Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Effüzyonlu Otitis Media’da Östaki Fonksiyonların Ardışık Sintigrafik Yöntemle İncelenmesi
 

Effüzyonlu Otitis Media’da Östaki Fonksiyonların Ardışık Sintigrafik Yöntemle İncelenmesi

Çelik S., Kanlıkama M., Mumbuç S., Çelen Z., Seğmen M.

Orta kulakta pürülan olmayan sıvı toplanması olarak tanımlanan efüzyonlu otitis media (EOM) çocukluk çağında en sık görülen işitme kaybı nedenidir. Günümüzde ventilasyon tüpü (VT) tatbiki bu hastalığın tedavisinde en fazla kabul gören yöntemdir. Bu çalışmada; EOM etyopatogenezini aydınlatmak ve VT’nin etkinliği araştırmak yanında objektif bir tubal tanı yöntemi arayışı amacıyla VT tatbik edilmiş 32 hasta ile kontrol grubu olarak seçilen travmatik kulak zarı ferforasyonlu 10 olgu ardışık sintigrafik yöntem incelendi. VT tatbik edilen EOM’li hastaların operasyonda 6 ay sonraki çekimlerinde hasta ve kontrol gruplarında radyoaktif maddenin Östaki Tüpü (ÖT) ve nasofarinkse geçiş zamanları arasında istatistiksel anlamlı fark bulunamadı (P>0.05). Buna karşılık, VT yerleştirilen EOM’li olgularda 6. aydaki tubal geçiş değerlerinde ilk aya göre anlamlı artış (p<0.05) saptandı. Yine 6. ayda radyoaktif maddenin ortakulak yarılanma zamanı (OKYZ) değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak uzamış bulundu (p<0.05). İnceleme sonucunda VT’nin EOM tedavsinde etkili bir yöntem olduğu ancak ÖT fonksiyonlarının tamamen normale dönmesi için 6 aydan uzun bir süreye ihtiyaç olduğu ve ardışık sintigrafinin tubanın fonksiyonel durumunu saptamada güvenle kullanılabilecek objektif bir yöntem olduğu kanaatine varıldı.

The Evaluation of the Eustachian Tube with Sequential Scintigraphy in Otitis Media with Effusion

Çelik S., Kanlıkama M., Mumbuç S., Çelen Z., Seğmen M.

Otitis media with effusion (OME) which is known as non prulent fluid accumulation in tympanic cavity is the most important cause of hearing loss in childhood. Amanog different therapeutic modalities, the most widely accepted one is the application of ventilation tube. In this study, 32 patients with OME treated with sequential scintigraphy. It was observed that the application of ventilation tube needed a period of over six months for retuming of the eustachian tube functions to normal. The sequential scintigraphic method we studied on is a reliable method for evaluating of eustachian tube functions and can easily be used for determining of the duration of tubes applicated on the drum and to follow up the results.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1995;3: 182-187

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale