Primer Tiroid Lenfoma : Olgu Sunumu

Eyibilen A., Aladağ İ., Gürbüzler L., Yelken K., Koç S., Akyüz S., Markoç F.

Primer tiroid lenfoma nadir görülen bir malignitedir. Birçok seride tiroid kanserleri arasında % 0,6-5 ve ekstranodal lenfomalar arasında ise yaklaşık % 2 oranında görüldüğü bildirilmektedir. Sıklıkla orta-ileri yaş kadınlarda, boyunda ağrısız kitle şeklinde görülür. İnce iğne aspirasyon sitolojisi zemininde, anaplastik karsinoma ve tiroid lenfomasını ayırmak zordur. Birçok örnekte tiroid lenfoması, şüpheli karsinom nedeniyle uygulanan tiroid cerrahisi sonrasında tanınmıştır. En yaygın görülen tiroid lenfomaları B hücreli ve Hodgkin lenfomalardır. 83 yaşında kadın hasta bir ay önce ortaya çıkan, hızlı büyüme gösteren, boyun orta hattan sola 3. bölgeye doğru uzanan 4x4 cm. büyüklüğünde ağrısız kitle ile polikliniğimize başvurdu. Rutin kulak burun boğaz muayeneleri ile endoskopik nazofarengeal ve laringeal bakı normal olarak değerlendirildi. Çekilen boyun ultrasonografisinde, tiroid sol lobdan istmusa uzanım gösteren, sol lobun tamamını dolduran, konglomerasyon gösteren, heterojen ekoda, kistik dejenere alanlar içeren solid nodül izlendiği raporlandı. İnce iğne aspirasyon sitolojisinin lenfoid hücreler şeklinde raporlanması üzerine genel anestezi altında tiroidektomi operasyonu planlandı. Operasyon sırasında tiroid sol lobu tamamen dolduran, grimsi, sert, konglomere bir kitleyle karşılaşıldı. Lenfoid bir malignite ihtimali düşünülerek insizyonel biyopsi yapıldı ve materyal frozen-section incelemesine gönderildi. Sonucunun lenfoma ile uyumlu olması üzerine operasyona son verildi. Nihai patoloji raporunun B hücreli non-Hodgkin lenfoma şeklinde gelmesi üzerine hasta kemoterapi açısından değerlendirilmek üzere medikal onkoloji servisine konsülte edildi ve hastaya kemoterapi başlandı. Bu makalede primer tiroid lenfomaları literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXII Ulusal Kongre Özetleri BP 119

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale