2009

1. T4 Larinks Kanserli Hastalarda Organ Koruma Protokol Sonuçları
2. Ani İşitme Kaybı İle Karışan Wernicke Afazisi
3. Larengeal Nörofibroma : Olgu Sunumu
4. Timpanik membran kolesteatomu: Olgu sunumu
5. Olgu sunumu: CO2 Lazer ile valleküler kist marsupiyalizasyonu
6. Lingual Tiroidin US, MR , Sintigrafik ve Tedavi Açısından Olgularla Analizi
7. Esteziyonöroblastom Nedeniyle Kraniofasial Rezeksiyon : Olgu Sunumu
8. Laringofaringeal Pemfigus
9. Erişkinlerde Adenoid Hipertrofisi
10. Revızyon Kronık Otıtıs Medıa Cerrahısı: Nedenler Ve Sonuçların Değerlendırılmesı
11. Travma Sonrası Rinoplasti Olgu Sunumu:Ampute Burun Tipi
12. Septoplastinin Fonksiyonelliğinin Arttırılmasında Minimal Yöntemler
13. Larinks içinde dev yabancı cisim
14. Kraniyal Fossa Uzanımı Gösteren Orta Kulak Kolesteatomları
15. Behçet Hastalarında İşitme Fonksiyonu
16. Peryodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit sendromu
17. Septorinoplastinin nadir komplikasyonu kribriform plate yaralanması sonrası anosmi ve kakosmi
18. Bell Palsili Hastalarda Steroid Ve Antiviral Tedavilerin Karşılaştırılması
19. Künt ve Penetran Boyun Travmalı Hastalara Cerrahi Yaklaşımımız ve Değerlendirilmesi
20. Nazofarenks Tüberkülozu: Olgu Sunumu
21. İzole Sfenoid Sinus Patolojilerine Yaklaşım
22. Larenks Karsinomlarında Cerrahi Uygulamalarımız: 454 Olgunun Analizi
23. Supraglottik Horizontal Larenjektomi: 71 Olgunun Analizi
24. Ekstranasofaringeal Anjiofibroma: Olgu Sunumu
25. Nazal Septal Pleomorfik Adenom
26. Otoakariyazis: Boyundan Büyük Bir Problem
27. Kavite Temizliği Sırasında Oluşan Gusher
28. Bukkal Glomanjioma
29. Radyofrekans Ablasyon Tekniğinin Santral Tonsiller Mikrobiyoloji Üzerine Etkisi
30. Ameloblastom: 11 Olgunun Retrospektif Analizi
31. Reınke Boşluğu Patolojilerinin Akustik Analiz Sonuçları Üzerine Etkisi
32. Tramadol ve Bupivakain Kombinasyonunun Tonsillektomide Preemptif Analjezik Etkisi
33. Tüp Çıkarılması Sonrası Sigara Kağıdı Uygulamasının Perforasyon Kapanma Başarısı Üzerine Etkisi
34. Aurikular Kaposi sarkomu: Atipik lokalizasyon
35. Brankio-Oto-Renal Sendrom
36. Primeri Bilinmeyen Metastatik Boyun Kitleleri
37. Konjenital Boyun Kitlelerine Klinik Yaklaşımımız
38. İzole Sfenoid Sinüs Nöroblastomu
39. Konka Bülloza İçi Fungus Topu
40. Etmoid Ve Retrobulber Bölgedeki Osteomun Endoskopik Rezeksiyonu
41. Vokal Kord Paralizili Hastalarda Medializasyon Tiroplastisi: Cerrahi Sonuçlarımız
42. Karotid Cisim Tümörlü Hastalarda Klinik Deneyimimiz
43. Orta-büyük boyutlu nazal septum perforasyonunun cerrahi yöntem.ve nazal septal düğme ile kapat.konusundaki deneyimler…
44. Larenkste Duktal Onkositoz
45. İkinci Brankial Yarık Anomalileri
46. Otosklerozda Cerrahi Yaklaşımlarımız
47. Çift Ektopik Tiroid: Olgu Sunumu
48. Lenfoma Nedeniyle Uygulanan Radyoterapi Sonrası Sekonder Epidermoid Karsinomlar: Olgu Sunumu
49. Posterior Semisürküler Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo: 63 Olgunun Analizi
50. Nazofaringeal Nonhodgkin Malign Lenfoma
51. Trismusa Neden Olan Parafaringeal Bölge Pleomorfik Adenomu
52. Yenidoğanda Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni Konjenital Vallekular Kist
53. Çocuklarda Mikroskopik Bipolar Tonsillektomi Sonrasi Kanama
54. Nazolakrimal Duktusun Primer Mukozal Malign Melonomu
55. Boyunda Desmoid Tümör
56. Nifedipinin Cerrahi Olarak Onarılmıs Tavsan Fasiyal Sinirinde Rejenerasyona Olan Olası Katkılarının Saptanması
57. Rutin Fizik Muayenede Tesadüfen Tespit Edilen Rinolit Vakası
58. Kolesteatomlu Kronik Otitis Mediada Labirent Fistüllerine Yaklaşımımız
59. Metastatik Bazal Hücreli Karsinom Olgusu
60. Tinnitus ve Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Arasındaki İlişkiler
61. Dev Mastoid Ve Petröz Apeks Pnömatizasyonu
62. Otoskleroz Cerrahisi Sonrası İşitmenin İyileşme Süresi
63. Bir egzoftalmus nedeni: sfenoetmoid mukopiyosel
64. Bilateral Bifid Orta Konka
65. Larinks Yassı Hücreli Kanserinde P53, P63 Ve P73 Gen Proteinlerinin Boyanma Paternlerinin İncelenmesi
66. Manyetik Rezonans Değerlendirme İle Akustik Nörinomdan Ayırt Edilemeyen Ramsey Hunt Sendromu
67. İnternal Karotis Arter Agenezisi: Vaka Sunumu
68. Maksiller Sinüsün Osteoblastoması: Olgu Sunumu
69. Arnold-Chiari Malformasyonuna Eşlik Eden Hapşırma Efferent Faz Patolojisi
70. Endoskopik Transsfenoidal Hipofizektomi Yapılan Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
71. Revizyon Rinoplasti olgularında Yapısal Rinoplasti yöntemi ile Kostal Kartilaj Kullanımı
72. Tiroidektomi Yapılan Olgularımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
73. Ölümcül Bir Enfeksiyon: Nekrotizan Fasiit
74. Modifiye Radiyofrekans Assisted Uvulopalatoplas
75. Stafilococcus Aureus Kavernöz Sinüs Tromboflebiti
76. Kıllı Dil Olgu Sunumu
77. Üç Ayrı Bölgede Lokalize Ektopik Troid Dokusu
78. Otoplastide modifiye Mustarde-Furnas yöntemlerinin kombinasyonu olgusu
79. Rinoplasti Sonrası İyileşmede Hiloterapinin Etkisi
80. Polipli Kronik Otitis Media Olarak Sunulan Orta Kulak Hemanjiomu
81. Beyin omirilik sıvısı rinorelerinin tedavisinde intranazal endoskopik yaklaşım: Klinik deneyimimiz
82. NIPA: Negatif İnertans Fonasyon Yaklaşımı
83. Preoperatif iodofor ile dışkulak yolu antisepsisinden sonra intraoperatif kolonizasyonun araştırılması
84. Baş-Boyun Yerleşimli Non-Vestibuler Schwannomalar
85. Tonsillektomi Sonrası Kanama İle Karışan Pulmoner Ödem Bulgusu
86. Baş-Boyun Yerleşimli Glomus Tümörleri
87. Serebellopontin Açıda Yer Kaplayan Lezyonlarda Radyolojik Olarak Tümör Büyüklüğünün İşitme Üzerine Etkisi
88. Larenks Kanserlerinde Videolarengostroboskopi, Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ve Histopatolojik Sonuçların Karşılaş..
89. Benign İntranazal Kitleler
90. Gentamisinin İç Kulak Üzerine Olan Etkilerinin Otoakustik Emisyon İle Değerlendirilmesi
91. Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Programı (YDİTP) 2003 – 2009 Sonuçları
92. Lokal İleri Evre Larenks Kanserlerinde Organ Prezervasyonu Tecrübelerimiz
93. Baş Boyun Yassı Hücreli Karsinomlarında Organ Prezervasyonu Yaklaşımı, Sonuçları
94. Erken Evre (T1n0 Ve T2n0) Larenks Kanseri Olgularında Radyoterapive Cerrahi Tedavi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması
95. Tip II Diabetes Mellitus Hastalarında Otoakustik Emisyon Ve KontralateralSupresyon Testi İle İşitmenin Değerlendirilmesi
96. Graves Hastalığında İşitmenin Değerlendirilmesi
97. Nazal Septumda Pyojenik Granülom: Olgu Sunumu
98. Silent Otitis Media Sonucu Subdural Ampiyem: Olgu Sunumu
99. Radikal Nefrektomi ‘Den 5 Yıl Sonra Laryngeal Metastaz
100. Nazal Polipozis Prognozuna Alerji Varlığının Etkisi
101. Prematüre Over Yetmezliği Olan Hastalarda Timpanik Membran Bulguları
102. Orta Dereceli İşitme Kayıplarında Elde Edilen Konuşma Skorları
103. Uzun Hyoid Kemik Büyük Kornusuna Bağlı Boyunda Ele Gelen Kitle
104. Allerjik Rinit Varlığı Septoplasti Sonrası Septal Perforasyon Riskini Artırır Mı?
105. Boyunda Dev Schwannoma- Vaka Takdimi Ve Literatür Taraması
106. İzotretinoin’in İşitme Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Ön Çalışma) :
107. Prematüre Over Yetmezliği Olan Hastalarda İşitmenin Değerlendirilmesi
108. Obstruktif Uyku Apnesi ve Hipopnesi Sendromunda Vücut Parametrelerinin Hastalığa Etkileri
109. Baş Boyun Cerrahisinde Free Flep İle Onarım:17 Yıllık Sonuçlarımız
110. Parotis tümörlerinde cerrahi tedavi: Klinik deneyimimiz
111. Erişkinde Enfekte Servikal Kistik Lenfanjiyom
112. Tiroid Glandda Diffüz Amiloid Birikimi
113. Rize’ de Okul Çağı Çocuklarında Seröz Otitis Media Prevalansı Ve Sigara İçiminin Seröz Otitis Mediaya Etkisi
114. Cerrahi Planlanan Kronik Otitis Medialı Hastalarda Preoperatif Bilgisayarlı Tomografinin Rolü
115. Ailevi Parotis Tümörü
116. Vestibüler testler ve Vestibüler Rehabilitasyonda Teknisyen Hemşirenin Rolü
117. Bipolar koter ve klasik yöntemle yapılan tonsilektomi sonrası kanama
118. Aletli Dalış Eğitiminin İlk Basamağında Görülen Otolojik Hastalıklar
119. Mandibula kondiline renal hücreli karsinom metastazı
120. Obstruktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
121. Körner Septumu Ve Mastoid Aerasyon
122. Kronik Otitis Medialı Hastalardaki Anatomik Varyasyonların Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
123. Kronik maksiller sinüzite neden olan ilginç bir yabancı cisim olgusu
124. Pediatrik Mandibula Fraktürü; olgu sunumu
125. Periferik Fasial Paralizinin Nadir Rastlanan Bir Nedeni:Miringoplasti
126. Mallampati Skoru İle Kalp Hızı Toparlanma İndeksi Arasındaki İlişki
127. Biotinidaz Eksikliği; Genetik, Konjenital, Nadir Bir İşitme Kaybı Nedeni
128. Klippel-Feil Sendromlu Çocukta Odyolojik Değerlendirme
129. Kartilaj Timpanoplasti
130. Tek taraflı sinonazal polipoid kitlelerde histopatoloji ve neoplastik risk faktörleri
131. Nazal Tamponlardaki Lidokain, Bupivakain ve Ropivakainin Septoplasti Sonrası Kanama ve Ağrı Üzerindeki Etkisi
132. Alt Juguler Boyun Kitlelerinin Ayırıcı Tanısı
133. Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu: Olgu Sunumu
134. Boyun Yumuşak Dokusunun Kistik Lezyonları
135. Alerjik Rinitli Olgularımızda Cilt Testi ile Saptanan Alerjen Dağılımı ve Semptomlarla Korelasyonu
136. Dış Kulak Yolu Epidermal İnklüzyon Kisti
137. Baş boyun bölgesi epidermoid karsinomlarında selektif boyun disseksiyonun yeri
138. Etmoid bulla ön yüzünden kaynaklanan dev Schneiderian papillomu: bir olgu sunumu
139. Larinks parakeratozunun mikroflep tekniği ile tedavi sonucu
140. Periferik Fasiyal Paraliziye Neden Olan Efüzyonlu Otitis Media: Olgu Sunumu
141. Pediatrik Enfeksiyon Dışı Boyun Kitleleri
142. Pillar İmplant Ve Yumuşak Damak Radyofrekans Uygulamasının Etkinliği Ve Hasta Konforunun Kıyaslanması
143. Kokleer İmplantasyonun Ses Üzerine Etkisi
144. Rinoplastide Premaksiller Augmentasyon
145. Bir Gurup KBB Hekiminin Endoskopik Sinüs Cerrahisine Yaklaşımları
146. Düşük Doz Elektrik Şoku Sonucu Gelişen Tek Taraflı Yüz Felci Ve Sensörinoral İşitme Kaybı: Olgu Sunumu
147. Korda Timpani Hasarının Submandibuler Bez Boyutları Üzerine Etkisi
148. Korda Timpani Hasarının Submandibuler Bez Fonksiyonları Üzerine Etkisi
149. Bir Olgu Nedeniyle Parotiz Bezi Kistik Lezyonları
150. Parotis bezinde karşılaşılan kitlelerin cerrahi sonrası patolojik bulguları
151. Cisplatin ototoksisitesinde koruma amaçlı kullanılan intratimpanik deksametazon ve E vitamininin etkinliği
152. Nazal Septal Hematom Ve Apse
153. Stapes Tabanında Dehisant Fasial Sinir Malpozisyonu Ve Persistant Stapedial Arter
154. Radyoterapi Tedavisi Almış Nazofarinks Karsinomlu Olguda Görülen Kolesterol Granülomu
155. Hyaluronik asit’in ESC’de post operatif iyileşme üzerine etkisi
156. Otoskleroz tedavisinde kullanılan Sodium Florürün dış kulak yoluna temas sonucu hasarı
157. Travma Sonrası Görme Kaybı İle Başvuran Hastada Geç Dönem Dekompresyon Yarar Sağlar Mı?
158. Rastlantısal Saptanan Lökositozla Başvuran Spontan Bos Rinoresi Olgusu
159. Mallampati Skoru İle Hipertansiyon’un İlişkisi
160. Çocukta Nadir Bir Septorinoplasti Endikasyonu: Nazal Dermoid Sinüs Kisti
161. Bilateral Onkositoma
162. Nazal Septal Kondroma
163. Baş-Boyun Yassı Epitel Hücre.Karsinomlarında Karsinoembriyojenik Antijen, Lipid Bağlı Sialik AsitveTnf-Alfa’nın Tümör…
164. İşitsel İmplantların Cerrahi Komplikasyonları
165. Kraniyal Sinir Tutulumu Olan Malign Otitis Eksterna; Olgu Sunumu
166. Burun Tamponlu Hastalarda Oksijen Saturasyonu, Ağrı Algılaması Ve Analjezik Gereksinimi
167. Psoriaziste İşitme Ve Koklea Dış Tüy Hücre Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
168. Çocuklarda Ön-Arka Plika Sütürasyonunun Tonsilektomi Sonrası Morbidite Üzerine Etkisi
169. Çocukların Adenoid Dokusundaki Herpesvirüsler İle Kronik Adenoidit Veya Adenoid Hipertrofi Arasındaki İlişki
170. Vestibüler Test Bilgilendirme ve Dizziness Sorgulama Formu
171. Nazal Rekonstrüksiyonda Lokal Ve Bölgesel Flep Uygulamalarımız Ve Sonuçların Değerlendirilmesi
172. Subklavyan Ven Tutulumu İle Seyreden Lemierre Sendromu Olgu Sunumu
173. Parotis Bezinin Castleman Hastalığı : Bir Olgu Sunumu
174. Marangozlarda Nazal Mukosiliyer Aktivitenin Rinosintigrafi İle Değerlendirilmesi
175. Farkedilmeyen Angulus Mandibula Fraktürü: Sıradışı Bir Derin Boyun Enfeksiyonu Nedeni
176. Parotis Neoplazmlarının Histopatolojik İncelenmesi
177. Stapedotomi,42 Olguluk Bir Seri Analizi
178. Antihistaminik İlaçların Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Etkisi
179. Ünilateral Meniere Hastalığında İntratimpanik Gentamisin Uygulaması
180. Nazal Poliple Çevrili Rinolit: Olgu Sunumu
181. Bilateral entübasyon granülomu:Olgu sunumu
182. İşitsel keskinlik seviyesi normalizasyon değerlerinin bulunması
183. Teleskop Yardımı ile Koblasyon Adenoidektomi
184. Larinks Karsinomalı Hastalarda Level IIB ve IV Metastazları
185. Tinnitus Tedavisinde İntratimpanik Deksametazon Uygulamasının Etkinliği
186. Denge Merkezlerine Olan Gereksinim, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadıköy Hastanesi Denge Merkezi Çalışma Raporu
187. Investigation of Hearing and Outer Hair Cell Function of Cochlea
188. Adenoidektomi , Tonsillektomi , Adenotonsillektomi Operasyonlarının Nazalite Ve Ses Kalitesi Üzerine Etkileri
189. Total Larenjektomi Veya Larengofarenjektomi Sonrası Ses Restorasyonunda Provox Konuşma Protezi Tecrübelerimiz
190. Yetişkin Hastada Nadir Görülen Parotis Glandının Kavernöz Hemangiomu: Olgu Sunumu
191. Malign Cilt Tümörlerinde Cerrahi Sınır Pozitif Vakalarımız
192. Unilateral Koanal Atrezi İle Birlikte Nazal Kaviteyi İkiye Bölen Membranöz Septum
193. Endoskopi Yardımı İle Endolaser Dakriyosistorinostomi Tecrübelerimiz
194. Laringeal Granülom Tedavisinde Süper Doz Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı
195. Frontal Sinüs Sinovyal Hücreli Sarkomu: Bir Olgu Sunumu
196. Sfenoid Sinüs Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu
197. Bilateral Etmoid Sinus Mukopyoseli: Olgu Sunumu
198. Kapalı Kavite Bone Cement Timpanoplasti Sonuçları
199. Parotisin Yüzeyel Ve Derin Lobunu Tutan Multifokal Onkositik Adenoma
200. Bir olgu nedeniyle Meniere hastalığı tedavisinde endolenfatik kese cerrahisinin yeniden gözden geçirilmesi
201. Kombine Paranazal Sinüs Agenezi Ve Hipoplazisi
202. Pediatrik Tonsilektomi Sonrası Hızlı Gelişen İatrojenik Hiponatremi Olgusu
203. Parafarengeal Bölge Yerleşimli Anjiomiksolipoma
204. Olgu Sunumu: Maskeli Mastoidit
205. Uyku Evrelerinde WacthPat 200 ve Polisomnografik bulguların karşılaştırılması ?????
206. Otolarengoloji pratiğinde glomus tümörlerinin tedavisi: 7 senelik tecrübemizin gözden geçirilmesi
207. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonrası Her İki Maksiller Sinüste Yaygın Skleroz
208. Kolesteatomalı Kronik Otitis Mediada Myeloperoksidaz Aktivitesi Ve İletim Tipi İşitme Kaybı Derecesi Arasındaki İlişki
209. Preeklampsinin İşitme Yolaklarına Etkisi
210. Konjenital laringosel ve bifid epiglot sebebiyle yenidoğanda stridor: vaka sunumu ve literatür gözden geçirme
211. Yumuşak Damak İmplantlarının Sesin Akustik Karakterine Etkileri
212. Toksoplazma Gondii Lenfadeniti
213. Palizat Kartilaj Timpanoplasti Vakalarımız
214. Malign Eksternal Otit Tedavisinde Hiperbarik Oksijen
215. Çocukluk Çağında Submandibuler Gland Pleomorfik Adenom Olgusu
216. Nasofarenks Karsinomlu Hastalarda Radyoterapi Sonrası Uzun Dönem Krikotiroid Kasındaki Emg Değişiklikleri
217. Derin Boyun Enfeksiyonlarında Yüksek Doz Antibiyotiğin Etkisi
218. Timpanoplasti Ve Eksploratris Timpanotomide Osiküloplasti Sonuçlarımız
219. Nazal Poliposizle Maskelenen Nazofarinks Kanseri
220. KBB Kliniğinde Yatan Hastalara Ameliyat Öncesi Eğitimin Ameliyat Sonrası Komplikasyonlara Ve Hasta Memnuniyetine Etkisi
221. Baş-Boyun Cilt Tümörlerine Multidisipliner Yaklaşım
222. Burun Tıkanıklığı Semptomlarını Değerlendirme Ölçeğinin (NOSE) Türkçe Sürümünün Uyum ve Geçerliliği
223. Rinoplasti Yaşam Kalitesi Ölçeği (ROE) Türkçe Sürümünün Uyum ve Geçerliliği Psikometrik Özellikleri
224. Sinonazal Sonuçl. Değerlendirilmesinde Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (SNOT) Türkçe Sürümünün Uyum ve Geçerliliği
225. Rinolityazis İle Birliktelik Gösteren Epidermoid Karsinom Olgusu
226. Sağlıklı Çocukta Gelişen Ektima Gangrenozumlu Pseudomonas Sepsisinde Fasiyal Paralizi
227. Tiroid Cerrahisinin Erken Postoperatif Dönemde Objektif Ses Parametrelerine Etkisi
228. Anormal anatomik yerleşimli bir korda timpani olgusu
229. Sinonazal Kanserler Konusundaki Deneyimlerimiz
230. Pediatrik Nazal Lobüler Kapiller Hemanjiom
231. Skuomöz Hücreli Larenks Kanserlerinde P21, P27 Ve P53 Tümör Süpresör Genlerinin Prognostik Önemi
232. Maksiller Osteoblastom: Olgu Sunumu
233. Trigeminal Sinirin Maksiller Dalından Kaynaklanan Schwannoma Olgusu
234. Karotis Cisim Tümörünü Taklit Eden Nazofarenks Ca Metastazı
235. Akustik Nörinom ve Seröz Otitis Media Olgusu
236. Larengeal Lipom Olgusu
237. Boyunda Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu
238. İzole Orta Konka Kaynaklı İnverted Papillom: Olgu Sunumu
239. Endolarengeal Mikrocerrahi Uyguladığımız Benign Vokal Kord Lezyonlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi
240. Tiroglossal Kist Kaynaklı Papiller Tiroid Karsinomu
241. 2000 - 2008 Yılları Arasında Yapılan Yenidoğan Tarama Testlerinin Sonuçları
242. Olgu Sunumu: Larenksin Sarkomatoid Karsinomu
243. Baş Boyun Kitlelerinin Analizi
244. Koanal Atrezili HastalardaTopikal Mitomisin-C Etkinliğini Değerlendirmek
245. Primer Parotis Bezi Malign Lenfoması
246. Etmoid Sinüs Adenomüsinöz Karsinom
247. Fasiyal Sinir Nörinomu
248. Sfenoid Sinüs Mukoseli: Klinik Yaklaşımımız
249. Bilateral Simetrik İletim Tipi İşitme Kayıplarında Maskeleme Zorluğu
250. Nazofarenks Tüberkülozu
251. Dev Submandibuler Gland Taşı: Olgu Sunumu
252. Periferik Fasiyal Paralizi İle Kendini Gösteren Konjenital Kolesteatom Olgusu
253. Nazal Cerrahi Sonrası Gelişen Sfenoid, Frontoetmoid Ve Bilateral Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu
254. Parotis Tümörlerine Yaklaşım: 160 Olgunun Analizi
255. İntrakranial Supüratif Otitis Media Komplikasyonu: Halen Unutulmaması Gereken bir Durum
256. Sinaptofizin Ekspresyonu Gösteren Bazaloid Skuamöz Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
257. Nazal Kaviteyi Dolduran Dev Rinolit
258. Periferik Fasiyal Paralizi
259. Submandibüler Bez Tüberkülozu: Nadir Bir Olgu
260. Fibröz Displazi (Olgu Sunumu)
261. Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom Birlikteliği Olan Gorlin Sendromu
262. Nazal Dermoid Sinüs Kisti
263. Olgu Sunumu:Servikal Nekrotizan Fasit
264. Tıkayıcı Uyku Apne Hastalığında Hızlı Tanı-WatchPAT 200
265. Dijital palpasyon ve ayna görüntüsü eşliğinde yapılan adenoidektomilerin karşılaştırılması.
266. Olgu Sunumu:Extraskeletal Ewing Sarkoma
267. Tükrük Bezi Patolojisi Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
268. Revision Rhinoplasty
269. Otoskleroz Cerrahisinde Küçük Pencere Stapedotomi Uygulamalarında 0,6 Mm Ve 0,4 Mm Protez Sonuçlarının İşitmeye Etkileri
270. Kolesteatomasız Olgu.Uygulan.Sirkumferensial Subannuler Timpanoplas.Konkal KıkırdakVeTemporalFasya Greft Kullan.sonuç.
271. Yüzüstü Yatma Alışkanlığı ve Obsturuktif Nazal Septal Deviasyonun;TMEDisfonksiyonu Bulguları ile değerlendirilmesi
272. Aurikulada Nörofibroma:Olgu Sunumu
273. Dil kökünde ve Boyunda Ektopik Tiroid: Olgu Sunumu
274. Maksiller Jüvenil Ossifiye Fibrom
275. İlginç bir Tonsil kitlesi Kaposi Sarkomu
276. Fasyal Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahide Sonuçlarımız
277. Revizyon Tiroid Cerrahisi Sonuçlarımız
278. Hormon Replasman Tedavisinin Sesin Akustik Parametreleri Üzerine Etkisi
279. Septoplastinin Nazalans Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
280. Nazal Polipli Hasta.Biyofilm Varlığının Gösterilmesi Ve Medikal Tedavi. BiyofilmOluşumu Üzerine Etkisinin Değerlen.
281. Logon Stimulus Kullanılarak Yapılan VEMP Testinde de Baş Rotasyon ve Baş Elevasyon Metotlarının Karşılaştırılması
282. Larenks Kanserinde Anjiogenez Ve Hipoksinin Klinik Parametreler İle İlişkisi
283. İşitmesi Normal Bireylerde ve İşitme Kaybı Olanlarda Saf Ses Odyometrinin ASSR ile Karşılaştırılması
284. Larenks Kanseri Nedeniyle Opere Olan 50 Hastanın Retrospektif Analizi
285. İzoniazide Bağlı Bilateral Total işitme Kaybı ve Bilateral Total Görme Kaybı
286. Nadir görülen bir olgu sunumu : OLFAKTOR NÖROBLASTOM
287. Maksillada Dentritik Hücreli Sarkom
288. Yumuşak Damağı İten Dev Antrokoanal Polip
289. Nazoalveolar Kist 5 Olgu Analizi
290. Orbital Uzanım Gösteren Dev Frontal Sinüs Osteomu; Olgu Sunumu
291. İki Kız Kardeşte Primer Parotis Tüberkulozu
292. Ektopik Maksiller Üçüncü Molar Diş Kaynaklı Odontojenik Keratokist : Sinüzitin Nadir Bir Nedeni
293. Enfekte Periapikal Kist Kaynaklı Nazal Abse:Olgu Sunumu
294. Modifiye Trakeotomisiz Horizontal Glottektomi
295. Larengeal Uzanımlı Tiroglossal Duktus Kisti
296. Migrenöz vertigolu hastalarda Topiramate tedavisinin klinik değerlendirmesi
297. Tedaviye Dirençli Meniere Hastalarında İntratimpanik Gentamisin Uygulaması-
298. Larenks Kanserlerinde Trakeotomisiz Kordektomi Vakalarının Değerlendirilmesi
299. Dil Kanserlerinde Erciyes Üniversitesi Deneyimi
300. Adenotonsilektomi Sonrası 1. Yıl Ebeveyn Anketi
301. Larengeal Dev Hücreli Granülom
302. Parotis Nörofibromu Olgu Sunumu
303. Profesyonel ses eğitiminin ses analizi üzerine etkileri
304. Stapes Cerrahisinde Kemik Çimentosu ile İnkus Uzun Kolunun Uzatılması
305. Ağız tabanında dev malign fibromatozis
306. Pediatrik Epitelyal Uvular Kist
307. Larenkste Tipik Karsinoid Tümör: Olgu Sunumu
308. Paranazal Soliter Fibroz Tümör
309. Sublingual hematomda hava yoluna yaklaşım
310. Maksiller Sinüsün Dev Dentigeröz Kisti : 2 Olgu
311. Pemfigus vulgariste deri, üst solunum yolu ve üst gastrointestinal mukoza tutulumunun birlikteliği
312. Larenks Skuamöz Hücreli Karsinomlu Olgularda Yapılan Boyun Diseksiyonlarında 2b Bölgesinin Metastaz Oranı
313. Pretrakeal Lokalizasyonda Bulunan Triglossal Kist
314. Allerjik Rinitte Sublingual İmmunoterapinin Ve Subkutan İmmünoterapinin 1 Yıllık Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması
315. Eksternal boyun travmasına(kurşunlanma) bağlı gelişen larenks, hipofarenks ve mandibula hasarı
316. Tiroid cerrahisi sonuçlarımız
317. Baş boyunda intramusküler hemanjiomlar:2 olgu bildirimi
318. Familyal paragangliyoma
319. Melkerrson Rosenthal Sendromu
320. Parotidektomi Sonrası Frey Sendromu İnsidansı
321. Dudak Kanseri Atipik Metastaz Olgu Sunumu
322. Primer Mandibula Ewing’s Sarkoma
323. Baş Boyun Lipomları
324. Larengeal inflamatuar psödotümör
325. Submandibuler Glandın Polimorföz Düşük Dereceli Adenokarsinomu : Olgu Sunumu
326. Derin boyun enfeksiyonu: 82 hastanın incelenmesi
327. Ankara Yöresinde Alerjik Rinitli Hastalarda Alerjen Dağılımı
328. Servikal Vagal Şvannom: Olgu Sunumu
329. Parotid Bölgesi Kaynaklı Primitif Nöroektodermal Tümör: Nadir Bir Olgu Sunumu
330. Fasial Sinirin Sensoriyel Aurikular Dalından Kaynaklanan Plexiform Nörofibrom Olgusu
331. Travmatik Timpan Zar Perforasyonları: 1 yıllık sonuçlar
332. Obstruktif Uyku Apne Sendromundaki Cerrahi Uygulamarımız
333. Boyunda Hızlı Büyüyen Kitle : Castleman Hastalığı’nın Nadir Görülen Yerleşimi
334. Tinnituslu Bireylerde Otoakustik Emisyon İle Kontralateral Supresyon Mekanizmasının İncelenmesi
335. Oral Kavite Tümörleri
336. Retrofaringeal Anjiofibroma Olgu Sunumu
337. Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Nedeniyle Opere Edilen 90 Hastanın Retrospektif Analizi
338. Mukopolisakkaridozlu Olgularda Karşılaşılan Kulak Burun Boğaz Problemleri: İki Olgu Sunumu
339. Fasiyal Sinir Nörofibromu: Olgu Sunumu
340. Dev Maxiller Sinus Mukoseli: Olgu Snumu Ve Literatür Taraması
341. Parotis bezinin norofibromasi
342. Nazal polipozis ve aspirin intoleransı
343. Dil yassı hücreli karsinomu cilt metastazı: Olgu sunumu
344. Temporal Kemikte Dermoid Kist mi ? Konjenital Kolesteatom mu ?
345. Tularemi İçin Atipik Bir Yerleşim: Parotis Bezi
346. Rinoserebral Mukormikoz: 14 Hastalık Sonuçlarımız
347. Tinnitus rehabilitasyonununda Ericksonian hipnozunun yeri
348. Nasal kitlede distrofik kalsifikasyon
349. Kronik Otitis Mediada Preoperatif Bilgisayarlı Tomografinin Değeri
350. Bir Olgu Nedeniyle Dissekan İnternal Karotid Arter Anevrizması
351. Bilateral Periferik Fasyal Paralizi
352. Septoplasti Ameliyatlarında Postoperatif Kullanılan Antibiyotiklerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
353. FESS sonrası geç dönemde ortaya çıkan beyin absesi olgusu
354. Subdural ampiyem ile ortaya çıkan pediatrik rinosinuzit
355. Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonları Ve Kronik Otitis Media
356. Ortner Sendromu (Kardiyovokal Sendrom)
357. Sfenoid sinüs schwannomu: bir olgu sunumu
358. Maksiller sünuse ulaşan, destruksiyon yapan oral kavite piyojenik granülomu
359. Nasal Kavitede granülamatöz hastalık
360. Nasal Kavitede kitle:Hemanjioperistoma
361. Timpanoplasti Ameliyatlarında İnferior Tabanlı Flap Tekniği
362. İstanbul Kartal Bölgesinde İlkokul Çağı Çocuklarındaki Efüzyonlu Otitis Media Prevalansı Ve Etyopatolojik İnceleme
363. Tiroplasti Sonuçlarımız
364. Eksploratif Timpanotomide Saptanan Patolojiler
365. Maksiller Sinüste Septasyon
366. Tek Yumurta İkizlerinde Konka Bülloza Olgu Sunumu
367. Ses Polikliniği Hastalarımızın Dağılımı
368. Tip 2 Birinci brankiyal yarık kisti: iki olgunun sunumu
369. Tokat’ta baş-boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında tularemi görülme sıklığı artıyor mu?
370. Özellikli İki Farklı Olguyla Tiroglossal Duktus Kisti
371. Olgu Sunumu: Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenom
372. Parafarengeal Yerleşimli Pleomorfik Adenoma Olgusu
373. Baş Boyun Bölgesi Hemanjioperisitomu:Olgu Sunumu
374. Dijital İşitme Cihazıyla Rehabilitasyon Uygulanan Hastalarda Önerilen Cihaz Tip Ve Modellerinin Memnuniyete Etkisi
375. Nazal Polipozise Bağlı Burun Tıkanıklığının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
376. Yaşlılılarda İşitme Kaybı Ve İşitme Cihazı Kullanımı
377. Shepard Grommet Ventilasyon Tüpü Uygulanan Hastalarda Tüp Kalış Süresi Ve Nüks Arasındaki İlişki
378. Efüzyonlu Otitis Medialı Çocuklarda Shepard Grommet Ventilasyon Tüpü Komplikasyonları
379. Orta Kulağa Düşen Grommet Ventilasyon Tüpleri
380. Dev servikal osteofite bağlı gelişen disfaji ve solunum sıkıntısı
381. Vestibuler Patoloji Bulunmayan Bireylerdeki Bitermal Kalorik Test Sonuçları
382. Dizziness Handikap Envanterinin (Dhı)Türkçe Versiyon.Psikometrik Geçerlilik-GüvenilirlilikveFaktör Analizi Yön.Değerlen.
383. Rinolitiasis: 6 Olgu Sunumu
384. Parotis Gland Onkositoması: olgu sunumu
385. Temporal Kemik Kırıkları
386. Timpanoplasti Operasyonunda Kullanılan Greftler
387. Klippel Feil sendromu ve nörootolojik anomalileri
388. Eş Zamanlı İki Ayrı Histopatolojik Tipe Sahip Parotis Tümörü (Pleomorfik Adenom Ve Warthin Tümörü)
389. Frontal Sinüs Cerrahisinde Endoskopik Tekniğimiz: Uzun Dönem Sonuçlarımız
390. Yuvarlak Pencere Perforasyonu
391. Orofasyaldijital sendrom
392. Benign Simetrik Lipomatozis (Madelung hastalığı): Olgu sunumu
393. Tonsillektomi öncesinde ve sonrasında yüzey elektromiyografi ile yutma fonksiyonu değerlendirilmesi.
394. Ses terapisinin solunum fonksiyonlarına etkileri
395. Tip 1 diabetli hastalarda ABR sonuçları
396. Nazal kavitede tekstiloma
397. Oral Kavitede Nadir Görülen Bir Benign Tümör: Lingual Lipom
398. Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi: Fonksiyonel Ve Onkolojik Sonuçlarımız
399. Primer Oral Malign Melanoma - Literatür Eşliğinde Olgu Sunumu
400. Larengofarengeal Kanser Cerrahisinde Hemitiroidektominin Yeri ve Sonuçlarımız
401. Tiroid Papiller Kanserin Dev Soliter Kistik Metastazı
402. Nazal Gliom:Olgu Sunumu
403. Boyunda Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
404. Rosai-Dorfman Hastalığı : Olgu Sunumu
405. İç Kulak Tutulumu İle Giden Relapsing Polikondrit : Olgu Sunumu
406. Pediatrik İntranazal Schwannom: Olgu Sunumu
407. Dış Kulak Yolunda Kavernöz Hemanjiyom
408. Larenksin Primer Malign Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu
409. Larenksin Primer Malign Fibröz Histiyositomu, Olgu Sunumu
410. Maksillofasiyal Yerleşimli Çok Sayıda Brown Tümör
411. Dil kökünün nadir mukoseli: Alışılmadık Bir Yerleşim
412. Adenoid Vejetasyonu Taklit Eden Burkitt Lenfoma
413. Hipofiz Cerrahisinde Endoskopik Transnazal Girişim Sonuçlarımız
414. Serumenolitik Tedavide Etkinlik Üzerine: İnvivo Ve İnvitro Çalışma
415. Sfenoid Sinüste Kemik Septa Varyasyonlarının Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
416. İzole Hipoglossus Sinir Felci; Bir Olgu Sunumu
417. İzole Konjenital Sağ Alar Kartilaj Agenezisi:Olgu sunumu
418. Parafarengeal boşluğa uzanımı olan damakta yerleşmiş bir pleomorfik adenom olgusu
419. Our experience with treatment of foreign body aspiration
420. Sert Damakta Mukoepidermoid Karsinom: Bir Vaka Sunumu
421. Ankilozan spondilit ve sensörinöral işitme kaybı (SNİK): Bir olgu sunumu
422. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonrası BOS Rinoresi ve Pnömosefali
423. Dilde Hemanjiom: Olgu Sunumu
424. Orbitaya Uzanım Gösteren Frontal Sinüs Osteomu
425. Otomyiazis Olgu Sunumu
426. Mandibulada Juvenil Ossifiye Fibrom
427. Sistemik Lupus Eritematozus Ve Tek Taraflı Vokal Fold Paralizisi
428. Kemik Labirent Anomalilerinde Kokleer İmplantasyonun İşitme Ve Konuşma Gelişimi Üzerine Etkisi
429. İntrakraniyal Uzanımlı Dev Frontoetmoid Mukosel
430. Tip 1 Tiroplasti Geç Dönem Komplikasyonu: Postoperatif 10. Yılda Spontan Protez Yer Değişimi
431. Zenker Divertikülü
432. Alt Konka Yerleşimli Ossifiye Fibrom: Olgu Sunumu
433. Bilateral tonsiller hipertrofi ile seyreden Rosai-Dorfman hastalığı
434. Diffüz idiyopatik iskelet hiperostozu (DISH): Nadir bir disfaji sebebi
435. Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Parafaringeal Schwannoma Olgusu
436. Aphab (Türkçe ) ‘In Güvenirliğinin Araştırılması
437. Dış Kulak Yolunda Keneler
438. Fonksiyonel disfonili hastalarda laringofaringeal reflünün akustik parametrelere etkisi
439. İleri derecede işitme kayıp.çocuk.ASSR (Auditory steady-state response) ve ABR (auditory brainstem response)eşik.karşıl.
440. Kas gerilim disfonili laringofaringeal reflü hastalarında omeprazol kullanımının ses kalitesi üzerine etkisi
441. Hıv Seropozitifliği İle Birliktelik Gösteren Adenoid Hipertrofisi
442. Postauriküler Yerleşimli Epidermal Kist
443. İnverted Papillom: Cerrahi Sonuçlarımız
444. İnhaler steroid kullanımına bağlı fungal larenjit: Olgu sunumu
445. Lyme hastalığına bağlı bilateral fasial nöropati
446. İnfantlarda Kokleer İmplant Cerrahisi
447. Meniere Hastalığının Tetiklediği Alopesi Areata: Olgu Sunumu
448. Travmatik Fasiyal Sinir Paralizisi Ve Total Fasiyal Sinir Dekompresyonu: Bir Olgu Sunumu
449. Orta Kulak Yerleşimli Aberan Karotid Arter
450. Mermer Tozuna Maruz Kalan Mermercilerde Nazal Mukosiliyer Aktivitenin Rinosintigrafi İle Değerlendirilmesi
451. Nazal Ensefalosellere Yaklaşımımız
452. Lingual Tiroid; Olgu Sunumu
453. Baş-Boyun Minör Tükürük Bezi Tümörlerine Yaklaşımımız
454. Mesane Ve Larenksin Eşzamanlı Karsinomu: Olgu Sunumu
455. Karbon Monoksid Zehirlenmesine Bağlı Bilateral Ani İşitme Kaybı: Olgu Sunumu
456. Renal Berrak Hücreli Karsinomun Baş-Boyun Metastazı:2 Olgu Sunumu
457. Renal Hücreli Karsinomun Dil Metastazı: Olgu Sunumu
458. Sert Damak Schwannomu
459. Bilateral karotis arter disseksiyonunun nadir manifestasyonu: disfaji ve ses kısıklığı
460. Unilateral Semptomatik Submandibuler Gland Aplazisi İle İlişkili İpsilateral Subligual Gland Hipertrofisi
461. Klinik Derleme: Baş- Boyun Rekonstrüksiyonlarında Lokorejyonel Flep Uygulamalarımız
462. Granüler Hücreli Tümör: Bir Olgu Sunumu
463. Parotis Bezinde Kanaliküler Adenom: Olgu Sunumu
464. Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromu’nda Tarama Testi Olarak Sleep Strip™’İn Değeri
465. Ankaferd Blood Stopper'in Ototoksisitesinin Araştırılması
466. Sigaranın ağız mukozasında iNOS, p65 NFκB, ve p38 MAPK ekspresyonuna etkisi
467. Laringofaringeal Reflü Tanısında Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinin Rolü
468. Travmaya Bağlı Dış Kulak Yolu Kolesteatomu : Vaka Takdimi
469. Nazolabial Kist'in İliak Kemik ile Obliterasyonu ve Rekontrüksiyonu
470. İki Olguda Timpanik Membran Hemanjiomu
471. Nazal Septumun Primer Malign Melanoma: Bir Olgu Sunumu
472. Balıkesir'de Alerjik Rinitli Hastalarda Prick Testi Sonuçları
473. Juguler Ven Duplikasyonu
474. Preeklamptik Hastada İşitme Yolaklarının Durumu
475. Microsoft Office Powerpoint 2007 Eğitsel Kursu
476. Kronik Süpüratif Otitis Media Tanılı Hastalarda Bakteriyoloji
477. Waardenburg Syndrome. A case study.
478. Nazal İnfiltratif Tip Bazal Hücreli Karsinom: İki Olgu Sunumu
479. Nazal ve Paranazal Sinüs Schwannomu: Olgu sunumu
480. Aritenoid kökenli konjenital dev epidermal kist
481. İzole Larengeal Erişkin Tip Rabdomyom: Nadir Bir Olgu Sunumu
482. Bilateral aural and middle ear cavity myiasis (Wohlfahrtia magnifica): a case with chronic suppurative otitis media
483. Submandibuler Bezde Mukoepidermoid Karsinom
484. Submandibular Bezde Görülen Adenokarsinom: Olgu Sunumu
485. Açık Teknik Mastoid Cerrahisinde Modifiye Z- Meatoplasti Tekniği
486. Flaps in head and neck reconstruction
487. Koanal Polipli Olgularda Endoskopik Cerrahi
488. Laringeal Epidermoid Karsinomlarda COX 2 Ekspresyonunun Laringeal NodülveHiperplazilerle İmmünohistokimyasal Olarak karş
489. Kronik Polipoid Sinüzitli Hastalarda Metalloproteinaz Değerleri
490. Obezite Ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
491. Kemoradyoterapi Uygulanan Hipofarenks Kanserli Hastalarda Trakeotomi Gereksinimi
492. Mevsimlerin Tonsillektomi Sonrası Kanamaya Etkisi
493. Mastoid Cerrahi Sonrasında Karşılaşılan Sensörinöral İşitme Kayıpları ve Turlama Süresi İlişkisi
494. Medial Efferent Sistem Aktivasyonunda Spontan Otoakustik Emis.Kayıt.Efferent Bloker Uygula.Kobay.Saf-Ses Kontralateral..
495. Larinks Skuamöz Hücreli Karsinomlu Hastalarda Serum Folat, Vitamin B12 Ve Homosistein Seviyelerinin Biyokimyasal Analizi
496. Hasarlı Fasyal Sinirin Mezenşimal Kök Hücre ile Tamir Serüveni
497. Gastroösefageal reflü (GÖR)bulgu. bulunan kronik farenjitli hastal. orofarengealreflü varlığının objektif olarak gös…..
498. Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Akut Bakteriyel Rinosinüzit Değerlendirme, Tanı Ve Tedavi Ölçütleri
499. İnkus Uzun Kolu Defekti Tamirinde Kemik Çimentosu Kullanımı Ve İnkus İnterpozisyonunun Karşılaştırılması
500. İşitsel Nöropati/İşitsel Senkronizasyon Bozukluğu Olan Çocuk Olgularda İşitme Eşik Bulguları
501. Ani Sensörinöral İşitme Kaybının Tedavisinde Kombine Tedavinin Etkenliğinin Araştırılması
502. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonlu Olgularda İşitme Kaybı
503. Mentoplasti Sonuçlarımız
504. Experimental Rinosinüzit Tedavisinde Nigella Sativa ve Sefaleksinin Etkinliğinin Sterolojikve Biyokimyasal Olarak Değerl
505. 132 Revizyon Rinoplasti Hastasının Analizi
506. Sigara ve Allerjinin Nazal Polip Etyolojisindeki Rolü
507. Tavşanlarda Farklı Derecelerde Ezilmiş Kostal ve Nazal Septal Kıkırdak Canlılığının Değerlendirilmesi
508. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Nedeniyle Devamlı Pozitif Hava Basıncı Uygulanan Hastalarda Östaki Tüpü Fonksiyonları
509. Ezilmiş İnsan Auriküla ve Kosta Kıkırdağı Canlılığının Hücre Kültüründe Değerlendirilmesi
510. Alt Konka Koterizasyonunda İki Farklı Uygulamanın Karşılaştırılması:Radyofrekans Ve Cura Koter
511. Parsiyel Alt Konka Rezeksiyonlarında Kanamayı Azaltmada Yeni Bir Teknik
512. Temporomandibuler Eklem Hastalığında Düşük Ve Yüksek Frekans İşitme Kayıpları
513. Gensini Skoru İle Odyolojik Değerlendirmelerin İlişkisi
514. Tonsillektomi Sonrası Orofarengeal Flora Değişiklikleri
515. Topikal İntranazal Mometasone Furoat’ın Nazal Septal Dokular Üzerine Etkileri
516. Septoplasti operasyonlarında nazal tampon uygulanma. lokal ve sistemik olarak oksidatif stres üzerine etki.değerlendir.
517. Kolesteatomalı Kronik Otitis Media. Myeloperoksidaz Aktivitesi Ve Mastoid Kavitede Postoper.Obliterative Granülasyon----
518. Orbital Blowout Kırıklarda Transmaksiller Yaklaşım ve Üretral Kateter Balonu
519. Alt Konka Hipertrofilerinin Cerrahi Tedavisinde Mikrodebrider İle Submukoz Turbinoplasti Ve Radyofrekans İle Termal Abl.
520. Tiroidektomi tekniğinin rekürens paralizisi ve hipoparatiroidizm üzerine etkisi var mıdır?
521. Spinal Aksesuar Sinirin Korunduğu Boyun Diseksiyonu Olgularında İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Sonuçları İle-------
522. TRAIL ve Reseptörlerinin Yassı Hücreli Larenks ve Oral Kavite Kanserleriyle İlişkisi
523. Üniversitemizde 2 yıllık Pediatrik trakeotomi deneyimimiz-38 çocuk
524. Larenjektomili hastalarda azalmış olfaktör bulbus hacmi
525. Hemostatik Ajan Olan Ankaferd Kanama Durdurucunun Nörotoksik Etkisinin Araştırılması
526. Koklear İmplantasyon Sonrası Fasiyal Sinir Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
527. Allergic rhinosinusitis: conservative or surgical treatment
528. Septoplasti Sonrası Ağrı Kontrolünde Levobupivakainin Etkinliği
529. Sıçanlarda Sisplatin Ototoksisitesi Üzerinde L-Karnitin’in Koruyucu Rolü
530. Alerjik Ve Vazomotor Rinitte Nöronal Enflamasyon
531. Deney.İntratimpanik Deksametazon Uygulama.Koklea Fonksiyonları Üzerine Etki. ElektrofizyolojikveUltrastrüktürel---------
532. Ankilozan Spondilitte Akustik Ses Analizi Bulguları
533. Osaslı Hastalarda Vertebrobasillar Sistemin Doppler Ultrasonografi İle Analizi
534. Özofagus Konuşması Yapan Total Larenjektomili Hastalarda Hava Kinetiklerinin İmpedans İle İncelenmesi
535. Deneysel Cisplatin Ototoksitesinin Odyolojik, İmmunohistokimyasal Ve Ultrastrüktürel Olarak İncelenmesi ve Asetil L Kar.
536. Horlama Ve Obstüriktif Uyku Apneli Hastalarda Epworth Uykululuk Skalasının Uygulama Yönteminin Güvenilirliliğe Etkisi
537. T1 ve T2 dil ve ağız tabanı tümörlerinde peroral rezeksiyona karşı pull-through rezeksiyon tekniğinin onkolojik önemi.
538. Bilateral abdüktör vokal kord paralizisi tedavisi etkinliğinin bilgisayarlı akışkan dinamiği ile ölçümü
539. Tavşan Modelinde Retinoik Asidin Posttravmatik Vokal Kord İyileşmesinde Akut Dönem Etkisi
540. Total Tiroidektomi Sonrası Residüv Tiroid Dokusu Sıklığı
541. Larenks Kanserlerinde Boyun Metastazı İle E-Cadherin Ve Cathepsin-D ‘nin İlişkisi
542. Adenoid Hipertrofisi ve Adenoidektomi Operasyonunun Baş Postürü ve Hyoid Kemik Pozisyonuna Etkileri
543. Akromegali Hastalarının Otolojik Açıdan Değerlendirilmesi
544. Sıçanlarda Transtimpanik Methotreksatın Lokal Ve Sistemik Etkileri
545. Ani İşitme Kayıplı Hastalarda İntratimpanik Steroid Tedavisinin Etkileri
546. Ankaferd Blood Stopper'in Tavşanlarda Oluşturulan Anterior Burun Kanamaları Üzerine Hemostatik Etkisi
547. Ratlarda koklear işlevin değerlendirilmesinde uygun oto-akustik emisyon yönteminin araştırılması
548. Otoskleroz Cerrahisi Sonuçlarımız
549. Laryngeal Yassı Epıtel Hücrelı Karsınomda Fascın Ekspresyonunun Önemı
550. Superior Semisirküler Kanal Dehissansında Otoakustik Emisyon Bulgularının Araştırılması
551. Farklı Vestibuler Patoloji Gruplarında Elde Edilen Dizziness Handikap Envanteri (Dhı) Sonuçlarının Karşılaştırılması
552. Deneysel Cisplatin Ototoksisitesinde Steroid İle Laktatın Protektif Etkinliği
553. Ratlarda Oluşturulan Deneysel Akut Otitis Media Modelinde Penisilin Ve Montelukast Sodyum’un Orta Kulak Mukozasına -----
554. Cisplatin verilen Ratlarda İşitsel Uyarılmış Beyinsapı Yanıtları ile Elektronmikroskobu ve İmmünohistokimyasal Bulgu …
555. Horlama ve obstruktif uyku apne sendromunda modifiye UPPP sonuçlarımız
556. Laringofaringeal Reflü Olgularında Farklı Faringeal pH Sınır Değerlerine Göre Reflü Parametreleri ile Laringoskopik Bulg
557. Mikrolarengeal Cerrahide Yüksek Frekanslı Jet Ventilasyon Kullanımı
558. Thermal Weldıng Tonsillektomi:3 Yıllık Sonuçlarımız
559. Sistemik Tedavinin Yetersiz Olduğu Ani İşitme Kayıplı Olgularda İntratimpanik Steroid Tedavisinin Etkinliği
560. Erişkin hiperfonksiyonel ses bozukluklarında ses terapisinin etkisi
561. Rinoplastide Projeksiyon Kontrol Sütürünün Uzun Süreli Etkinliğinin Objektif Yöntemlerle Araştırlıması
562. Adenoid Hipertrofisinde Medikal Tedavi Seçeneği
563. Topikal Momatozone Furoate’ın Nazal Floraya etkisi
564. Photodynamic therapy of early oral cavity and oropharynx cancers: Report of 170 cases.
565. Hipertrofik adenoid yüzeyel - derin florası ve yaşla ilişkisi
566. Vokal Kordun Displastik Lezyonlarında Tedavi Sonuçlarının Videolaringostroboskopik Değerlendirilmesi
567. Akustik Nörinom Cerrahisi:20 yıllık Sonuçlarımız
568. Bell paralizisinin erken tanısında akustik refleks testi ve elektronöroradyografinin önemi
569. Cisplatin Ototoksisitesinde Askorbik Asidin Koruyucu Etkisi: Elektrofizyolojik Ve Ultrastrüktürel Değerlendirme
570. Pediatrik Tonsillektomide, Plazma Bıçağı İle Soğuk Diseksiyon Tekniklerinin Karşılaştırılması
571. Serotonin transporter gen polimorfizminin tinitus ile ilişkisinin araştırılması
572. Düzeltici Rinolojik Müdahelelerin Rinojenik Baş Ağrısı Üzerine Etkileri
573. Temel Eğitimlerini Tamamlamış Kulak Burun Boğaz Araştırma Görevlisi Doktorlar Arasında Alın Aynası, El Otoskopu---------
574. Ergen Kekemelerde Grup Çalışması
575. Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Nadir Görülen Komplikasyonu
576. Otolarengioloji Pratiğinde Juguler Paraganliomaların Tedavisi: 5 Yıllık Tecrübenin Gözden Geçirilmesi
577. Tinnitusun Uykuda Akustik Desensitizasyon Yoluyla Tedavisi
578. Endoskopik Hipofiz Cerrahisi Ameliyathane Hemşiresinin Sorumlulukları
579. Subglottik lenfoma
580. Stapedektomi Sonuçlarımız
581. Benign submandibuler bölge kitlelerine oral yolla yaklaşım: teknik, sınırlar ve kısıtlamalar:
582. İleri Evre Cilt Tümörü Vakasına Lokal Anestezi Altında Lokal Flep Uygulaması
583. Parafaringeal Apse Olgu Sunumu
584. Parotisin Epidermal Kistleri
585. Ağız Tabanı Yerleşimli Dev Dermoid Kistler
586. Vasküler Tinnitusda Retrosigmoid Yaklaşımla Dekompresyon
587. Endoskopik sinüs cerrahisi ile frontoetmoid reses kaynaklı intraorbital mukosel eksizyonu
588. Otolojik Munchausen Sendromu : Tekrarlayan Ani İşitme Kaybı Atakları
589. Boyun Metastazı Gelişmiş Prostat Adenokarsinomu: Olgu Sunumu
590. Alt Konka Hipertrofisi İle Karışan Sefalosel

Şub Profesyonel sese yaklaşım (Panel)
İstanbul
4
2020
Şub Olgularla septum perforasyonu
İzmir
4
2020
Şub Otoskopi ve Otitis Media (Kurs)
İstanbul
11
2020
Şub Erken Evre Larenks kanseri cerrahisi (Panel)
İstanbul
18
2020
Şub Olgularla fonocerrahi
İzmir
18
2020
Şub Meniere Tedavisi (Konferans)
İstanbul
25
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale