorders
35. Epistaksisli Hastaya Klinik Yaklaşım
Clinical Evaluation Of Epistaxis
36. Epistaksis Tanısında Laboratuar Incelemeleri
Laboratory Investigations In Management Of Epistaxis
37. Epistaksiste Tampon Kullanımı
The Use Of Nasal Packing In Epistaxis
38. Epistaksiste Arter Ligasyonu
Arterial Ligation In Epistaxis
39. Epistaksis Tedavisinde Endoskopik Yaklaşım
Endoscopic Treatment Of Epistaxis
40. Obstrüktif UykuApnesiSendrm Patofizyolojisi: Obs.Uyku Ap. Sen. Tanımı, Obstrüktif Uyku Apnesi Send. Şiddet Derecelndrms
Obstructive Sleep Apnea Synd. Pathophysiology: Definition OfObst. SleepApnea Synd, GradingOf Obst.SleepApneaSyndSeverity
41. Santral Uyku Apnesi Sendromu Ve Diğer Uyku Bozuklukları
Central Sleep Apnea And The Other Sleep Disorder
42. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu’nda Klinik Değer.: Anamnez (horlama, Tanıklı Apne, Gündüz Uykululuk Hali)
ClinicalEvaluation InObstructive SleepApnea Syndr: Anamnesis(snoring, Witnessed Apnea, Excessive DaytimeSleepiness)
43. Obs.Uyku Apnesi Send’nda Klinik Değer.: FizikMuayenede ÖzellikliNoktalar (göğüs Hastalıkları Uzmanı Gözünden)
ClinicalEvaluationIn Obs.SleepApnea Synd: SpecialConsidrtns InPhysical Examination (chestDiseaseSpecialist’s Perspctv)
44. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Klinik Değerlendirme: Fizik Muayenede Özellikli Noktalar (nörolog Gözünden)
ClinicalEvalutn In Obs. SleepApnea Synd: SpecialConsiderations In Physical Examination(neurologySpecialist’s Perspctv)
45. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Laboratuar De-ğerlendirmesi: Diğer Uyku Testleri
Laboratory Evaluation Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Other Sleep Studies
46. Giriş Ve Tarihçe
Introduction And History
47. Burun Damarsal Anatomisi
Nasal Vascular Anatomy
48. Burun Ve Paranazal Sinüs Tümörleri
Tumors Of The Nose And Paranasal Sinuses
49. Insidentalom
Incidentaloma
50. Tiroidektomi Ve Laringeal Sinir Monitorizasyonu
Laryngeal Nerve Monitoring During Thyroidectomy
51. Tiroid Kanserinde Boyuna Yaklaşım
Management Of Neck In Thyroid Cancer
52. Tiroidektomide Paratiroidlerin Korunması
Preservation Of Parathyroid Glands In Thyroid Surgery
53. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Prognostik Ve Risk Faktörleri
Prognostic And Risk Factors In Differentiated Thyroid Carcinomas
54. Radyasyona Sekonder Tiroid Kanserleri
Radiation Induced Thyroid Cancers
55. Pediatrik Tiroid Kanserleri
Thyroid Cancers In Children
56. Tiroid Kanserleri: Epidemiyoloji Ve Insidans
Thyroid Cancers: Epidemiology And Incidence
57. Tiroidektomi Cerrahi Tekniği
Thyroidectomy Surgical Technique
58. Video Destekli Minimal Invaziv Tiroidektomi: Teknik Ve Hasta Seçimi
Video Assisted Minimal Invasive Thyroidectomy: Technique And Patient Selection
59. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Tedavi: Oral Apareyler
Treatment Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Oral Appliances
60. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Morbidite, Mortalite Ve Komplikasyonlar
Morbidity, Mortality And Complications In Obtructive Sleep Apnea Syndrome
61. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Epidemiyolojisi
Obstructive Sleep Apnea Syndrome Epidemiology
62. Uyku Fizyolojisi
The Physiology Of Sleep
63. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Tedavi: Maksillomandibuler Cerrahi
Treatment Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Maxillomandibular Sur-Gery
64. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Tedavi: Yumuşak Damak Cerrahisi
Treatment Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Soft Palate Surgery
65. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Tedavi: Destekleyici Önlemler Ve Medikal Tedavi
Treatment Of Obtructive Sleep Apnea: Adjunctive Precautions And Medical Therapy
66. Tükürük Bezi Taşları
Sialolithiasis
67. Sjögren Sendromu
Sjogren's Syndrome
68. Ağız Kuruluğu
Xerostomia
69. Tiroid Karsinomlarında Pozitron Emisyon Tomografisinin Klinik Önemi
Clinical Value Of Positron Emission Tomography In Thyroid Cancers
70. Alerjik Rinit Ve Epistaksis
Allergic Rhinitis And Epistaxis
71. Epistaksiste Kardiyovasküler Nedenler
Cardiovascular Causes For Epistaxis
72. Epistaksis Etiyolojisi
Etiology Of Epistaxis
73. Epistaksise Neden Olan Inflamatuar Hastalıklar
Inflammatory Diseases Caused To Epistaxis
74. Epistaksiste Radyolojik Yaklaşım
Radiological Approach In Epistaxis
75. Epistaksise Neden Olan Travmalar
Traumas Causing Epistaxis
76. Obstrüktif UykuApnesi Sendromu’ndaKlinikDeğerlndrm:FizikMuayndÖzellikli Noktalar(GöğüsHastalıklarıUzmanıGözünden)
ClinicalEvaluation InObstructiveSleepApneaSyndrome:SpeclConsidrtns InPhyscl Examintn(ChestDiseaseSpeclst’sPerspctv)
77. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Klinik Değerlendirme: Fizik Muayenede Özellikli Noktalar (kbb’ci Gözünden)
ClinicalEvaluatn InObstructive SleepApneaSyndrome:SpecialConsideratns InPhysical Examination(TheOtolarynglgst'sPerspctv)
78. ObstrktfUykuApnsiSendromu’ndaLabortvrDeğerlndrms:DiğerLabortvrTestlr (SolunmFonksynTesti,TiroidFonksiyonTesti,Vs)
LabortryEvaluatnOfObstructiveSleepApneaSyndrm:OtherLabrtryTests(Respiratory FnctnTest,ThyrdFnctnTest,Etc)
79. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Laboratuvar Değerlendirmesi: Polisomnografi
Laboratory Evaluation Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Polysomnography
80. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Laboratuar Değer: Radyolojik Değerlendirme (Bt/Mr, Sefalometrik Analiz)
Laboratory Evaluation Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Radiological Evaluation (Ct/Mri, Cephalometric Analysis)

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale