2008

1. Multi Travmalı Hastaya Yaklaşım
Management Of Multiple Trauma Patients
2. Orbital Travmaya Yaklaşım Ve Optik Sinir Dekompresyonu
Approach To The Orbital Trauma And Optic Nerve Decompression
3. Frontal Sinüs Ve Kafa Tabanı Kırıklarına Tanısal Yaklaşım Ve Tedavi
Diagnostic Approach And Management Of Frontal Sinus And Skull Base Fractures
4. Orta Yüz Bölgesi: Zigoma Ve Maksilla Fraktürleri
Midface: Fractures Of The Zygomatic Arch And Maxilla
5. Sklerotik Ve Fiksasyona Bağlı Işitme Kayıplarında Orta Kulak Kemikçik Zinciri Rekonstrüksiyonu
Middle Ear Ossicular Reconstruction In Conductive Hearing Loss Due To Sclerosis And Fixation
6. Parsiyel Ossiküler Replasman Protezleri
Partial Ossicular Replacement Prosthesis
7. Total Ossiküler Replasman Protezleri (torp)
Total Ossicular Replacement Prosthesis (torp)
8. Orta Kulak Cerrahisi Ve Kemikçik Zinciri Rekonstrüksiyonuna Alternatif Olarak Baha Uygulamaları
Baha Applications As An Alternative To Middle Ear Surgery And Ossicular Reconstruction
9. Orta Kulağa Implante Edilen Işitme Cihazları
Middle Ear Implantable Hearing Aids
10. Orta Kulak Kemikçik Zinciri Rekonstrüksiyonunda Odyolojik Sonuçların Değerlendirilmesi
Evaluation Of Hearing Results After Ossicular Reconstruction
11. Fasiyal Sinir Anatomisi-fizyolojisi
Anatomy And Physiology Of The Facial Nerve
12. Fasiyal Sinir Hastalıklarında Muayene Ve Tanı Teknikleri
Examination And Diagnostic Methods In Facial Nerve Disorders
13. Fasiyal Sinir Cerrahisi
Facial Nerve Surgery
14. Fasiyal Paralizi Nedenleri: Inflamatuar Hastalıklar
Cause Of Facial Paralysis: Inflamatory Diseases
15. Travmatik Fasiyal Paraliziler
Traumatic Facial Paralysis
16. Neoplastik Hastalıklara Bağlı Gelişen Fasiyal Paraliziler
Facial Paralysis Due To Tumoral Involvement
17. Fasiyal Paralizi Reanimasyon Teknikleri
Reanimation Techniques Of The Paralyzed Face
18. Orbital Travmaya Yaklaşım Ve Optik Sinir Dekompresyonu
Approach To The Orbital Trauma And Optic Nerve Decompression
19. Maksillofasiyal Kırıklarda Biyomekanik Prensipler Ve Iyileşme
Biomechanic Principles And Recovery Of Maxillofacial Trauma
20. Maksillofasiyal Kırıkların Tedavisinde Insizyonlar, Cerrahi Yaklaşımlar Ve Enstrumanlar
Incisions, Surgical Approach And Instruments In Management Of Maxillofacial Fractures
21. Multi Travmalı Hastaya Yaklaşım
Management Of Multiple Trauma Patients
22. Nazal Fraktür, Septum Fraktürü Ve Septum Hematomuna Yaklaşım
Management Of Nasal Fracture, Septal Fracture And Septal Hematoma
23. Mandibula Simfizis, Korpus Ve Angulus Kırıkları
Mandibular Symphisis, Body And Angle Fractures
24. Kafa Ve Boyun Travmalı Hastaya Nöroşirurjikal Yaklaşım
Neurosurgical Approaches In Patients With Head And Neck Trauma
25. Maksillofasiyal Kırıklarda Oklüzyon Ve Maksillomandibuler Fiksasyon
Occlusion And Maxillo-mandibular Fixation For Maxillofacial Fractures
26. Maksillofasiyal Travma Sonrası Doku Kaybı Rekonstrüksiyonu
Reconstruction Of Tissue Defects After Maxillofacial Trauma
27. Mandibula Kondil Kırıkları: Açık Ve Kapalı Redüksiyon
The Fractures Of Mandible: Open And Closed Fractures
28. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde
Operative Complications: Hemorrhage In Endoscopic Sinus Surgery
29. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Operatif Komplikasyonlar: Nazolakrimal Yaralanmalar
Operative Complications In Endoscopic Sinus Surgery: Nasolacrimal Injuries
30. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Operatif Komplikasyonlar Orbital Hematom Ve Subkutan Amfizem
Operative Complications In Endoscopic Sinus Surgery Orbital Hematoma And Subcutaneous Emphysema
31. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Operatif Komplikasyonlar: Diplopi
Operative Complications In Endoscopic Sinus Surgery: Diplopia
32. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Majör Komplikasyon: Körlük
Major Complication In Endoscopic Sinus Surgery: Blindness
33. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Operatif Komplikasyonlar: Serebrospinal Rinore
Surgical Complications In Endoscopic Sinus Surgery: Cerebrospinal Rinorrhea
34. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Postoperatif Komplikasyonlar: Postoperatif Kanamalar
Postoperative Complications In Endoscopic Sinus Surgery: Postoperative Bleeding
35. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Postoperatif Komplikasyonlar: Sineşi Ve Ostium Stenozları
Postoperative Complications In Endoscopic Sinus Surgery: Synechia And Ostium Stenoses
36. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Komplikasyonları Nasıl Engelleriz?
How Can We Prevent The Complications In Endoscopic Sinus Surgery?
37. Orta Kulak Kemikçik Zinciri Rekonstrük. Temel Prensipler; Endikasyon, Zamanlama, Aşamalandırma Ve Prognostik Faktrlr
Basic Factors For Middle Ear Ossicular Reconstructions; Indications, Timing, Staging And Prognostic Factors
38. Orta Kulak Kemikçik Zinciri Rekonstrüksiyonunda Kıkırdak Kullanımı
Cartilage Usage In Middle Ear Ossicular Reconstruction
39. Orta Kulak Kemikçik Zinciri Rekonstrüksiyonunda Bone Cement, Kortikal Kemik Ve Dental Uygulamalar
The Use Of Bone Cement, Cortical Bone And Dental Applications In Ossicular Chain Reconstruction
40. Orta Kulak Kemikçik Zinciri Rekonstrüksynnd Inkus,Malleus,Stapes (otogreft)Repozisyon, Interpozisyon, Transpozisyon Uyg.
Reposition,Interposition,And Transp.Procedures Of Incus,Malleus,Stapes(autograft)InMiddle EarOssicularChainReconst.
41. Orta Kulak Kemikçik Zinciri Rekonstrüksiyonunda Total Osiküler Allogreft Kullanımı
Use Of Total Ossicular Allograft In Middle Ear Ossicular Chain Reconztruction
42. Konjenital Anomali Ve Atrezilerde Orta Kulak Kemikçik Zinciri Rekonstrüksiyonu
Middle Ear Ossicular Reconstruction In Congenital Aural Atresia And Anomalies
43. Travmatik Işitme Kayıpları Ve Orta Kulak Kemikçik Zinciri Rekonstriksiyonu
Traumatic Hearing Loss And Ossicular Reconstruction

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale