1999

1. Koanal Polipler : Orijin, Mikroskopi Ve Yaklaşım
2. Radikal Mastoidektomide Başarisizlik Nedeni Olarak Meatoplasti Tipi, Fasial Sirt Yüksekliği Ve Kavite Hacminin Analizi
3. Değişik Klimatolojik Ve Hava Kirliliği Değerlerinin Nazal Rezistansa Etkisi
4. Kronik Paranazal Sinüs Enfeksiyonlu Hastalarda Oksimetazolin Hidroklorür'ün Evrelendirmeye Etkisi
5. Nonallerjik Kronik Rinitlerde Capsaicin Tedavisi
6. Parsiyel Larenjektomi İnsizyonlarının Sinir Güvenliği Riski Açısından Değerlendirilmesi
7. Çocukluk Çağı Sinüzitlerinde Predispozan Faktörler Ve Water's Grafisinin Tanı Değeri
8. Tme Disfonksiyonunun Cerrahi Olmayan Tedavileri Ve Klinik Sonuçlarımız
9. Nazal Kavitede Primer Malign Melanom
10. Larenks Verrüköz Karsinomu ........İzotonik - Hipertonik Nazal İrrigasyon
11. İzotonik - Hipertonik Nazal İrrigasyon
12. Baş Boyun Kanserli Hastalarda T Lenfosit Alt Grup Düzeylerindeki Değişikler
13. Effüzyonlu Otitis Mediada Nazal Bölgedeki Ultrastrüktürel Değişiklikler
14. Lazer Miringotomide Topikal Mitomisin C'nin Yeri
15. Erişkinlerde Unilateral Koanal Atrezi
16. Dil Kanseri: 88 Hastanın Deneyimi
17. Bilateral Vokal Kord Paralisizinde Cerrahi Tedavi
18. Larınks Kanserlerinde Cd34 Ve P53'ün Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi
19. Larenksin Minör Tükrük Bezi Orijinli Duktal Karsinomu
20. Erişkin Yaş Grubunda Görülen Sekretuar Otitis Media'da Nazal Kavite Ve Nazofarenks Patolojileri
21. Otozomal Dominant Sensörinöral İşitme Kaybı
22. Nazal Obstruksiyonlu Olgularda Flow Volume Spirometri
23. Çocuklarda Adenoidal Hipertrofinin Değerlendirilmesinde Transnazal Endoskopi
24. İntranazal Endoskopik Dakriyosistorinostomi'de Uzun Dönem Sonuçları Ve Başarisizlik Nedenleri
25. Kronik Tekrarlayan Baş Ağrılarının Etyolojisinde Rinosinojenik Nedenler
26. Simültan Elektrokokleografi Ve Beyin Sapı Odyometrisi Uygulamaları
27. Kronik Horlama Ve Uyku Apnesi Sendromu Olan Olguların Uyku Parametrelerinin Karşılaştırılması
28. Sekonder Trakeo- Özefageal Fistül İle Konuşma Protezi Sonuçlarımız
29. Larıngotrakeal Rekonstrüksiyon Uygulamalarımız
30. Optik Sinir- Paranazal Sinüs İlşkilerinin Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi
31. Larınks Kanserlerinde Tümör Lokalizasyonuna Göre Boyun Metastazılarının Dağılımı
32. Parotis Kitlelerine Cerrahi Yaklaşımımız
33. Translabirentin Yaklaşımla Akustik Nörinom Eksizyonu
34. (Kbb Tarihi) Kulağın Hifzissihhasi Sağırlık
35. Transnazal Pituiter Cerrahisinde Endoskopinin Yeri
36. Romatoid Artritin Otorinolarıngolojik Bulguları

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale