1994

1. Sıçanlarda Sisplatinin Ototoksik Etkisinin Gösterilmesi ve Sodyum .......
Ototoxicity of Cisplatin in Rats and the Role of Thiosulfate in Decreasing this Effect
2. Bakteriyel Menenjit Geçiren Çocuklarda İşitsel Beyin Sapı Cevapları
Auditory Brainstem Responses in Children Recovering from Bacterial Meningitis
3. Çocuklarda Kronik Supuratif Otitis Medianın Akut Safhasında Topik Siprofloksasin Kullanımı
Topical Ciprofloxacin for the Treatment of the Acute Stage of Chronic Suppurative Otitis Media in Children
4. Kronik Maksiller Sinüzitlerde Nazoantral Ventilasyon Tüplerinin Karşılaştırmalı Sonuçları
The Comparative Results of Nasoantral Ventilation Tubes in Chronic Maxillary Sinusitis
5. Yenidoğanlarda Septum Deviasyonu
Deviation of the Nasal Septum in Newborns
6. Nazal Poliplerin Orijini
Sites of Origin of Nasal Polyps
7. Kafa Kaidesi Cerrahisinde Koronal İnsizyonun Yeri
Use of the Coronal İncision for Skull Base Surgery
8. Baş ve Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
Fine-Needle Aspiration Biopsy in Head and Neck Masses
9. Parotis Tümörlerine Tedavi Yaklaşımımız
Our Therapeutic Approach for Parotid Neoplasms
10. Baş Boyun Defekti Rekonstrüksiyonunda Latissimus Dorsi Myokutan Flep Kullanımı
Reconstruction of Head and Neck Defects with Latissimus Dorsi Myocutan Flap
11. Nörofibromatozis Tip 2
Neurofibromatosis Type 2
12. Santral Dev Hücreli Granüloma
Central Giant Cell Granuloma
13. Burunda Pleomorfik Adenom
İntranasal Pleomorfhic Adenoma
14. Dış Kulak Yolu Atrezilerinin Rekonstrüksiyonu ve Pediküllü Flep Kullanımı
The Reconstruction of the External Ear Canal Atresia and the Use of the Pediclated Flaps
15. Vertigoda Medikal Tedavi
Medical Teratment for Vertigo
16. Sensörinöral İşitme Kayıplarında Otoimmünitenin Önemi
The İmportance of Autoimmunity in Sensorineural Hearing Loss
17. Erişkinde Normal Timpan Membranlı Progressif İşitme Kayıpları
Progressive Hearing Loss with İntact Tympanic Membrane in Adults
18. Antihistaminikler
Antihistamines
19. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisinde Antimikrobiyal Proflaksi
Antimicrobial Prophylaxis in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery
20. Rinomanometri
Rhinomanometry
21. Çocuklarda Nazal Allerji
Nazal Allergy in Children
22. Allerjik Fungal Sinüzit
Allergic Funcal Sinusitis
23. Otolojide Etik Sorunlar Bildirgesi Işığında İnsan Denekli Araştırmaların Değerlendirilmesi
Evaluations of Research with Human Subjects in the Light of “Decleration of Ethical Problems in Otology”
24. Romatoid Artritli Hastaların Otolaringolojik Değerlendirmesi
Otolaringologic Evaluation in Rheumatoid Arthritis
25. Perennial Allerjik Rinitte İmmünoterapi Etkinliğinin Rinomanometrik Ölçümlerle İncelenmesi
Analysing the Effectiveness of İmmunotherapy in Perennial Allergic Rhinitis by Rhinomanometry
26. T1 ve T2 Larengeal Karsinomalarda Cerrahi ve Küratif Radyoterapinin Karşılaştırılması
Comparison of Surgery and Curative Radioterapy in T1 and T2 Laryngeal Carcinomas
27. Kronik Maksiller Sinüzitli Çocuklarda Antrum Bakteriyolojisi
Bacteriology of Antrum in Children with Chronic Maxillary Sinusitis
28. Kronik Süpüratif Otitis Mediada Preoperatif Kompüterize Tomografinin Değeri
The Value of Preoperatively Computed Tomografhy in Chronic Suppurative Otitis Media
29. Labirenter ve Retrolabirenter Lezyonlarda Tracking Testi Bozuklukları
Tracking Test Abnormalities in Labyrinthine and Retrolabyrinthine Pathologies
30. Parotis Cerrahisi’nde Frey Sendromu’nun Önlenmesi ve Kozmetik Yönden Sternocleidomastoid Kas Flebi
Sternocleidomastoid Muscle Flap for the Prevention of Frey’s Syndrome and Better Cosmetic Result after Parotid Surgery
31. Kalvarial Greftlerin Kraniofasial Cerrahide Kullanımı
Use of Calvarial Grafts in the Craniofacial Surgery
32. Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonu
Voice Restoration after Total Laryngectomy
33. Total Larinjektomi Sonrası Oral Beslenmeye Geçiş zamanlaması ve Faringo-Kutanöz Fistüller
Pharyngocutaneous Fistulas and Timing of Oral Feeding Following Total Laryngectomy
34. Kulak Ventilasyon Tüpü Uygulanan Çocuklarda Görülen Anestezi Komplikasyonları
Anesthesia Complications During Insertion of Ear Ventilation Tubes in Children
35. Laringo - Trakeo - Bronşial Yabancı Cisimler
Laryngo - Tracheo - Bronchial Foreign Bodies
36. Bilateral Meniere Hastalığında İntramuskuler Streptomisin Tedavisi
Intramuscular Streptomycin Treatment in Bilateral Meniere’s Disease
37. Konjenital Bir Anomali: Maksiller Sinüs Hipoplazisi
A Congenital Abnormality: Hypoplasia of the Maxillary Sinus
38. Maksiller Sinüsün Primer Malign Melanoması
Primary Malignant Melanoma of Maxillar Sinus
39. Spenoid Sinüste İzole Aspergillosis
Isolated Aspergillosis of the Sphenoid Sinus
40. KBB ve Baş-Boyun Cerrahisinde Anestezi A- Tarihçe, Premedikasyon ve Genel Anestezi
Anesthesia Of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery A- History, Premedication and General Anesthesia
41. KBB ve Baş-Boyun Cerrahisinde Anestezi B- Lokal Anestezi
Anesthesia of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery B- Local Anesthesia
42. KBB ve Baş-Boyun Cerrahisinde Anestezi C- KBB-BBC Operasyonlarında Anestezi
Anesthesia of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery C- Anesthesia in ORL-HNS Operations
43. Patolojik Timpan Membranlı İşitme Kayıpları
Hearing Loss with Pathologic Tympanic membrane
44. Yüz Ağrıları
Facial Pain
45. Efüzyonlu Otitis Media Patogenezinde Adenoid Dokusundaki Mast Hücresi Miktarının Önemi
The Importance of Adenoid Tissue Mastcell Quantity on Developing of Otitis Media with Effusion
46. Rat’larda Deneysel Olarak Oluşturulan Otitis Mediada Antibiyotik ve Antibiyotik + Steroid Tedavisi Sonuçları
Results of Antibiotic and Antibiotic + Steroid Treatment in Experimentally Induced Otitis Media in Rats
47. Tuberkulum Septi Nasi Anterior
Intumesentia Septi Nasi Anterior
48. Allerjik Rinitte Tek Doz Terfenadin Kullanımı
Single Dose Terfenadine in Allergic Rhinitis
49. Normal Deneklerde Farklı Elektrot Pozisyonlarının ENoG ve NET Testi Sonuçlarına Etkisi
The Effects of Different Electrod Positions in Normal Subjects to the Results of ENoG and NET Tests
50. Periferik Fasial Sinir Paralizilerinin Cerrahi Tedavisi: 25 Yıllık Deneyimimiz
Surgical Treatment of Peripheral Facial Nerve Palsies: Our 25 years’ Experience
51. Hipofarenks ve Servikal Özofagus Rekonstrüksiyonu
Reconstruction of the Hypopharynx and Cervical Esophagus
52. Endoskopik İntranazal Dakriyosistorinostomi
Intranasal Endoscopical Dacryocystorhinostomy
53. Velofaringeal Kapanma Tipinin Nazal Endoskopi ile Değerlendirilmesi
The Evaluation of Velopharingeal Closure Type with Nasal Endoscopy
54. Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi Sonuçlarımız
Our Results Fine Needle Aspiration Biopsy in Neck Masses
55. Maksillofasyal Travmalarda Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi
Three - Dimensional Computed Tomography in Maxillofacial Trauma
56. Isparta Şehir Merkezindeki İlkokul Çocukları Arasında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları İnsidansı
The Incidence of Ear Nose Throat Diseases between Primary School Children in İsparta City Center
57. Larenksin Spindle Hücreli Karsinoması
Spindle Cell Carcinoma of the Larynx
58. Posterior Boyun Üçgeni Diseksiyonunda Gia Stapler Kullanımı
The Use of Gia Stapler in Dissection of Posterior Neck Triangle
59. Kemikçik Rekonstrüksiyonunda Biyouyumlu Materyaller
Biocompatible Materials in Ossiculoplasty
60. Rinit Tedavisinde Sistemik Kortikosteroid Kullanımı
The Use of Systemic Corticosteroids in the Treatment of Rhinitis
61. Nonallerjik Rinitler (Vazomotor Rinitler Dışında)
Nonallergic Rhinitis (Except Vasomotor Rhinitis)
62. Nazal Polip
Nasal Polyp
63. Baş ve Boyun Kanserlerinde Boyuna Yaklaşım
Approach to the Neck in Head and Neck Cancer
64. Pnömosinus Dilatans (Fonksiyonel Endoskopik Cerrahi İle Tedavi Edilen İki Olgu Raporu)
65. Sfenoid Sinüste İzole Aspergillosis
66. Patolojik Timpan Membranli İşitme Kayıpları

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale