Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Mallampati Skoru İle Hipertansiyon’un İlişkisi
 

Mallampati Skoru İle Hipertansiyon’un İlişkisi

Noyan B., Kocatürk S., Doğan C., Ekici B., Çehreli S., Töre F. H., Beriat K. G., Erkan F.A.

AMAÇ: Hipertansiyon (HT) tüm dünyada başlıca mortalite ve morbidite nedenlerindendir. HT’a predispozan olarak birçok risk faktörü belirlenmiştir. Horlamanın, insülin rezistansı, aterosklerozis, HT ve obezite gibi kardiyovasküler sonlanımlarla alakalı olduğu bilidirilmiştir. Mallampati klasifikasyonu; dil boyutu ile faringeal alanın arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir sınıflamadır.Bu çalışmada horlama açısından bir risk faktörü olan yüksek Mallampati skorunun, HT ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. YÖNTEM: Çalışmaya 23 kadın (%46.9), 26 erkek (%53.1) toplam 49 olgu dahil edildi. Mallampati skoru kulak burun boğaz uzmanınca dil boyutu ile faringeal alanın arasındaki ilişkiye göre derecelendirildi. Bu hastalar daha sonra bir kardiyoloji uzmanı tarafından HT açısından değerlendirildi. Mallampati skoru ve HT arasındaki ilişki, elde edilen verilerden ki-kare testi ile değerlendirildi. BULGULAR: Olguların % 31.8’inde HT, % 48.8’inde hiperlipidemi, % 9.1’inde diyabetes mellitus, % 23’ünde sigara içiciliği, % 9’unda koroner arter hastalığı mevcuttu. Mallampati skoru hafif derecede olan 19 (% 38.7), orta derecede olan 21 (% 42.9), ciddi-çok ciddi olan 9 (% 18.4) olgu bulundu. Mallampati ciddiyetine göre HT varlığı ki-kare testi ile istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, Mallampati skoru hafif derecede olan hastalarda HT sıklığı % 6.3, orta derecede olanlarda % 36.8, ciddi-çok ciddi olanlarda ise % 66.7 olarak bulundu (p<0.05) (Şekil-1) Bu bulgulara göre Mallampati skoru arttıkça, HT sıklığının da arttığı izlendi. SONUÇ: Mallampati skorunun, kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisini araştıran bu çalışmada, ciddi ve çok ciddi mallampati skoru olan hastalarda görülen horlama ile artan sempatik aktivasyonun, hipertansiyona predispozisyon hazırlayacağı düşünülmektedir. Bu da mallampati ile hipertansiyon birlikteliğini açıklayabilir. Elde edilen bulgulara göre Mallampati skoru yüksek olan hastalarda, HT açısından daha dikkatli bir değerlendirme yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Hipertansiyon, Mallampati skoru

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-128

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale