Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Ankilozan Spondilitte Akustik Ses Analizi Bulguları
 

Ankilozan Spondilitte Akustik Ses Analizi Bulguları

Yiğit Ö., Taşkın Ü., Koçak İ., Çakır Z.A., Sunter A.V., Şişman S. A., Kurnaz Ö.

Amaç: Bu çalışmada krikoaritenoid eklem tutulumu olmayan ankilozan spondilitli hastalarda ses kalitesini objektif olarak değerlendirmeyi amaçladık. Method: Ankilozan spondilit tanısı konulmuş toplam 48 hastaya (35 erkek, 13 kadın) genel KBB muayenesi ve laringostroboskopik değerlendirmeden sonra akustik ses analizi ve solunum fonksiyon testi yapıldı. Kontrol grubu olarak ise herhangibir ses problemi veya solunum yolu patolojisi bulunmayan 18 gönüllü (14 erkek, 4 kadın) çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 38,8 (±9,79) ve kontrol grubunda 44,17 (±9,85)'idi. Her iki grupta yaş ortalamaları ve cinsiyet farklılıkları açısından anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Bulgular: Çalışma grubunda kontrol grubuna göre ortalama Fo değerleri istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük (p=0,043) bulunurken, Shimmer değerleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksek (p=0,008) bulundu. HNR ve SNR değerleri ise yine istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük (p=0,032) bulundu. Diğer akustik parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik bulunmadı. Sonuç: Tüm bu bulgular eşliğinde ankilozan spondilitli hastalarda özellikle Fo değerlerindeki düşme azalmış akciğer kapasitesi ve eklem mobilitesindeki minimal etkilenmeye bağlanabilir

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-38

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale