2002

1. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarının Bilgisayarlı Tomografi İle Takibi
2. Kafa Travmaları Sonrası Gelişen Paranazal Sinüs Hematomlarının Enfeksiyon Oluşumundaki Önemi+
3. Frontal Osteomlarda Osteoplastik Flep Yöntemi Sonuçlarımız
4. Kord Vokal Bilateral Paralizilerinin Thornell Tekniği İle Cerrahi Tedavisi: 15 Yıllık Deneyimimiz
5. Yassı Hücreli Larenks Kanserinde Klinik Ve Histopatolojik Parametrelerin Sağkalım Ve Boyun Metastazı İle İlişkisi
6. Parotis Kitleleri Ve Tedavi Yaklaşımımız
7. Maksiller Sinüs Dev Hücreli Granülomu: Periodontal Hastalığın Önemi
8. Nazal Kavite Ve Paranazal Sinüslerin Primer Malign Melanomu
9. Radyoterapi Sonucu Oluşan Doku Nekrozunda Hiperbarik Oksijen Tedavisi
10. Koklear İmplantasyon: Seçim Kriterleri, İntraoperatif Ve Postoperatif Bulgularımız
11. Posterior Semisirküler Kanal Orijinli Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo'da Modifiye Epley Manevrasının Etkinliği
12. Akustik Rinometri Çalışma İlkeleri; Hata Kaynakları Ve Bazı Öneriler
13. Bronş Astımlı Hastalarda Sinonazal Patolojik Bulgular
14. Menıere Hastalığında Ventilasyon Tüpü Yolu İle İntratimpanik Gentamisin Uygulaması
15. İzole Sfenoid Sinüzit
16. Globus Farengeus Etyolojisinde Larengofarengeal Reflü
17. Larenks Karsinomlarında P53 Ekspresyonu Ve Prognozun Değerlendirilmesi
18. Kontralateral Selektif Boyun Diseksiyonunun Baş Boyun Onkolojik Cerrahisindeki Yeri
19. Boyun Diseksiyonlarında Frozen Kesit Biyopsinin Güvenilirliği
20. Dev Konka Bulloza
21. Rinolithiasis
22. Eagle Sendromu: Olgu Sunumu
23. Tümör İnvazyonunda Karotid Arterin Segmenter Rezeksiyonu Ve Politetrafloroetilen İle Greftlenmesi
24. Travmatik Karotis Psödoanevrizmasına Bağlı Masif Epistaksisin Balon Oklüzyonu İle Tedavisi
25. Hiv'e Bağlı Olmayan Tonsil Kaposi Sarkomu
26. Romatoid Artritli Olgularda Krikoaritenoid Eklem Değişikliklerinin Klinik Ve Bilgisayarlı Tomografi ...
27. Normal İşitmeye Rağmen Ard Alan Gürültüsünde Konuşmayı Anlama Problemi: Takip Çalışması Sonuçları
28. Hareket Hastalığında Elektronistagmografi'nin Değeri
29. Glokomlu Hastalarda Endolenfatik Hidrops Araştırması
30. İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Horlama Epidemiyolojisi
31. İnverted Papilomlu Olgulara Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
32. İnverted Papıllom'da Medial Maksillektomi Yaklaşımı
33. Konka Bülloza Nedenli Orta Konka Baş Ağrısı Sendromu
34. Baş Ve Boyun Bölgesinin Melanoma Dışı Cilt Kanserleri
35. Çocukluk Çağı Parotis Pleomorfik Adenomları
36. Dural Arteriovenöz Malformasyon Ve Pulsatil Tinnitus
37. Nazal Septumda Pleomorfik Adenom
38. Transglottik Yerleşimli Bazaloid Skuamöz Hücreli Karsinom

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale