2003

1. LARİNGEAL RABDOMYOM
Rhabdomyoma of the larynx
2. KAFA TABANI CERRAHİSİNDE FASİYAL SİNİRE YAPILAN İŞLEMLER ve FONKSİYONEL SONUÇLARI
THE FACİAL NERVE INTERVENTIONS and FUNCTIONAL RESULTS IN SKULL BASE SURGERY
3. TONSİL MERKEZ (CORE) PATOJENLERİNİN SAPTANMASINDA İNCE İĞNE ASPİRASYONUNUN (İİA) ETKİNLİĞİ
THE EFFICIENCY OF FINE NEDDLE ASPIRATION IN DETECTION OF TONSIL CORE PATHOGENS
4. İNFRAORBİTAL FORAMEN ANATOMİSİNİN RADYOLOJİK ANALİZİ
RADIOLOGICAL ANALYSIS OF INFRAORBITAL FORAMEN ANATOMY
5. Sekonder tonsil tüberkülozü
Secondary tonsillar tuberculosis
6. PRİMER LARİNGEAL AMİLOİDOZ: OLGU SUNUMU
PRİMARY LARYNGEAL AMYLOIDOSIS: A CASE REPORT
7. NAZOFRENKS KANSERLERİNDE RADYOTERAPİNİN YERİ
8. NAZOFARENKS KANSERLERİNDE KEMOTERAPİ
9. NAZOFARENKS KANSERLERİNİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
10. AÇIK TEKNİK RİNOPLASTİNİN NAZAL KAVİTE BOYUTLARINA ETKİSİ
INFLUENCE OF OPEN STRUCTURE RHINOPLASTY ON THE DIMENSIONS OF THE NASAL CAVITY
11. NAZAL SCHWANNOM
NAZAL SCHWANNOMA
12. MAKSİLLER SİNÜS MUKOSELİ
MAXILLARY SINUS MUCOCELE
13. Astımlı Kronik İnflamatuar Sinonazal Hastalıklı Olgularda Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçları
Results of Endoscopic Sinus Surgery in Asmatic Patients with Chronic Inflammatory Sinonasal Disease
14. TÜBERKÜLOZ LARENJİTLERİ
Tuberculos Laryngitis
15. SEPTOPLASTİ SIRASINDA BAKTEREMİ GELİŞİMİ
BACTEREMIA DURING SEPTOPLASTY
16. BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE ANESTEZİ
17. PRİMER PARANASAL SİNÜS NON-HODGKİN’S LENFOMASI: (VAKA SUNUMU)
PRIMARY NON-HODGKİN’S LYMPHOMA OF THE PARANASAL SINUSES (A CASE REPORT)
18. ORGANİK VE FONKSİYONEL DİSFONİLERDE TEDAVİ SONRASI SES KALİTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN AKUSTİK OLARAK ÖLÇÜMÜ
ACOUSTIC MEASUREMENT OF CHANGES IN VOICE QUALITY AFTER THE TREATMENT FOR ORGANIC AND FUNCTIONAL DYSPHONIA
19. LARENKS KANSERLİ HASTALARDA p21 EKSPRESYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK ÖNEMİ
THE CLINICOPATHOLOGIC IMPORTANCE OF p21 EXPRESSION FOR THE PATIENTS WITH LARYNGEAL CARCINOMA
20. LARENKS VE HİPOFARENKS KANSER. PREOPERATİF KORD VEARİTENOİD MOBİLİTESİNİN POSTOPERATİF HİSTOPATOLOJİK TETKİK.DEĞER.
THE EVALUATION OF PREOPERATIVE MOBILITY OF THE VOCAL FOLD AND ARYTENOID WITH POSTOPERATIVE HISTOPATHOLOGIC…
21. Cep Telefonu Kullanımının İşitme Üzerine Etkilerinin Yüksek Frekans Odyometrisi İle Araraştırılması
The Investigation of the effects of Mobile Phone Using on Hearing with High Frequency Audiometry
22. Baş ve Boyun Bölgesİ Hodgkin ve NON-hodgkin Lenfomaları

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale