Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » İnkus Uzun Kolu Defekti Tamirinde Kemik Çimentosu Kullanımı Ve İnkus İnterpozisyonunun Karşılaştırılması
 

İnkus Uzun Kolu Defekti Tamirinde Kemik Çimentosu Kullanımı Ve İnkus İnterpozisyonunun Karşılaştırılması

Dere H., Özcan M., Selçuk A., Özcan İ., Özdoğan F., Göktürk G.

Kronik otitis mediada, patolojik dokunun kitle etkisi ile destrüksiyon veya adezyonlar yoluyla kemikçik zincir etkilenebilmektedir. En sık rastlanan kemikçik zincir defekti, inkus uzun kolu nekrozudur. Kemikçik zincir devamlılığı, hastanın kendi kemikçikleri veya alloplastik materyaller kullanılarak sağlanabilir. Bu materyallerden kemik çimentosunun ossiküloplastide hızlı, etkili, güvenilir ve ekonomik bir yöntem olarak kullanımı son yıllarda artmıştır. Bu çalışmaya, kronik otitis media nedeni ile ameliyat edilen ve inkus uzun kolu defekti olup stapes suprastrüktürü normal olan 46 hasta dahil edildi. Kemikçik rekonstrüksiyonu amacı ile 46 hastanın 23’ünde inkus uzun koluna kemik çimento (Ketac-Cem, Espe Dental Ag, Seefeld, Almanya), (grup I), 23’ünde ise inkus interpozisyonu (grup II) uygulandı. Grup 1’de %87.0 temporal fasya, % 8.7 palizat kartilaj, %4.3 kompozit kartilaj ada grefti, grup 2’de ise %91.3 temporal fasya, %8.7 palizat kartilaj greft materyali kullanıldı. Her iki grupta da greft başarısı % 91.3 idi. Grup 1’deki hastaların odyogramlarında hava yolu saf ses ortalamaları preoperatif 42.8dB ve postoperatif 35.2dB (p<0.01) idi. Bu oranlar grup 2’de sırasıyla şöyleydi: 42.9dB ve 34.5dB (p<0.01). İşitmedeki kazanç açısından gruplar arasında istatistiksel olarak belirgin fark yoktu (p>0.05). Hava-kemik aralığı değerleri grup 1’de preoperatif ve postoperatif sırasıyla 27.0 dB ve 20.7 dB idi. Bu değerler grup 2’de sırasıyla 28.7 dB ve 20.2 dB idi. Her iki grupta hava-kemik aralığı işitme kazançları istatistiksel olarak belirgin anlamlı idi (p<0.01, p<0.01). Ortalama hava-kemik aralığı kazancı yönünden karşılaştırıldında gruplar arasında belirgin fark yoktu (p>0.05). Her iki gruptaki hava kemik aralıkları 0-20dB arası 1, 20-30dB arası 2, 30-40 dB arası 3 ve 40dB üzeri 4 olacak şekilde derecelendirildi. Kemik çimento uygulanan grubun hava kemik aralıklarının derecelendirilmesi istatistiksel olarak değerlendirildiğinde ortalama preoperatif 2.26’dan 1.73’e gerilediği görüldü (p<0.01). İnkus interpozisyonu uygulanan grubun hava kemik aralıklarının derecelendirilmesi istatistiksel olarak değerlendirildiğinde ortalama preoperatif 2.13’den 1.60’a gerilediği görüldü (p<0.001). Sonuç olarak, inkus uzun kolu defekti tedavisinde gerek kemik çimento kullanımının gerekse inkus interpozisyonunun etkin yöntemler olduğu ve bizim çalışmamızda birbirine üstünlüğü olmadığı tespit edildi. Ancak daha geniş hasta serileri ile bu mukayeseli çalışmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-114

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale