Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1999 » Larınks Kanserlerinde Cd34 Ve P53'ün Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi
 

Larınks Kanserlerinde Cd34 Ve P53'ün Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi

Nalça Y., Ünal A., Özcan M., Tuncel Ü., Albayrak L., Çetin M. A.

Günümüzde, tümörlerin klinik davranışları üzerindeki etkileri olduğu ileri sürülen genetik ve immünolojik genetik markerler larinks kanserli hastaların evrelelendirilmesi veya tedavisinde göz önüne alınmamaktadır. Biz, immünohistokimyasal olarak CD34 ve p53 larinks kanserli 41 hastada çalıştık ve bunların lenf nodu metastazı, tümör rekürrensi, histopatolojik diferansiasyon derecesi ve lenfoplazmositer inflamasyon ile ilişkilerini araştırdık. P53 hastaların %22.2'sinde pozitifken, CD34 %25'9'unda pozitifti. Hastaların 7.4'ünde hem CD34, hemde p53 pozitifti. Lenf nodu metastazı olan 10 hastanın hiçbirinde p53 ve/veya CD34 pozitif değildi. Bu hastaların 8'inde (%80), tümör çevresinde kuvvetli lenfoplazmositer inflamasyon bulunduğunu gözledik. Bu sonuçlara göre, eğer primer tümör CD34 ve p53 negatifse ve tümör çevresinde zayıf lenfoplazmositer reaksiyon varsa, lenfatik metastaz, riskinin az olabileceğini öne sürebiliriz. P53'ün orta derecede veya kötü diferansiye tümörlerde daha yüksek oranda pozitif olduğunu tespit ettik. Iki hasta dışında, CD34 ve/veya p53 pozitif olan bütün hastalarda (%90.2) tümöral inflamasyonunun zayıf derecede pozitif olduğunu tespit ettik. (p<0.01). Rekürrensi olan sadece 2 hastamız (%3.7) vardı ve bunların ikisi de p53 ve CD34 negatifti. Nüks eden hasta sayısı az olduğu için istatistiki test uygulanamadı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:7/S:2 Syf:104-109

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale