Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Kontralateral Selektif Boyun Diseksiyonunun Baş Boyun Onkolojik Cerrahisindeki Yeri
 

Kontralateral Selektif Boyun Diseksiyonunun Baş Boyun Onkolojik Cerrahisindeki Yeri

Özeri C., Oğuz H., Samim E., Şafak M.A., Haberal İ.

Amaç: Bu çalışmada, baş boyun onkolojik cerrahisinde kontralateral selektif boyun diseksiyonunun endikasyonları ve sonuçları incelenmiştir. Hastalar ve yöntemler: Ocak 1996 ve Kasım 2000 arasında kliniğimizde primer larinks veya oral kavite yassı hücreli karsinomu nedeniyle ameliyat edilen hastalar dahil edildi. Evrelendirme sonucu N0 ve N1 olan olgulara primer lezyonun rezeksiyonu ve ipsilateral boyun diseksiyonunun yanı sıra kontralateral boyun diseksiyonu da uygulandı. Boyun spesimenlerindeki patolojik lenf nodu tutulumu ve nüks gelişimi prospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya toplam 28 olgu dahil edildi. Olguların 2'si kadın ve 26'sı erkek olup ortalama yaş 55 (36-75) idi. Olguların ortalama takip süresi 45,3 ay (6-62) idi. Olgulardan 9'una ipsilateral radikal, 18'ine ipsilateral modifiye radikal, birine ipsilateral selektif boyun diseksiyonu uygulandı. Bunun yanı sıra, tüm hastalara kontralateral selektif boyun diseksiyonu uygulandı. 8 olguda (%29) ipsilateral, 5 olguda (%18) kontralateral lenf nodu metastazı bulundu, sadece ipsilateral lenf nodu metastazı bulunan 5 olgu (%18), sadece kontralateral lenf nodu metastazı bulunan 2 olgu ( %7) ve bilateral lenf nodu metastazı bulunan 3 olgu (%12) saptandı. İpsilateral boyun metastazı bulunan olguların 2'sinde (% 25) boyunda nüks gelişmiştir. Bir vakada ise patolojik olarak N0 olmasına rağmen kontralateral boyunda nüks gelişmiştir. Sonuç: Kontralateral selektif boyun diseksiyonu kontralateral okkült metastazın ortaya çıkarılması için ve postoperatif yardımcı tedavinin belirlenmesi için gereklidir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:2 Syf:81-84

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale