Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Sıçanlarda Sisplatin Ototoksisitesi Üzerinde L-Karnitin’in Koruyucu Rolü
 

Sıçanlarda Sisplatin Ototoksisitesi Üzerinde L-Karnitin’in Koruyucu Rolü

Ünal M., Vayısoğlu Y., İsmi O.

AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız, sıçanlarda sisplatin kullanarak ototoksisite için bir hayvan modeli oluşturmak ve L-Karnitin (LK)’nin sisplatin ototoksisitesi üzerindeki koruyucu etkisini araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Ağırlıkları 200 ile 250 gr arasında değişen 40 adet erkek, Wistar tipi sıçan çalışma kapsamına alınmıştır. Birinci grup (n=10) intraperitoneal sisplatin, ikinci grup (n=10) sisplatin ve LK, üçüncü grup (n=10) sisplatin ve oral yoldan serum fizyolojik, dördüncü grup ise (n=10) kontrol grubu olarak sadece intraperitoneal serum fizyolojik uygulanan olmak üzere çalışmada 4 grup oluşturuldu. Sisplatin intraperitoneal olarak 12 mg/kg dozunda tek doz olarak uygulandı. Sıçanlarda 50 mg/kg Ketamin ile anestezisi sağlandıktan sonra, enjeksiyondan 3 gün önce ve 3 gün sonra disproduction otoakustik emisyon (DPOAE) ölçümleri yapıldı. DPOAE ölçümleri 2, 3, 4, 6 ve 8 kHz frekansları için yapıldı ve 3 frekansta 3 dB ve üzerinde cevap alınması geçti olarak kabul edildi. Enjeksiyondan 5 gün önce ve 3 gün sonrasına kadar LK günlük olarak oral yoldan 100 mg/kg dozunda, serum fizyolojik ile sulandırılarak 10ml/kg verildi ve kontrol grubuna 5 ml serum fizyolojik intraperitoneal olarak verildi. İstatiksel analiz için SPSS proğramı ile eşleştirilmiş t-testi ve Anova testi kullanıldı. BULGULAR: Sisplatin uygulanan grup kontrol grubuna göre karşılaştırıldığında özellikle 6 ve 8 kHz frekanslarında daha belirgin olmak üzere emisyonlarda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma meydana geldi (p=0,00 ve p=0,01).Bu bu bulgu sisplatinin tek doz uygulanmasında yüksek frekanslarda işitme kaybı meydana getirmesi ile uyumlu idi. Sisplatin uygulanan grup ile sisplatin ve LK uygulanan grup karşılaştırılmasında ise sisplatin uygulanan grupta test uygulanan tüm frekanslarda emisyonlarda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma meydana geldi (2, 3, 4, 6 ve 8 kHz için sırasıyla; p=0,12 p=0,10 p=0,20 p=0,24 ve p=0,42). Sisplatin ve LK uygulanan grup ile kontrol grubunun karşılaştırılmasında 2, 3, 4, 6 ve 8 kHz için istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlenmedi (sırasıyla; p=0,160, p=0,428, p=0,817, p=0,61 ve p=0,219). Bu bulgu sisplatin ile birlikte LK uygulanan grupta test uygulanan tüm frekanslarda emisyonlarda anlamlı bir azalma olmadığını ve LK uygulamasının koruyucu rolü olabileceğini düşündürmüştür. SONUÇ: Sisplatin ototoksisitesi üzerinde profilaktik olarak oral yoldan LK uygulamasının koruyucu rolü olabileceği düşünüldü.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-108

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale