Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Trımetazidin’nin Oksidatif Sistem Ve Teoae’ler Üzerine Olası Koruyc Etks Gürültüye Maruz Bırakln Tavşanlrd Arştms
 

Trımetazidin’nin Oksidatif Sistem Ve Teoae’ler Üzerine Olası Koruyc Etks Gürültüye Maruz Bırakln Tavşanlrd Arştms

Dereköy S., Altuntaş A., Yılmaz M.D., Özel O., Duman K., Köken T., Kahraman A.

Amaç: Trimetazidine bir çok dokuda antioksidan etkilere sahip olan antianjinal bir ilaçtır. Bu çalışmanın amacı gürültünün oksidatif sistem ve işitmeye olan etkisini araştırmak ve trimetazidinin bu sistemler üzerine olası sitoprotektif etkisini araştırmaktır. Gereçler ve Yöntem: Bu çalışmada her biri 8 tavşandan oluşan 2 grup hayvan kullanıldı. İlk gruptaki (kontrol grubu) hayvanlara hiçbir madde uygulanmazken 2. gruptaki hayvanlara trimetazidine (TMZ) ( 20 mg/kg p.o, tid, 7 gün) verildi. Daha sonra Her iki gruptaki tüm hayvanlar gürültüye maruz bırakıldı. (100 dB SPL, 1000 Hz, 1 h) Gürültü öncesinde ve sonrasında hayvanların TEOAE’leri kaydedildi ve oksidatif stres parametreleri için kanları alındı. Bulgular: İlk grupta gürültü sonrası, plazma MDA seviyelerinin arttığı (p<0,05) ve eritrosit GSH, GP, GR seviyelerinin düştüğü gözlendi. ( p<0,05). Trimetazidine verilen 2. grupta ise yine plasma MDA seviyelerinin arttığı (p<0,05) fakat eritrosit GSH, GP, GR seviyelerinin değişmediği gözlendi ( p>0,05) . Gürültü sonrası TEOAE ölçümleri her iki grupta da zayıftı fakat , reprodüsibilite ve sinyal/gürültü oran seviyeleri 2. grupta daha yüksek bulundu (p<0.05). Sonuçlar: Bu çalışmada gürültünün tavşanlarda OAE ile tespit edilen koklear hasara yol açtığı ve bu hasarın TMZ tarafından kısmen önlendiği saptanmıştır. TMZ’nin bu koruyucu etkisi büyük olasılıkla ilacın antioxidant özelliklerine bağlıdır. Kanımızca, iskemik kalp hastalıkları ve episodik vertigo tedavisinde yaygın biçimde kullanılan TMZ gürültü riski taşıyan bölgelerde çalışan kişilerde gürültüye bağlı oluşan işitme kayıplarının önlenmesinde önemli rol oynayabilir.

The Protectıve Role Of Trımetazıdıne On Oxıdatıve System And Teoaes In Rabbıts Exposed To Noıse

Dereköy S., Altuntaş A., Yılmaz M.D., Özel O., Duman K., Köken T., Kahraman A.

Objective: Trimetazidine (TMZ) is an antianginal drug, which has potent antioxidant activity on various tissue. The aims of this study were to uncover the effects of noise exposure on oxidative status and hearing thresholds and to investigate possible protective role of drug TMZ on oxidative system and hearing thresholds. Materials and Methods: Two groups of rabbits were used in this study and each group had eight rabbits. Eight rabbits in the first group (control group) were not given any treatment whereas TMZ (20 mg/kg p.o, tid, 7 days) was given to the other eight rabbits in the second group. TEOAE’s were recorded in all animals before and after noise exposure. As oxidative stress parameters plasma MDA levels as well erythrocyte GSH, GP and GR enzyme activities were measured in all rabbits. All the rabbits were exposured to noise (100 dB SPL, 1000 Hz, 1 h) and then TEOAEs were recorded again. Results: In the first group, after noise exposure plasma MDA levels were found to be increased (p<0,05) whereas erythrocyte GSH, erythrocyte GP, erythrocyte GR levels were found to be decreased ( p<0,05). In the second group which was given trimetazidine plasma MDA levels were found to be increased (p<0,05) but erythrocyte GSH, erythrocyte GP, erythrocyte GR levels did not changed ( p>0,05) . TEOAEs after noise exposure were weaker in both groups, but reproducibility and signal noise ratio levels were higher in the second group (p<0.05). Conclusions: It was shown in this study that cochlear damage due to noise exposure detected by OAE changes was prevented by TMZ in rabbits and this effect of TMZ is possibly mediated via its antioxidant properties. In our opinion, this drug which is used for treatment of ischemic heart diseases and episodic vertigo can play a role in prevention of noise induced hearing loss in people working in hazardous are as.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(4)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale