Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Postauriküler Yerleşimli Epidermal Kist
 

Postauriküler Yerleşimli Epidermal Kist

Büyüklü F., Hızal E.

Özet: Epidermoid kistler baş boyun bölgesinde sıklıkla görülebilen, cilt veya yüzeyel cilt altı doku içerisindeki epidermal hücrelerin çoğalması sonucu oluşan benign lezyonlardır. Yüzeyel kistlerin çoğu klinik olarak birbirinden ayırt edilemez; tanı histopatolojik değerlendirme sonucu konur. Genellikle asemptomatik olan ve sadece kozmetik sorunlara yol açan epidermoid kistler, ortaya çıkıtıkları yaşa, bulundukları yere ve sayılarına göre ciddi hastalıkların habercisi olabilir veya başka hastalıklarla karışabilirler. Bu yazıda postauriküler bölgede belirgin kitle oluşturan bir epidermoid kist olgusu sunulmuştur. Olgu sunumu: 57 yaşında erkek hasta kliniğimize sağ kulak arkasında 8-10 yıldır var olan ve çok yavaş büyüyen ağrısız kitle şikâyeti ile başvurdu. Baş-boyun bölgesini ilgilendiren herhangi bir travma ya da cerrahi girişim öyküsü yoktu. Hastanın muayenesinde, sağ postauriküler sulkusu dolduran, kulak kepçesini hafifçe öne doğru iten, yaklaşık 4x2 cm. boyutlarında kitle görüldü. Kitle, palpasyonu temporal kemiğe ve auriküler kıkırdağa minimal yapışıklık izlenimi veren, sert, yarı mobil özellikteydi. Kitlenin üzeri mavi mor renkli ince bir cilt ile örtülü idi. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde, kıkırdak ya da kemik invazyonu göstermeyen, yoğun içerikli, kontrast tutulumu olmayan lezyon izlendi. Hastanın diğer kulak burun boğaz muayene bulguları normaldi. Lezyon lokal anestezi altında yeterli güvenlik marjı ile total olarak eksize edildi. Eksizyon sırasında kitlenin kapsüllü olduğu görüldü, kapsül bütünlüğü korundu. Patolojik inceleme sonucunda tanı epidermal kist olarak rapor edildi. Hastanın dokuz aylık takibinde rekürrens saptanmadı. Postauriküler bölgede şişliğe neden olan patolojilerin ayırıcı tanısında birinci brankiyal yarık kistleri veya sinüsleri, tortikollis psödotumör gibi konjenital etiyolojiler; kulak delme sonrası oluşan akkiz kistler; reaktif, granülomatöz veya neoplastik/metastatik lenfadenopatiler; travma öyküsü olan hastalarda reaktif kemik gelişimi, kırık kemik segmenti veya kalsifiye hematom; komplike mastoidit ve subperiosteal abse gibi enflamatuar durumlar; mastoid korteksi erode etmiş kolesteatomlar; mastoid kemik, fasiyal sinir, sternokleidomastoid kas, jugüler paraganglia ve parotis kuyruğunu ilgilendiren tümörler ile lipom, epidermoid/dermoid kist, pilar kist ve sebase kist gibi benign yüzeyel lezyonlar düşünülmelidir. Epidermoid kistler, spontan olarak veya travma sonrası ortaya çıkan, her yaş grubunda görülebilen, nadiren malign dejenerasyon geliştiği bildirilmiş, benign oluşumlardır. Klinik olarak kitle uzanımının ve ayırıcı tanının net değerlendirilemediği olgularda bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme gibi radyolojik yöntemler yararlı olabilir. Tedavisi cerrahidir; duvar bütünlüğü korunarak kistin tamamının çıkarılması gerekir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-22

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale