Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Kolesteatomalı Kronik Otitis Mediada Myeloperoksidaz Aktivitesi Ve İletim Tipi İşitme Kaybı Derecesi Arasındaki İlişki
 

Kolesteatomalı Kronik Otitis Mediada Myeloperoksidaz Aktivitesi Ve İletim Tipi İşitme Kaybı Derecesi Arasındaki İlişki

Şanlı A., Erdivanlı Ç. Ö.

Amaç: Bu çalışmada, koleteatomalı kronik otitis medialı hastalarda immünohistakimyasal boyama ile myeloperoksidaz (MPO) ekspresyonu ve MPO aktivitesi ile iletim tipi işitme kaybı derecesi arasındaki ilişki değerlendirildi. Bu amaçla, kolesteatomalı kronik otitis media nedeniyle opere edilen kulaklarda alınan kolesteatoma örnekleri incelenerek, bu örnekler için MPO akut inflamasyon markerı olarak bakıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışma; otitis media nedeni ile opere edilen 51 "hasta grubu" ve 30 "kontrol grubu" olmak üzere toplam 81 olgu üzerinde yapıldı. Hasta grup kolesteatomalı KOM nedeniyle opere edilen, kontrol grubu ise kemik yapıda destrüksiyon olmayan kolesteatomasız KOM nedeniyle Tip 1 timpanoplasti operasyonu uygulanan hastalardı. İmmünohistokimyasal incelemede myeloperoksidaz pozitifliği sitoplazmik boyanma şeklinde izlendi. Tüm hastaların odyolojik bulguları operasyon öncesi değerlendirildi. Bulgular: Çalışma sonucunda, kolesteatoma dokusundaki inflamatuar hücrelerin MPO ile boyanma oranları, kontrol grubundaki normal orta kulak mukozasına göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p: 0, 001; p<0, 01). MPO aktivitesinin derecesi ile iletim tipi işitme kaybının şidderti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı. (p: 0, 001; p< 0, 01). Sonuç: Yaptığımız çalışmanın sonucuna göre, lokal ya da sistemik antioksidan madde kullanımı kolesteatoma tedavisinde yeni bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir ve bu ajanların kullanımı ile iletim tipi iştme kaybının ileri düzeylere gelmesi engellenebilir. Bu nedenle antioksidan ajanların kullanılmasına dair daha ileri çalışmaların yapılmasının faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca MPO aktivitesinin saptanması, kolesteatoma agresivitesinin tayininde kullanılabilecek bir yöntem olabilir. Preoperatif ya da peroperatif olarak düzeyinin araştırılılıp anlamlı düzeyde yüksek bulunduğu taktirde, bu hastaların preoperatif ve postoperatif işitme kayıpları açısından dikkatli izlenmesi önerilebilinir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri -----------

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale