MAKSİLLER SİNÜS MUKOSELİ

Müderris S., Uysal İ.Ö., Yüce S., Köşger H. H.

Maksiller sinüs mukoseli genellikle nadir görülen ve klinik olarak benign seyreden bir tümördür. Paranazal sinüs mukoselleri en sık frontal veya ön etmoid sinüsleri tutarlar. Kronik sinüs enflamasyonu ve alerjik hastalıklar çoğunlukla paranazal sinüs mukoselleri oluşumuna neden olur. Agresif mukoseller sinüs duvarını erode edebilirler. Bu nedenle karsinomalardan ayırt edilmeleri gerekmektedir. Kemik dekstrüksiyonuna yol açan dev maksiller sinüs mukoselleri daha önce nazal veya sinüs cerrahisi geçirmemiş hastalarda çok nadirdir. Lezyonun sınırlarının belirlenmesinde ve preoperatif tanıda bilgisayarlı tomografi gereklidir. Maksiller sinüs mukosellerinin tedavisi cerrahidir. Geleneksel cerrahi girişim Caldwell-Luc operasyonudur. Maksiller sinüs mukoselinin endoskopik yaklaşımla tedavisinde rekürrens ve komplikasyon oluşma ihtimali oldukça düşüktür. Bu çalışmada fasial asimetrili büyük maksiller mukosele sahip bir olgu sunulmuştur. Olgu patogenezi, klinik özelliği ve radyolojik bulguları eşliğinde gözden geçirilmiştir.

MAXILLARY SINUS MUCOCELE

Müderris S., Uysal İ.Ö., Yüce S., Köşger H. H.

The maxillary sinus mucocele is a rare condition and it usually presents clinically as a benign tumor.Mucoceles of the paranasal sinuses most commonly occur in the frontal or anterior ethmoidal sinuses. Chronic sinus inflammation and allergic disease are common causes of paranasal mucoceles. Aggressive mucoceles may erode the surrounding walls of the sinus; because of this, they must be differentiated from the carcinomas. Large maxillary sinus mucoceles causing bone destruction are extremely rare in patients who have no previous history of nasal or sinus surgery. The computed tomography scan was essential for delineating the extent of the lesion and aiding in the pre-operative diagnosis. The treatment of maxillary sinus mucoceles is surgical. The traditional surgical method is Caldwell-Luc. The endoscopic approach to the treatment of maxillary sinus mucoceles is associated with a low rate of recurrence and without complications. In this study a case of a large maxillary sinus mucocele presenting with facial asymmetry was presented. The pathogenesis, clinical features and radiological aspects of this entity are reviewed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2003-2

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale