Timpanoplasti Sonuçlarımız

Bora F., Bilgin H., Şirinsükan M.

1989-1992 yılları arasında Eyüp SSK Hastanesinde timpanoplasti operasyonu uygulanan 44 olgu ile 1993-1995 yılları arasında yaptığımız 48 timpanoplasti olgusu karşılaştırılmıştır. İki olgu grubunda da greft olarak temporal fasya ve intact canal wall tekniği kullanılmıştır. Birinci grupta vasküler strip, ikinci grupta tüm kanal derisinin annulus üzerindeki zar kalıntılarıyla birlikte, annulus yerinde bırakılarak, dışarıya alınması biçimindeki Devranoğlu ve ark. tarafından bildirilen AMİNO tekniği kullanılmıştır. Temporal fasya grefti daha geniş olarak dış kulak yolunun bir kısmını kaplayacak tarzda yerleştirilmiş ve Tisseel(r) le yapıştırılmıştır. Dış kulak yolu derisi greftin üzerine (lateraline) yerleştirildikten sonra gene Tisseel (r)'le grefte yapıştırılmıştır. Daha sonra steroldü ve antimikrobiyal pomad emdirilmiş süngerle desteklenen Primapore(r) tampon DKY'na yerleştirilmiştir. Her iki grupta greftin tutması ve işitme karşılaştırılmıştır

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:134

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale