Larengeal Elektromiyografi

Demireller A., Dursun G., Koçak İ., Acar A., Selçuki D., Demirci S.

Larengeal elektromiyografi (LEMG); larengeal paralizilerin prognozlarının tayininde ve intrinsik larenks kaslarının nöromüskülar disfonksiyonlarının tanınmasında önemli rol oynayan objektif bir tanı yöntemidir. Bu çalışmada LEMG uygulanan 25 hastada, uygulama tekniği sonuçlar ve elde edilen prognostik verilerin tedavi üzerindeki etkinliği tartışılmıştır. Sonuçlar, LEMG’nin larengeal paralizlerin tanı ve tedavisindeki önemini ortaya koymuştur.

Laryngeal Electromyography

Demireller A., Dursun G., Koçak İ., Acar A., Selçuki D., Demirci S.

Laryngeal elelctromyography (LEMG) is an objective tool which plays an important role in determining the prognosis of the laryngeal paralysis and describing the neuromuscular dysfunctcion of the intrinsic laryngeal muscles. In this study; the technque, results and the effect of the prognostic data on the treatment are dicussed in 25 patients who underwent LEMG. The results emphasized the importance of LEMG in the diagnosi and treatment of the laryngeal paralysis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3/253-261

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale