Kartilaj Timpanoplasti

Kuzdere M., Hatipoğlu A., Yıldırım G., Taşkale P., Göker E. A., Corayev Ç.

Amaç: Tragal kartilaj timpanoplasti yapılan olgularda postoperatif zar perforasyon kapanma ve hava yolu işitme eşiklerindeki düzelme oranlarını retrospektif olarak değerlendirmek. Materyal ve metod: Kliniğimizde Ocak 2000 ile Ocak 2009 yılları arasında tragal kartilaj timpanoplasti yapılan 609 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 219 ‘u erkek, 390’ı kadın idi. Yaşları 12-66 arasındaydı. Yaş ortalaması 27.8 idi. Olgulara postaurikuler yaklaşım ile 282’sine kanal wall- up mastoidektomi + timpanoplasti, 327 ‘sine tip 1 timpanoplasti yapıldı. Greft olarak perikondriumlu tragal kartilaj ada grefti kullanıldı ve gref underlay teknik kullanılarak yerleştirildi. Preoperatif ve postoperatif 6. ayda yapılan odyogram ile 0,5 - 1000-2000-4000 dB ‘de hava yolu eşikleri karşılaştırıldı. Greft tutma oranları belirlendi. Bulgular : Olgularda preoperatif hava yolu iştme eşikleri 38.2± 7.5 dB iken , postoperatif hava yolu ortalaması 15.3 ± 2.4dB arasında idi. 21 hastada greft tutmadı. Greft tutma oranı % 96.55 idi. Sonuç: Çalışmamızda, Kr.Otitis Media olgularında timpanik membran tamirinde temporal fasyaya göre daha dayanıklı olan tragal kartilaj greftinin seçilebileceği ve greft tutma oranlarının oldukça başarılı olduğu sonucuna vardık.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-191

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale