2001

1. Mevsimsel Allerjik Rinitte Budesonid ve Setirizin-Budesonid Kombinasyonunun Etkinliklerinin Karşılaştırılması
2. Septum Deviasyonlarında Preoperatif-Postoperatif Dönemde Akustik Rinometrik Değerlendirme
3. Sfenoid Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi
4. Endoskopik İntranazal Dakriyosistorinostomide T-Tüp İle Silikon Entübasyon Tüpü Kullanımının Karşılaştırılması
5. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Revizyon
6. Sigaranın Baş-Boyun Tümörleri Etyolojisindeki Rolü
7. İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri
8. Ön Komissürü Tutan Erken Evre (T1) Glottik Tümörlerde Cerrahi Yaklaşımımız Fonksiyonel Sonuçlar
9. Bilateral Abduktor Vokal Fold Paralizilerinde Thornell Ve Kleınsasser Operasyonu Sonuçları
10. Paranazal Sinüs Osteomları
11. Servikal İnternal Karotis Arter Pseudoanevrizmasının Masif Kanaması : Olgu Sunumu
12. Servikal Vagustan Köken Alan Kistik Schwannoma
13. KBB-BBC Dergisinin Sekiz Yılı
14. Klinik Tiplerine Göre Kronik Süpüratif Otitis Mediada Ossiküleri
15. Kafa Tabanını Tutan Paranasal Sinüs Tümörlerinde Uyguladığımız Cerrahi Teknikler Ve Sonuçlarımız
16. Allerjik Rinit Tedavisinde Kullanılan Topikal Nazal Kortikosteroidlerin Göz İçi Basıncına Etkisi
17. Kronik Sinüzitli Hastalarda Kemik Anatomik Varyasyonların Sinüzit Skoru İle İlişkisi
18. Koanal Polipli Hastalarda Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçları
19. Endoskopik Endonazal Dakriyosistorinostomi
20. Ön Komissür Ve Bilateral Kord Vokal Kanserlerine Alternatif Yaklaşım: Horizontal Glottektomi; Endikasyonlar...
21. Nazofarengeal Embriyonel Rabdomyosarkom
22. İmmunolojik Olarak Normal Bir Hastada Sfenoid Sinüs Mukormikozisi
23. Cogan Sendromu'na Klinik Yaklaşım: Olgu Sunumu
24. Granüler Hücreli Tümör
25. Boyunda İzole Castleman Hastalığı
26. Çocukların Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerinde Patolojik Bulgular
27. Alt Konka Hipertrofisinde Radyofrekans İle Konka Redüksiyonu
28. İnverted Papillom Ve Cerrahi Tedavisi
29. Larenks Karsinomlarında P53 Ekspresyonu Ve Prognozun Değerlendirilmesi
30. Suprakrikoid Larenjektomide Fonksiyonel Sonuçlara Etki Eden Cerrahi Teknikleri
31. Mandibuler Rekonstrüksiyonda Vasküler Pediküllü Kemik Transferi+
32. Ürolitiazisli Hastalarda, Sialolitiazis Ve Safra Kesesi Taşı İnsidansı
33. Burunda Over Kanseri Metastazı: Olgu Sunumu
34. Maksilla Ameloblastik Karsinomu: Olgu Sunumu
35. Primer Laringeal Amiloidoz: Olgu Sunumu
36. Bilateral Laringopyosel
37. Parotis Bölgesi Malign Melanomları

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale