Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Sistemik Tedavinin Yetersiz Olduğu Ani İşitme Kayıplı Olgularda İntratimpanik Steroid Tedavisinin Etkinliği
 

Sistemik Tedavinin Yetersiz Olduğu Ani İşitme Kayıplı Olgularda İntratimpanik Steroid Tedavisinin Etkinliği

Gerek M., Satar B., Hıdır Y., Genç H., Durmaz A.

Amaç: Sistemik tedaviyle yanıt alınamayan veya yetersiz yanıt alınan ani işitme kayıplı olgularda intratimpanik steroid uygulamasının etkinliğini araştırmaktır. Yöntem ve gereç: Sistemik tedaviye (steroid, kombine tedavi ve/veya hiperbarik oksijen) yeterli yanıt alınamayan 10 olgu (3’ü kadın, 7’si erkek, yaş ortalaması 47,6±13,5 yıl, 27-66 yaş arasında) çalışmaya alındı. Topikal anesteziyi takiben kulak zarı postero-inferior kadrandan yaklaşık 0,5 ml metilprednizolon (prednol 40 mg/ml) enjekte edildi. Enjeksiyonlar haftada 2 kez olacak şekilde planlandı. Her bir enjeksiyon öncesi saf ses odyometri testi yapıldı. İşitme ortalaması 20 db altına inen veya iyileşme saptanmayan olgularda enjeksiyon sonlandırıldı. Yanıt alınamayan olgulara ilave 1 doz daha yapıldı değişme olmadığı takdirde işlem sonlandırıldı. 10 dB ve üzerindeki değişimler değişiklik olarak kabul edildi (iyileşme, değişiklik yok ve kötüleşme). Bulgular: İntratimpanik tedavi öncesi olguların 9’una parenteral steroid tedavisi, 7’sine hiperbarik oksijen tedavisi, 4’üne oral steroid tedavisi uygulanmış yanıt alınamamıştı veya yetersiz yanıt alınmıştı. Bir olguda hipertansiyon ve diabetes mellitus, bir olguda da paroksismal atriyal taşikardi vardı. İşitme kaybı başlangıç süresi ile intratimpanik tedavi arasında geçen süre 15,5±7,2 (6-30 gün arasında) gündü. Olgulara ortalama 3,7±1,3 (2-6 arasında) enjeksiyon yapıldı. Enjeksiyon sonrasında genellikle 3-5 dakika süren geçici baş dönmesi görüldü. İlacın nazofarenkse gelmesi nedeniyle boğazda hafif yanma ve bazı olgularda enjeksiyon anında hafif ağrı şikayeti oldu. 10 olgunun 7’sinde (%70) 10 dB ve üzerinde iyileşme saptandı, 3’ünde ise değişiklik olmadı. 3 olgu (%30) tedavi sonrası 30 dB ve altında işitmeye kavuştu. Tedavi sonrası saf ses ortalamalarında anlamlı değişim gözlendi (tedavi öncesi:80,5±25dB, tedavi sonrası:55,8±33,8, p=0,011). Frekanslara göre iyileşmede 500, 1000, 2000 ve 6000 Hz’te anlamlı derecede fark bulundu. Sonuç: Sistemik tedavinin yetersiz olduğu ani işitme kayıplı olgularda intratimpanik steroid tedavisinin geç de olsa uygulanması etkili olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-101

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale