2010

1. Pulsatil Tinnitus
Pulsatile Tinnitus
2. Anatomi ve Fizyopatoloji
Anatomy and Physiopathology
3. Uluslararası Baş Ağrısı Sınıflaması
The International Classification of Headache
4. Baş Ağrılı Hastada Tanı
Diagnosis of Headache Patient
5. Tinnitus Tedavisinde Koklear Sinirin Mikrovasküler Dekompresyonu
Microvasular Decompression of the Cochlear Nerve in the Treatment of Tinnitus
6. Tinnitusta Tedavi Yaklaşımları
Therapeutic Approaches in Tinnitus
7. Tinnitus Tedavisinde İntratimpanik Uygulamalar
Intratympanic Applications in Management of Tinnitus
8. Kranyal ve Fasyal Yapılarla İlgili Yansıyan ve Diğer Baş Ağrıları
Headache or Facial Pain Attributed to Disorder of Cranial Bone or Other Cranial and Facial Structures
9. Primer Baş Ağrıları ve Migren
Primary Headache and Migraine
10. Sinonazal Fasyal Ağrı
Sinonasal Facial Pain
11. Kranyal Nevraljiler ve İntrakranyal Patolojilerde Baş Ağrısı
Headaches in Cranial Neuralgies and Intracranial Pathologies
12. Başağrısına Psikiyatrik Yaklaşım
Psychiatric Approach to Headache
13. Baş ve Yüz Ağrılarının Tedavisinde İnvazif Girişimler
Interventional Procedures for the Treatment of Headache and Facial Pain
14. Dış ve Orta Kulak Enfeksiyonlarında Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Kullanımı
Hyperbaric Oxygen Therapy in External and Middle Ear Infections
15. Ani İdyopatik, Gürültüye Bağlı Sensörinöral İşitme Kayıpları ve Tinnitusta Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yeri
Hyperbaric Oxygen Therapy in Sudden Idiopathic, Sound Induced Sensorineural Hearing Loss and Tinnitus Treatment
16. Fasiyal Paralizi, Vertigo ve Tinnitusda Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Hyperbaric Oxygen Therapy in Facial Palsy, Vertigo and Tinnitus
17. Derin Boyun Enfeksiyonları ve Servikal Nekrotizan Fasiitiste Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliği
Effectiveness of Hyperbaric Oxygen Therapy on Deep Neck Infection and Necrotizing Fasciitis of Neck
18. Baş ve Boynun İyileşmeyen Yaraları, Problemli Greft/Fleplerinde ve Radyodermatitte Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Hyperbaric Oxygen Therapy for Non-Healing Wound, Compromised Graft/Flaps and Radiodermatitis of Head and Neck Region
19. Baş Boyun Tümörlerinin Tedavisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yeri
Role of Hyperbaric Oxygen Therapy in the Management of Head and Neck Tumors
20. Osteoradyonekroz Tedavisinde Hiperbarik Oksijen
Hyperbaric Oxygen in the Treatment of Osteoradionecrosis
21. Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Otolaringolojik Komplikasyonları
Otolaryngologic Complications of Hyperbaric Oxygen Therapy
22. Kulak Vızıltısı...
23. Tinnitus
24. Tinnitusta Patofizyoloji
Pathophysiology of Tinnitus
25. Tinnitus Sınıflaması, Epidemiyolojisi ve Etiyolojisi
Epidemiology, Classification and Etiology of Tinnitus
26. Tinnitusta Otolojik Değerlendirme
Otologic Evaluation in Tinnitus
27. Tinnitusta Odyolojik Değerlendirme ve Rehabilitasyon
Audiological Evaluation and Rehabilitation in Tinnitus
28. Tinnitus ve Radyolojik Görüntüleme
Tinnitus and Radiologic Imaging
29. Tinnitus Handikap (Etkilenim) Değerlendirme Skala ve Anketleri
Tinnitus Handicap Scales and Questionnaires
30. Retrokoklear Lezyonlar ve Tinnitus
Retrocochlear Diseases and Tinnitus
31. Meniere Hastalığı ve Tinnitus
Meniere's Disease and Tinnitus
32. Otoskleroz ve Tinnitus
Otosclerosis and Tinnitus
33. Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Tanımı ve Etki Mekanizması
Description and Impact Mechanism of Hyperbaric Oxygen Therapy
34. Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Endikasyonları ve Kontrendikasyonları
Indications and Contraindications of Hyperbaric Oxygen Therapy
35. Hiperbarik Oksijen Tedavisi Öncesi Hastanın Sistemik ve Otolaringolojik Açıdan Değerlendirilmesi ve Tedaviye Hazırlanmas
Systemic and Otolaryngologic Assessment and Preparation of the Patient Prior to Hyperbaric Oxygen Therapy

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale