Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Kolesteatomalı Kronik Otitis Media. Myeloperoksidaz Aktivitesi Ve Mastoid Kavitede Postoper.Obliterative Granülasyon----
 

Kolesteatomalı Kronik Otitis Media. Myeloperoksidaz Aktivitesi Ve Mastoid Kavitede Postoper.Obliterative Granülasyon----

Şanlı A., Erdivanlı Ç. Ö.

Amaç: Bu çalışmada, koleteatomalı kronik otitis medialı hastalarda immünohistakimyasal boyama ile myeloperoksidaz (MPO) ekspresyonu ve MPO aktivitesi ile mastoid kavitede postoperatif yaygın granülasyon doku gelişimi arasındaki ilişki değerlendirildi. Bu amaçla, kolesteatomalı kronik otitis media nedeniyle opere edilen kulaklarda alınan kolesteatoma örnekleri incelenerek, bu örnekler için MPO akut inflamasyon markerı olarak bakıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışma; otitis media nedeni ile opere edilen 51 "hasta grubu" ve 30 "kontrol grubu" olmak üzere toplam 81 olgu üzerinde yapıldı. Hasta grup kolesteatomalı KOM nedeniyle opere edilen, kontrol grubu ise kemik yapıda destrüksiyon olmayan kolesteatomasız KOM nedeniyle Tip 1 timpanoplasti operasyonu uygulanan hastalardı. İmmünohistokimyasal incelemede myeloperoksidaz pozitifliği sitoplazmik boyanma şeklinde izlendi. Mastoid kavitede yaygın granülasyon dokusu gelişimi postoperatif aylık takiplerle belirlendi. Bulgular: Çalışma sonucunda, kolesteatoma dokusundaki inflamatuar hücrelerin MPO ile boyanma oranları, kontrol grubundaki normal orta kulak mukozasına göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p: 0, 001; p<0, 01). Postoperatif aylık takipler sonucunda şiddetli derecede MPO aktivitesi görülen 10 hastada (%47,6) mastoid kavitede yaygın granülasyon dokusunun geliştiği gözlendi. MPO aktivitesinin derecesi ile mastoid kavitede postoperatif yaygın granülasyon doku gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı. (p: 0, 001; p< 0, 01). Sonuç: Yaptığımız çalışmanın sonucuna göre, lokal ya da sistemik antioksidan madde kullanımı ile kolesteatoma cerrahisi sonrası mastoid kavitede postoperatif yaygın granülasyon doku gelişimi önlenebilir. Bu nedenle antioksidan ajanların kullanılmasına dair daha ileri çalışmaların yapılmasının faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca MPO aktivitesinin saptanması, kolesteatoma agresivitesinin tayininde kullanılabilecek bir yöntem olabilir. Preoperatif ya da peroperatif olarak düzeyinin araştırılılıp anlamlı düzeyde yüksek bulunduğu taktirde, bu hastaların postoperatif takiplerde rekürrens ve komplikasyon riski açısından dikkatli izlenmesi önerilebilinir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-162

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale