2010

1. Intraparotıd Fasiyal Sinir Nörofıbroması
2. Larinks Lenfoepitelyoma Karsinomu: Olgu Sunumu
3. Larenks Skuamoz Kanserlerinde İkinci Primer Maliğniteler: İki Olgu Sunumu
4. Nadir Görülen İntramasseterik Hemanjiom Olgu Sunumu
5. Disfaji Ve Forestier Hastalığı
6. Erişkin Servikal Lenfanjiom: Olgu Sunumu
7. Temporal Ve Parotideal Travma Sonrası Fasiyal Sinir Paralizisi: Olgu Sunumu
8. Üst Dudak Schwannomu: Vaka Sunumu Ve Literatür Özeti
9. Ağız Tabanı Lipomu: Vaka Sunumu
10. Dilde Kistik Teratom; Olgu Sunumu
11. Vallekula Kisti: Yenidoğanda Solunum Sıkıntısınının Nadir Bir Sebebi
12. Nadir Bir Olgu: Tek Taraflı Parotis Bezi Yokluğu
13. Periferik Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu
14. Hemolacria : Olgu Sunumu
15. Rinofima Tedavisinde Radyofrekans Uygulaması:Olgu Sunumu
16. Dil Kökü Adenoid Kistik Karsinomu: Olgu Sunumu
17. Kartilaj Timpanoplasti Erken Dönem Sonuçlarımız
18. Temporal Kemiğin Metastatik Tümörleri
19. Larinksin Birden Fazla Odaklı Yassı Epitel Hücreli Karsinomu: Vaka Sunumu
20. Boyunda Desmoid Tümör
21. Olgu Sunumu:İntraparotid Fasiyal Sinir Schwannomu
22. Erişkin Hastada Pfapa Sendromu
23. Waardenburg Sendromu (Üç Olgu)
24. Ankaferd Blood Stopperin Nazal Mukoza Üzerine Etkileri
25. Adenoid Vejetasyon İle Paranazal Sinüslerin Volümetrik Gelişiminin 3d Radyolojik Değerlendirilmesi
26. Multinoduler Guatrda Dominant Nodülün Prediktif Değeri Ve Tanımlanamayan Grup Risk Faktörleri
27. Parotid Gland Ve Kafa Cildinin Simultane Malign Fibroz Hisitiositomanın Erken Dönem Nüks Olgusu
28. Ariepiglotik Plikada Kavernöz Hemanjiom: Bir Olgu Sunumu
29. Anterior Servikal Diskektomi Sonrası Vokal Fold Paralizisi: Olgu Sunumu
30. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Deksmedetomidin Kullanım Sonuçlarının Değerlendirilmesi
31. Septorinoplastide Konkal Ve Kostal Kıkırdak Greft Kullanımı: Klinik Deneyimimiz
32. Septoplastinin Etkinliğinin Armm Ve Memnuniyet Formuyla Değerlendirilmesi
33. Eksploratris Timpanotomi Ve İşitme Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız
34. Kronik Otitis Media Olgularında İkinci Seans Operasyon Bulgularımız
35. Glass İyonomer Sementin Kartilaj Üzerindeki Etkisi
36. Sivas'da Okul Öncesi Çocuklarda Gelişimsel Dış Kulak Anomalilerinin Prevelansı
37. Ani İşitme Kaybı Tanısı Konulan Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız
38. Kemik Zincir Rekonstrüksiyonunda Protez Kullanımlarımız
39. Kronik Otitis Media Olgularında Echoplanar Mrı Etkinliğinin Değerlendirilmesi
40. Türk Toplumunda Septum Deviasyonu Geçiren Hastlarada Yaşam Kalitesinin Erken Dönemde Değerlendirilmesi
41. Septoplasti Sonrası Uygulanan Nasal Tamponun Kullanım Şekli Ve Süresinin Postoperatif Erken Dönem Morbidite Üzerine..
42. Smell-Diskettes Koku Testinin Ülkemizdeki Uygulaması
43. Açık Septorinoplastide Cerrahi Teknik: Daha Az Periorbital Ödem Ve Ekimoz
44. Alt Konka Hipertrofisi Tedavisinde Radyofrekans Uygulaması Sonuçlarının Rinomanometri Testi İle Öngörülmesi
45. Vokal Fold Patolojileri Ve İnteraritenoid Bölgede Helıcobacter Pylorı
46. Horlama Ve Obstrüktif Uyku Apnesi Cerrahisinin Nazalans Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
47. Dil Kökü Süspansiyonu: Postoperatif Komplikasyonlar
48. Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromlu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi
49. Hyaluronik Asit Enjeksiyon Laringoplasti Sonuçlarımız
50. Kokleer İmplant Komplikasyonları
51. Travmatik Fasial Paralizi Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastalarda
52. Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
53. Farklı Kulak Patolojilerinde Nazal Hava Yolunun Objektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi
54. Efüzyonlu Otitis Mediası Olan Çocuklarda Alloikok Otitidisin Sıklığı Ve Orijini
55. Otitis Eksterna Hastalarında Sistemik Levofloksasin, Moksifloksasin Ve Topikal Tedavilerin Etkinliklerinin ..
56. Parotis Bezi Tümörlerindeki Cerrahi Deneyimimiz
57. Nazal Polipozisin Erektil Disfonksiyon Üzerine Etkileri
58. Parotis Kitlelerinde Parotidektomi: Uzun Dönem Sonuçları
59. Santral Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Blink Refleksi Sonuçları
60. Vokal Kord Polipli Olgularımızda Cerahi Başarımızın Değerlendirilmesi
61. Tek Taraflı Sensorinöral İşitme Kayıplı Olgularda İşitsel Beyin Sapı Cevapları
62. Koklear İmplant Cerrahi Sonuçlarımız
63. Açık Teknik Timpanoplastide Titanyum Torp Ve Kıkırdak Pabuç Kullanımı
64. Rutin Adenotonsilektomi Spesimenleri İçin Histopatolojik İnceleme Gerekli Mi?
65. Larinks Korunarak Tedavi Edilen Larinks Kanserli Hastalarda Ses Ve Yaşam Kalitesi
66. Akustik Travmaya Bağlı İşitme Kaybında Transtimpanik Steroid Tedavi Etkinliğinin Araştırılması
67. Ratlarda Cisplatin Ototoksisitesine Karşı Betaglukan' In Koruyucu Etkisinin Araştırılması
68. Pulsatil Elektromanyetik Alanın Sıçanlarda İç Kulak Üzerine Etkilerinin Araştırılması
69. Kişiye Özel Program.Kısmi Maske. Cihazları İle Betahistin Dihidroklorür ted.Tinnitus Şiddeti Ve Algısı Üzerine Etkisi…
70. Kolesteatomun Gösterilmesinde Echoplanar Difüzyon Ağırlıklı Mr'ın Yeri
71. Doğumsal İşitme Kayıplarında Genetik Tarama
72. Epizodik Vertigonun Ayırıcı Tanısında Uyarılmış Vestibuler Kas Potansiyelleri Ve Multifrekans Empedansmetrinin Katkısı
73. Vertigo Ayırıcı Tanısında Migrenin Yeri
74. Canal Wall Down Timpanoplastilerde Manubriostapediopeksi Tekniği
75. Koklear İmplantasyon Komplikasyonları: 350 Olguluk Seri Sonuçlarımız
76. Çok Seviyeli Cerrahi Yapılan Ouas Hastalarının Değerlendirilmesi: Klinik Çalışma
77. Adenotonsillektomide Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
78. Endolarengeal Mikrocerrahi Sonrası Larengofarengeal Reflü Tedavisinin Ses Kalitesi Üzerine Etkisi
79. Sıçanlarda Amikasin Ototoksisitesinde Pentoksifilinin Protektif Etkisi
80. Ouas Cerrahileri Arasında Postoperatif Ağrının 24 Saatlik Karşılaştırılması
81. Amikasinin Ototoksik Etkisinin Ve E Vitaminin Ototoksisitedeki Olası Protektif Etkisinin,Sıçan Kokleasında Otoakustik
82. Operative Findings & Ct Scan Changes Of The Temporal Bone İn Chronic Otitis Media
83. Ani İşitme Kaybında Sağlam Kulağın İşitmesinin Değerlendirilmesi
84. Amikasin Ototoksisitesinde Betaglukan' In Koruyucu Etkisinin Otoakustik Emisyon İle Değerlendirilmesi
85. Advanced Thyroıd Carcınoma And Obstructıon Of The Upper Aırway- A Challenge For The Surgeon
86. Eksternal Nasal Valv Yetmezliğine Yönelik Girişimlerimiz Ve Sonuçlarımız
87. Kapsül Koruyucu Ve Klasik Soğuk Bıçak Tonsillektomi Tekniklerinin Karşılaştırılması
88. Obstrüktif Uyku Apnesinde Tükrük Ve Serum Myeloperoksidaz Düzeyleri
89. Çocuklarda Tonsillektomi Ve D Vitamini
90. Nazal Polipozis İle İnos Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
91. Sulkus Vokalisin Histopatolojik Özellikleri
92. Tonsillektomi Sonrası Kilo Kayıplarına Ağrı Kontrolünün Etkisi
93. Some Orl’ Manifestations Of Liver Biliary And Gastroesophageal Reflux Disease (Gerd)
94. Oral Kavite Kanserlerinde Hpv’nin Araştırılması, Klinik Ve Histopatolojik Parametrelerin Boyun Metastazına Etkileri
95. Nüks Larenks Karsinomlu Hastalarda Kurtarma Cerrahisi Sonuçlarımız
96. Deneysel Alerjik Rinit Modelinde Siklosporin Ve Siklofosfamid’in Topikal İntranazal Kullanılmasının Etkileri
97. Türkiye’de KBB Uzmanlarının Koku Hastalıklarına Yaklaşımı: Anket Çalışması
98. Postmenopozal Kadınlarda Estradiol-Drospirenonun Nazal Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
99. Alerjik Rinitli Hastalarda Nasal Septal Swell Cisminin Histopatolojik Analizi
100. Traditional Surgical Techniques For Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma Treatment
101. Baş Boyun Mukozal Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Yöntemi İle N0 Boyuna Yaklaşım
102. Baş-Boyun Kanserli Hastalar İçin Washington Üni. Yaşam Kalitesi Anket Formu Türkçe Versiyon. Geçer.Ve Güven.Araştırılma
103. Timpanoskleroz Ve Aterosklerozun Birlikte Görülme Sıklığı Ve Ortak Risk Faktörleri
104. Septoplasti Sonrası Nazal Tamponun Cerrahi Başarıya Etkisi: İleriye Dönük Klinik Çalışma
105. Trabzon İl Merkezindeki 12-15 Yaş Grubu Çocuklarda Alerjik Rinit Prevalansı
106. Deneysel Sıçan Alerjik Rinit Modelinde Topikal İntranazal Doksisiklin Etkilerinin İncelenmesi
107. Sniffin’ Sticks İle Türkiyede Normal Koku Skorlarının Değerlendirilmesi: İlk Veriler
108. Allerjik Rinokonjonktivit Ve Astım Hayvan Model.Steroid, Montelukast Ve Omalizumab Tedavi. Etkinlik.Karşılaştırılması
109. Nazal Polipozisli Hastalarda Eotaksin-1 Gen Polimorfizmleri
110. Sıçanlarda Bütan Gazı İnhalasyonunun Nazal Kavite Üzerindeki Etkilerinin Histopatolojik İncelenmesi
111. Greft Materyeli Olarak Kullanılan Kostal Ve Septal Kartilajların Biyomekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması
112. Ameliyat Öncesi Anksiyete Ve Depresyonun Kulak Burun Boğaz Ameliyatı Sonrası Ağrı Düzeyine Etkisi
113. Vokal Nodül Hastalarında Ses Hijyeni Eğitiminin Etkililiğinin Objektif Ve Subjektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi
114. Uykuda Solunum Bozukluğu İle Reflü İlişkisi
115. Koklear İmplantasyonda Subperiostal Temporal Cep Tekniği: Karşılaştırmalı Klinik Çalışma
116. Tuba Östaki Ve Petröz Karotid Arter Arasındaki Anatomik İlişki
117. Ankaferd Blood Stopper’in Epistaksis Kontrolü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
118. Kobaylarda Farklı Uyaran Niteliğinin Teoae Ve Dpoae Sinyal/Gürültü Üzerine Etkileri
119. Castellani Solüsyon.Kobaylar.Ototoksik Etki.Otoakustik Emisyon Ve Beyinsapı İşitsel Uyarıl.Potansiyell.Değerlendirilmesi
120. Nitinol Stapez Protezi İle Erken Dönem Sonuçlar
121. Nazal Polipli Hastaların Cerrahi Spesmenlerinin Rutin Histopatolojik Tetkiki Gerekli Midir?
122. İntratimpanik Steroidlerin, Akus.Travma Sonrası Koklear Histomorfolojik ve Elektrofizyolojik Etkilerinin Araştırılması
123. Tiroid Oto Ve Heterogreftinin Fonksiyonel Kapasitesi: Deneysel Bir Çalışma
124. Kulak Burun Boğaz Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Karar Verme Stratejileri Ve Mesleki Doyumları
125. Adeno-Tonsillektomi Ameliyatı Geçiren Çocuklar Ve Aileleri İçin Boyama Kitabı Hazırlanması
126. Adenoidektomi Öncesi Ve Sonrası Transnazal Endoskopik Kontrol Gerekli Midir?
127. Standardize Edilmiş Nar Ekstresinin Sıçanlardaki Rastgele Deri Flebinin Sağkalımına Olası Etkisinin Araştırılması
128. Anterıor Glottik Stenozlu Erişkin Hastaların Cerrahi Tedavisi
129. Larengofarengeal Reflüde Tiroaritenoid Kas Elektromiyografisi
130. Ratlarda Miringotomi Sonrası L-Karnitin Kullanımının Miringoskleroz Üzerine Etkisi
131. Kolesteatomalı Kronik Otitli Hastalarda Kolesteatomada Bcl-2, Bax, C-Erbb-2 Düzeylerinin Değerlendirilmesi
132. Kronik Otitis Media Cerrahisinde Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlarımız
133. Tip 1 Timpanoplastide Fasya Ve Kartilaj Greft Kullanımı Sonuçlarımız
134. Epworth Uykululuk Skalası Ve Müller Manevrası Bulgularının Polisomnografi Bulgularıyla Korelasyonu
135. Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Değerlendirilmesi
136. Larenks Kanserli Hastalarda Otofloresan Bronkoskopinin Trakeobronşiyal Sistemdeki Prekanseröz Lezyon. Saptamadaki Yeri
137. Servikal Özefagus Yerleşimli Heterotopik Gastrik Mukoza İle Larengofarengeal Reflü Hst.lığı arasındaki ilişki
138. Sinonazal Polipozisli Olgularda Sistemik Steroid Tedavisinin Etkinliği
139. Çocuklarda Adenoid Nazofarenks Oranının Ve Adenotonsillektominin Igf-1 Ve Igfbp-3 Düzeylerine Etkileri
140. Bir Üniversite Hastanesinin Kulak Burun Boğaz Polikliniğinin Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi
141. Klinisyenlerin Tek Başına Yaptıkları Ve Patolog Eşliğinde Yaptıkları İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinin başarı.kıyas.
142. Larenks Karsinomlu Olgularda Vasküler Endotelyal Growth Faktör A Ve C Düzeylerinin Prognoza Etkisi
143. Baş Boyun Kanserli Hastalara Verilen Sosyal Desteğin Vücut Algılarına Ve Yaşam Kalitelerine Etkisi
144. Ani İşitme Kayıplı Hastaların Genel Değerlendirilmesi Ve Tedavi Sonuçları
145. Apertura Priformisde Ortaya Çıkan Pediyatrik Schwannom
146. Incidentally Detected Asymptomatic Metal Foreign Bodies (Two Nails) İn Shomaker's Maxillary Sinus
147. Rinoplastide Steroidlerin Ödem Ekimoz Ve İntraoperatif Kanama Üzerine Etkisi
148. İntramusküler Etofenamat Kullanımına Bağlı Gelişen Ani İşitme Kaybı Olgusu
149. Boyun Kitleleri: 981 Olgunun Retrospektif Analizi
150. Taşkırmaya Bağlı Gelişen İç Kulak Hasarının Erken Dönemde Yüksek Frekans Odyogram İle Analizi
151. Hiperbilirubinemili Yenidoğanlarda İşitsel Nöropati/İşitsel Senkronizasyon Bozukluğunun Uzun Dönem Sonuçları
152. Farklı Konuşmayı Tanıma Yüzdelerinde A Tipi Davranış Ve Öfke Profillerinin Analizi
153. Pediatrik Olguda 4. Brankial Yarık Anomalisi
154. Amiloid Guatr:Olgu Sunumu
155. Near Total Larenjektomi Tecrübelerimiz
156. Adenotonsillektomi Hastalarında Desfluran Ve Sevofloranın Perioperatif Kanama Üzerine Etkisi
157. Glomus Karotikum Tümörlerinde Preoperatif Embolizasyon Gerekliliği: 10 Yıllık Sonuçlarımız
158. Gürültülü Ortamda Çalışmanın Vestibüler Sistem Üzerine Etkileri
159. Paranazal Sinus Anatomik Varyasyonlarının Değerlendirilmesi
160. Spinal Cord İskemi-Reperfüzyonu Sonrası Corti Organında Oluşan Uzak Organ Hasar
161. Resveratrol’ün Cisplatin Ototoksisitesini Önlemede Yeri
162. Tip 1 Timpanoplastide Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlar
163. Preaurikuler Bölge Pilomatriksoması: Olgu Sunumu
164. Spreader Greft Yerleştirilen Septoplastilerde Nazal Rezonans Değişikliğinin Akustik Analiz İle Değerlendirilmesi
165. Olgu Sunumu: Burun Sırtında Epidermoid Kist
166. Larengeal Amiloidoz
167. Larinks Mukoepiermoid Karsinomu: Olgu Sunumu
168. Ofis Ortamında Kolay Bir Uygulama Yağ Miringoplasti
169. Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Tedavisi İle Hemodilüsyon Ve Vazoaktif Tedavi Kombinasyonunun Karşılaştırılmas
170. Hipofarenks Kanserlerinin Tedavisinde Cerrahi+Adjuvan Tedavi Ve Kemoradyoterapi Sonuçlarının Karşılaştırılması
171. Dispne Yapan Nadir Bir Olgu: Dev Hipofaringeal Hamartom
172. İntraoral Hairy Polip
173. Larengeal Pemfigus Vulgaris: Olgu Sunumu
174. Timpanomastoidektomi Sonrası Beklenmedik Komplikasyon: Nörojenik Mesane
175. Uvula Uzunluğu Palatal İmplantların Basit Horlama Tedavisi Sonuçlarını Etkiler Mi?
176. Antrokoanal Polip Görünümünde İnverted Papillom Olgu Sunumu
177. Auriküler Bazal Hücreli Karsinom Zemininde Miyazis Olgusu
178. Bir Boyun Kitlesi Nedeni; Tularemi
179. Endoskopik Sinus Cerrahisi (Fess) Yapılan Hastalarımızda Görülen Komplikasyonlar
180. Parotis Bezinde Dev Pleomorfik Adenom
181. Eş Zamanlı Ve Birbiri İle Devamlılık Gösteren Birinci Ve İkinci Brankial Yarık Anomalisi Vaka Sunumu
182. Sternokleidomastoid Kas İçine Yerleşimli Kapiller Hemanjiom
183. Botulinum Toksini Enjeksiyonunun Pektoralis Major Flebine Bağlı Disfaji Tedavisindeki Etkinliği: Bir Olgu Sunumu
184. İntramasseterik Soliter Fibröz Tümör
185. Retromolar Trigonda İnflamatuvar Miyofibroblastik Tümör: Olgu Sunumu
186. Pediatrik Çölyak Hastalarında Otoakustik Emisyon Testleri
187. Vokal Kord Paralizisinde Ender Görülen Bir Etyolojik Faktör: Kondrosarkom
188. Servikal Lenfadenitli 2 Tularemi Olgusu
189. Larenks Kanserli Hastalarda Yutmanın Fiberoptik Endoskop İle Değerlendirilmesi
190. İnfratemporal Fossa Nörinomu
191. Geriatrik Hastalarda Epistaksis
192. Konjenital Ranula: Olgu Sunumu
193. Tonsillektomi Sonrası İkincil Kanamalar
194. 30 Yıldır Burunda Semptom Vermeyen Yabancı Cisim Olgusu
195. Erken Evre Hipofaringeal Skuamöz Hücreli Kanserin Beklenmedik Geç Dönem İzole Kemik Metastazı:Nadir Bir Olgu Sunumu
196. Kronik Otitis Media’lı Hastada Gelişen Kulak Miyazı (Musca Domestica): Tedavide Önemli Bir Nokta
197. Vaka Sunumu: İiab Sonrası Larenkste İtilmeye Yol Açan Tiroid Nodül İçi Kanama
198. Erken Çocukluk Döneminde Rastlanan Dev Pleksiform Nörofibrom
199. Tiroglossal Duktus Kistinden Kaynaklanan Pediatrik Papiller Tiroid Karsinomu
200. Peritonsiller Apse İle Gelen Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgu Sunumu
201. Mandibula Kondiloid Proces Lokalizasyonunda Ektopik Diş - Dentigeröz Kist Yerleşimi
202. Nadir Bir Sfenoid Sinüs Kitlesi : Prolaktinoma
203. Bilateral Sulkus Vokalis Olgusu
204. Pnömoparotidis; Olgu Sunumu
205. Bilateral Laringosel Zemininde Gelişen Tek Taraflı Laringopiyosel:Olgu Sunumu
206. Orbita Tavanını Ve Posteriorunu Erode Eden Frontal Sinüs Mukoseline TekTaraflı Osteoplastik Yaklaşım Uygu.olgu sunumu
207. Uykuda Solunum Bozukluğu Ve Dislipidemi
208. Mediastinal Uzanım Göste.Solunum Sıkıntısı Yapan,Yumurta Kabuğu Kalsifikasyon Oluşturan Dev Retrosternal Guatr olgu sun.
209. Katatreni Ve Osas Birlikteliğinde Cpap Tedavisi: Olgu Sunumu
210. Parotis Bezi Kitlelerinin Cerrahi Sonrası Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
211. Tip 1 Timpanoplastide Perikondrium/Kıkırdak Ada Ve Temporal Adale Fasyasının Karşılaştırılması
212. Alerjik Rinit Tedavisinde Endonazal Fototerapi
213. İnvaziv Sinonazal Aspergilloz
214. Primeri Bilinmeyen Malign Melanomun Submandibuler Bez Metastazı
215. Frenulum Kısalığı Tedavisinde Thermal Welding Yöntemi Sonuçlarımız
216. Geriatrik Baş Boyun Mukozal Malign Melanom Olgularında Cerrahisiz Takip Sonuçları
217. Edinsel Subglottik Ve Trakeal Stenoz Tedavisinde Balon Dilatasyonun Rolü
218. Obstruktif Uyku Apneli Hasta. Sefalometrik Posterior Hava Yolu Analizi İle Endoskopik Dil Kökü Hipertrofi Bulgu. Karşıl.
219. İzole, Tek Taraflı Hipoglossal Sinir Paralizisi: Olgu Sunumu
220. Eksternal Künt Laringeal Travma
221. Dev Dermatofibrom: Olgu Sunumu
222. Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon Olgusunda İşitme Kaybı
223. Yedi Günlük Bir Yenidoğanda Konjenital Larengeal Sakkuler Kist Olgusu
224. Tıkayıcı Uyku Apne Sendromunda Hastaları Apne-Hipopne İndeksiyle Değerlendirmek Doğru Mu?
225. Hasta Güvenliği Ve Tıbbi Hatalar
226. Nazal Polipozis Ve Kronik Sinüzitte Mmp-1, Mmp-2, Mmp-8 Ve Tımp-2’nin Etkisi
227. Maksillada Ameloblastik Karsinoma : Olgu Sunumu
228. Orta Konka Bülloza Cerrahisinde Ezerek Küçültme Tekniği Sonuçları
229. Osas’ Lı Hastaların Uyku Endoskopi Bulgularının Resim Analiz Programı İle Değerlendirilmesi
230. Ani İşitme Kaybında Başlangıç Tedavisi Olarak İntratimpanik Steroid Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması
231. Nazal Ekspiryum Zorluğu İle Ortaya Çıkan Sfenokoanal Polipli Olgu
232. Sjögren Sendromu Ve Parotiste Pleomorfik Adenom Birlikteliği: Olgu Sunumu
233. Nadir Bir Boyun Kitlesi: Primer Servikal Hidatik Kist Olgusu
234. Travma Sonrası Alt Dudakta Görülen Hemanjiyom Olgusu
235. Tiroid Komşuluğunda Nadir Lokalizasyonlu Vagal Paraganglioma: Olgu Sunumu
236. Tiroid Kitlesini Taklit Eden Larenks Adenoid Kistik Karsinomu
237. Fasial Paralizi Tedavisi Sırasında Oluşan Ramsey Hunt Sendromu Olgu Sunumu
238. Hafif Kafa Travması Zamanı İşitme Deyişkenlikleri.
239. Submandibular Bezin Castleman Hastalığı
240. Retrofarengeal Apse Olgu Sunumu
241. Supraglottik Larenjektomi Sonuçlarımız
242. Yumuşak Damakta Leiomyosarkom:Olgu Sunumu
243. Maksiller Sinüs Yabancı Cismin Premaksiller Alana Ekstrüzyonu
244. Primeri Bilinmeyen Boyun Tümörü Olgusunda Senkron Silent Tonsil Tümörü Olgusu
245. Parafarengeal Bölge Tümörleri: 40 Olguluk Sonuçlarımız
246. Substernal Guatra Cerrahi Yaklaşım
247. Sağ Boyunda Pulsatil Kitle; Yüksek Yerleşimli İnnominat Arter
248. Dental Apse Sonrası Tek Taraflı Periferik Fasyal Paralizi: Vaka Sunumu
249. Aurikula Deformitesinin Z-Plasti Tekniğiyle Düzeltilmesi
250. Kıkırdak Timpanoplasti Sonuçlarımız
251. Damakta Pleomorfik Adenom: Vaka Sunumu
252. Tiroglossal Duktus Kisti Primer Papiller Karsinomu
253. Ondokuz Mayıs Üni. 2 Yıllık Süreçte Baş Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Deneyimimiz - 50 Vaka
254. Üst Juguler Bölgede Dev Tiroid Nodülü; Bir Olgu Sunumu
255. Anti-Pnömokok Konjuge Aşılar Ve Kbb Sahasına Yansımaları
256. Kranial Sinir Tutulumları İle Seyreden Bir Maksiller Sinüzit Olgusu
257. Atopik Allerjik Rinitli Çocuk Hastalarda İntranazal Salbutamolün Etkisi
258. Parotis Bezi Neoplazilerinde Postoperatif Yaşam Kalitesi
259. Boyun Bölgesinde Nadir Bir Olgu: Primer Hidatik Kist
260. Kolesteatomalı Kronik Otitis Media.Myeloperoksidaz Aktivitesi Ve İletim Tipi İşit.Kaybı Derece.Arasın.İlişki Var Mıdır?
261. Nazal Poliplerde Gözlenen Epitel Hücre Proliferasyonu Nazal Poliplerin Relapsında Prediktif Bir İndeks Olabilir Mi?
262. Septorinoplasti Operasyonunu Takibe Serebrospinal Sıvı Kaçağı
263. Kolanjiokarsinom’da İlk Bulgu Olarak Servikal Lenf Nodu Metastazı
264. Adenoid Vejetasyon İle Mastoid Hücrelerin Volümetrik Gelişiminin 3d Radyolojik Değerlendirilmesi
265. Pitotik Ve Uzun Burunda "Üst Lateral Kartilaj Kısaltma Tekniği”"
266. Temporal Adale Fasya Grefti Kullanılan Timpanoplasti Vakalarında Başarı Oranı
267. İnlay Butterfly Kartilaj Timpanoplasti Vaka Sunumu
268. Erişkin Hastada Parotis Bezi Hemanjiomu: Olgu Sunumu
269. Kronik Süpüratif Otitis Mediada Osteonekrozun Elektron Mikroskopik Görüntülenmesi
270. Çocuklarda Superior Yerleşimli Subperiosteal Orbital Abseler
271. Serebrospinal Rinorede Bir Ayırıcı Tanı:İncomplet Partisyon Tip I Malformasyonu
272. Atipik Yerleşimli Bir Onkositoma Olgusu
273. Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonunda Provox Konuşma Protezi Tecrübelerimiz
274. Bilateral Frontal Mukoseli Olan Hastada Sol Frontal Sinüsün Sağ Nazal Tavana Drenajı
275. Supraklavikuler Torasik Kanal Kisti
276. Tinnituslu Hastalarda Serum Homosistein Seviyelerinin Önemi
277. Metaplastik Whartin Tümörü; Vaka Sunumu
278. Dev Glomus Karotikum:Olgu Sunumu
279. Boyunda Sıradışı Metastatik Kitle: Endometrioid Tip Endometriyal Adenokarsinom
280. Septoplasti Cerrahisinde Parenteral Asetaminofen Ve Tramadolün Analjezik Etkilerinin Karşılaştırılması
281. Boyunda Primeri Bilinmeyen Malign Melanom Metastazı
282. Tiroglossal Duktus Kistinde Papillar Karsinomlu İki Olgu
283. Orta Kulakta Glomus Timpanikum’u Taklit Eden Promontoryum Hemanjiyomu
284. Scuba Kullanan Dalıcılarda Temporomandibular Eklem Sendromu
285. Nazal Septumun Lobüler Kapiller Hemanjiomu
286. Nadir Görülen Bir Schwannoma Vakası; Dilde Schwannoma
287. Yabancı Cisim Aspirasyonları
288. Hemşirelerin İş Yeri Memnuniyeti
289. Septal Hematom Ve Septal Apse
290. Rinoplasti Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Nazal Dorsumda Mukus Kisti
291. Rinolithiazis
292. Dev Konka Bülloza Piyoseli: Olgu Sunumu
293. Nazal Septum Kaynaklı Düşük Grade Kondrosarkom : Olgu Sunumu
294. Nazal Polipozisin Maksiller Kemik Arkta Remodeling Etkisi
295. Sinonazal Polipde Osteoid Metaplazi
296. Modifiye Spreader Greft Ve Avantajları
297. Nadir Görülen Tek Taraflı Burun Kitlesi Olgusu: Kafa Tabanı Miksoma
298. İntranazal Anjiofibrolipoma
299. Sinonazal İnverted Papillom Ve İlişkili Durumların Pozitron Emisyon Tomografi İle Değerlendirilmesi
300. Kapalı Tip Septorinoplastide Kolumellar Strut Yerleştirilmesi: Basit Ve Efektif Bir Yöntem
301. Kliniğimizde Uyguladığımız 3 Farklı Teknik İle Otoplasti Sonuçlarımız
302. Mastoidektomi Sırasında Karşılaşılan Anatomik Varyasyonlar
303. Vokal Kord Poliplerinde, Diod Lazerle Ve Soğuk Cerrahi Aletlerle Yapılan Mikrolarengocerrahinin Ses üzerine etki.karşı.
304. Dış Kulak Yolu Bazaloid Hücreli Karsinomu: Vaka Sunumu
305. 2 Olgu Nedeniyle Tiroid Bez Kökenli Boyun Kitleleri
306. Erişkin Hastada Boyunda Kavernöz Hemanjiom
307. Frontoetmoid Ensefalosel Olgu Sunumu
308. Menapozun Nazal Fizyoloji Üzerine Etkisi
309. Nazal Septumda Burkitt Lenfoma
310. Fasiyel Asimetriye Neden Olan Bilateral Nasolabial Kistin Kombine Sublabial Ve Transnasal Eksizyonu
311. Dev Orta Konka Mukopiyoseli: Vaka Sunumu
312. Etmoid Kemik İçine Uzanım Gösteren Sphenoid Kokenli Anevrizmal Kemik Kisti: Çocuk Olgu Sunumu
313. Rinoplasti Ve Septoplastide Kartilaj Dilimleme Tekniği
314. Nazal Polipozis Tedavisinde Oral Steroid Kullanımı Sonrası Takip Sonuçlarımız
315. Parasfenoidal İnternal Karotid Arter Yaralanması: Olgu Sunumu
316. Nazal Polipozis Ve Kronik Rinosinüzitte Jab1 Ve Tgf-Β1' İn Expresyonu
317. Renal Arter Stenozunda İlk Şikayet Olarak Epistaksis
318. Dev Rinolit
319. Dev Frontal Sinüs Mukopiyoseli: Olgu Sunumu
320. Rinolityazis Ve Asimetrik Adenoid Hipertrofi Birlikteliği
321. Sinonazal İnverted Papillomda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
322. Nazal Poliplerde Alerjik Rinit, Astım Ve Aspirin Sensitivitesinin Rekürrense Etkisi
323. Endoskopik Transsfenoidal Hipofiz Adenomektomi Yapılan Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
324. Dev İntranazal Kitle: İnverted Papillom
325. Nadir Bir Vaka Sunumu: Sinonazal Morganella Morganii Enfeksiyonu
326. Sinonazal Transizyonel Hücreli Karsinom
327. Septoplasti Operasyonu Yapılan Hastalarda Göz Ve Burun Kültürü Değişiklikleri
328. Orta Konka Mukoseli
329. Evaluation Of Allergen And Other Etiological Factors That Causes Allergic Rhinitis İn Children
330. Nazal Polipli Hastalarda Sigara İçimi Ve Alerjinin Etiyopatogenezdeki Rolü
331. Dev Fronto-Orbital Mukosel Olgu Sunumu
332. Kronik Egzematöz Eksternal Otitli Hastalarda Allerji Deri Testi Reaktivitesi
333. Rinoorbital Mukormikozis
334. Nazal Polipozis İle Alerjik Parametreler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
335. Kronik Otitis Media Hastalarında Alerjik Rinit Varlığı Kemik İletim Eşiklerini Etkiler Mi?
336. Semisirküler Kanal Dehisensleri; Tanı Ve Tedavisi
337. Tavşan Modelinde Akut Otitis Media Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Histolojik Bulgular İle Karşılaştırılması
338. Orofarengeal Tularemide Tedavi Amaçlı Kullanılan Streptomisinin Odyolojik Monitörizasyonu
339. Ramsay Hunt Sendromunda İntra Venöz Acyclovir Tedavisinin Yeri
340. Kronik Otit Tedavisinde Radikal Ve Modifiye Radikal Mastoidektomilerin Tedavi Sonuçları
341. Total Petröz Kemik Destrüksiyonu Yapan Kolesteatom Olgusu
342. Fasial Paralizi Ve Akut Mastoiditisde Ender Bir Etyoloji
343. Tek Taraflı Efüzyonlu Ototis Media İle Kendini Gösteren Serebrospinal Sıvı Otoresi: Olgu Sunumu
344. Temporal Kemik Travması Sonrası Gelişen Beyin Omurilik Sıvısı Otoresi
345. Larinksin Sarkomatoid Karsinomu: Nadir Bir Olgu Sunumu
346. Total Tiroidektomide Yerleştirilen Anti-Adeziv Bariyerin Ses Kalitesi Üzerine Etkisi
347. Bir Olgu Nedeniyle Dış Kulak Yolu Kolesteatomu
348. Geç Dönemde Başvuran Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Tedavinin Retrospektif Analizi
349. Tanısı Gecikmiş Persistan Fasiyal Paralizili Ramsey Hunt Sendromu
350. Dış Kulak Yolu Kolesteatomu
351. Kronik Supuratif Otitis Media’lı Hastalarda Dış Kulak Yolu Kültür Sonuçlarının Analizi
352. Çok Erken Yaşlarda Görülen Akut Otit Komplikasyonları:Akut Mastoidit Ve Subperiostal Apse:İki Olgu Sunumu
353. Kelebek Miringoplasti
354. Kemik Talaş Ve Kıkırdak Yonga İle Parsiyel Mastoid Obliterasyonu
355. Tinnitusta Maskeleme Tedavisi Sonuçlarımız
356. Tinnitus Şikayeti İle Başvuran Dky’da Kene Olgusu
357. Postoperatif Gelişen Bilateral Ani İşitme Kaybı
358. Orta Kulak Cerrahisinin Çok Nadir Bir Komplikasyonu: Status Epileptikus
359. Tiroidektomi Yapılan Olgularımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
360. Tiroglossal Duktus Kisti Karsinomu: Olgu Sunumu
361. Rediatrik Parotis Mukoepidermoid Kanseri
362. İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlarımız
363. Larenjektomi + Hemitiroidektomi Sonrasında Tiroid Fonksiyonları Değişimleri
364. Karotis Kanamasında “Self-Expandable” Kaplı Stent Kullanımı:Olgu Sunumu
365. Sağ Tiroid Hemiagenezisi : Olgu Sunumu
366. Komplikasyonlu Kronik Otit Vakalarının Retrospektif İncelenmesi
367. Ağız Tabanından Kaynaklanan Miyoepitelyal Karsinom Olgu Sunumu
368. Baş Boyun Radyoterapisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Sternoklavikuler Osteonekroz
369. İntralarengeal Uzanım Gösteren Tiroglossal Kanal Kisti
370. Lingual Tiroglossal Kist: Olgu Sunumu
371. Derin Boyun Enfeksiyonları Deneyimlerimiz
372. Ön Kafa Tabanı Miksoması
373. Sempatik Zincirden Kaynaklanan Nörofibrom: Olgu Sunumu
374. Primer Tiroid Lenfoma : Olgu Sunumu
375. Fasiyal Sinirle İlişkili Birinci Brankial Ark Anomalisi
376. Laringeal Adenoid Kistik Karsinom Olgu Sunumu
377. Üst Dudakta Derinin Benign Mikst Tümörü:
378. Larenksin Bazaloid Tip Skuamoz Hücreli Karsinomu
379. Bilateral Glomus Karotikum
380. Parafarengeal Bölge Tümörünü Taklit Eden Nadir Görülen Guatr Olgusu
381. Dil Schwannoması : Bir Vaka Ve Derleme
382. Supraglottik Larenks Kanserlerinin Cerrahi Tedavisinde Onkolojik Sonuçlarımız
383. Mandibulada Leiomyosarkom: Olgu Sunumu
384. Faringeal Kitle Olarak Ortaya Çıkan Tortuous İnternal Karotid Arter
385. Barotramva Sonrası Oluşan Internal Karotid Arter Pseudoanevrizması
386. Boyunda Yaşamı Tehdit Eden Nekrotizan Fasiit: Bir Olgu Sunumu
387. Trakeaya İnvazyon Gösteren Tiroid Bezi Skuamöz Hücreli Karsinomu
388. Uzak organ metastazı ile seyreden submandibuler glandın polimorföz düşük dereceli adenokarsinomu: olgu sunumu
389. Pectoralis Major Flep Cerrahisi Sonuçlarımız
390. Boyun Diseksiyonu Sonrasında İnternal Juguler Ven Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
391. Malign Paraganglioma: Olgu Sunumu
392. Servikal Nekrotizan Fasiit: İki Olgu Sunumu
393. Larinks Kanserinde Vimentin Ekspresyonunun Prognoza Etkisi
394. Oral Karsinomlarda İnvazyon Derinliğinin Boyna Etkisi
395. Hipofarinks Kanseri Tedavisinde Radyoterapi Ve Cerrahi Tedavi Sonuçları
396. Primeri Bilinmeyen Baş Boyun Kanserlerinde Tanısal Yaklaşımlar
397. Baş Boyun Kanserlerinde Sentinel Lenf Nod Biyopsisiyle N0 Boyuna Yaklaşım
398. Supraglottik Larenjektomi Operasyonunun Onkolojik Ve Fonksiyonel Sonuçlarına Etki Eden Faktörler
399. Oral Kavite Tümörlerinde Okkült Ekstrakapsüler Yayılım
400. Oral Tümörlerde Submandibüler Bez Tutulumu
401. Masif Dil Kökü Tutulumunda Genişletilmiş Suprakrikoid Larenjektomi: Suprakrikoid Larenjektomi + Hyoidektomi Tekniği
402. Supraklavikuler Matür Teratoma: Olgu Sunumu
403. Farenks Arka Duvarının Asinik Hücreli Karsinomu
404. Boyunda Epidermoid Kist
405. Boyun Orta Hatta Yerleşim Gösteren Ksantogranülomatöz İltihap
406. Parotis Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsinin Rolü
407. Baş Ve Boyun Tüberkülozları
408. Disfaji Ve Disfoniye Neden Olan Lingual Tiroid Olgu Sunumu
409. Baş Boyun Bölgesinde Lokalize Amiloidoz
410. Simültane Papiller Ve Medüller Tiroid Kanseri: Olgu Sunumu
411. Adenotonsillektomi Esnasında Kanama Miktarı Ve Bakteriyemi Arasındaki İlişki
412. Olgu Sunumu: Çocuk Hastada Temporal Bölgede Langerhans Hücreli Histiositozis
413. Okul Öncesi Dil Gelişim Ölçeğiyle Koklear İmplantlı Çocukların Dil Gelişimlerinin Değerlendirilmesi
414. Klozapin Kullanan Hipersalivasyonlu Hastalarda Submandibuler Glanda Botulinum Toksin Uygulamaları
415. Total Larenjektomi Sonrası Farengokutanözfistül
416. İbuprofenin Tonsillektomi Sonrası Kanamaya Olan Etkisi
417. Osteopetrozisli Çocuk Hastada Mandibula Osteomyeliti
418. Pap Kullanımında KBB İle İlgili Uyumsuzluk Nedenleri
419. Tonsillotomide Radyofrekans İle Ablasyon, Co2 Lazer Ve Koblator Tekniklerinin Karşılaştırılması
420. Uykuda Solunum Bozukluğuna Tiroid Fonksiyonlarının Etkisi
421. Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Hastalarında Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
422. Nazofarengeal Matür Teratom
423. Vaka Sunumu: Konjenital Granüler Hücreli Tümör
424. Efüzyonlu Otitis Media Etiyolojisinde Nazofaringeal Reflünün Yeri
425. Olgu Sunumu: Vokal Kord Miksoması
426. Penetran Larenks Travmasına Bağlı Gelişen Tiroid Kıkırdak Defektinin Septal Kıkırdak Greftiyle Rekonstrüksiyonu
427. Ergen Kekemelerde Grup Çalışması
428. Bilateral Vokal Kord Paralizisinde Cerrahi Tedavi
429. Kekeme Ergenlerin Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi
430. Laringeal Amiloidozis: Olgu Sunumu
431. Hipofarenks Yayılımı Ve Kord Paralizisi Yapan Tiroid Papiller Karsinomu
432. Disfonili Hastaların Tedavi Sonrası Takiplerinde Ses Analizinin Yeri
433. Büyük İnternal Laringosel: Zor Entübasyon
434. MD Anderson Yutma Endeksi' nin Türk Hastalar İçin Türk Dili' nde Kullanımı
435. Ses Protezi Uygulamalarımız
436. Kombine Laringosel: 2 Olgu Sunumu
437. Multiple Pilomatriksoma Olgusu
438. Mastoid Kemikte Fibröz Displazi Olgusu
439. Servikal Granülamatöz Lenfadenit: Olgu Sunumu
440. Nadir Bir Akut Parotit Nedeni Parotis Kanalında Yabancı Cisim
441. Total Larenjektomili Bir Hastada Kanül Fırçası Aspirasyonu: Olgu Sunumu
442. Özofagus Yabancı Cisimlerine Yaklaşım
443. Oksipitokollar Zonadan Sonra Geç Gelişen Bir Ramsay Hunt Olgusu
444. Nadir Bir Oral Mukozal Hastalık: Fokal Epitelyal Hiperplazi ( Heck Hastalığı)
445. Uykuda Üst Solunum Obstrüksiyonuna Neden Olan Hipermobil Dil: Olgu Sunumu
446. Boyunda Abse Ayırıcı Tanısında Orofarengeal Tularemi: Olgu Sunumu
447. Pulmoner Tüberküloza Sekonder Gelişen Nazofarengeal Tüberküloz: Olgu Sunumu
448. Konjenital Fasiyal Paralizide Fasiyal Sinirin Cerrahi Eksplorasyonu Endike Mi?
449. Çanakkale’de Yeni Açılan Üçüncü Basamak Sağlık Merkezimizde Uyguladığımız Cerrahi Girişimler
450. Tonsil Ön Plika Lipomu: Olgu Sunumu
451. Nazal Septumun Primer Yassı Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
452. Temporomandibuler Eklem Kondrosarkom
453. Adenoidektomili Çocuklarda Fasiyal Değişimlerin Arnett’in Sefalometrik Ölçüm Değerlerine Göre Belirlenmesi
454. Orta Kulak Kanalında Adeniod Kistik Karsinoma
455. Tonsil Malignitelerinde Tonsiller Asimetrinin Yeri
456. Orofarenks Kitlesinin Nadir Bir Sebebi: Bilateral Aberran İnternal Karotis Arter
457. Geriatrik Yaş Grubunda Görülen Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperostoz: Olgu Sunumu
458. Boğaz Ağrısının Nadir Bir Nedeni:Tonsil Taşları
459. Trakeotomi Yarasında Myazis
460. Dilde Schwannoma
461. Antikoagülan Overdozuna Bağlı Dilde Hematom
462. Cerrahi Uygulanan Larenks Karsinomlu Hastalarda İnsidental Bulunan Tiroid Karsinomu
463. Uzun Süre Kalan VT'ye Bağlı Oluşan Peforasyona Yağ Greftli Miringoplasti
464. Nazal Hamartom (Olgu Sunumu)
465. Erken Evre Glottik Kanserlerinde Radyofrekans Cerrahisi Sonuçlarımız
466. Primeri Bilinmeyen Metastatik Boyun Kitlelerine Yaklaşım
467. Maksiller Sinüsü Destrükte Eden Büyük Dentijeröz Kist: Olgu Sunumu
468. Maksiler Sinüs Kitlelerine Yaklaşımımız
469. Ani İşitme Kaybında Hiberbarik Oksijen Tedavisinin Medikal Tedaviye Katkısının Değerlendirilmesi
470. Maksiller Sinüste Ektopik Molar Diş: Bir Olgu Sunumu Ve Derleme
471. Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: Olgu Sunumu
472. Cerrahi Teknik Seçiminin Tonsillektomi Sonrası Kanama Olasılığı Üzerine Etkisi
473. Parotis Glandı Pleomorfik Adenomda Pozitron Emisyon Tomoğrafi Görüntüleme Yönteminin Kullanılması
474. Mastoid Sargı Gerekli Mi?
475. Retroorbital Tümörlere Yaklaşım
476. Parotis Bezi Kitleleri: 25 Olgunun Analizi
477. Tek Taraflı Sinonazal Kitlelerin Klinik Ve Patolojik Olarak Retrospektif Değerlendirilmesi
478. İşitme Cihazı Kullanım Oranları
479. Sağlıklı Burun Mukozasıyla Karşılaştırıldığında Nazal Polipozisde Bmp-2 Ve Bmp-4 Ekspresyonu Azalırken Kronik Sinüzitte
480. Konjenital Ve Travmatik Nazal Septal Deviasyonu Olan Hastalarda Kompansatuar Alt Konka Hipertrofisinin Bilgisayarlı
481. Kronik Otitis Medialı Hastalarda Kemikçik Zincirin Değerlendirilmesinde Sanal Otoskopinin Rolü
482. Endonasal Ve External Rinoplasti Sonrası İnternal Nasal Kasların Elektrofizyolojik Testlerle Analizi
483. İdiyopatik Parkinson Hastalığında Koku Fonksiyonları Ve Olfaktör Bulbus Hacim Ölçümü
484. Tıkayıcı Uyku Apne Sendrom’lu Hastalarda Nazal Cpap Tedavisinin Nazal Mukozaya Etkileri
485. İris-Retina Pigmentasyonu Ve Alerjik Rinite Duyarlılık
486. İsotretinoin Kullanımının, Kronik Rinosinüzit Üzerindeki Klinik Etkilerinin Değerlendirilmesi
487. Preoperatif Tek Doz Metilprednizolon Tedavisinin Nazal Polipler Üzerine Etkisinin İncelenmesi
488. Radyofrekans Termal Ablasyon Ve Submukozal Diaterminin Konkalarda Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler
489. Bilateral Kronik Otitis Media Cerrahisinde Kıkırdak Ve Temporal Adale Fasyası Kullanımı Fonksiyonel Sonuçları
490. Gingivobukkal Sulkus Yerleşimli Pleomorfik Adenom Olgusu
491. Preaurikuler Bölge Yerleşimli Epidermal Kist
492. Geriatrik İki Hastada Maligniteyi Taklit Eden Oral Piyojenik Granülom
493. Servikal Lenfadenopati Ayırıcı Tanısında Sık Rastlanmayan Bir Enfeksiyon: Tularemi
494. Mandibulada Dev Hücreli Tümör: Olgu Sunumu
495. Santral Mukoepıdermoıd Karsinom: Olgu Sunumu
496. Yıldırım Çarpmasının Otolarengolojik Etkileri
497. Maksiller Sinüs Yerleşimli Diş İçeren Retansiyon Kisti

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale