1995

1. Temporal Kemik Kranial Yüzünün Cerrahi Anatomisi
Surgical Anatomy of the Cranial Face of the Temporal Bone
2. Effüzyonlu Otitis Media’da Östaki Fonksiyonların Ardışık Sintigrafik Yöntemle İncelenmesi
The Evaluation of the Eustachian Tube with Sequential Scintigraphy in Otitis Media with Effusion
3. Ani İşitme Kayıplarında Anti-kardiolipin Antikorları
Anti-Cardiolipin Antibodies in Sudden Hearing Loss
4. Ani İşitme Kayıplarında Yuvarlak Pencere Fistüllerinin Yeri
Round Window in the Sudden Hearing Loss
5. Kolesteatoma Tedavisi: Bireye Uygun Teknik Seçim
Management of Cholesteatoma : The Individualized Technique
6. Kronik Otit Cerrahisinde Arka Duvar Rekonstrüksiyonu ve Kavite Obliterasyonu
The Reconstruction of the Posterior Meatal Wall and Obliteration of the Mastoid Cavity
7. Periferik Fasiyal Paralizide Üst Göz Kapağının Tel-Yay İmplant ile Rehabilitasyonu (Ön Çalışma)
Upper Eyelid Rehabilitation with Wire-Spring İmplants in Patients with ......
8. Diyabetik Hastalarda Görülen Fasiyal Paralizilerin Tedavisinde Steroid Kullanımı
Steroids in Treatment of Facial Palsy in Dıabetic Patients
9. Lepranın Kokleovestibüler Sistem Üzerine Etkileri
The Cochleovestibuler System Effects of Leprosy
10. Adenoid Hipertrofisinin Maksillofasial Gelişim Üzerine Etkileri
The Effects of Adenoidal Hypertrophy on Maxillofacial Growth
11. Kronik Sinüzit ve Anatomik Varyasyonlar
Chronic Sinusitis and Anatomical Variations
12. Dudak Kanserleri
Lip Cancers
13. Nazofarengeal Anjiofibroma: Sınıflandırma, Cerrahi Tedavi ve Rekürrens
Nasopharyngeal Angiofibroma: Staging, Surgical Treatment and Recurrence
14. Larenksin Squamous Hücreli Karsinomlarında Proliferating Cell Nuclear Antigen in Prognostik Önemi
Prognostic Value Of Proliferating Cell Nuclear Antigen in Laryngeal Squamoz Cell Carcinoma
15. Larengeal Elektromiyografi
Laryngeal Electromyography
16. İntakt Kulak Zarı Arkasında Gelişen Kolesteatom
The Primary Cholesteatoma Behind an Intact Tympanic Membrane
17. Bilateral Akustik Nörinom: Akustik nörinomlarda tanı ve cerrahi yaklaşım
Bilateral Acoustic Neurinoma Diagnosis and approaching of Acoustic Neurinoma
18. Baş-Boyun Toksoplazma İnfeksiyonu
Toxoplasma infection in Head and Neck
19. Kulak Burun Boğaz Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Son 5 Yıllık Analizi
The Last 5 Years Analysis of the Articles Published in Turkish Ear Nose and Throat Journals
20. Adipoz Tikaç Miringoplasti
21. Aural Polipler Ve Kolesteatoma
22. Kronik Süpüratif Otitis Media Olgularında Anaerop Mikroorganizmaların Rolü
23. Kronik Sinüzitli Hastalarda Radyolojik Ve Cerrahi Bulguların Karşılaştırılması
24. Neoplastik Hücre Ekiminin Önlenmesinde Ameliyat Sahasinin İrrigasyonunun Önemi
25. Temporomandibular Eklem Artroskopisi
26. Karotid Sinüs Denervasyonunun Pastoperatif Kan Basıncı Üzerine Etkileri
27. Endolarengeal Mikrocerrahide Küçük Çapli Tüp İle Entübasyon Tekniği Obstrüktif Akciğer Hastalarında Uygulanabilir Mi?
28. Larengofarengeal Kanserlerde Serbest Önkol Flebi İle Rekonstrüksiyon Ve Alinan Sonuçlar
29. Boyun Kitlelerinde Tanı Sorunları
30. Büyük Jüvenil Nazofaringeal Angiofibromaların Tedavisi
31. Özefagus Yabanci Cisimleri
32. Eksternal Rinoplasti Yaklaşımı Kullanarak Septum Perforasyonu Onarımı
33. Ani İşitme Kayıplı Hastaların Değerlendirilmesinde Elektronistagmografi Ve İşitsel Beyin Sapı Cevaplarının Önemi
34. Ekstrameduller Plazmasitom
35. Reperatif Dev Hücreli Granüloma
36. Baş Boyun Kanserlerinin Gelişimi Sırasında Dura Tutulumu
37. Larinks Leiomyomu
38. Koklear İmplantların Günümüzdeki Yeri

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale