Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Primeri Bilinmeyen Metastatik Boyun Kitleleri
 

Primeri Bilinmeyen Metastatik Boyun Kitleleri

Mumbuç S., Kanlıkama M., Durucu C., Baysal E., Bağlam T., Çevik C., Öz A.

Giriş: Primer tümörün detaylı klinik ve radyografik incelemeye rağmen tesbit edilemediği metastatik boyun karrsinomları primeri bilinmeyen karsinom (PBK) olarak tanımlanmıştır. Literatürde PBK insidansı %3 ile %15 arasında değişmektedir. Primer tesbiti prognozu anlamlı olarak değiştirebilir. Bu çalışmanın amacı retrospektif olarak boyunda metastatik kitle ile başvuran hastalarda tanısal yaklaşım, tedavi ve sonuçları değerlendirerek, prognozu etkileyen faktörleri tesbit etmektir. Gereç ve Yöntem : Ocak 2003 – Nisan 2009 tarihleri arasında boyunda kitle nedeniyle kliniğimize başvuran, histopatolojik olarak metastatik tümör tanısı alıp primeri tesbit edilemeyen 16 hasta (4 kadın, 12 erkek; ortalama yaş 54 ) çalışmaya dahil edildi. Primer tesbitine yönelik panendoskopi, nazofarenks biyopsisi, tonsillektomi; BT- MR görüntülemesi, PET tarama testleri uygulandı. Bulgular : Hastaların 5’inin primeri tesbit edilebilirken, diğerlerinde primer saptanamadı. FDG PET tarama ve BT primer lezyonu tesbit etmede kullanılmıştır. Evrelemede; hastaların 3’ü N2a, 5’i N2b, 8’i N3 evresindeydi. Tedavide boyun diseksiyonu ve postoperatif radyoterapi yanında cerrahi uygulanamayacak hastalara kemoterapi+ radyoterapi protokolu uygulandı. Hastaların 1’inde nüks, 1’inde uzak metastaz ortaya çıktı. 1 hastada tanısal prosedurler uygulanması aşamasında hasta eksitus olmuştur. Sonuç : Primer kanserin tesbiti alan spesifik tedavi ve geniş alana uygulanacak radyoterapinin yan etkilerinden sakınmak için gereklidir. Cerrahi (eksizyon yada boyun diseksiyonu), radyoterapi ya da cerrahi sonrası radyoterapi uygulaması tedavi seçeneklerindendir. Supraklavikular yerleşimli metastatik kanserlerin primerinin yüksek ihtimalle klavikula altında olmasından tedavide boyun diseksiyonu önerilmemektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-179

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale