2008

1. Orofarenkse Yapışık Posterior Plika Ve Total Nazal Obstrüksiyon: Olgu Sunusu
2. Frontoorbital Piyomukosel: Olgu Sunumu
3. Mastoidektomi Sonrası Gelişen Dura Hasarına Bağlı Bos Fistülünün Cerrahi Tedavisi : Olgu Sunumu .
4. Larenks Kondrosarkomu: Olgu Sunumu
5. İatrojenik Temporal Serebrit Olgusu
6. Olgu Sunumu: Fess Komplikayonu-Karotiko-Kavernöz Fistül
7. Boyunda Dev Hibernom: Olgu Sunumu
8. Paradoksik Alt Konka
9. Bukkal Boşluğun Dev Mukus Retansiyon Kisti
10. Larenks Kanseri Skalp Derisi Metastazı
11. Bir Olgu Nedeniyle Tonsil Kökenli Lenfoepitelyoma
12. Nazal Polipozis Hastalarında Oksidatif Stres Markerı Olarak Aopp Seviyeleri
13. Sinonasal Adenoid Kistik Karsinoma
14. Damağın Pleomorfik Adenomu: İki Olgu Sunumu
15. İdiopatik İnkus Nekrozu: Üç Olgu Sunumu
16. DeneyselOlarakOluşturulanCisplatin OtotoksisitesiniÖnlemede GinkgoBilobaEkstresinin Etknlğnn DpoaeTesti İle Arştrlms
17. Değişken İmmün Yetersizlik Ve Rekürren Efüzyonlu Otitis Media
18. Esbiothrin İçerenSinek KovucuLikitlerin NazalSilyer Morfoloji Ve FonksiyonaEtkilerininDeneysel Olarak Araştırılması
19. Taze Kadavrada N.Laringeus İnferior Disseksiyonu
20. KBB Pratiğinde Anestezi
21. Lobüler Kistik Hemanjiyoma: Patogenezi İzlenen Bir Olgunun Sunumu
22. Kısmi İmplante Edilen Kemiğe Sabit Koklear Vibratörler: Uzun Dönem Sonuçları
23. Georg Von Bekesy Ve 1961 Yılında Nobel Ödülü Kazanan Çalışması
24. Richard Axel İle Linda B. Buck Ve 2004 Yılında Nobel Ödülü Kazanan Çalışmaları
25. T2N0M0 Glottik Karsinomun Tedavisinde Elektif Boyun Diseksiyonuna Gerek Var Mı?
26. Erişkin Osaslı Erkek Hastalarda Cpap Kullanımının Cinsel Yaşam Kalitesine Etkisi
27. Hipoksi Ve Reoksijenizasyonun İç Kulak Fonksiyonlarına Ve Oksidan-Antioksidan Sistemlere Etkisinin Değerlendirilmesi
28. Kafa Travması Sonrası Çift Taraflı Abdusen Sinir Paralizisi:Olgu Sunumu
29. Metabolik X Sendromlu Hastalarda Uzun Dönemde Yüksek Frekans Odyometri Sonuçları
30. Otoskleroz Cerrahisinin Nadir Bir Komplikasyonu : Gusher
31. Transnazal Mikroskopik Yaklaşımla Transetmoidal İntranazal Menengoensefalosel Tedavisi
32. Odontojenik Maksiller Miksoma Olgusu
33. Ağır OSAS Cerrahi Tedavisinde Maksillomandibular İlerletmeye İyi Bir Alternatif: Kombine Cerrahi.
34. Primer Baş Ağrısı Hastalarının Rinolojik Bulguları
35. Osteoblastik Frontal Sinüzotomi Yaklaşımı İle Tedavi Edilen Dev Frontal Osteom: Olgu Sunumu
36. Nazal Polipozis Hastalarının Tedavisine Eklenen Montelukastın Hayat Kalitesine Etkisi
37. Deneysel Myringosklerozu Engellemede İnflamatuar Mediatörleri Kullanan Antioksidan ; Ginkgo Biloba
38. Hipoglossal Sinirden Kaynaklanan Schwannom
39. Fasial Paralizi İle Ortaya Çıkan Opere Kolesteatom: Olgu Sunumu
40. Erişkin Hastalarda Vücut Pozisyonu İle Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu İlişkisi
41. İntranazal Fibrosarkom: Olgu Sunumu
42. Miringoskleroz Oluşumunda Ginkgo Biloba Ekstresinin Koruyucu Etkisi : Ratlarda Bir Çalışma
43. Nadir Görülen Bir Periferik Fasial Paralizi Sebebi: Parotis Absesi
44. Meniere Hastalığını Taklit Eden Kolesteatoma: Olgu Sunumu
45. Bilateral Submandibuler Sialolithiasis : Dev, Fistülize, Multiple Ve Asemptomatik Oluşum
46. Uykuda Solunum Bozuklukları Spesifik Tedavisinin Kompliyansında Nazal Disfonkiyonun Önemi
47. Tinnitus Tedavisinde İntratimpanik Steroid Kullanımı: Erken Dönem Sonuçlar
48. Derin Boyun Enfeksiyonu
49. Dermatofibrosarkoma Protuberans
50. Olgu Sunumu: Üst Dudak Hemanjiyomunda Farklı Bir Flep
51. Dev Tiroglossal Duktus Kisti (Olgu Sunumu)
52. Ekstrakranial Baş Boyun Schwannomları
53. Premaxilla Augmentasyonunda Greft Şekil Ve Boyutlarının 2-D Reformatlı Bt’yle Tespiti
54. Adenoid - Nazofarinks Oranı İle Endoskopik Adenoid Muayenesi Arasındaki İlişki: Kör, İleriye Yönelik Bir Klinik Çalışma
55. Radyofrekans Miringotomi İle İnsizyonel Miringotominin Miringoskleroz Gelişimi Üzerine Etkileri
56. Tiroidektomi Sonuçlarımız
57. Parotiste Kistik Kitle İle Kendini Gösteren Pleomorfik Adenoma Olgusu
58. Asemptomatik İzole Sfenoid Sinüzite Sekonder Kavernöz Sinüs Trombozu
59. Sinonazal Malign Melanom
60. Kulak Kanalında Kene Isırmasına Bağlı Olarak Gelişen Fasiyal Sinir Paralizisi
61. PersistanAlerjikRinitTedavisndRadyofrekansTürbinplstnn UzunDönemdkEtkilr: ObjektifParametrelerVeYaşamKalits
62. Türkiye’de Genetik İşitme Kaybı Nedeni Olarak Connexin26 Mutasyonları, Fenotipik Özellikleri
63. Kartilaj Timpanoplasti Uygulanan Hastaların Postoperatif İşitmelerinin Karşılaştırılması
64. Fokomeli Ve Yüzde Dismorfolojik Özellikler Gösteren Yeni Bir Sendrom
65. Bilateral Kronik Otitis Media Ve Fasiyal Paralizi İle Prezante Olan Wegener Granülomatozis
66. Bir Boyunda Kitle Olgusu: Spontan Arteria Karotis Kommunis Rüptürü
67. Effüzyonlu Otitis Media Etyolojisi Ve Tedavisinde Gastroözefageal Reflünün Rolü
68. Üst Hava Yolu Obstrüksüyonu’na Neden Olan Larengopiyosel
69. Tekrarlayan Menenjit Atakları İle Bulgu Veren Mondini Displazisi
70. Submandibüler Bölgede Kitle İle Kendini Gösteren Akciğer Adenokarsinomu
71. Bir Olgu Nedeniyle Parafarengeal Bölge Kitlelerine Yaklaşım
72. Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomiler: Fonksiyonel Ve Onkolojik Sonuçlar
73. Anjiofibrom Olgularına Uygulanan Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
74. Meme Kanserinin Parotis Bezine Metastazı
75. Nazal Septal Schwannom: Olgu Sunumu
76. Karotis Cisim Tümörü :Olgu Sunumu
77. 35 Delg Mutasyonuna Bağlı İşitme Kayıplılarda Odyolojik Değerlendirme
78. Horlama Ve Tıkayıcı Uyku Apne Sendromunda Tonsillopalatal Cerrahi Sonuçlarımız
79. Edinilmiş Kolesteatomda Langerhans Hücrelerinin Yeri: İleriye Yönelik Kontrollü Kör Klinik Çalışma
80. Tiroglossal Duktus Kisti Ve Fistülü Cerrahi Sonuçlarımız
81. İntralabirentin Lipom
82. Uzun Dönemli Orucun Akustik Analize Etkileri
83. Konka Büllosa İçerisinde Mantar Topu
84. KBB Acili Olarak Nekrotizan Siyaloadenit: Bir Olgu Sunumu
85. İnferior Konkanın Osifiye Fibromu
86. Rinolitiyasis:14 Vakanın Analizi
87. BilateralKordektomiRekonstrüksynndKrikohyoidoepiglottopeksi(Majer-Pıquet)Ve Epiglottoplasti(Tucker)YöntemlrnnKarşlştlms
88. Sütçocuğunda Parotis Lojunu Tutan Lenfanjiom Olgusu
89. Rinoplasti De 3 Lü Sütur Algoritması
90. Orofaringolarengeal Hemanjiom Olgusu
91. Nazofarinks Yerleşimli Plazmasitom Olgusu
92. Relapsing Polikondrit
93. Tüberküloz Lenfadenitlerine Yaklaşımımız
94. Pnömosinüs Dilatans: Fonksiyonel Endoskopik Cerrahi İle Tedavi Edilen Olgu Sunumu
95. Multiple Sklerozisli Hastalarda ABR Sonuçları
96. Vokal Granulomlarının Botulunim Toksini İle Tedavisi
97. Yetişkinde Progresif Solunum Sıkıntısının Nadir Sebebi: Epiglot Kisti
98. Palatin Tonsilde Bir Pleomorfik Adenomu Olgusu
99. Hipofarinksin Dev Fibrovasküler Polipi: Peroral Yolla Eksizyon
100. Vestibüler Nörektomi Olgularımız
101. Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromuna Bağlı Ani İşitme Kaybı
102. Tinnituslu Olgularda B12 Vitamin Seviyeleri Ve İşitme Düzeyleri
103. Multipl Kranial Sinir Tutulumu Gösteren Herpes Zoster Oticus Olgusu
104. Alt Ösefageal Sfinkter Yetersizliği Olan Larengofarengeal Reflülü Hastalarda Üst Ösefageal Sfinkterin Değerlendirilmesi
105. Anormal Yerleşimli Pleomorfik Adenom Vakası
106. K.B.B Kliniğinde Operasyon Planlanan Yetişkin Hastaların Pre-Operatif
107. Prelingual Koklear İmplantlı Olgularda Pre Ve Postoperatif Sonuçların Karşılaştırılması
108. Bilateral Renal Hücreli Karsinomanın Sinojenik Metastazı
109. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Modifiye Epley Manevrasının Etkinliği
110. Temporal Kemikte Dev Hücreli TM: Olgu Sunumu
111. Horizontal Glottektomi : 32 Olgunun Analizi
112. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Göreve Dayalı Ögrenim İle Kbb Stajı: İlk Yıl Nasıl Yaptık?
113. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Hakları İle İlgili Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi
114. Multiple Schwannoma Sekonder Dış Kulak Yolu Kolesteatomu
115. Hemofilili Olguda Künt Servikal Travma Sonrası Geç Gelişen Retrofaringeal Hematom
116. Total Tiroidektomi Sonrası Antiadeziv Bariyer Uygulamasının Yutma Fonksiyonlarına Etkisi
117. Dil Kökü Ve Hyoid Kemik Önü Yerleşimli Tiroglossal Kist
118. Dış Kulak Yolundan Kene Isırması Olguları
119. Kulağa Termal Hasar Sonucu Total Kemikçik Zincir Kaybı
120. Topikal Tramadol Kullanımının Tonsillektomi Uygulanan Çocuklarda Postoperatif Morbidite Kontrolünde Etkinliği
121. Birinci Brankiyal Kleft Anomalisi: Olgu Sunumu
122. Uyku Endoskopisi Bulgularımız
123. Meniere Hastalarında Klinik Ve Odyovestibuler Bulgular
124. Mandibulada Dev Ameloblastom: Olgu Sunumu
125. Olgu Sunumu: Boyun Disseksiyonu Sonrası Uzun Dönemde Gelişen Arteriovenöz Fistül
126. Robert Barany Ve 1914 Yılında Nobel Ödülü Kazanan Çalışması
127. Palatal Perforation İle Giden NK/T-Hücreli Lenfoma
128. Osteoporotik Tavşan Orta Kulak Kemikçiklerine Zoledronik Asidin Etkisi
129. Tiroid Cerrahisi Sonuçlarımız
130. Baş Ve Boyun Cilt Malignitelerine Egeya Yaklaşımı
131. Memede Ve Nazal Kavitede Wegener Granulomatozu
132. Trakeostomi Öncesi Ve Sonrasında Psikolojik Durumlarının Karşılaştırılması
133. Orbital Subperiostal Abseler
134. Submandibular Gland Eksizyonu: Beş Yıllık Analiz
135. Ülkemizde Larenks Kanserli Hastaların Semptom Başlangıçı İle Doktora Başvurma Arasında Geçen Sürenin Analizi
136. Nüks Dsr Olgularında Endonazal Endoskopik Revizyon Ve Mitomisin C’nin Birlikte Uygulanması
137. Tek Taraflı Nazal Kitlelerde Human Papilloma Virüsü Ve Prognostik Markerler
138. Boyunda Tularemi: Olgu Sunumu
139. Eyer Burun Deformitesi, Crohn Hastalığı Ve Büyük Arter Transpozisyonu Birlikteliği: İlginç Bir Olgu Sunumu
140. Rinoplastide Septal L-Strut Greft Kullanımı
141. Baş-Boyun Cerrahisi Sonrası Entübasyona Bağlı Bilateral Vokal Kord Paralizisi
142. 4. Brankiyal Yarık Anomalisi
143. Boyunda Kitle İle Prezente Olan Tiroid Papiller Karsinom: 2 Olgu Sunumu
144. Mastoidektomi Kavitesinde Mukoza Ekspozisyonu Sorunu
145. Larenks Kanserlerinde Transoral Mikroendoskopik Lazer Cerrahisi Uygulaması
146. Süperior Semisirküler Kanal Dehisansının Orta Kulak Rezonans Frekansına Etkisi
147. Meniere Hastalığında İntratimpanik Gentamisin Uygulamasında Vestibuler Yarılmış Myojenik Potansiyeller
148. Parsiyel Parotidektomide U Flep Yaklaşımı
149. Transnazal Endoskopik Yolla Orbitokranial Yabancı Cisimin Çıkarılması
150. Derin Boyun Enfeksiyonu Nedeni Olarak Dev Tükürük Bezi Taşı: Olgu Sunumu
151. Bilateral Abduktor Vokal Kord Paralizili Hastalarda Endoskopik Posterior Kordotomi Sonuçları
152. Rekürren Laringeal Sinirle İnferior Tiroid Arterin Komşuluklarının Tiroid Cerrahisindeki Önemi
153. Nazal Polipoziste Medikal Tedavi
154. Radikal Kavitelerde Baha
155. Timpanomastoidektomi Yaptığımız Hastalarda Uyguladığımız Cerrahi Teknikler
156. Son 20 Yılda Juvenil Nasofarinks Anjiofibrom Cerrahisinde Öğrendiklerimiz Ve Endoskopik Cerrahide Yenilikler
157. Baş Boyun Rabdomyosarkom Olgularımız
158. 145 Boyunda Kitle Olgusunun Retrospektif Analizi: Orta Karadeniz’de Tularemi Gerçeği
159. Endoskopik Sfenopalatin Arter Ligasyonunda Anatomik Varyasyonlara Bağlı Başarısızlık Nedenleri
160. Titanyum Protezlerle Ossiküler Rekonstrüksiyon
161. Açık Teknik Septoplasti Uygulanan Hastalarda Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
162. Lakrımal Kesenin İntranazal Lokalizasyonunda Anatomik Varyasyonlar
163. Ağır Osas'lı Hastalarda Cpap Kullanımının Noktürnal Pollaküriye Etkisi
164. Damak Yerleşimli Non-Hodgkin Lenfoma: Bir Olgunun Sunumu
165. Paranazal Bölge Ve Nazal Kavite Yerleşimli Lenfomalar: 10 Olgunun Analizi
166. Nazal Kavitede Ganglioglioma
167. Revizyon Stapes Cerrahisi
168. Baş Boyun Hemanjioperistomları:Tanısal Zorluklar
169. Erken Evre Larinks Tümörlerinde Transoral Cerrahi
170. Uzamış Endotrakeal Entübasyona Bağlı Gelişen Trekal Stenozun Cerrahi Tedavisi : Olgu Sunumu .
171. Baş Boyun Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Ve Rekonstrüksiyon
172. Lakrimal Gland Kaynaklı Adenoid Kistik Karsinom: Yanlış Tanısı Konulmuş Ve Yetersiz Tedavi Edilmiş Bir Olgu Sunumu
173. Larenks Karsinomunu Taklit Etmesi Nedeniyle Mikst Tip Larengosel
174. Timpanik Membrana Yapışık Yüksek Yerleşimli Juguler Bulbus
175. Ani İşitme Kaybında Prognostik Faktörler
176. Pre-Emptif Analjezi Amacıyla Kullanılan Oral Diclofenac Sodyum'un Post-Operatif Ağrı Üzerine Etkisi
177. MevsimselAlerjikRinitli HastalardaLevocetirizine VeLoratadine’in BurunTıkanıklığı Üzerine EtkilerininKarşılaştırılması
178. Alt Dudak Neoplazmlarının Rekonstrüksiyonunda Modifiye Karapanzic Yöntemi
179. Yenidoğan İşitme Tarama Programında Erken Dönem Sonuçlarımız
180. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Paratiroidektomi Sonuçlarımız
181. KBB Pratiğinde Servikal Lenfadenit Etkeni Olarak Tularemi
182. Boyunda Tüberküloz Lenfadenit Saptanan 25 Olgunun Analizi
183. Superior Semisirküler Kanal Dehissansı: İki Olgu Sunumu
184. Orofarenkse Yerleşmiş Nadir Bir Yabancı Cisim: Canlı Sülük
185. Radikal Kavitelerde Orta Kulak İmplantları
186. Olgu Sunumu: ''Kolesterol Granülomu''
187. Olgu Sunumu ''Oral Kavite Dev Pleomorfik Adenomu''
188. Önde Baş Postürü’nün Ses Kalitesine Olan Etkileri Ve Yeni Bir Tedavi Yöntemi: Vokal Postürometre
189. Mastoid Kavitede Yabancı Cisim
190. Akciğerde Kalsifiye Lezyon Olarak Kendini Gösteren Tiroid Nodülü
191. Konjenital Os Vomer Agenezisi
192. Soğuk Diseksiyon TekniğineKarşıPlazmakinetikRadyofrekansTonsillektomiTekniğinde PostoperatifAğrınınKarşılaştırılması
193. Endoskopik Transnazal Hipofizektomide Sellar Rekonstrüksiyonun Uzun Dönem Sonuçları
194. Orbital Komplikasyona Yolaçan Frontal Sinüs Mukoselleri; Klinik Özellikler Ve Tedavi Yaklaşımları
195. Maksiler Sınus Kaynaklı Dev Kondroma: Vaka Sunumu
196. Burun Acıklığının Değerlendirilmesinde Odiosoft-Rhino İle Rinomanometrinin Karşılaştırılması
197. KBB Pratiğinde Şişeler
198. Dijital Fotoğraf Makineleri Ve Dijital Video Kayıt Cihazları
199. Pediatrik Yüksek Jugular Bulbus Ve İletim Tipi İşitme Kaybı:
200. Kulak Burun Boğaz Çalışmalarında Deney Hayvanları Kullanımı Ve Yasal Sorumluluklar
201. Temporal Kemiğe Metastaz Yapan Larenks Adenokarsinomu
202. Servikal Ektopik Timus
203. Supralabirentin Kolesteatomalar
204. Dev Konka Bülloza
205. Temporal Kemik Travmalarında Koklear İmplantasyon Sonuçlarımız: 5 Olgu
206. İki Olgu Nedeniyle Kromodakriyorinore
207. Çift Ektopik Tiroid Dokusunun Normal Yerleşimli Tiroid Bezi İle Birlikteliği
208. Karotid Cisim Tümörleri Ve Cerrahi Yaklaşımlarımız
209. T2n0 M0 Supraglottik Larenks KarsinomundaSadece İki KürPlatinumBazlıİndüksiyon Kemoterapisi İleŞaşırtıcı 54AySağKalım
210. Kene Isırması İle Oluşan İzole Fasiyal Paralizi
211. Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların İşitme Üzerine Etkileri
212. Transkanal Tragal Kartilaj Timpanoplasti Sonuçlarımız
213. Nazal Septum Deviasyonlu Hastalarda Septoplastinin Nazal Mukosiliyer Aktiviteye Etkisinin Değerlendirilmesi
214. Alt Konka Lateralizasyonu: Bilgisayarlı Tomografi Çalışması
215. Penetran Boyun Yaralanmalarında Yönlendirici Bulgular Ve Deneyimlerimiz
216. Olgu Sunumu: Akut Tonsillit Sonrası Gelişen Boyun Ve Göğüs Duvarının Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonu
217. Pleomorfik Adenom: İnrtaoral Yaklaşım İle Tümör Rezeksiyonu
218. Atipik Prezentasyonlu Baş Boyun Lenfoması: Olgu Sunumu
219. Oral İmmunoterapinin Alerjik Rinit Tedavisindeki Rolü
220. Tamponsuz Septoplasti: 697 Olgu
221. Wegener Granülomatözü (3 Olgunun Sunumu)
222. Alt Konka Hipertrofilerinde Radyofrekans Uygulaması Sonrası Konka Histolojisi
223. Rinolityazis: Klinik Bulgular, Tanı Ve Tedavi
224. Timpanoskleroz Ve Primer Osteoartroz Birlikteliği
225. Nadir Bir Komplikasyon,Kıllı Larenks:Olgu Sunumu
226. Son 5 Yılda Opere Olan Near Total Larenjektomili Olgularımızın Retrospektif İncelemesi
227. İzole Larengeal Amiloidozis: Bir Olgu Sunumu
228. Servikal Lenfadenopati İle Seyreden Yeni Bir Klinik Antite; Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
229. Larenks Kanserli Hastalarda Cerrahi Ve Radyoterapi Sonrası Tiroid Fonksiyonlarının Prospektif Olarak Değerlendirilmesi
230. Temporal Kemik Transvers Fraktürü Ve Periferik Fasiyal Paralizi:Cerrahi Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
231. Endoskopik Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız
232. Yenidoğan Submandibüler Siyaloadeniti
233. Krikofaringomyotomili Hastalarda Krikofaringeal Sfinkterin Elektromyografik Değerlendirilmesi
234. Parotis Kitllerine Yaklaşım
235. Madelung Hastalığı: Olgu Sunumu
236. SıçanlardaSistemikVe İntratimpanik EVitaminiUygulmlrnnCisplatinKaynaklı OtotoksisiteÜzerineKoruyucuEtkilrnnKrşlştlms
237. Parafarengeal Bölge Kaynaklı Nazofarenkse Uzanım Gösteren Karsinoma Ex- Pleomorfik Adenom Olgusu
238. Parotis Bezinin İntraglandüler Toksoplazma Lenfadeniti
239. RatTimpanikMembranındaDeneysel OlarakOluşturulan Miringoskleroz Gelişim Sürecine N-Nitro L-ArjininMetil Ester’inEtkisi
240. Esthesıoneuroblastoma:Olgu Sunumu
241. Kobay Kulaklarına Topikal Olarak Uygulanan Ciclopirox’un Ototoksik Yan Etkisinin Abr İle İncelenmesi
242. Parkinson Hastalarında İşitmenin Değerlendirilmesi
243. Malign Eksternal Otit Tedavisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi
244. Yoğun Bakım Ünitesinde Orta Kulak Efüzyonu Görülme Sıklığı
245. Tinnitus Tedavisinde İntratimpanik Metilprednizolon Enjeksiyonu
246. Larenksin Dev Polipoid Görünümlü Malign İğ Hücreli Tümörü: Olgu Sunumu Eşliğinde Histopatolojik Analiz
247. Cisplatin Ototoksitesinde Metilprednizolonun Koruyucu Etkisi: Uygulama Yolunun Karşılaştırılması
248. Diabetik Hastalarda Parotis Boyutlarının Ultrasonografik Ölçümü
249. Tiroitte Papiller Ve Epidermoid Karsinom Birlikteliği: Olgu Sunumu
250. Ani İşitmeKayıplarndKombineTdv İleKombineTedavyPirasetam EklenerekYapılan TedaviSonuçlarnnOdyometriyleKrşlştlms
251. Temporal Kemikte Fibröz Displazi
252. Nazal Septal Perforasyon Onarımında Unsinat Proçes Greft Kullanımı
253. Maksiller Sinüsde Metastatik Meme Karsinomu: Olgu Sunumu
254. Opere Alt Dudak Karsinomlu Hastada Üst Dudak Yassı Hücreli Karsinomu: Bilateral Webster Fleple Rekonstrüksiyonu
255. Hıv(-) Hastada Tonsil Kaposi Sarkomu
256. Tinnitusu Olan Hastalarda A Tipi Davranış Ve Öfke Profillerinin Analizi
257. Olgu Sunumu: Parotis Bezinin Primer Tüberkülozu
258. Orta Kulak Kaynaklı Hemanjiom
259. Larengeal Lipoid Proteinozis
260. Dil Tümörlerine Yaklaşımımız
261. Bukkal Bölgenin Metastatik Leiomyosarkomu
262. Fasial Kontakt Ağrı Sendromlu Hastalarda Postoperatif Ağrı Sonuçları
263. Bir Çiftçinin Dış Kulak Yolunda Larva Sayımı: 23
264. Alt Konka Rezeksiyonlarından Sonra ‘Ankaferd Blood Stopper’lı Merocel Uygulaması
265. Dil Kökü Büyük Olan Obstruktif Sleep Apne Tedavisinde Coblasyon Uygulaması
266. İntraoperatif Rekürren Sinir Monitorizasyon Uygulanarak Yapılan Tiroidektomi Cerrahisi Sonuçlarımız
267. Nazal Travma Ve Koku Alma Bozukluğu
268. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarnd Erken Kardiak Etkilenmnn Arştrlms Ve Önemi (130 HastaÜzerindeYapılanBirÇalışma)
269. Eksternal Boyun Travmasına Bağlı Hipofarenks Perforasyonu
270. Akut Tonsillit Tablosu İle Kendini Gösteren Lösemi Vakası
271. İstanbul’ Da İlkokulÇağı Çocuklarında BruksizminPrevalansı; Adenoid Hipertrofi Bruksizm İçin Gercekten Bir Sebep Mi ?
272. Septoplasti Operasyonu Uygulanmış Hastalarda Postoperatif Dönemde Göz Kültürü Değişiklikleri
273. Boyunda Nadir Bir Kitle Olgusu: Castleman Hastalığı
274. Kronik Tonsillit Ve Kronik Adenoiditte Bakteriyel Biyofilmlerin Rolü
275. Otoskleroz Cerrahisinde İşitme Sonuçlarımız
276. İnternal Maksiller Arterde Travmatik Psödoanevrizma
277. Bilateral Kronik Otitis Mediada Perikondriumlu Kıkırdak Ada Grefti Ve Temporal Adale Fasyasının Karşılaştırılması
278. Olgu Sunumu:Dilde Amiloidoz +Multipl Myelom
279. Cervical Cellular Vagal Schwannoma: Olgu Sunumu
280. Olgu Sunumu: Nazal Kavite Kaynaklı Ewing Sarkomu
281. Olgu Sunumu:Glomus Karotikumda Cerrahi Öncesi Embolizasyonun Önemi
282. Nadir Bir Olgu:Paranazal Sinüslerin Verrüköz Hücreli Karsinomu
283. Olgu Sunumu:Travmatik Fasyal Paralizide Dekompresyon Başarısı
284. Sialolitiazis Kliniği Altında Kronik Sklerozan Sialadenit(Kuttner Tümörü)
285. Derin Boyun Enfeksiyonları: Etyoloji Ve Klinik Sürecin Retrospektif Analizi
286. Kronik Otitis Media Cerrahisi Yapılan Hastalardaki Fasiyal Kanal Dehisanslarının Analizi
287. Ratlarda Sisplatin Ototoksisitesinin Objektif Odyolojik Testlerle Değerlendirilmesi
288. Glomus Tümörleri
289. Bir Lipoid Proteinozis Olgusu Ve Laringolojik Bulguları
290. Boğazda Yabancı Cisim Hissinin Nadir Bir Nedeni: Deplase Tiroid Kartilaj Superior Kornu
291. Perikraniyal-Subgaleal Flep İle Frontal Sinüs Obliterasyonu
292. Olgu Sunumu: Üst Dudağın Travmatik Arteriovenöz Fistülü
293. Parotis Kanserli Hastalarda CD1a-Pozitif Langerhans Hücreleri: Geriye Dönük Bir Klinik Çalışma
294. Prospektif, Topgrafik Çalışma İle Parotidektomi Sonrasında Fasiyal Sinir Morbiditesi’nin Değerlendirilmesi
295. Olgu Sunumu: Lateral Krus Eversiyonu
296. Olgu Sunumu:Nazal Kavitede Dev Mantar Topu
297. Kulak Kaşıntısı Olan Hastaların Değerlendirmesinde Yeni Bir Skala
298. Disfoninin Nadir Görülen Bir Nedeni: Larengeal Verruka Vulgaris
299. Kokleanın Biolojik Ölümü Ve Otoakustik Emisyon Süreleri
300. Obstrüktif Uyku Apnesinde Klinik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Bel Çevresi Yeni Bir Risk Faktörümüdür?
301. Kronik Rinosinüzitte Bakterial Biofilmlerin Rolü
302. Orta Kulak Elektronik İşitme İmplantları Ve Koklear Vibratörlerin Tarihsel Gelişimi
303. Cisplatin Ototoksisitesinde İntratimpanik Deksametazonun Tedavi Edici Etkisi: (Deneysel Araştırma)
304. Konkakoanal Polip Ve Alt Konkanın Mulberry Hipertrofisi Birlikteliği
305. Glomus Timpanikum: Olgu Sunumu
306. Endometrium Adenokarsinomunun Burun Cildine Metastazı: Olgu Sunumu
307. Tekrarlayan Burun Kanamalarında Septal Splint Kullanımı
308. Tonsiller Fossadan Kaynaklanan Erişkin Tip Rabdomyom: Olgu Sunumu
309. Çocuklarda Sinüzitin Orbital Komplikasyonları: Bir Subperiostal Abse Vakası Sunumu
310. Santral Dev Hücreli Granülom (Reperatif Granülom): Olgu Sunumu Ve Literatür Taraması
311. Parotis Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri
312. Olgu Sunumu:Otojenik Serebellar Abse
313. Kepçe Kulak Deformitesinde Cerrahi Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
314. Olgu Sunumu:Parotiste Dev Boyutta Pleomorfik Adenom
315. Nazal Poliplerde Nitrik Oksit, Süperoksit Dismutaz Ve Malonildialdehid Düzeyler
316. Larengeal Lezyonlardaki Helikobakter Pilori Varlığı
317. Ossiküloplastide Alternatif Bir Teknik: Tel Protez Uygulaması
318. Olgu Sunumu:Temporal Kemik Osteomu
319. Olgu Sunumu: Tek Taraflı Kordu Tutan Dev Vokal Polip
320. Konservasyon Cerrahisi Uyguladığımız Larenks Karsinomlu Olgularda Lokal Kontrol Sonuçlarımız
321. Total Larenjektomi Sonrası Stomal Nüks: Risk Faktörlerinin Klinik Ve Patolojik Analizi
322. Laringofaringeal Reflünün Objektif Ses Parametreleri Üzerine Etkisi
323. Exostoses Of External Ear Canal
324. Tinnituslu Hastalarda Plazma Homosistein Ve Vitamin B12 Düzeyleri
325. Posttiroidektomi Hipotiroidik Dönemde Ses Değişikliklerinin Bilgisayarlı Analizi: Bir Ön Çalışma
326. Maksiller Sinüs Yerleşimli Dev Hücreli Granülomun Konservatif Tedavisi
327. Beckwith-Weidemann Sendromlu Bir Hastada Lazer Yardımı İle Dil Redüksüyonu
328. Atipik Klinik Seyirli Hipofarengeal Lipom
329. Yenidoğan Sarılığı İle Sağırlık İlişkisinin Değerlendirilmesi
330. Stapes Cerrahisinde Klinik Sonuçlarımız
331. Paranazal Sinusler Ve Kafa Tabanını Tutan Fibröz Displazi
332. Ani İşitme Kayıplı Olgularımızın Retrospektif Analizi
333. Tip-I Timpanoplasti Sonuçlarımız
334. Parotid Bölge Yerleşimli Pilomatriksoma
335. Endoskopi Yardımlı Adenoidektomi
336. Olgu Sunumu:Frontal Sinüs Ostiumunu Tıkayan Paranasal Sinüs Osteomu
337. Baş Boyun Malignitelerinde Sentinel Lenf Nodu Biopsisi Yöntemi İle N0 Boyuna Yaklaşım
338. Olgu Sunumu.Paratrakeal Lenf Nodu Metastazı Yapan Papiller Troid Karsinomu
339. Olgu Sunumu:Stapedetomide Perilenfatik Gusher
340. Olgu Sunumu: Multifokal Yerleşimli Warthin Tümörü
341. Kepçe Kulak Deformitesinde Négrevergne Tekniği
342. Kepçe Kulak Deformitesinde Négrevergne Tekniği Sonuçlarımız
343. HIV-Pozitif Hastalarda Kulak Cerrahisi
344. Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Ve Sistemik Steroid Tedavisi Karşılaştırılması
345. Damakta Yerleşen Fibroepitelyal Polip: Olgu Sunumu
346. Laringeal Leiomyosarkom: Co2 Lazer İle Rezeksiyon
347. Bir Olgu Nedeniyle Aksesuar Parotis Bezi Sialoblastomu
348. Larinks Karsinomu Ayırıcı Tanısında Laringeal Tüberküloz
349. Nazal Tip Ekstranodal Naturel Killer/T-Cell Lenfoma: Olgu Sunumu
350. Nazal İntramüsküler Lipom
351. Açık Teknik Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu
352. İnönü Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taramasında Saptanan İşitme Kayıpları Nedenleri
353. Erişkin Kadında Bilateral Koanal Atrezi
354. İlerlemiş Dev Hücreli Granülom
355. Frontal Pnömosinüs Dilatans
356. Dış Kulak Yolu Relapsı İle Seyreden Akut Myeloid Lösemi
357. KBB’ de Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deneyimi
358. Horlama Nedeniyle Yapılan Radyofrekans Cerrahisinde Uygulama Yeri Sayısının Tedavi Başarısına Etkinliğinin Araştırılması
359. Kliniğimizde Tedavileri Yapılan Baş Ve Boyun Schwannoma Olguların Değerlendirilmesi
360. Tonsillektomi Sırasında Saptanan İnternal Karotis Arter Anomalisi
361. Ratlarda Travmatik Fasial Sinir Hasarı Modelinde Elektrofizyolojik-Histopatolojik Değişimin Analizi
362. İnhaler Steroid Kullanımının Ses Üzerine Etkilerinin Ses Analizi İle Değerlendirilmesi
363. Gemella Morbillorum'a Bağlı Bir Peritonsiller Apse Olgusu
364. Baş-Boyun Kanserli Hastaya Tanının Söylenmesi
365. Frey Sendromu Tanısında Yeni Bir Yöntem; Galvanik Deri Cevapları
366. Kronik Efüzyonlu Otitis Media'da Adenoid Yüzeyel Ve Derin Florası
367. Dil Gövdesi Ve Ağız Tabanı Yassı Hücreli Kanserlerinde Boynun Tedavisinde Uludağ Deneyimi
368. Dış Kulak Yolu Verrüköz Kansinomalı 2 Olgu
369. Larenks,Orohipofarenks Ve OralKavite YassıHücreli KarsinomlarınınPatolojik N1 Boyunlarında SeçiciBoyunDiseksiyonununYeri
370. Yenidoğanda Havayolu Obstrüksiyonuna Yol Açan Nasofaringeal Teratom: Olgu Sunumu
371. Baş Boyun Bölgesine Lokalize Ekstranodal Tüberkulozlu Olgularımız
372. Maksiller Sinüs Yerleşimli T Hücreli Non Hodgkin Lenfoma
373. Sfenoid Sinüste İzole İnvaziv Aspergillozis: Olgu Sunumu
374. İdyopatikSensorinöralTinnitusluOlgulrd İntratimpanikEnjeksiyonUyglms ÖncsVe SonrsVestiblrSistemnBikalorikTestİleDeğerlms
375. Etmoid Osteom Ve Sinonazal Polipozis Birlikteliği: Olgu Sunumu
376. Nazal Polipozis Etiyopatogenezinde Mmp-9 Ve Tımp-1 Nazal Polipozisin Rolü
377. Servikal Metastaz Yapan Scalp Derisinin Bazal Hücreli Karsinomu
378. Hızlı Büyüyen Parafrengeal Yerleşimli Schwannoma
379. Konjenital Juguler Flebektazi
Congenital Jugular Phlebectasıa Summary
380. Parafarengeal Bölge Pleomorfik Ademomu ; Olgu Sunumu
381. Aritenoid Subluksasyonu: Olgu Sunumu Ve Literatür Taraması
382. İlk Defa İşitme Cihazı Kullanacak Olan Yaşlı Bireylerin Anksiyete Düzeyleri
383. Yüksek İrtifaya Bağlı Gelişen Nazal Şikayetlerin Tedavisinde Steroid Spreylerin Etkinliği
384. Nazal Ses Analizi
385. Submandibular Bölgenin Nervus Hypoglossus Nörinoması; Olgu Sunumu
386. Red Ear Sendromu; Bir Olgu Sunumu
387. Parotis Bezinin Mikulicz Hastalıgı: Olgu Sunumu
388. Web Tabanlı Tinnitus Değerlendirme Ve Maskeleme Yöntemi
389. Yenidoğan İşitme Kayıplarının Otoakustik Emisyon Ve Bera İle Değerlendirilmesi
390. Tek Taraflı Konjenital İnternal Juguler Ven Aplazisi;Olgu Sunumu
391. Otoskleroz Cerrahisinde Ameliyat Öncesi İşitme Seviyesinin Ameliyat Sonrası İşitme Kazancına Etkisi
392. Down Sendromu Ve İşitme Kaybı C.T.F Kbb İşitme Konuşma Rehabilitasyon Merkezi Çalışma Sonuçları
393. Çocuklarda Kronik Adenotonsiller Hipertrofinin Büyüme Üzerine Etkilerinin Adenotonsillektomi Sonrası Değerlendirilmesi
394. Geç Yaşta Koklear İmplant Uygulamasının Geç Dönem Sonuçları
395. Kondroid Kordomanın Endoskopik Endonazal Yolla Eksizyonu
396. Vaka Sunumu: Masseter Kası İçinde Dev Arteriyovenöz Malformasyon
397. Bukkal Mukozada Kist Hidatik (Olgu Sunumu)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale