Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » İmmünoterapinin Allerjik Rinit Üzerindeki Etkinliği: Klinik Değerlendirme Ve Rinomanometrik Ölçüm
 

İmmünoterapinin Allerjik Rinit Üzerindeki Etkinliği: Klinik Değerlendirme Ve Rinomanometrik Ölçüm

Değer K., Keleş N., Ilıcalı Ö.C.

Allerjik rinitli hastalarda antijen -spesifik parenteral immunoterapinin etkinliği klinik parametreler ve rinomanometrik ölçümler ile değerlendirildi. Çalışma grubuna perennial allerjik rinit (Depmatophagoides pteronyssinus) ve mevsimsel allerjik rinitli (çim poleni) 40 hasta aldı. Klinik parametreler immünoterapiden önce ve immünoterapiden 6 ve 12 ay sonra hastalar tarafından doldurulan günlük semptom kartları ile değerlendirildi. Nazal direnç immünoterapiden önce ve immünoterapiden 12 ay sonra aktif anterior rinomanometri ile ölçüldü. İmmünotarepi çim poleni ve Dermatophagoides pteronyssinus standart ekstreleri ile subkutan yoldan yapıldı. Enjeksiyonlar önce haftalık periodlar halinde , takiben yaklaşık 18 haftalık bir sürede idame dozuna çıkıldıktan sonra iki hafta ve ayda bir olmak üzere subkutan olarak yapıldı. Sonuçların istatiksel analizi student t testi ile yapıldı. İmmünoterapi öncesi ve immünoterapi 6 ay ve 12 ay sonrası semptom skorları karşılaştırıldığında, aralarında anlamlı farklılık saptandı. (p<0.0001). Diğer taraftan immünoterapi öncesi ve immünoterapi sonrası yapılan rinomanometrik ölçümlerde hem dekonjestansız ,hem dekonjestanlı toplam nazal direnç değerlerinde anlamlı bir azalma kaydedilmedi. (sırasıyla p= 0.486 ve p= 0.8046). Allerjen-spesifik immünoterapinin iyi seçilmiş allerjik rinitli hastalarda, klinik şikayetleri iyileştirmede etkili bir tedavi yöntemi olduğu düşünülmektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:3 Syf:141-144

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale