Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Cisplatin Ototoksisitesinde Askorbik Asidin Koruyucu Etkisi: Elektrofizyolojik Ve Ultrastrüktürel Değerlendirme
 

Cisplatin Ototoksisitesinde Askorbik Asidin Koruyucu Etkisi: Elektrofizyolojik Ve Ultrastrüktürel Değerlendirme

Karasalihoğlu A., Koten M., Taş A., Yağız R., Giran S., Bulut E., Hüseyin G.

Cisplatin kullanımına bağlı meydana gelen ototoksisitesinin önlenmesinde askorbik asidin olası koruyucu etkinliğinin elektrofizyolojik testler (Transient Evoked Otoakustik Emisyon ve İşitsel Beyinsapı Yanıtları) ve ultrastrüktürel (ışık ve elektron mikroskopik) olarak gösterilmesi amaçlanmıştır. Elektrofizyolojik testler sonucunda, normal işitme eşiği ve emisyon varlığı saptanan toplam 15 kobayın 30 kulağı çalışma kapsamına alındı ve randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Bu üç grubun bir tanesi kontrol grubu (I. Grup), diğer ikisi (II. ve III. grup) çalışma grubu olarak planlandı. Çalışma grubundaki kobaylardan, II. gruptakilere günde tek doz, intraperitoneal olarak, III. gruptaki hayvanlara günde tek doz intraperitoneal olarak 8 gün süreyle, 1,5 mg/kg/gün cisplatin ve 300 mg/gün C vitamini verildi. İntraperitoneal ilaç uygulaması yapılan II. ve III. gruptaki 10 kobayın 20 kulağının elektrofizyolojik testleri tekrarlandı. İntraperitoneal ilaç uygulaması öncesi ve sonrası ölçümlerden elde edilen verilerin grup içi ve gruplar arası istatistiksel karşılaştırmaları yapıldı. Ölçümler sonunda ultrastrüktürel incelemeler (ışık ve elektron mikroskopi) için temporal kemikleri hazırlandı. Çalışma ve kontrol grupları arasında, ilaç uygulaması öncesi emisyon parametrelerinde (reprodüktibilite, response ve Signal/Noise oranı) ve işitsel beyinsapı yanıtlarında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. II. grupta (çalışma grubu) ilaç uygulaması öncesi ve sonrasında otoakustik emisyon parametrelerinde ve işitsel beyinsapı yanıtları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p<0.05). III. grupta (çalışma grubu) yer alan toplam 10 kobay kulağının ilaç uygulaması öncesi ve sonrasında reprodüktibilite, response değerleri karşılaştırıldığında, düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Signal/Noise oranları ve işitsel beyin sapı yanıtları ölçümleri değerlendirildiğinde ise ilaç uygulaması öncesi ve sonrası fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). II. ve III. çalışma gruplarında, tedavi sonrası emisyon parametreleri karşılaştırıldığında ise reprodüktibilite değerleri arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı saptanırken, response değerleri, Signal/Noise oranları ve işitsel beyin sapı yanıtları eşikleri değerlendirildiğinde ise, II. gruptakilere göre daha az kötüleşme olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Çalışmamızın ışık ve elektron mikroskobisi bulgularında; kontrol grubunda normal koklear yapılar izlendi. II. çalışma grubunda ilaç uygulaması sonrası hem ışık hem de elektron mikroskobik görünümlerinde belirgin distrofik değişiklikler, organellerin hiperfonksiyonu ve aktivasyonu izlenmiştir. III. grupta ilaç uygulamaları sonrasında hem ışık hem de elektron mikroskobik olarak reseptör ve destek hücrelerinde belirgin distrofik değişiklikler saptanmadı. Sonuç olarak; cisplatin kullanımına bağlı gelişen ototoksisitenin önlenmesinde askorbik asit kullanılmasının koruyucu etkinliğinin olduğunu söyleyebiliriz.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-40

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale