Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Orbital Blowout Kırıklarda Transmaksiller Yaklaşım ve Üretral Kateter Balonu
 

Orbital Blowout Kırıklarda Transmaksiller Yaklaşım ve Üretral Kateter Balonu

Yalçıner G., Kutluhan A., Bozdemir K., Çetin H., Değer M. H., Tarlak B.

Amaç:Orbital blowout kırıkların onarımında transmaksiller yaklaşımla redüksiyon ve redüksiyonun üretral kateter balonu ile desteklenmesi yönteminin etkinliği ve güvenilirliğini retrospektif olarak değerlendirmek. Hastalar ve Yöntem:Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Haziran 2006 ile Ocak 2009 tarihleri arasında izole orbita blowout kırığı nedeni ile opere edilen 18 hastanın bulguları değerlendirildi. Tüm vakalar transmaksiller yolla opere edildi. Vakaların 12sinde redüksiyonu desteklemek için üretral kateter balonu kullanıldı. Geri kalan 6 vakada ise orbita tabanında defekt bulunması nedeni ile kemik ya da kartilaj greft ile onarım yapıldı. Bulgular:18 hastanın 14’ü erkek, 4’ü kadındı. Yaşları 16 ile 55 arasında olup, yaş ortalaması 34.22 idi. Etyolojik neden olarak trafik kazası 6 vaka ile 1. sırada idi. 12 hasta lokal, 6 hasta genel anestezi altında ameliyat edildi. 18 vakanın 12’sinde transmaksiller yolla redüksiyonu takiben nasoantral pencereden yerleştirilen üretral kateter balonu ile redüksiyonun desteklenmesi yeterli olurken, 6 vakada orbita tabanında defekt nedeni ile kemik ya da kartilaj greft ile onarım yapıldı. Sonuçlar: Bir persistan diplopi vakası dışında tüm hastaların sonuçları kozmetik ve fonksiyonel olarak tatminkardı ve hiçbir ciddi komplikasyon görülmedi. Orbital blowout kırıkların onarımında transmaksiller yolla yaklaşım ve üretral kateter balonu kullanımı ya da kemik ve kartilaj greft ile onarım etkili ve güvenilir bir yöntemdir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-167

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale