Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2003 » TONSİL MERKEZ (CORE) PATOJENLERİNİN SAPTANMASINDA İNCE İĞNE ASPİRASYONUNUN (İİA) ETKİNLİĞİ
 

TONSİL MERKEZ (CORE) PATOJENLERİNİN SAPTANMASINDA İNCE İĞNE ASPİRASYONUNUN (İİA) ETKİNLİĞİ

Bu çalışmanın amacı; çocuklarda yüzeyel tonsil kültürlerini tonsil merkez kültürleri ile karşılaştırmak ve merkez patojenlerini saptamada ince iğne aspirasyon kültürünün etkinliğini incelemektir. Hasta grubumuz ortalama yaşları 5.9 olan ve tonsillektomi yapılan 46 çocuktan oluşmaktadır.Yüzeyel kültürlerinde normal orofarengeal flora tespit edilen 30 hastanın 11 (%36.6) tanesinde tonsil merkez kültürlerinde ve 8 (%26.66) tanesinde ince iğne aspirat kültürlerinde patojen organizmalar üremiştir. Tonsil aspiratlarında üreyen patojenler tonsil merkez kültürlerinde üreyen patojenlerle vakaların %88’inde (24/27) benzerlik göstermektedir.S.aureus her üç kültürde de en sık karşılaşılan patojendir. Beta laktamaz üreten bakteri oranları yüzeyel kültürlerde %25, merkez kültürlerinde %58, ince iğne aspirasyon kültürlerinde %60 bulunmuştur.Çalışmamızdan şu sonuçlar çıkmıştır: 1)Yüzeyel kültürler tonsil merkez kültürlerini yansıtmamakadır, 2) İnce iğne aspirasyon kültürleri tonsil merkez patojenlerini saptamada faydalı olabilir.

THE EFFICIENCY OF FINE NEDDLE ASPIRATION IN DETECTION OF TONSIL CORE PATHOGENS

The aim of this study is to compare tonsil surface cultures with tonsil core cultures regarding pathogene detection in recurrent tonsillitis cases and to evaluate the efficiency of fine needle aspiration cultures in defining the core pathogenes. The patient group consists of 46 children undergoing tonsillectomy with mean age of 5.9 years. Despite the fact that surface cultures revealed normal oropharengeal flora, in 11 (36.6%, 11/30) cases pathogenic organisms were found in the tonsil core cultures and in 8 cases (26.66%, 8/30) pathogenic organisms were found in the fine needle aspiration cultures. The bacteriologic findings of the fine needle aspirate corresponded closely with those of tonsil core cultures in 24 (24/27, 88%) cases, while the superficial swaps were of limited value in predicting the core bacteria. Staphylococcus aureus was the most common pathogen among the three groups. Beta lactamase producing bacteria ratio was 25 % in surface cultures, 59.2 % in the core cultures, and 60 % in the fine needle aspiration cultures. The study indicates: 1) surface swab cultures do not reliably reflect the pathogenes in the tonsil core, 2) fine needle aspiration of tonsils may be valuable in detecting the real pathogene

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2003-1

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale