Tuberkulum Septi Nasi Anterior

Aykut M., Ungan M., Kaplan Y., Müderris S.

Tuberkulum septi anterior 1662 yılında Morgagni tarafından tanımlanmış ancak literatürde değişik birçok isimle anılan bir varyasyondur. Septumda mukoza gelişimi ile tanımlanan ve kavernöz yapıya sahip, şişebilen bir yapıdır. Bu çalışmada tuberkülumun tanımı, insidansının yaş ve cinsilyetle ilişkisi bilateral, unilateral bulunma oranları araştırılmış literatür gözden geçirilmiştir. Solunum fonksiyonuna olan negatif etkileri ile ilgili çalışmalara değinilmiştir. Çalışmaya Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi K.B.B. polikliniğine kronik sinüzit yakınmaları ile başvuran 200 hasta alınmıştır. Bu hastaların 112’sinde (% 56.5) tuberkulum septi nasi anterior bulundu. Varyasyonu olanların 47’si kadın (% 42), 65’i (% 58) erkekti. Tuberkulum septi nasi anterior 8 vakada unilateral (% 7.3), 104 vakada (% 92.7) bilateral bulundu.

Intumesentia Septi Nasi Anterior

Aykut M., Ungan M., Kaplan Y., Müderris S.

As an anatomic variation, tuberkulum septi nasi anterior is first described by Morgagni in 1662. İt was various names in literature. İt is a cavernous structure capable of enlargement and described as a muucosal growth in nasal septum. In this study we reviewed the description of this variaton, relationship between age and sex, ratio of unilateral, bilateral status. We also compared with the literature. The studies about the negative effects in breathing also discussed. We accepted 200 patients suffer from chronic sinusitis. This study performed in E.N.T. department of Medical School of Cumhuriyet Univercity. Tuberculum septi nasi anterior was found in 112 of these patients (% 56.5) and 65 patients (% 58.7) were male while 47 patients (% 42) were female. In 8 patients tuberculum septi nasi anterior was found unilateral (% 7.3) and 104 was bilateral (% 92.77)

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(3)/193-196

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale