1993

1. Allerjik Rinitli Hastalarda T4, T8 Lenfosit Subgruplarının Değerlendirilmesi
2. Allerjik Rinit'te Terfenadin'in Günlük Tek Doz Uygulaması İle Alinan Sonuçlar
3. Maksiller Sinüs Hipoplazisi
4. Larıngeal Schwannoma
5. Ani İşitme Kayıplarında Ürografin Tedavisi
Diatrizoate Meglumin (Urografin®) in the Treatment of Sudden Deafness
6. Çocuk Timpanoplastilerinde Prognostik Faktörler
Prognostic Factors for Tympanoplastie in Children
7. Uçuş Esnasında Östaki Borusu Fonksiyonlarının Önemi ve Uçuşların Seçiminde Tubal Fonksiyonların Değerlendirilmesi
The Importance of the Eustachian Tube Functions and Appraisement of Tube Function in the Selection of Airmen
8. Koku Alma Bozukluklarında Plazma, Eritrosit ve Saç Çinko Düzeyleri
The Zinc Levels in Olfactive Disorders
9. Burun Defektlerinde Rekonstruksiyon
The Reconstruction of Nasal Defects
10. Larenks Kanseri Olgularımızın Retrospektif Analizi
Retrospective Analyses of our Laryngeal Cancer
11. Dudak Kanserleri: Cerrahi Tedavi Sonuçları
Lip Cancers: Result of the Surgical Treatment
12. Transnazal Endoskopik Orbital Dekompresyon
Transnasal Endoscopic Orbital Decompression
13. Supraglottik Yerleşimli Bir Larengeal Paraganglioma Vakası
Supraglottic Laryngeal Paraganglioma - A Case Report
14. Burun Fizyolojisi
Physiology of the Nose
15. Temporomandibüler Eklem Artroskopisi
Temporomandibular Joint Arthroscopy
16. Paranazal Sinüslerin Endoskopik Anatomisi
Endoscopic Anatomy of the Paranasal Sinuses
17. İntrakranial Fasyal Paraliziler ve Cerrahi Tedavisi
İntracranial Fascial Paralysis and its Surgical Treatment
18. Timpanoplasti; Beş Yıllık Sonuçlarımız
Tympanoplasty; Five Years Follow-Up Results
19. Kronik Nonpürülan Maksiller Sinüzitlerde Bakteriyoloji
Bacteriology in Chronic Non-Purulent Maxillary Sinusitis
20. Allerjik Rinitli Hastalarda T4, T8 Lenfosit Subgruplarının Değerlendirilmesi
Evaluation T4-T8 Lymphocite Subgroups in Patients with Allergic Rhinitis
21. Allerjik Rinit’te Terfenadin’in Günlük Tek Doz Uygulaması ile Alınan Sonuçlar
Treatment of Allergic Rhinitis with Terfenadine
22. Parotis Kitlelerinde İğne Aspirasyon Biopsisi
Fine Needle Aspiration CytologyOf Parotid Masses Fine Needle Aspiration Cytology of Parotid Masses
23. Mandibula Fraktürlerinde Tesbit Yöntemleri
Techniques of the Fractures of the Mandible
24. Burun ve Paranazal Sinüslerin Malign Schwannom’u
Malignant Schwannoma of the Nose and Paranasal Sinuses
25. Maksiller Sinüs Hipoplazisi
Maxillary Sinus Hypoplasia
26. Laringeal Schwannoma
Larengeal Schwannoma
27. İntratemporal Fasiyal Sinir Nöroması
Intratemporal Facila Nerve Neuroma: A Case Report
28. Translabirentin Yaklaşımla Akustik Nörinom Eksizyonu
Translabyrinthine Removal of Acoustic Neuroma
29. Rinoplastide Biyomateryeller
Biomaterials of Rhynoplastie
30. Transtimpanik Elektrokokleografi
Transtympanic Electrocochleography
31. K.B.B.’de Sık Görülen Mantar Enfeksiyonları
Frequent Fungal Infections in Otolaryngology
32. Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Rinore
Endoscopic Sinus Surgery and Rhinorrhea
33. Nazogastrik Sonda ve Komplikasyonları
Nasogastric Tube and it’s Complications
34. Kronik Otitis Media’da Dış kulak Yolu, Ortak Kulak ve Mastoid Antrum Kültürlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the External Ear Canal, Middle Ear, and Mastoid Antrum Cultures in Chronic Otitis Media
35. Dermatophagoides Pteronyssinus ve D. Farinae Antijenleri ile Yapılan İmmünoterapinin Exvivo Değerlendirilmesi
Exvivo Evaluation of Immunotherapy with Dermatophagoides Pteronyssinus and D. Farinae
36. Rekürrent Respiratuar Papillomatozis’te Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu
Human Papilloma Viruses in Recurrent Respiratory Papilomatosis
37. Servikal Adenit Tüberküloz Tedavisinde Kemoterapi ile Kemoterapi – Cerrahi Kombine tedavisinin Karşılaştırılması
Chemotherapy Versus Surgical Treatment Plus Chemotherapy on Tuberculosis Cervical Adenitis
38. Larinks Kanserlerinde Servikal Lenf Nod Metastazlarının Belirlenmesinde Ultrasonografinin Yeri
Ultrasonograpy in Diagnosis of Cervical Lymph Node Metastasic of Laringeal Carcinoma
39. Baş-Boyun Tümörlerinde Ferritin Seviyelerinin Diagnostik ve Prognositk Açıdan Değerlendirilmesi
Diagnostic and Prognostic Value of Ferritin in Malignant Tumors of the Head and Neck
40. Burundaki Tükrük Bezi Tümörleri
Salivary Gland Tumors of Nose
41. Ethmoid Sinüsden Gelişen Oligodendroglioma
Oligodendroglioma Arising İn Ethmoid Sinus
42. Kombine Laringosel
Combined Laryngocele
43. Çocuklarda Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Functional Endoscopic Sinus Surgery in Children
44. Parotis Bezi Kitlelerinde Tanı Yöntemleri
Diagnostic Procedures of Parotid Masses
45. Effüzyonlu Otitis Medianın Cerrahi Tedavisinde Miringotomi ile Ventilasyon Tüpünün Karşılaştırılması
A Comparasion of Myringotomy and Ventilation Tube in Surgically Treated Patients of Otitis Media with Effusion
46. Fasiyal Sinir Monitorizasyonu
Facial Nerve Monitoring
47. Fasiyal Sinir Dekompresyonu; 50 Hastadaki Sonuçlarımız
Facial Nerve Decompression; the Result of Fifty Patients with Peripheric Facial Palsy
48. Temporal Kemik Kırıkları
Temporal Bone Fractures
49. Meniere Hastalığı ve Labirenter Streptomisin Perfüzyonu
Meniere’s Disease and Streptomycin Perfusion of the Labyrinth
50. Hareket Hastalığı Olan Uçucu Adaylarına Uygulanan Vestibuler Adaptasyon Tedavisi
Vestibular Habituation Applied to Flight Candidates with Motion Sickness
51. Kronik Sinüs Hastalıklarının Tanısında Sinüs Endoskopisinin Yeri ve Önemi
The Efficiacy and İmportance of Sinus Endoscopy on Diagnosis of Chronic Sinus Diseases
52. Merocel’in Solunum Fonksiyon Testlerine Olan Etkisi
Effect of Merocel on Pulmonary Function Tests
53. Baş ve Boyun Cerrahisinde Tek Doz Antibiotik Profilaksisi
Single Dose Antibiotic Prophylaxis in Head and Neck Surgery
54. Larinks Kanserlerinin Cerrahi Tedavisi Sonrası Tiroid Fonksiyonları
Thyroid Function Following Surgical Therapy for Carcinoma of the Larynx
55. Total Larinjektomi Sonrası Konuşma Rehabilitasyonunda Trakeoesofageal Fistül ve Provox Ses Protezi Uygulaması
Tracheaesophageal Puncture and Provox Voice Prosthesis in Speech Rehabilitation after Total Laryngectomy
56. Larenks Kanseri N0 Boyunlarda Okült Metastaz Oranları ve Bilateral Modifiye Radikal Boyun Disseksiyonunun Yeri
Occult Metastase Rate of the Larynx Cancer in N0 Necks and the Role of Bilateral Modified Radical Neck Dissection
57. Mediastinal Diseksiyon
Mediastinal Dissection
58. Pilomatriksoma: Malherbe’nin Kalsifiye Epitelioması
Pilomatrixoma: A Case of Malherbe’s Calcifying Epithelioma
59. Allerjik Rinit
Allergic Rhinitis
60. Bronşial Astmada Burun Allerjisi
Nasal Allergy in Children with Bronchial Asthma
61. Allerjik Rinitin Topikal Medikal Tedavisi (İntra Nazal Steroidler Hariç)
Topical Medical Therapy of Allergic Rhinitis (Excluding İntranasal Steroids)
62. Allerjik Rinitlerin Topikal Medikal Tedavisi İntranazal Steroidler
Topical Medical Therapy Of Allergic Rhinitis İntranasal Steroids
63. Vazomotor Rinitler
Vasomotor Rhinitis
64. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Allerji
65. Ani İşitme Kayıplarında Ürografin Tedavisi
66. Çocuk Timpanoplastilerinde Prognostik Faktörler
67. Dermatophagoides Pteronyssinus Ve D.Farinae Antijenleri İle Yapılan İmmünoterapinin Exvivo Değerlendirilmesi
68. Larinks Kanserlerinde Servikal Lenf Nod Metastazlarının Belirlenmesinde Ultrasonografinin Yeri
69. Baş-Boyun Tümörlerinde Ferritin Seviyelerinin Diagnostik Ve Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale