Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2003 » İNFRAORBİTAL FORAMEN ANATOMİSİNİN RADYOLOJİK ANALİZİ
 

İNFRAORBİTAL FORAMEN ANATOMİSİNİN RADYOLOJİK ANALİZİ

Koç C., Huvaj S., Kara A. S., Ünal B., Erdal H.

Bu çalışmada amacımız, infraorbital foramenin (İOF) çevre dokularla olan anatomik ilişkisini bilgisayarlı tomografi (BT) ile araştırmaktır. Yaşları 19-69 arasında değişen 10 bayan, 19 erkek toplam 29 olguya koronal ve aksiyal paranazal sinüs BT yapıldı. Aksiyal planda infraorbital foramenin maksiller kemiğin nazal kenarına ve atlasın tüberkülüm anteriorunun orta noktasına olan mesafeleri ölçüldü. Koronalde İOF’nin 2. insisiv dişin köküne olan uzaklığı değerlendirildi. Sağ-sol tarafa ait ölçümler ayrı ayrı yapıldı. İOF’nin 2 boyutu ölçüldü ve ortalama çapı hesaplandı. Aksiyal planda, burun lateralinde maksiller kemiğe olan uzaklığın ortalaması, sağda 16.9±2.7mm (13-22mm), solda 16.6±2.9mm (10-23mm) olarak saptandı. Atlasın tüberkülüm anteriorunun orta noktasına olan uzaklık sağda 73.3±7.5mm (54-82mm), solda 72.0±7.2mm (53-82mm) olarak ölçüldü. Koronal planda 2.insisiv dişe olan uzaklık sağda 34.4±4.7mm (26-47mm), solda 36.2±5.7mm (26-49mm) idi. Kadın ve erkek olgular ayrı ayrı değerlendirildiğinde, sağ ve sol arasında anlamlı fark saptanmadı. Ortalama İOF çapı ve İOF’in maksiller kemiğin nazal kesime olan uzaklığı erkek olgularda daha büyüktü. Olgularımızda tüm İOF ler tekti ve 4’ü sirküler (% 13.8), 25’i ovall (%86.2) şekilliydi. Sonuçta, İOF lokalizasyonunun saptanması, anatomik komşuluklarının ve çapının belirlenmesi klinisyen, anestezist ve cerrahın başarısını artırarak, komplikasyon riskini azaltabilir. BT, bu lokalizasyonun saptanmasında beklentilere ayrıntılı yanıt verebilecek noninvaziv ve başarılı bir görüntüleme yöntemidir.

RADIOLOGICAL ANALYSIS OF INFRAORBITAL FORAMEN ANATOMY

Koç C., Huvaj S., Kara A. S., Ünal B., Erdal H.

We aimed to investigate the anatomical relationships between the infraorbital foramen (IOF) and neighboring structures with computerized tomography (CT). Twentynine patients, aged 19-69 years, underwent axial and coronal paranasal sinus CT. On axial slices, distances from the IOF to the nasal border of maxilla, and to the mid point of the anterior tubercule of the atlas; on coronal slices, distance between the IOF and the base of the second incisive tooth, and two diameters of IOF were measured bilaterally. Mean distances from IOF to the nasal border of maxilla were 16.9±2.7mm and 16.6±2.9mm, to the mid point of the anterior tubercule of the atlas were 73.3±7.5mm and 72.0±7.2mm, to the base of the second incisive tooth were 34.4±4.7mm and 36.2±5.7mm on the right and left sides respectively. There was no difference between two sides. Male subjects have significantly higher values for IOF diameter and distance from IOF to nasal border of the maxilla. In all cases IOF was single, circular in 4 and eliptical in 25 cases. In conclusion, determination of localization of IOF may help to increase success and prevent possible complications during anesthetic and surgical procedures. CT is a non-invasive and successful method in determination of IOF localization.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2003-1

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale