Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Tonsillektomi Sonrası Orofarengeal Flora Değişiklikleri
 

Tonsillektomi Sonrası Orofarengeal Flora Değişiklikleri

Enver Ö., Karaman E., Işıldak H., Alimoğlu Y., Gönüllü N., Bahar H., Torun M. M.

Amaç: Kronik rekürren tonsilit nedeniyle tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsillektominin orofarengeal flora üzerindeki etkisini araştırmak. Çalışma dizaynı: Kliniğimizde tonsillektomi yapılan kronik rekürren tonsilit hastalarında prospektif bir çalışma yapılmıştır. Eksize edilen tonsilllerden insizyonel derin core biyopsiler de yapılmıştır. Sürüntüler ve core biyopsiler Stuart medyumunda saklanmış ve mikrobiyolojik değerlendirme için mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmiştir. Materyal ve Metot: Rekürren tonsilit nedeniyle opere edilen 31 hastanın orofarengeal sürüntü ve tonsil core biyopsilerine kültür yapılmıştır. Tonsillektomiden 1 ay sonra takip kültürleri yapılmıştır. Sonuçlar: Potansiyel patojen bakterilerin preoperatif ve postoperatif izolasyon oranlarında anlamlı bir fark yoktu. Normal flora anlamlı olarak değişmemiştir. Ancak Neisseria türünün izolasyon oranı düşmüştür(p=0,097), bununla beraber istatistik anlamlılığa ulaşamamıştır. Anaeroplardan en önemli anaerobik bakterilerden olan Bacteroides fragilis anlamlı olarak azalmıştır(p=0,007). Propionibacterium acnes izolasyon oranı anlamlı olarak artmıştır(p=0,009). Tartışma: Rekürren tonsillit hastalarında tonsillektomi sonrası orofarengeal anaerobik bakteriyel flora azalır. Normal flora ve potansiyel patojen bakterilerin izolasyon oranı değişmez. Rekürren enfeksiyon geçiren tonsil, anaerobik bakteriler için bir nidus olabilir. Tonsillektomi kronik rekürren tonsillitli hastalarda orofarengeal florayı sağlıklı populasyonun orofarengeal florasına dönüştürmeye yardım edebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-193

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale