1997

1. Uçuş Esnasında Östaki Borusu Fonksiyonlarının Önemi Ve Uçucuların Seçiminde Tubal Fonksiyonların Değerlendirilmesi
2. Koku Alma Bozukluklarında Plazma, Eritrosit Ve Saç Çinko Düzeyleri
3. Burun Defektlerinde Rekonstruksiyon
4. Larenks Kanseri Olgularımızın Retrospektif Analizi
5. Dudak Kanserleri : Cerrahi Tedavi Sonuçları
6. Transnazal Endoskopik Orbital Dekompresyon
7. Supraglottik Yerleşimli Bir Larengeal Paraganglioma Vakası
8. Burun Fizyolojisi
9. Temporomandibuler Eklem Artroskopisi
10. Paranazal Sinüslerin Endoskopik Anatomisi
11. [No English Title Available]
12. Tavşan Maksiller Sinüs Anatomisi
13. Tiroid Oftalmopatide Kombine Orbita Dekompresyon Tekniği
14. İmmünoterapinin Allerjik Rinit Üzerindeki Etkinliği: Klinik Değerlendirme Ve Rinomanometrik Ölçüm
15. Baş Ve Boyun Defektlerinin Onarımında Tek Ve Çift Deri Adali Pektoralis Major Kas - Deri Flebi Kullanımı
16. Erken Glottik Tümörler
17. Larenks Kanserlerinin Preoperatif T Evrelenmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Değeri
18. İntraoral Rekonstrüksiyonda Serbets Ön Kol Flebi
19. Kulak Burun Boğaz Hekimliğinde Sık Karşılaşılan Adli Tıp Sorunlar
20. Efüzyonlu Otitis Media'nin İlkokul Çağı Çocukların Gelişimlerine Etkisi
21. Nazofarinks Kanserinde "Multidrug Rezistance" Geni Ve Epstain-Barr Virüs'ü Varlığının Klinikopatolojik ..
22. X' E Bağlı Nonsendromik Resesif İşitme Kaybı
23. Epstein-Barr Virüs Dna'sinin İn -Situ Hibridizasyon Yöntemi İle Saptanması: Nazofarengeal ...
24. Miringoplastiler: 255 Olgunun Sonuçları
25. Nazofarengeal Karsinomlarda Bel-2 Ve C-Erbb2 Ekspresiyonu: Prognostik Önemleri Ve Klinikopatolojik ...
26. Atipik Gastro- Özefageal Reflü Semptomları Bulunan Hastalarda 24- Saatlik Özefageal Ph Monitörizasyonunda Reflü
27. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Bazı Önemli Anatomik Uzakliklar (+)
28. "Tissue Polypeptide Antigen"İn Baş-Boyun Bölgesi Epidermoid Kanserlerinde Teşhis, Prognoz Tayini Ve Tedavi ...
29. Kronik İnflamatuar Paranazal Sinüs Hastalıklarında Evrelendirme
30. Ayaktan (Günübirlik) İzlenen Kbb Hastalarında Postoperatif Bulanti Ve Kusmanın Önlenmesinde Metoklopramid ...
31. Kronik Sinüzitli Olgularda Koku Alma Bozukluğun Endoskopik Sinüs Cerrahisi Ve Flutikazon Dipropionat'in Etkinliği
32. Aurikula'da Nörilemmoma
33. Nazal Polipozis Tedavisinde Mikrodebrider Uygulaması: Endoskopik Transnazal Yöntem
34. Paranazal Sinüs İzole Aspergillozis Tedavisinde Endoskopik Cerrahi (+)
35. Burun Tamponu Ve Nokturnal Oksijen Saturasyon Ölçümü
36. Larınks Kanserlerinde Klinik-Patolojik Evre Uyumu (+)
37. Erken Glottik Kanserlerde Radyoterapinin Vokal Kord Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Videolarengostroboskopik Bulgular
38. Nazofarinks Anjiofibromalarında Estrojen Ve Progesteron Reseptörleri (+)
39. Baş Boyun Kanserlerinde Pektoralis Majör Myokütan Flebi İle Rekonstrüksiyon
40. Lateral Sinüs Trombozu
41. Nazal Obstrüksiyon Cerrahisinin Rinomanometrik Değerlendirmesi
42. Tavşanlarda Deneysel Sinüzitin Histopatolojik, Mikrobiyolojik Ve Radyolojik İncelenmesi
43. Obsrüktif Uyku Apneli Olgularda Yumuşak Damak Ve Uvula'da Oluşan Histopatolojik Değişiklikler
44. Guinea Piglerde Ototopikal Ve Parenteral Kullanılan Kloramfenikolin Ototoksik Etkis
45. Ototopikal Siprofloksasinin Koklear Etkilerinin Taramali Elektron Mikroskopisi İle Gösterilmesi (Deneysel Çalışma)
46. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Karşılaşılan Komplikasyonlar
47. Maksillopasial Fraktürler: 268 Olgunun Retrospektif Analizi
48. Otojenik Beyin Abselerine Yaklaşım
49. Mandibula Keratokisti
50. Akut Otitis Medianın Etyolojisinde Sigara Ve Diğer Çevresel Faktörlerin Önemi
51. Adenotonsiller Hastalığı Bulunan Çocuklarda Tonsillektomi Ve Adenoidektominin Serum İmmünglobulin Düzeyine Etkileri
52. Temporal Kemik Kanserinde Tedavi Prensipleri
53. Petröz Apeks Kolesteatomlarına Modifiye Transkohlear Yaklaşım
54. Vertigolu Hastalarda Era Ve Eng Bulgularının Korelasyonu
55. Sinüzitli Olgularda Bronş Aşırı Duyarlılığı
56. Açık Teknik Rinoplasti
57. Endoskopik Nazofarengoskopi İle Nazofarenks Kanseri Araştırılması
58. Minör Tükrük Bezlerine Ait Pleomorfik Adenom
59. Sürekli Allerjik Rinit'te Ev Tozları Keneleri İmmünoterapisinde Serumda Spesifik İgg Değişimleri

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale