Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Tiroid Karsinomlarında Pozitron Emisyon Tomografisinin Klinik Önemi
 

Tiroid Karsinomlarında Pozitron Emisyon Tomografisinin Klinik Önemi

Yapar Z.

Flor-18 florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografisi (F-18 FDG-PET) klinik onkolojide önemi giderek artan fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem tiroid kanserli hastaların tedavi ve izleminde çeşitli avantajlar sunmaktadır. İyot yakalama özelliğini kaybeden diferansiye tiroid kanserlerinde (DTK), iyot-131 tüm vücut sintigrafisi (I-131 TVS) ile metastatik odağın saptanması ve I-131 ile tedavi seçeneği ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle I-131 negatif DTK metastazlarının prognozu belirgin derecede kötüdür. Bu hastalarda en iyi tedavi yaklaşımı I-131 negatif odağın erken tanısı ve cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu noktada I-131 TVS’nin dışında duyarlılığı yüksek bir görüntüleme yöntemine gereksinim vardır. Araştırma sonuçlarına göre F-18 FDG-PET görüntüleme, I-131 pozitif DTK’de yeterli derecede duyarlı değildir. Tersine I-131 negatif DTK’de oldukça duyarlı (%90’lara ulaşan) bulunmuştur. İki ajanın ters tutulumuyla karakterize olan bu durum flip-flop fenomeni olarak tanımlanmış ve tiroid kanserlerinin diferansiyasyonuyla ilişkilendirilmiştir. Total tiroidektomiyi takiben I-131 ablasyon tedavisi alan ve izlem sırasında serum tiroglobulin (Tg) düzeylerinde yükselme olmasına karşın, I-131 TVS ile metastatik odağın saptanamadığı DTK hastalarında kullanılması F-18 FDG-PET’in tipik endikasyonu olarak gözlenmektedir. Pozitron emisyon sintigrafisi/Bilgisayarlı tomografi (PET/BT) hibrid sistemleriyle yapılan araştırmaların sonuçları, PET’e göre eşzamanlı PET/BT çekiminin sinerjistik etkiyle ilave katkı sağladığını ve birçok hastada tedavi planında değişikliğe yol açtığını ortaya koymuştur. F-18 FDG-PET yöntemi Hurthle hücreli, anaplastik ve medüller tiroid kanserleri gibi sıklığı daha az olan diğer tiroid kanseri türlerinde de ümit verici sonuçlar göstermiştir. Bu türler ile yapılan öncü çalışmalarda F-18 FDG-PET yöntemi geleneksel yöntemlere göre daha duyarlı ve özgül bulunmuştur.

Clinical Value Of Positron Emission Tomography In Thyroid Cancers

Yapar Z.

Fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography (F-18 FDG-PET) has become an increasingly important functional imaging modality in clinical oncology. The modality offers various advantages in monitoring patients with thyroid cancer and therapeutic decision. In patients with differentiated thyroid cancer (DTC), the lacking of iodine 131 (I-131) trapping by metastatic tissue does not allow I-131 whole-body scan (I-131 WBS) to visualize metastatic spread and the use of I-131 in treatment. Prognosis of I-131 negatif DTC metastasis is significantly worst. In these patients an early diagnosis of I-131 negative metastasis and their surgical extirpation is the optimal therapeutic approach. In this view, a high sensitive imaging procedure other than I-131 WBS is necessary. Considering reports, the sensitivity of F-18 FDG-PET does not seem adequate in diagnosing I-131 positive metastasis. On the contrary, the modality revealed high sensitivity (up to %90-96) in the diagnosis of I-131 negative metastasis. This relationship between these two imaging tracers, characteristic with reverse uptake, has been called flip-flop phenomenon and has been attributed to the differentiation of the thyroid cancer. The typical indication of F-18 FDG-PET is the DTC patient previously treated by total thyroidectomy and I-131 ablative theraphy, with increased serum Tg during follow up but with negative I-131 WBS. The reports about hybrid positron emission tomography/Computed tomography (PET/CT) system, showing a synergistic effect, revealed additional advantages over PET alone and caused differences in therapeutic desicions. F-18 FDG-PET also showed promising results in different types of thyroid cancers with a relatively low incidence such as Hurthle cell Ca, anaplastic Ca and medullary thyroid Ca. Comparing with the conventional imaging modalities, F-18 FDG-PET seems more sensitive and specific according to the preliminary reports regarding these types of thyroid cancers.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(49):17-22

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale