2004

1. İşitme Kaybının Nadir Bir Nedeni: Juguler Divertikulum
A Rare Cause of Hearing Loss: Jugular Diverticulum
2. Olgu Sunumu: Inferior Konka Bulloza
Case Report: Inferior Concha Bullosa
3. Boyunda Diş Kökenli Nekrotizan Fasiit: Bir Olgu Sunumu
Cervical Necrotizing Fasciitis of Dental Origin: A Case Report
4. Nazofarenks Karsinomlu Hastalarda Farklı Histolojik Sınıflandırmaların Klinik Parametreler ve Prognozla ilişkisi
Correlation of Various Histopathologic Classifications of Nasopharyngeal Carcinoma With Clinical Parameters
5. Parotis Bölgesinde Kimura Hastalığı ve Multiple Simetrik Lipomatozis Olgusu
Kimura’s Disease of the Parotid Region With Multiple Symmetric Lipomatosis: Case Report
6. Skuamöz Hücreli Larenks Karsinomlarında DNA Öploidi Durumunun Prognozla İlişkisi
The Prognostic Significance of DNA Ploidy in Laryngeal Cancers
7. Tiroid Kıkırdak Asimetrisi: Bir Vaka Takdimi
Thyroid Cartilage Asymmetry: A Case Report
8. DEV NAZOLABİAL KİST: OLGU SUNUMU
GİANT NASOLABİAL CYST: CASE REPORT
9. KOMPLİKE FRONTO-ORBİTAL MUKOSEL OLGUSU
A CASE OF COMPLICATED FRONTO-ORBITAL MUCOCELE
10. İNSANDA VOMERONAZAL ORGAN VE KLİNİK ÖNEMİ
HUMAN VOMERONASAL ORGAN AND ITS CLINICAL SIGNIFICANCE
11. YUTMA BOZUKLUĞUNDA FİBEROPTİK ENDOSKOPİK TANI YÖNTEMİ VE DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ
Fiberoptik Endoscopic Swallow Study and Evaluation Protocol In Swallowing Disorders
12. LİNGUAL TİROİDDE DİSFAJİ (Olgu sunumu)
DYSPHAGIA DUE TO LINGUAL THYROID (Case report)
13. TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİNİN ROLÜ
14. Nazal Ve Paranazal Sinus Kanserlerinde Radyoterapi
15. GLOMUS TÜMÖRLERİ: KLİNİK YAKLAŞIMIMIZ
GLOMUS TUMORS: OUR CLINICAL APPROACH
16. ORTA KONKA PNÖMATİZASYONU :140 Vakalık Serinin Bilgisayarlı Tomografi İncelemesi
PNEUMATIZATION OF THE MIDDLE TURBINATE: A Computed Tomography Study in 140 Patients
17. LARENKSİN BAZALOİD SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU:ÜÇ OLGU SUNUMU
BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE LARYNX : REPORT OF THREE CASES
18. İNVERTED PAPİLLOMADA CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
SURGICAL TREATMENT APPROACHES IN INVERTED PAPILLOMA
19. SERVİKAL VERTEBRA PATOLOJİLERİNİN NEDEN OLDUĞU DİSFAJİ
Dysphagia Due To Vertebral Skeletal Pathologies
20. YUTMA PATOLOJİLERİNDE VİDEOFLOROSKOPİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
VIDEOFLOROSCOPIC EVALUATION METHODS IN SWALLOWING DISORDERS
21. VOKAL NODÜLLERDE SES KALİTESİNDEKİ DÜZELMENİN AKUSTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
ACOUSTIC MEASUREMENT OF VOICE IMPROVEMENTIN PATIENTS WITH VOCAL NODULES
22. DAMAKTA YERLEŞMİŞ DEV BİR PLEOMORFİK ADENOM OLGUSU
23. BAŞ VE BOYUN KANSERLİ HASTALARDA BESLENME PROBLEMİ
24. BAŞ VE BOYUN KANSERLİ HASTALARDA AĞRI SUNUMU
25. Trımetazidin’nin Oksidatif Sistem Ve Teoae’ler Üzerine Olası Koruyc Etks Gürültüye Maruz Bırakln Tavşanlrd Arştms
The Protectıve Role Of Trımetazıdıne On Oxıdatıve System And Teoaes In Rabbıts Exposed To Noıse
26. Le Fort I Osteotomi Yaklaşımının Değerlendirilmesi
The Evaluatıon Of The Le Fort I Osteotomy Approach
27. Akustik Rinometrik Değerlendirme İle Normal Burun
Acoustıc Rhınometrıc Evaluatıon Of The Normal Nose
28. Septoplasti Sırasında Kullanılan Nazal Tamponların Kan Basıncı Üzerine Etkileri
The Effects Of Nasal Packs On Systemıc Blood Pressure After Septoplasty
29. Nokturnal Nazal Konjesyonlu Hastalarda Değişik Baş Pozisyonlarının Nazal Konjesyon Üzerine Etkisi
The Effect Of The Various Head Positions On Nasall Congestion İn Patients With Nocturnal Nasal Congestion
30. Spontan İnternal Juguler Ven Trombozu; Bir Olgu Sunumu
Spontaneous Internal Jugular Veın Thrombosıs; A Case Report
31. Anjiotensin Iı Reseptör Antagonisti (Valsartan) Kullanımına Bağlı Anjioödem
Angıoedema Assocıated Wıth Use Of Angıotensın Iı Receptor Blocker (Valsartan)
32. Lingual Tiroid
Lıngual Thyroıd
33. Lingual Tiroid
Lıngual Thyroıd
34. Septum Cerrhs Sonrsnd İnternal Nazal Splint İle Burun İçi Tampon Kullnmnn Östaki Tüpü Fonksynn Etkisnn Karşılştlms
The Effect Of Applıcatıon Of Internal Nasal Splınt For Septoplasty On Eustachıan Tube Funtıon
35. Trakeotomi Sonrası Dönemde Larengotrakeal Stenozun Değerlendirilmesinde Sanal Endoskopik Yöntem
Vırtual Endoscopy In The Evaluatıon Of Post-Tracheotomy Laryngotracheal Stenosıs
36. Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız
Our Results Of Endoscopıc Endonasal Dacryocystorhınostomy
37. Transseptal Transsfenoidal Hipofizektomi Sonrası Burun Ve Paranazal Sinüslerin Klinik Ve Radyolojik Değerlendirmesi
Clınıcal And Radg. Assesmnt Ofnose Andparnsl Sınusesof Patıentsafter Transseptaltranssphenoidal Hypophysectomy
38. Tiroidektomide Nonrekürren Sinir Ve Klinik Önemi: Bir Olgu Sunusu
Nonrecurrent Nerve In Tyroıdectomy And Its Clınıcal Importance: A Case Report
39. Maksiller Fibröz Displazi
40. Büyük Etmoido-Orbital Osteomanın Kombine Endonazal Endoskopik Ve Anterior Orbital Yaklaşımla Çıkarılması: Vaka Sunumu
Removalof Agıant Ethmoıdo-Orbıtal Osteomaby Combınedendnsl Endscpcand Anterıororbıtal Approach: Casepresentatıon
41. Çocuklarda Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromu Ve Habitüel Horlamanın Ayrımında Klinik Semptomların Tanısal Değeri
TheDıagnostıc ValueOf TheSymptoms InTheDıfferentıatıon OfHabıtual SnorıngAndThe PedtrıObstructıve SleepApnea Syndrome
42. Baş Boyun Kitlelerindeki İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlarımız
The Results Of Fıne Needdle Aspıratıon Cytology In The Head And Neck Masses
43. Profesyonel Ses Kullanıcılarının Seslerinin Değerlendirilmesinde Sübjektif Testlerin Yeri Ve Önemi
The Value And Importance Of Subjectıve Tests For Evaluatıng Professıonal Voıce Users' Voıces İn Our Country
44. Periferik Vertigolu Hastalarda Vestibüler Nörektomi : 12 Yıllık Sonuçlarımız
Vestıbular Neurectomy For Perıpheral Vertıgo Patıents (12 Years’ Experıence)
45. İşitme Engellilerde Denge Yeteneğinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma
An Anaysıs Study On Balance Abılıty Of The Deafness
46. Ataksi Telenjiektazili Hastada Primer Submandibular Bez Lenfoması: Olgu Sunumu
Prımary Submandıbulary Gland Lymphoma In A Patıent Wıth Ataxıa Telenjıektazıa:Case Report
47. Dil Kökü Ve Hipofarenks Tümörü; Lenfoma
Lymphoma Presenting As Hypopharynx And Tongue Base Malıgnancy
48. Seyrek Bir Intranazal Kitle Olgusu: Dev Orta Konka Piyoseli
An Infrequent Case Of Intranasal Mass: Massıve Pyocele Of Mıddle Turbınate
49. Baş-Boyun Ateşli Silah Yaralanması: Sıradışı Bir Kurşun Trasesi
An Extraordınary Bullet Trajectory:Fırearms Injury In The Head And Neck Regıon
50. Erken Evre (T1-2 N0) Oral Dil Kanserinde Tümör Kalınlığının Gizli Metastaz Oranlarına Etkisi Ve Boyuna Yaklaşım
TheEffect OfTumor ThıcknessTo OccultMetastases RatıosAnd ApproachTo NeckIn EarlyStaged (T1-2N0) OralTongueCarcınoma
51. Otoskleroz Cerrahisinde Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması Ve Sonuçları
Comparıson Of Dıfferent Otosclerosıs Surgery Technıques
52. Akut Tonsillofarenjitte Rapid Strep A Testi Kullanımı
The Use Of Rapid Strep A Test For Acute Tonsillopharyngitis
53. Tonsilektomi Sırasında Uygulanan Lokal Anestezik Toksisitesi
Toxıcıty Of Local Anesthetıcs Admınıstred For Tonsıllectomy
54. Baş Ağrısına Neden Olan Küçük Bir Frontal Reses Osteomunun Çıkarılması İçin Endoskopik Yaklaşım
Endoscopıc Approach For Resectıon Of A Small Frontal Recess Osteoma Causıng Headache
55. 25 Yaş Altı Genç Erişkinlerde Dil Kanseri: 2 Hastaya Ait Gözlemlerimiz
Tongue Carcinoma In Young Adults Less Than 25 Years Of Age: Our Observations Belongs To Two Patients
56. Submandibuler Bölgede Miksoid Liposarkom Olgu Sunusu
Lıposarcoma Of The Submandıbular Regıon: Case Report

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale